A0 184®. AlKIAA r o r u I I' AI T. 1 I I M AI a a ii d n g &EWOGKM T® te 5 October. !?cj I W. J. J. w, w. Ji Deze Courant wordt eens in de week en we] eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Md Dé Prijs der AnvEBTiNTiëii van 1 tot 5 re gels is cén Guldenen voor eiken regel meer, 20 Centenbehalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. laats f der i het i O URGE MEESTER ra WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, .brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelvor Stad en Jurisdictie. Dat, door den Ed. A. Raad in derzei ver vergadering van den 23sten Julij 1840 is besloten: om tot verligting van de altijd moeijelijke verpligting, welke tot dus verre op de Stedelijke beambten lieeft gerust, om de Nachtwacht binnen deze Stad, zonder eenige beloo ning te moeten vervullen; in derzei ver plaatse daar te stellen, eene van Stads wege' bezoldigde Nachtwacht, bestaande uit één Kom ma mlantacht Korporaals en vier en zestig Waehts. Dat dan ook dien ten gevolge, en naar de bepaling van hetzelve besluit, door Hun Ed. Aolilb. op heden is in dienst gesteld, het voormelde korps Nachtwaclits, zoo als hetzelve uit de zoodanigen, welke vroeger, deze wachten zonder belooning hebben waargeno men is zamengesleld en tevens uitgevaardigd een nieuw Reglement voor den dienst derzelve wacht Dat, daardoor dan ook hebbendo opgehouden alle dienst-verrig- tingen als Nachtwacht*waartoe de vroegere bepalingen, de Ste delijke beambten verpligtte; en 11. E. Aehtb. mits deze een openlijk blijk willende geven van de algemeene tevredenheid der Stedelijke Regering, over de door hun gepresteerde diensten; mitsdien dezel- ven onder dankbetuiging daarvoor, van hunne algemeene betrekking als Nachtwacht eervol ontslaan, onder bepaling nogthans, dat de verpligting tot het doen van wachten, in die gevallen waarin de omstandighedeneene buitengewone waakzaamheid of voorzorg zullen noodzakelijk maken, op de Stedelijke beambten en vaste arbeiders als vroeger blijft berusten. Alkmaar, den lsten October 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRU1J VESTED N. Ter Ordonnantie van dezelvcn, Dj: DIEU FONTEIN VERSC11U1R. BUITENLANDSCUE BERIGTEN. T U R K IJ E. Ook de Angsburger dllgcmcino Zeitnng geeft thans berigten uit Konstantinopel van 9 September, van den volgendon inhoud: Wij hebben berigten uit Alexandrie, welke liet vermoeden, dat lehemed-Alie de voorwaarden niet zon aaunemen, ten volle beves tigen. Na verloop van den eersten termijn begaven zich de consuls der vier mogendheden bij hem, oin hem ouder het oog te brengen, hoe hij nu reeds het Pachalik van St. Jean d'Acrc verloren had en tot het enkel bezit van Egypte beperkt was, en hem op het gevaar opmerkzaam te maken van ook dit binnen kort te verbeuren Te gen alle verwachting betoonde Mehemed-Vli zich ditmaal zeer be leefd en voorkomend; hij verzekerde dat hij de bepalingen van het Lnndensche verdrag naauwkeurig overwogen had en meende, den geest en de strekking daarvan goed gevat te hebben. Hij verklaar de: dat hij in dank het erfelijk bezit van Egypte aannam; dat hij de billijkheid dier bepaling allezins erkende, maar daarom Svrie niet uit het oog kon verliezen; waar hij, gedurende de acht jaren, sedert hij met het beheer van dat gewest was belast geweestver wonderlijk geslaagd was in zijne pogingen, om orde en rust in te voeren. Uii dien hoofde kon zijn meester, de Sultan, de verdiens ten in aanmerking nemende, die hij door de onderwerping der christelijke Bewoners van den Libanon jegens bet Ottoinannische rijk verworven had, onmogelijk van zins zijn, om hem het beheer over dat gewest te ontnemenen daarom had hij ook den lieer Walewsky naar Konstantinbpdl gezonden met zulko billijke voor waardendat hij niet twijfelde, of dezelvo zouden zoowel door de Porto als door de vier verbondene mogendheden aangenomen wor den. Do heer Walewsky zou deze wenschen eniuzigten aun den Sultan in persoon voordragen, en ui zekeren zin zoowel hem zelvcn (den Pacha) als Frankrijk vertegenwoordigen, hetgeen op zijne zending den gunsligsten invloed zou moeten hebben. i) Na deze zonderlinge verklaring liet do Pacha de consuls niet weder aan het woord komen, en herhaalde meermalen: Ja, mij ne hecren, ik neem Egypte aan, maar gij begrijpt wel, dat ik Syrië niet zoo onverschillig kan laten varen; wij zullen afwach ten, welken uitslag de pogingen van Walewsky in Konstantlnopel hebben zullenhet zal zeer spoedig blijkenen daarmede verwijderde hij zichmisschien wel zich verbeeldende, van uitsto tend fijn gehandeld te hebben. Nog zonderlinger was liet onthaaldat do vlootvoogden Stop- ford en Bandiera bij liem hadden; want dezen overlaadde hij met pligtplegingenschonk echter geenerlei aandacht aan hetgeen zij over de omstandigheden van het oogenblik zeiden, en nam afscheid van hen; toen zij een oogenblik daarna om een bijzonder onder houd lieten vragen, liet hij hen ter maaltijd noodigen, maar mot Uitdrukkelijk