A" 1840. AL&IAARSCÏÏE C 0 U R A IV-fiï M a a u d a g $y 28 September. notificatie. 2° 0. 3. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, vuor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. A Jr~- - .M. J, De P rijs der Ada iirn.yiie.x van 1 lot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer, 20 Centen, behalve 35 centen Zcgelregt voo* elke plaatsing. URGEMEESTER m WETHOUDERS der Stad MAM Uit, Gehoord bet verzoek van hot meerendeel der Kooplieden, Schip pers en Landbouwers, de Graanmarkt dezolver Stad frequenleeren- de en strekkende, om op grond van daarbij aangevoerde redenen, den tijd tot het honden dier markt bepaald, ie veranderen en te stel len van tien tot elf uren. Gehoord het Rapport der Commissie tot het Marktwezen, mitsga ders van Commissarissen lot het opnemen der middelprijzen van de granen. Gehoord onderscheidene Landbouwers. Overwegende dat het voorz. verzoekofschoon door wederzijdseho partijen gedaan, slechts in zoo verre kan worden toegestaan ais het zelve van geenen nadeeligen invloed op de terzelfder ure gehouden wordende Kaasmarkt zal zijn, en dus alleen tijdelijk en bij wijze van proefneming worden geaccordeerd. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: Dat te beginnen met den 25«'ea September aanslaande, de we- 3) kehjksehe Zaad- of Graanmarkt zal worden gehouden des Vrijdags voormiddags te beginnen om tien en eindigende ten elf uren, 'welk 3> uur van begin en eindetelkens door het luiden der klok zal 3) worden aangewezen; altijd echter onder hijbepaling dat deze ver ss andenng niet anders zal behooren te worden beschouwd, dan als s) eene tijdelijke vergunning, welke door Burgemeester en Wethou- i) ders weder zal worden ingetrokken, zoodra de ondervinding zal lee- ren dat dezelve met de belangen der Kaasmarkt is strijdende; a blijvende overigens alle bestaande verordeningen in volle kracht." Alkmaar, den 18<kn September 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRU1JVESTEL1 N. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSC11UIR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS der Stad AL KMI AR, brengen bij deze ter kennisse van alle degenen, welke daarbij be- langhebben en aan liet regt van Patent onderworpen zijndat zij ,l 'n Persoon en voorzien van het door den Ontvanger'der Directe belastingen bmnen deze stad, ten bewijze van den ontvang van het billet van aangifte, afgegeven reen, tot bekoming van derzelvcr Pa tent, ter Secretariedezer Stad zullen belmoren te vervoegen, al- waar lot dal einde dagelijks uitgezonderd des Zondags:) van Woens dag den 2 i «en September tot en met den 7Jen Octobér 1840 des voormiddags van 10 tot des namiddags ten één uienzal wórden gevaceerd. Waarschuwende Burgemeester en Wethouders tevens alle zooda nige Patentpligtigendat na verloop van dezen bepaalden termijn, de onafgehaalde Patenten krachtens Z. M. besluit van den 17itea Oc tober 1820, door den Deurwaarder der Directe hela O in "en aan hunne huizen zullen worden roudgebragt tegen betaling a ai'i Uen centen voor ieder patent. Alkmaar, den IDdon September 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D li IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie ran deselren, De DIEU FONTEIN VERSCIIU1R. 1) R O O 1) Z E T T I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS nrn Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, lo rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van: 1 J Het fijn Wit Tarwenbroodj soor' 2o Het grof Bolleubrood ongebuild Tarwenbrood Roggenbrood En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van deze Stad cn Jurisdictie, zullen zijn ais volgt: Pond. Once, Lood. 37 30 20 28i 11 Ct. per Ncderl. pond. i) i> i> het brood binnen Fijn Witteb'1. of regels lesoort, moet wegen Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood - Billen, 8 voor 5 Cents Roggenbrood i> i> a 3» 1. 33 2. 1. 4. 0. 8. ii 1. a i> 7. 10 C< 3.