A0-1840. AIKIAARSCIIE COURANT, V i II» :,1 M a a d (1 a g 14 September. i. NEDERLANDEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKIAAR. Deze Courant wordt eens in de week en wel elkcrt Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. V LM JvIA V 0 De Prijs der AdvertentiCn van 1 tot 5 re- v ^F* gels is één Guldenen voor eiken regel inceSj- 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. ?e staat van gezondheid van H. K. H. Mevrouw de Erfprinses van Oranje verbetert dagelijks. De jonge Prins is welvarende, 's Gravenhage, den 10den September 1840. Evekaiu), Med. Br. Wellenrergh. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-IIOLLAND, Gezien de missives van den Heer Opper-houtvester, van den 31»'en Augustus en 4 September II., u°. 53 en 29. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde) Statenvan den 3l,cn dezer maand, n°. 20. Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden: 1°. Dat achter volgens de door den Heer Opper-houtvester voor noemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten, ge maakte bepaling, de Groote Jagt met den 19<hn dezer, wordt geopendonder deze bepaling echter, dat niet zal mogen wor den gejaagd op gronden, waar de oogst nog niet is afgeloo- pen, alsmede op bouw- en weilanden, niet tot gewoon"jagt- veld behoorende. 2°. Dat de lange jagt, slechts drie malen 's weeks zal mogen wor den uitgeoefend, en wel bepaaldelijk des Maandags, 'vrijdags en Zaturdags; terwijl het getal 'hazen, dat met die jagt op eenen dag zal mogen gevangen worden, uiterlijk op vijf be- paald wordt. Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd, dat de onder linge afstand der jagtpalen, bij art. 16 der wet van 11 Julij 1814, n°. 29, (staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is op vijf honderd ellen. En ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kun nen voorwenden, zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffi- geerd, alwaar zulks in deze provincie te doen gebruikelijk is. Haarlem, den 9<lea September 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. in de behoefte, welke hier of daar aan Nedcrlandsche koperen munt mogt bestaan, de noodige schikkingen zijn gemaakt, dat de Agen ten van den Rijks Kassier aan welke men zich tot dat einde zal aanmelden, tegen betaling in gonden of zilveren munt, zullen af geven Nederlandsche centen en halve centen, mits do aanvraag ge schiede voor niet minder dan tien guldens te gelijk. 's Gravenhage, den 27stcn Augustus 1840. De Minister voornoemd {get.) ROCHUSSEN. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris-generaal {get.) O S S E W A A R D E. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van de Ingezetenen der zei ver Stad en Jurisdictie, ten einde een iegelijk zich daarna mogo gedragen en zich voor schade en nadeel wachten. Alkmaar, den 5dc" September 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCJiUIR. Ontvangen hebbende de navolgende aanschrijving. Rijksmiddelen T3372- Haarlem, den 27sten Augustus 1840. Vele eigenaren van vaartuigen, die op eigen aangifte varen, schijnen niet bekend te zijn met de wezenlijke grootte derzelve en doen, ten gevolge daarvan, te lage aangifte in bet regt van' Patentzoodat dezulken deswege bekeurd zouden kunnen en belmo ren te worden. Ter voorkoming nu van die boete, acht ik bet niet ondienstig, UEd. A. door dezen uit te noodigen, om de belanghebbenden te waarschuwen en te doen waarschuwen en aanmanen, om, wanneer zij eenige twijfeling over de wezenlijke grootte van hun vaartuig hebbenhetzelve door eenen Scheeps-meter te laten metenwaartoe hun den tijd van Zes weken gelaten kan worden met te kennen- geving, dat ingeval er na dien tijd, vaartuigen door de Ambtena ren der Rijks belastingen worden gevonden, welke, op eigen aan gifte bevaren wordende, grooter zijn dan dc eigenaren dezelvo in liet patent regt hebben aangegeven, alsdan tegen dezen, zonder verschooning, processen-verbaal van bekeuring zullen worden op gemaakt, zoowel wegens overtreding der Wet op de patenten, als ter zake van te lage aangifte voor het Vuur-, Ton- en Bakengeld. De Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, (get.) Van E W IJ C K. Brengen dezelve mits deze ter kennisse van alle daarbij belang hebbenden, met waarschuwing om den inhoud dezer in acht te ne men, en zich den gestelden termijn tot het doen meten hunner Vaartuigenwelke met heden eenen aanvang neemtten nutte te maken. Alkmaar, den l8ten September 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIft, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland van den 2<I,'ri dezer maand n° 3+0 provinciaal blad n». 