verzoek, om zich geheel van staatkundige gesprokken 'let hem te onthouden; en kort voor het bepaalde uur liet hij de beide boeren afwetenop grond dat hij ernstig ongesteld geworden wns, Toen de Pacha den volgenden morgen frisch en gezond eene indeling deed, werden de vloodvoogdeu over deze onbeleefde be handeling billijkerwijze gramstorig en ligtten terstond het anker, om naar de Syrische kusten te stevenen. Er werden eenige schepen voor Alexandrie achtergelaten, echter niet meer, dan noodig wa ren om de blokkade te onderhouden." Volgens een anderen brief uit de Turksohe hoofdstad, van gelij ke dngteekening, was men aldaar van meerling, dat, nu Mehemed- Ali ook den tweeden termijn had laten verloopen zonder zieli aan de besluiten der vier mogendheden te onderwerpen, dezen niet anders konden, dan dadelijk tot de uitvoering van hun besluit over te gaan; dat Mehemed-Ali als rebel behandeld zou worden, en er aan geeno verdere transactiën te denken viel. In een regtstreeksch berigt uit Alexandrie van 0 September, door genoemd blad medegedeeld, leest men het volgende: «Nadat Mehemed-Ali aan Rifaat-Bey verklaard had, dat hjj da bepalingen van het Londensche verdrag ten aanzien van Egypte aannam, en het overige aan de edelmoedigheid des Sultans over liet eiscliten de consuls der vier mogendheden, dal de Pacha, als bewijs van de opregtheid zijner gezindheid, allereerst de Turkscho vloot zou uitleveren. Op het antwoord van den Pacha, dat hij eerst een bescheid uit Konstantinopel wilde afwachten, geloofden de con suls, dat de betoonde toegefelijkheid niet ernstig gemeend was cu hij slechts tijd wilde winnen; zij verklaarden aan Rifaat-Bey, dat zij gezamenlijk zouden protesteren legen elk besluit, hetwelk hij zonder hunne toestemming mogt nemen. De Fransclie consul-gene raal, Cochelet, had van de nieuwe stappen des Onderkonings niets vooraf geweten was ontevreden over deze dubbelzinnige han- delwjjze, en gaf dit onbewimpeld aan Mehemed-Ali lo kennen, of schoon hij zich later toch liet bewegen, om den heer Walewsky naar Konstantinopel te zonden, ten einde de nieuwe voorstellen van Mehemed-Ali te ondersteunen. Den 3lsten Augustus is hier het berigt ontvangen, dat de En- gelschen Mokka [in Arabic] bezet hebben. Terstond na het vertrek der Egyptische troepen uit die stad, waren de daar wonende Euro peanen, waaronder ook de Engelsche consul, door de Arabieren mishandeld, waarop de consul zijne vlag afgenomen cn den Brit- schen bevelhebber van Aden om gewapenden bijstand gevraagd had. Deze had drie oorlogsvaartuigen afgezonden, door welke Mekka ver- meesterd was." [Staats-Couri] BINNENLANDSCUE RERIGTEN. In de Rotterdamscho Courant leest men.: Den 18den dezer had ter reede van Hellevoetslnis het Volgend treffend voorval plaatsHet kleinste der rijks werkvaartuigen van dit niarinedeparment, do noodhulp, schipper A. Stolk, op zijde lig gende van Zr. Ms. brik de Brak, om eenige goederen te lossen liad eene der sloepen van die brik het ongeluk, hij het op zijde liggen van om te slaanvier der tien roeijers dezer sloep sprongen op do brik over, doch de zes overigen zouden gewis den dood in de gol ven gevonden hebbendaar er geen ander vaartuig dan de kleine boot van de Noodhulp, ruim vier ellen lang, bij de hand was. Schipper Stolk gevolgd deor den dienstdoeiulen bootsman en eèn matroos der In-ikaarzelde geeu oogenblik, sprong in liet ranke bootje en snelde de reeds zinkende schepelingen ter hulp, waarvan er een, reeds onder water, naauwelijks door den schipper kon ge grepen worden, en het gelukten hen allen in het vaartuig op te nemen, dat, met zulk een last overladen, ieder oogenblik driegde le zullen zinken, terwijl het reeds op een aanmerkelijken afstand, van de brik was weggedreven. De brave schipper en zijno med- gezellen zagen hunne edele pogingen bekroond en redden, met ge vaar van hun eigen leven, dat van zes hunner natuurgenooten." Gepasseerde Schepen door Alkmaar, Langs het Groot Noord-Ilol- (fndsch Kanaal, van den 25 Sept. tot den X Oct. 1840. Ned. bark, Adólph van Nassau1. IE Brandt van Batavia naar Amst. Dito dito. Dito bark. Amcrik. dito, Dito dito. Eng. brik. Dito dito. Dito dito, Dito dito. Dito dito. Dito schoon, Dito dito. Ned. kof. Noords, bark. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Sara Maria Clasina Maria Virginia Louise Urania Volnturo, Tagus Centenary Lamb Reval Stedfast Concordia Ceres Commereï&n Cristiania Rcdalia 7lenigheden Emtmuël, J. J. Rijnhard a S. Nielsen Sinclair Hobson Robson Bastin Tinmouth R. Kelil R. Dixon J. Drougthy O. Smith J. Zeven J. Nielsen P. Johnson J. J. Schroter» A. 11. Kjolae A. A. Haraldscn G. Jacobson dito Suriname a Havana Richmond >i Cardiff a Sunderland dito dito >i dito a dito London Oudsocn Brewick Drammen a dito dito dito a dito a dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito, ditov dito. dito. dito» jdito» dito. dito. dito Purim dito. M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1