- 05 i) -15 tl i) - 22 w - 30 ii - 30 a 0. - 05 i> i) - 66 a - 33 BUITENLANDSCUE BLRIGTEN. FRANKS IJ K. In den loop van den 20sten Sepleiiiber zjjn de werkzaamheden tot bet versterken der stad Parijs werkelijk begonnen. Een zeker aantal werklieden hielden zich dien dag met. het banen van eeneu weg voor het vervoer der bouwstoffen voor bet fort Philippe, dat de hoogte van Montmartre moet bekroonen, bezig. [Eenige bataillons voetvolk van linie en genie-soldaten waren in de nabijgelege-iie dor pen ingekwartierdom gedurende den aanstaande winter aau dn werken te arbeiden. Er werden veel kruiwagens en ander gereed schap vervaardigd. De Koning heeft den 20sten, met den minister liers, twee zijner ambgenooten en de generaals Dode do la Bruno- ie en aillant, te paard gezeten, een deel der linie rondom Parijs, waar de vestingwerken moeten worden aangelegd, in oogenschoüw genomen. I) ministeriele Constilutionnel geeft thans een overzigt van den gcduehlcii slaat Aan wapening, waarin Frankrijk binnen Aveinigo maanden zal zijn gebragt. Het zal dan, volgens dit blad, een leger van 500,000 man, met 1600 stukken geschut, bezitten, terwijl te-4 a ens cene overgroole hoeveelheid oorlogsmaterieel zal zijn bijeen ge- braffL[Staats'Cour.] B1NNENLANDSCIIE BERIGTEN. Amsterdam, den 'Alston September. Een brief uit Londen van den 20sten Sept. zegt, dat de gemoe> deren in Engeland derwijze voor vrede zijn gestemddan men daar, in weerwil van do uit liet Oosten ontvangen tegenstrijdige berigten, de tijding van eene door den Heer Walswski tot stand gebragta schikking met groot vertrouwen beeft ontvangen, en dal slechts het vooruitzigt A*an een middel om de kwestie door onderhandeling te vereffenen toereikend is geAveest, om niet meer aau do mogelijk heid vau oorlog te doen geloven. De üloming Post zegt, dat de ambassadeur van Frankrijk, deu 18den op bet bureau Aan buitenl. zaken heeft gearbeid. Eergisteren avond hadden wij alhier een niet onbelangrijk Noor derlicht. Hetzelve vertoonde zich omstreeks ten 8 ure nis eene uit gebreide lichtende wolk van bet N. tot het O. N. O. Ten 8 ure 15 min. veranderde liet zich als in twee zuilen tussebeu het N. en N. O., die zich ver Voorbij het Sterrenbeeld den Groeien Beer uit strekten. De lucht was nabij den horizon bewolkt; de barometer stond op 763.1 streep, de thermometer 52°, cn de wind was 7. W. Merkwaardig was bet ook bij dit Noorderlicht, dat de magne tometer reeds in den morgen dit verschijnsel als het ware had aan gekondigd.^ jen 12 ure of bij den zonsdoorgang had de magneet- slaaf eene buitengewone afwijking, die met haren gewonen stand om dien tijd meer dan 0° 11" verschillende. Gedurende het Noorder. licht, en wel ten 8 firc 20" had do staaf van den magnetometer eene afwijking van haren gewonen stand van 1°. 40". Gedurende hetzelve onderging zij verder, zonder aanmerkelijke slingeringen, eene zaeiite, doch gestadige verandering in stand, enkeerde allen<>s- kens tot haren gewonen stand meer of min terug; terwijl te"*en rutin !1 uro de lucht betrok cn mitsdien het Noorderlicht niet meer [Algcm. Jlandclsbl.] zigbaat was. n I» - Oil I» bultende alles gaar gebakken en niet boven do zetting verkocht «ogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaarden Septcmbor 1840. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselren De DIEU FONTEIN VERSCHUIK. InSCRHI.IATNO VAN WETTELIJKE UrjPOTIIEKE.N. {Uit de Middelburgsche Courant Mi gons art 215o van het Wetb. Napoleon, hebben getrouwde vrouwenminderjarigen en andere onder voogdij gestelde personen een Avetteljjk hijpotheek op do onroerende goederen aan hunne mans eu voogden toebehoorende, onafhankelijk van alle inschrijvin genuit aanmerking van dit laatste is bijna algemeen als over bodig beschouwd geworden het nemen eener inschrijA'ing iu de re gisters Aan hijpotheken, niettegenstaande de straf hij het daaraan volgende artikel bepaald. De Nederlandsche wetgeving echter gcene wettelijke hijpotheken erkennende, is, lot bewaring der verkregen regten bij de wet op den overgang van do vroegere tot de nieuwe wetgeving bepaald: Dal, binnen twee jarenna derzelver invoering, de bovenbe- doelde hijpotheken op de nieuwe registers zullen worden ingo- schrevenhet zij de inschrijving al dan niet in de oude registers heeft plaats gehad Dat deze inschrijving wordt genomen door de mans of door de voogdenwier goederen met deze h jpotheken zjjn bezwaarden do toeziende voogden zorgen zullen dat dezelve plaats hebbe of n des noods zelve inschrijving nemen, op straffe van vergoeding van ii kosten, schaden en interessen, zoo daartoe gronden zijn; i) Dat zij insgeljks kan worden genomen, door de bloed venvan- ji ten van dé vrouw of vau do minderjarigen of andere onder vowg*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1