15 30 13 5 1,80 80 -171 30 20 2,75 1,90 LEES lï I E R. Tweede Gebod. Wilhelmus van Bi/W, wonende te Amsterdam laatst te Alkmaar en Anna Margretha "Moermam, wonende te Amsterdam. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar van den 17 tot den 22 Augustus 1840. Jacob zoontje Van Hermanns de Groot en Geertrnij Rietkerk. Ge-rtruida, dochtertje van Cornelis Briefjes en Geertndjda Strate- mans. Alhertm Hermmuszoontje van Joliann Henncli Morbus en Geertje Meester. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkniactr van den 17 lot den 22 Augustus 1840. Floras Schermer, oud 61 jaren. Maria Hofdijk, huisvrouw van Conrad Gothard Boltenoud 28 jaren. Men is voornemens op Woensdag den 26sll'n Augustus 1840, des voordomiddags ten Tien ure, ten huize van Willem Schuit, kas- telein aan de Sint Maartensbrug in de Zijpe, in het openbaar te Eene' hechte, sterke en wel dpórtimmerde BUISMANS-WONING en ROED, genaamd dc kleine Vos, met deszelfs ERVE, groot .37 Roeden 60 Ellen benevens 35 Bunders éën Roede 70 Etlen extra best WEE-, BOUW- en BOSCHLAND, staande en gelegen aan den Belkmerweg in de Zijpe. t Nadere inforjnatiën zijn te bekomen bij den Notaris J. MdlOl.HET ZES' te Alkmaar. V STADS BANK van LEENING te ALKMAAR. Verkouping om kontant geld, op Woensdag den 16<'™ September 1840, bolecud gedurende de maanden April Mei en Junij 1839. Van heden af kan de beleening van gemelde I'axideu vernieu wd wor denof de afdoening der Rente geschiedenbehoudens de bepaling der 'liertauxatie van de beleensomop de bedoelde voorgeschoten. De laatste dagen ter vernieuwing van beleening zijn bepaald, op Maandag den 7(l'e" en Dingsdag den 8S'™ September e. k. Door den Edel Achtbaren lieer Mr. A. J. C. MAAS ran Zuid- scharwov-deis als Regter-Koinmissaris in den faillieten boedel van 11ENRICUS van VELTHOVEN, vroeger Venter en Herbergier te Alk maar, de algemeene rangschikking van de Schuldeischers in dien boedel opgemaakt, en door den Ondergeteekende Curator in hetzelve faillissementmet de bewijzen, ter inzage, ter Griihe der Arrondis- sements-Reglbank te Alkmaar uedergelegd. Alkmaar24 Augustus 1840. J. C. V 0 N K. Rij verklaring, afgelegd voor den Edel-Achtbaren Heer Canton- regter tè' A Ik maar ."van den ï,7<l«" Augustus 1840, heeft Mcjufvrouw MARIA OIJEVAARweduwe van wijlen den Heer Matthijs Prei/er. wonende te Alkmaar, aan baren nog minderjarigen Zoon JACOB DANtöL Plilil.lER, hanclligling verleend, tol het uitoefenen van zuo danige regten als bij Aartikel 484 van het Burgerlijk Wetboek zijl. voorgeschreven. De Griffier van het Canton-Geregl te Alkmaar T. J. R E P E L I U S. De ondergeteekende maakt bij deze aan zijne geëerde Stad cenooten bekend, als dat hij de Allaire in TABAK, KOFFIJ en THEE van den Heer N. C0L01 in de Langestraat heeft overgenomen en zich in Hun Edels gunst aanbevelendehoopt» hij door eene goede en civiele bediening zich dezelve waardig te maken. J. D. PB E IJ E R. P BECK, maakt bij deze aan zijne geëerde begunstigers be kend dat bij gemakkelijks halve zorg gedragen beeft, om heden avond, buiten de Kennemer- of Heiloërpoort, in de Koepel van F. Roden berg, even als in zijnen Winkel: Onderscheidene sooorten van VUURWERKEN ter vérkoop voor handen te hebben. V FRAAI