A" 3840. ALRIAARSCIIE N9 301-1 COURANT. AI a a u dag 7 September. JïP? "h.- SS Tri 4 **s- n ~.sr Cgpt NEDERLANDEN. V - A - Déze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. 'UI:: "311111: .3;;*'i lie Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 35 centen Zegelregl voor elke plaatsing. ff tURGEMEESTER en WETHOUDERS mat Stad ALKMAAR. Ontvangen hebbende de navolgende aanschrijving. Rijksmiddelen N"-tsïvj- Haarlem, den 21 Augustus 1840. Vele eigenaren van vaartuigen, die op eigen aangifte varen, schijnen niet bekend te zijn met do wezenlijke grootte derzelve, en doen, ten gevolge daarvan, te lage aangifte in bet regt van Patentzoodat dezulken deswege bekeurd zouden kunnen en behoo- ren te worden. Ter voorkoming nu van die boete, acht ik het niet ondienstig, UEd. A. door dezen uit te noodigen, om de belanghebbenden te waarschuwen en te doen waarschuwen en aanmanenomwanneer zij eenige twijfeling over de wezenlijke grootte van him vaartuig hebben, hetzelve door eenen Scheeps-meter te laten melen, waartoe hun den tijd van Zes weken gelaten kan worden met te kennen- geving, dat ingeval er na dien tijd, vaartuigen door de Ambtena ren der Rijks belastingen worden gevonden, welke, op eigen aan gifte bevaren wordende, grooter zijn dan de eigenaren dezelve in het patent regt hebben aangegeven, alsdan tegen dezen, zonder verschooning, processen-verbaal van bekeuring zullen worden op gemaakt, zoowel wegens overtreding der Wet op de patenten, als ter zake van te lage aangifte voor het Vuur-, Ton- en Rakengeld. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland {get.) Van E W IJ C K. Rrengen dezelve mits deze ter kennisse van alle daarbij belang hebbendenmet waarschuwing om den inhoud dezer in acht te ne men, en zich den gesteldön termijn tot het doen meten hunner Vaartuigen, welke met heden eenen aanvang neemt, ten nutte maken. Alkmaar, den Is1"' September 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van dezelten, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. te DHR GE MEE STER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland van den 2<le» dezer maand n°. r^sts, provinciaal blad n°. 101 houdende mededeeling: dat de in 'omloop zijnde vreemde Koperen Muntspeciën niet in betaling worden aangeno men j en behelzende onder anderen de navolgende bekendmaking De Minister van Financien, Onderrigt zijnde geworden, dat meer en meer vreemde Koperen Munten in omloop worden gebragt, waarschuwt elk cn een iegelijk, dat die munten geen wettige cours hebben, noch in het rijk°gano-' baar zijn, dut niemand kan verpligt worden dezelve in 'betaling aan te nemen cn dat die mitsdien aan alle publieke kassen moeten worden uitgeschoten en afgewezen j terwijl daartegen tot voorziening in de behoefte, welke hier ol daar aan Nederlandseho koperen munt mogt bestaan, de noodige schikkingen zijn gemaakt, dat de Agen ten van den Rijks Kassier aan welke men zich tot dat einde" zal aanmeldentegen betaling in gouden of zilveren muntzullen af geven Nederlandsche centen en halve centen, mits de aanvraag ge schiede voor niet minder dan tien guldens te gelijk. guldens 's Gravcnhageden 27st™ Augustus LS40. De Minister R (ge') voornoemd O C R U S S E N. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris-generaal, 0 S S E W A A 11 D E. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van do Ingezetenen dqr- zelver Stad en Jurisdictie, ten einde een iegelijk zich daarna moge gedragen en zich voor schade en nadeel wachten. Alkmaar, den 5''e" September 1840. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, F. C. W. D R UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie ran dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. 's Gravenuage, den S isten Augustus. In den avond van gisteren is bij Zijne Majesteit den Koning een 'elegrapliisch bcrigt ontvangen, bevattende do heugelijke tijding, dat Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouw de Prinses Albert van l'ruissenop den 27sten dezer, des namiddags ten twee ure, te Canienz, is bevallen van eene Prinses, en dat Hare Koninklijke Hoogheid cn de jonge Prinses zich in welstand bevinden. [Staafs-Cour.] T In de Staats-Courant leest weu onder dagteekemng vaa 4 Sep tember; De gedenkdag van Groningens behoud in 1072 werd den 2Sstcu Augustus weder met eene algeene geestdrift binnen onze muren gei vierd. Het wapperen der vlaggen uit particulieren gehouwen en sche pen gaf der stad reeds vroegtijdig een feestelijk aanzien. Rehalve andere bedehuizen, werd de Martini-kerk door eene talrijke schaar ter godsdienstige herdenking der belangrijke gebcur- teuis bezocht, en men was algemeen opgetogen en diep