A" 1840. ALKlIAARSniE C 0 U R A N 31 Augustus. M ii a 11 d a g P -4 ^öTlyyJ. fc w. *ÏA,- :z: ;'r L^c. - A- 1 ieze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen Jr- v- 'Ik P ;Ti t - - De Prijs der Ajjvektentiön van 1 tot gels is één Guldenen voor eiken regel me^ J v;.-V; - Zj£ 20 Centen, belialve 35 centen zegelregt vootf i gi elke plaatsing. UR GE MEESTER en WETHOUDERS nrn Sr vu ALKMAARgezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord-Holland van den 22s'e» Augustus 11. N°. x|||7. (Prov. blad N*. 97), houdende uituoodiging tot de openbaarmaking der Lijst van goedgekeurde en niet goedgekeurde Instellingen van Levensverzekeringen, Weduwen en Weezen-Fondsen enzv., vallende in de termen van 's Konings beslui ten van den lO'-l™ Julij 1830, en 2(len Mei 1833, (Staatsbladen Nu. 54 en 15.) Rrongen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie de navolgende Lijsten, zoo als die zijn vervat in Z. M. besluit van den 10dcn Julij 1840 N°. 142. (Staatsblad N« 43.) A. Instellingen, welke reeds vóór de Uitvaardiging van het bovengemeld besluit, gevestigd Waren, en die thans door den Ko ning oorspronkelijk of nader zijn goedgekeurd, Benaming der Instellingen. Ilollandsche Sociëteit van le vensverzekeringen. Maatschappij ter Waarborging van lijftogten. Nederlandsche algemeene levens verzekering compagnie. Onderling lijfrenten-fonds voor ge huwden en ongehuwden uit den meer- en minvermogende stand (vroeger genaamd onderling wedu wen-fonds voor den burger en am bachtsman.) Al genieeno maatschappij voor Weezen. Algemeen meisjes, vrouwen en weduwen-fonds Door wie de Directie wordt gevoerd. J. Jlartsen te Amsterdam. Faber van Riemsdijk en F. H. C. Drieling te 's Gravenhage. H. Meijer Kluwen en H. Fickhoff te Amsterdam. C. J. van Heusden Jzn. te 's Bosch. J. G. Arbon en P. K. Görlits te Rotterdam. Dezelfden. Plaats waar de instellingen ge vestigd zijn. Dagteekeuing en noni mer van de beschik king des Konings. Amsterdam, 's Gravenhage. Amsterdam, 's Hertogen bosch. 10 Julij 1840 n°. 131. 10 Julij 1840 no. 132. 10 Julij 1840 n«. 133. 10 Julij 1840 no, 134. Rotterdam. 10 Julij 1840 n°. 135. idem. 10 Julij 1840 n°. 135. Aard van de nevens vermelde beschikking. Goedkeuring der tarieven van jaar" lijksclie premiën en prijzen of in" leg sommen dezer instelling. Goedkeuring van de bij de nevens- vermelde beschikking gevoegde en gewijzigde wetten dezer instelling en der daarbij behoorende tarieven. Goedkeuring der tarieven van jaar- lijksche premiën en prijzen of ui leg sommen dezer instelling. Vergunning om de instelling voor taan te beheeren op den voet van debij de hiernevens vermelde be schikking gevoegde gewijzigde re glement en tarieven. Vergunning om de instelling voor taan te beheeren op den voet van het bij de hiernevens vermelde be schikking gevoegd gewijzigd regle ment, cu der daarbij behoorende tarieven. Idem. B. Instellingen, tot de oprigting van welke door den Koning vergunning is verleend. Benaming der instellingen. Maatschappij tot waarborging van lijftogten aan vrouwen en mannen. Algemeen fonds van overlcvings- renten voor het vrouwelijk ge slacht. Algemeen pensioenfonds te West- zaan, voor den gehuwden en on gehuwden standonder do zin spreuk .- Zonder eigenbelang. Onderlinge maatschappij onder de zinspreuk: Tot nut en voor deel. Maatschappij van levensverzeke ring- Door wie de magti- ging tot oprigting is gevraagd. Plaats waar de in, stellingen geves. tigd zullen word,. II. IF. Ie Sage ten Broek te Zierikzee. D. van Schreven cn tc Zwolle. G. Lvitenberg O J. van JP'aert c. s. te tVèstzaan. J. Eekma c. s. te Lccuioarden en elders. J. G. Arbon cn P. K. Görlitz to Rotter dam en J. van Vliet te 's Gravenhage Zierikzee. Zwolle. Weslzaan. Leeuwarden. Rotterdam en 's Gravenhage. Dagteekeuing en nom mer van de beschik king des Konings. 10 Julij 1840 n". 136. 10 Julij 1840 n°. 137. 10 Julij 1840 no. 138, 10 Julij 1840 n". 139. 10 Julij 1840 n°. 140. Aard van de nevens vermelde beschikking Vergunning tot oprigting dezer maatschappij op den voet van het bij de hiernevens vermelde beschikking gevoegde reglement en daarbij be hoorende tarieven, onder bepaling nogtans, dat iedere bij art. 2G van dat reglement bedoelde afdeeling eerst zal gevestigd zijn en in wer king mag worden gebragt, zoodra daarvoor door 250 personen zal zijn deelgenomen. Vergunning tot oprigting van dit fonds op den voet van het bij da hiernevens vermelde beschikking ge voegde reglement en daarin vervatte tarievenonder bepaling nogtans dat hetzelve eerst zal gevestigd zijn en in werking mag worden gebragt, zoodra daarin door 250 personen zal zijn deelgenomen. Vergunning tot oprigting van dit fonds op den voet van liet bij do hiernevens vermelde beschikking ge voegde reglement en daarbij behoo rende tarievenonder bepaling nog tans dat hetzelve eerst zal gevestigd zijn en in werking mag worden ge bragt, zoodra daarin 250 personen zal zijn deelgenomen. Vergunning tot oprigting dezer maatschappij op den voet van het bij do hiernevens vermelde beschikking gevoegde reglement en daarin vervat te tarieven, onder bepaling nogtans, dat iedere der bij art. 3 en 4 van het reglement bedoelde klasseneerst zal gevestigd zijn en in werking mag wor den gebragt, zoodra daarvoor door 250 personen zal zijn deelgenomen. Vergunning tot oprigting dezer maatschappij op den voet van het bij de hiernevens vermelde beschikking gevoegde reglement en daarbij behoo rende tarievenonder bepaling nog tans, dat, dezelve eerst zal gevestigd zijn en in werking mag worden ge bragt zoodra daarin door 250 perso nen zal zijn deelgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1