101houdende mededeeling: dat de in 'om/oop zijnde vreemde Koperen Muntspeciën niet in betaling icorden aangeno men; en behelzende onder anderen de navolgende bekendmaking De Minister van Financien, Onderrigt zijnde geworden, dat meer en meer vreemde Koperen munten m omloop worden gebragt, waarschuwt elk en een iegelijk, oat die munten geen wettige cours hebben, noch in het rijk gnng- fiaar zijn, dat niemand kan vcrpligt worden dezelve in betaling aan te nemen en dat die mitsdien aan alle publieke kassen moeten women uitgeschoten en afgewezenterwijl daartegen lot voorzinning Den genen, die tot dus verre hunne MATEN en GE WIGTEN over den jare 1840 niet hebben doen herijken, wordt daartoe eene laat- ste gelegenheid opengesteld op den iO'l™ en 17Jen September 1840, des voormiddags van 9 tot 1 urenaan het gewone Locaal. De Arrondissements-IJker van het Arrondissement Alkmaar, SPANJ AARDT. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 7den September. In het dagblad dezer residentie leest men, onder dagteekening van den 6den September: Heden heeft de inschrijving der geboorte-acte van den zoon des Erfprinsen op de registers van den burgerlijken stand plaats gehad, en zijn aan dit vorstelijke kind, bij die gelegenheid, gegeven do name van Willem Nico laas Alexander Frederik Karei Hendrik. Eergisteren is na de heugelijke bevalling van H. K. H. Me vrouw de Erfprinses, door Z. K. II. den Prins van Oranje de-eerste steen gelegd van de nieuwe schilderijen-zaal acht,er het paleis van Z. K. 11. in het 1 oOrhout alhier. Het terrein voor deze zaal, welke door de werkbazen Ellinkliuizen en Schroot zal gebouwd worden, was met Nederlandsche, Oranje en Wurtembergsche vlaggen en met groen versierd. Vóór het leggen van den eersten steen, hebben dc werkgasten een toepasselijk lied gezongen, op de wijs van: Wilhelmus van Nas sau, waarop Z. K. II. den steen gelegd heeft, welke is van wit mar mer met oen blaauwen marmeren rand omgeven, op welken men onder eene zwaar vergulde koperen kroon leest: Gebouwd en eerste steen gelegd door Z. K. H. Willem George Frederik Prins van Oranje enz. enz. op den heugelijken geboorte dag, van Hoogstdeszelfs eersten Kleinzoon, den 4. September des jaars 1840. h0' 'eïiTe" win den steen, is door den mr. Timmerman eene toepasselijke aanspraak gedaan, en zijn vervolgens door de werk gasten drie dichtstukjes gezongen, op'de wijs van: Wien Neèrlandsch bloed in de aderen vloeit." Uit Amsterdam meldt men van den 4den September: Heden heeft de stoomboot Archimedes voor het eerst een proef togt voor deze stad gedaan. Het gezelschap bij dien logt bestond uit eenige hooge autoriteiten der marine. Deze stoomboot onder scheidt zich van de gewone stoombooten daarin, dat het voorstu- wend werktuig van dezelve bestaat uit eene slag van de zoogenaam de schroei van Archimedeswelke geplaatst is in den achtersteven van het schip, eenige voeten voor het roer, en ruim twee voet bc« neden de oppervlakte van het water. De stoomboot beeft een ligt en sierlijk voorkomen, en stoomde met eene snelheid van ruim acht Duitsclie mijlen naar 4 uren, met eene slechts Zachte trilling, in eenen korten tijd, tot nabij den vuurtoren van het IJ. De kapi tein der boot en de heer Smith, de uitvinder, deden het gezelschap de geheele inrigting der boot bezigtigen, vooral wekto het eene al- gemeene belangstelling op, hoe gemakkelijk én snel de schroef als van het stoomwerktuig kon worden losgemaakt. Hot wenden der boot geschiedde met snelheid, en met schier geene afwijkingen van derzelver midden, en zelfs onmiddelijk bij het in beweging hrengen van het werktuig, zonder dat het vaartuig eenige voortgaande be weging had. Bij eene tegengestelde werking.der schroef, werd het vaartuig achteruit gedreven, met eene snelheid van 4 tot 5 mijlen. Do stoommachines zijn in deze boot niet als gewoonlijk dwars soheeps, maar langs schecps gesteld, en doen 24 tot 2G slagen iu eene nu- m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1