getroffen door de voortreffelijke leerrede, waarbij Prof. 1'. Hofstede de Groot (voor Ds. II. S. Raskes, die daarin door eene treurige omstandig heid verhinderd was, opgetreden) zijne toehoorders den blik deed vestigen op het nationaal geloof als de bron van nationale kracht, ook in zouderheid gebleken in de dagen van liet beleg. Eene luisterrijke parade lokte ten 12 urebij het gunstige we der, eene ontelbare menigte toeschouwers op de Breede markt. Te half 2 verzamelde zich de leerlingen van de stads-en armen scholen en van de Israëlitische armenschool, alle versierd met groen, de kleur der stad, de jongens op de hoeden, de meisjes voor de horst; omwonden met de kleur van het geliefdo Koninklijke Stam huis, gezamenlijk ten getale van 15(50ieder in hunne scholen, llier ontving iedere school eene banier, waarop, in het wit der vlag, de naam der school stond en de dagleekeniiig van den 28sten Augustus 1G72. Zoo trokken zij allentwee aan tweeeerst du meisjes, daarna de jongens, naar den omtrek der groote kerk, waar zij zich allen vereenigden, en toen één stoet vormden, zoo als hier ter stede nog nooit gezien was. Deze stoet trok van de Martini-kerk; langs de zuidzijde der Groote markt, door de Heere straat naar het Sterrebosch. Hier verdeelde zich de scholen weder, plaatsende zich die van do Ooster stads-school Lij de voormalige kom, die der Wester stads-school ia de Ster, de Israëlitische school aan den westerkant van het bosch, de zuider armenschool aan dcu zuidkant, de noorder armenschool aan den noordkant van hot bosch Inmiddels hadden zich ook de horenblazers van de 8ste a (dec ling met een genoegzaam aantal manschappen ter bewaring van orde in het bosch vervoegd, welke, onder de allezins lofwaardige direetio van den kapelmeester, hij afwisseling vaderlandsche liederen speel den, terwijl de kinderen liederen zongen, toepasselijk op het feest van den dag. Zij werden nu onthaald op eene genoegzame hoeveel heid koek en bier, vermaakte zich met zingen, dansen en sprin gen en vertrokken ten 6 ure wel voldaan naar de stad terug. Het was een waar volkfeest; de kinderen, tusschen do 1500 en 16(1') in aantal, verheugde zich in hun eigeri genot; de ouders in dat hunner kinderen; het talrijk overig publiek in de vreugde vau zoo vele kinderen cu zoo vele ouders. De Sociëteit Amicitia had inmiddels te 3 ure niet weinig hijge dragen tot de vreugde, duor het daarstellen van een goliefdkóosd volksvermaak, bestaande in eene zoogenoemde aaltrekkerijwaarbij 21 personen van hunne vlugheid, kracht en volhardenden ijver dè voldoenste proeven aflegden, terwijl 11. Smilde Jr. den prijs en A. van Djk den premie behaalde. Ten (5 ure ging eene menigte toeschouwers do tooneelvoorslol- ling bijwonen. Ecu nieuw vervaardigd stuk, Rabenhauptvermeer derde do belangstelling in eene verlustiging, waarvan niet alleen de stedelingen, maar ook een groot aantal personen uit de omstreken, °P deze» dag gaarne gebruik makten. De tooneelsocicteit gaf ver nieuwde blijken van haren kunstijver en deed hij het talrijke per soneel, hetwelk tot dit stuk vereischt werd, waarlijk meer, dan men van een gezelschap Verwachten kondewier leden meerendeels het tooneel niet tot hunne hoofdbezigheid maken. Wij zouden te uitvoerig worden, indien wij liet uitgebreide stuk hier wilden be- oordeelen. Ten 11 ure werd er van wego dè konnhissie tot de feestvie ring een schitterend vuurwerk op de Rreede markt afgestoken, het welk de algemeene goedkeuring mogt wegdragen. Onder het aan houdend afsteken van voetzoekers tot in den nacht, eindigde dit vaderlandsch feest, zonder eenige stoornis, ouder eene algemeens vreugde, op eene voorvaderlijke wijze. Op denzelfden dag is ook de Meiboom geplaatst op eene aller belangrijkste nieuwe inrigting voor armen en onderwijs, namelijk oj) het gebouw, hetwelk de stads regering |thans daarstelt in de Mieuwe Kijk-in-'t-Jatstraaten hetwelk dienen zal voor eene be- waariehool voor driehonderd armenkinderenwaardoor dus deze dag op nieuw gedenkwaardig is geworden voor deze stad." E. J. Drent van Batavia naar F. J. Bolhuis» dito Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord- landsch Kanaal, van den 21 tot den 27 Augustus 1840. Ned. fregat. Natalia, Dito dito. Decima, Dito dito. Vereeniging, Dito dito. Marco Bozaris Dito dito. Ghristina dgatha Dito dito. Anna Louisa Dito bark. Alcijon, u Eng. brik. Louiza T. Lenfosteij «RiodeJaneiro» Amer. bark. Os cola, A. MiUikin vAlexaudi'ie (Amerika A. A. Herman II. Olie G. Fabius K. J. de Jong G. H. Bergveld dito dito dito dito Havana Hol- Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. ditoi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1