VUURWERK, BAL en ILLUMINATIE. Bij J. PUTTEN AARKastelein in ZOMERVREUGD, builen dc Bergerpoort te Alkmaar, zal op heden 24 Augustus 1840, zijnes 's Konings Verjaardag, fraaije en nieuw uitgevondene VUURWER KEN worden afgestoken.Dc Entré voor ieder Persoon is 30 Centen. Het Orchest zal goed bezet, zijn en de Kolfbaan fraai verlicht worden. Aanvang ^des avonds ten 8 Ure. Op Woensdag 26 Augustus 1840, des voormiddags te 10 ure, is men voornemens, in het Provenhuis van Wildeman, te Alkmaar, verkooping te houden van: Een Chiffonnière, Ladetafel, Tafels en Stoelen, Linnen en Wollen, Kopor en Tin, wit en gecoleurd Aar dewerk, etc.; alles behoorende tot de nalatenschap van wijle WIL HELM IN A COERTZE, weduwe A. 11. Korlvinke. De genen welke van gezegde nalatenschap iets te vorderen heb ben van of verschuldigd zijn, worden verzocht himne pretentiën in te leveren, of bet verschuldigde te voldoen aan den Wol-Ed. Heer J. L. WESTENDORP, Medicina; Doctor alhier, als Executeur in meor- gezegde nalatenschap, vóór den 15(l™ September eerstkomende. .T. W. WESTERMANzal op Dingsdag den f.ten September 1840, des voormiddags te 10 ure, ten zijnen Loca le in de Langestraat te Alkmaar, in publieke veiling Ie koop aan bieden Eenge rijk gezette Juweelen, beslaande in Hangers, Slot, Doek- en Knpspelden. Gouden ilorologien, O. I. Granaten en eenig Zilverwerk, voorts Gladhouten en andere MEUBELEN, als Kabinet- Ion SecretaireChiflbnnièrS, Ledikanten mèt Behangsels, Boeken kassen, Mangels en Linnenpersen, en 12 uitmuntende gepolijtounle Maghonijhouten Stoelen met paardenharen Zittingen en 2 Fatuils, Bedden met hun toebehooren, heldere Spiegels, fraaije gebronsde Tafellampen met Balonnen en Ganglcmtarens, Poreeloin, Glas en Aardewerk, Koper, Tin en Ijzerwerk, benevens een Draaibank met de daarbij beboerende gereedschappen en eene party. GALANTERIEN en hetgeen verder te koop zal worden.aangeboden. Alles Maandags vóór den verkoopdag, voor een ieder te zien. De ondergeteekende thans ruim voorzien zijnde, van verschei den MODE-ARTIKELEN brengt hij «leze ter -kennisveomwnens to zijn dezelve tegen zeer billijke prijzen to zullen stellen, nis: Gekleurde Marceline tegen 80 en hoger de El Zijde Franjes Tules30 Zwarte zijde Dames Doeken Mouselin de Leine per kleed - Zijde Foulards Satin en andere Carvatten Handschoenen Negliee Mutsen Kinder Dito Bontstroo Dames-Hoeden Kinder Dito- Beste en Ordinaire Eau de Cologne. Beste Stof- en Gewastent Schoenen. Overigens alle soorten van Zijde- en Stroo- Dames-Hoe den, en verdere Artikelen tot liet Mode-vak behoorende. Alkmaar, P. M. COSTER, geb. BERGHUIS, 24 Augustus 1840. Mient, hoek van hot Waagplein. F. YERGAI, maakt hiermede hekend, als dat hij op Zondag den 30s'™ dezer, des morgens ten half Zes Ure, zal AFVAREN van de Bierkade naar den RIJPter gelegenheid van de Rijper-Kermis. *s* BAL ten huize van C. 1RINK, in De NIEUWE DOELEN onder Directie van den lieer J. C. JGRDENS, op Zondag den 30ste™ Augustus 1840, des avonds ten 9 Ure. De Zaal zal van een zeer fraai Orebest voorzien zijn. Do Entree voor eenen lieer met of zon der eene Dame, 99 Cents. v BAL, ENTRÉEVRIJ. Met permissie van de 'Wel - Ed. Ach tb. Ilecren Burgemeester en Wethouders dezer Stad zal er op Donderdag en Zaturdag den 27 en 29st™ Augustus e. k., BAL gegeven worden ten Huize van C. OEIRK VUF. in Net NOORD-HOLLANDSCHE KOFF/JHUIS op bet Lui lik Oudorp alhier, zullende het Orebest goed bezet zijn; ook zal men zieli van vele Yerverseliingen kunnen voorzien. V BAL, E N T R E V R IJ. A. CVLANSE, zal ten zijnen Huize, aan het Yerdronkcnöord gedurende de Kermisweek, BAL gegeven worden. A. S. DRUKKER van Amsterdamberigl het geëerde Publiek als dat hij alhier gearriveerd is met een schoon assortiment van aller hande'soorten van VERLAKTE GOEDEREN, STAALG0E1), GLAS WERK, MAGBQNIE HOUTWERK, SPIEGELS en SCHILDERIJEN, welke alle tol vermindering in Prijzen zullen verkocht worden, be staande in Chineeseh goedalsTheestellen 7. Koffijkannen 3.25 a 4. Tabaksstellen 2.25. Tinnen verlakte Kandelaarsper paar ƒ1.80. Dito Blikken 1.40. Presenteertrommels en blad ƒ2.50. Groo te vierkante Bladen 4. Verlakte Goederen met breode goudn ran den als volgtTheestellen vaatsfatsoen 6. Koffijkannen 2.90. Kandelaars per paar 90 cis. Dito Tinnen ƒ1.40. Presenteertrommels en blad f 1.20 tot 1.50. Grootc vierkante en ovale Bladen van 80 ets. tot ƒ1.30. Grootste soort Presenteerbladen van 20 lot 25 els. Fijne verlakte Tabadsdoozen a 70 ets. Echte doorrokend Pijpenkoppen a 25 ets. Tlicc-, Tabaks- of Lepeldoosjes a 90 ets. Zeisier Thecstoofjea met koper 1. Brcibakjes n 20 ets. Elesschenbakjes a 30 cis. GareiK klundcrs 1.80. Dames Werktafeltjes 5.50. Lees-1 essen aars 2. Fijne Snuiters per paar 55 ets. Dito beste 1.20. Engelsche Tafel messen met Baleine hechten, doorgeklonken per dozijn ƒ2.40 lot 3.60. Dito Balanseer met Stalebanden 3.60 per dozijn. Ordinaire Balanseer 1.80. Beste Tafelmessen 1.20. Broodmessen 25 p. stuk. Engelsche geslepen Wijnglazen per dozijn 3. Dito Likeur 2.40, alsmede Bier- Punch- ol Wijnglazen 1.10 't dozijn. 6 Likeurglazen, 1 Karaf en Blad, te zamen a 90 cis. Doosjes Nachtpitten a 7 ets. Lampenkousjes per dozijn a 8 ets. Engelsche Potlooden per dozijn 2040 tot 00 els.bij 't gros minder in prijzen. Oprcgte Eau de Cologne op de proef bij 'l kistje 1.40. Koperen Nachtblakers met dito Snuiters en dompers 1.10 tot 1.50., alsmede Groen, Geel, Bruin en afdruk verlakte Goederen, alle in dezelfde prijzen als: Presenteertrommels 2.75. Kandelaars per paar ƒ2.40. Brood manden 2.80. Soesmanden 3.50. Tlieekistjcs 2. Groote vier kante Bladen van 5.50 tot 7. Divloskoppen en schotels a 60 ets. 't paar; mitsgaders eene groote hoeveelheid van groote en kleine Spiegels met vergulde en moghoniehouten Lijsten, allen naar deu laatsten smaak, holbowcrkt, van 90 ets tot ƒ26. in alle prijzen; als mede Schilderijentie 4 stuks van 2.75 tot 16. als Tafellampen met ChristaHen Balons. Ecnige ChristalwerkFlacons met zilveren stoppen van 90 ets tot 2.25. Doozen Speelgoed, Yerw- en Teekeu- doozen en veel meer andere goederen, te veel om in deze Courant le melden, staande met zijn KRAAM op do Oudegracht, over liet School van den lieer de Witalwaar men bovengemelden Naain in den Kraam zien zak Staande niet langer met zijn Kraam dan tot Vrijdag-middag (I Ure, beveelt zich in ieders gunst en rekomman- «latie. Tc Alkmaar, Inj de Erven van A. STERC K, in de Achtcrdam, wijk C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 2