A°- 18 K" C 0 I1 II A N T. I M a a n tl a g 12 October I I 31 i itêgx^"~'w-m PUBLICATIE. m I Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen .A?r L' ó'V. P- I Ti V i*rl. -/* r. «r, C; De Prijs der AnvianivnéN van 1 to 1/5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel,nicer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt, voor elke plaatsing. \V; v EDERLAJÏD E P R O C L A M A T I E. N. Wij WILLEM, bij do gratie Cods, Koning der Nederlanden Prins van Oranje-NassauGroot-Hertog van Luxemburg, enz.enz.enz Aan allendie deze zullen zien of lioren lezen saint Doordrongen van eerbiedige dankbaarheid voor de hulp, bemoe diging en bijstand, waaraan de Abnagtige Opperbestuurder der Vol ken het Ons, in de hooge betrekkingenwaartoe hij Ons geroepen heeftnimmer heeft laten ontbreken, mogen "Wij niet genoegen te rug zien op den tijdkring van bijn zeven en twintig jaren, gedu rende welken Wij het hoogst gezag in Ons Vaderland en in Ons Groot-Hei logdom Luxemburg gevoerd en naar flus vermogen ge tracht hebben het geluk en welzijn van Onze beminde onderdanen, en het heil van het Land, waaraan Onze vaderen door zoo naauwe banden verbonden zijn geweest, en ook Wij zoo innig verknocht zijn, overeenkomstig de regelen en voorschriften der Grondwet te bevorderen. Menigvuldige zegeningen Van den Allerhoogste hebben Onze Le gering gekenmerkt, zelfs onder den druk van de staatkundige ge beurtenissen der laatste jarenwaarin Wij den nadeeligcn invloed vyclkcn groole en onophoudelijke zorgen cn verdriet op Ons hebben uitgeoefend, in alle uitgestrektheid hebben ondervonden. Die zorgen en moeijeljjkheden van het hoog besluur blijven zwaar op Ons wegenWij gevoelen zo dagelijksch meer en meer bij het klimmen Onzer jarenen bij het besef der op Ons liggende ver- pligting om voortaan in de behandeling der zaken van het Koning rijk eenige andere regelen te volgen dan die, welke vóór de ver anderingen en bijvoegingen, onderdaags in de Grondwet gebragt, door haar waren vastgesteld en voorgeschreven. Door Onze Publicatie van den 4den September laatstleden hebhon Wjj aan die veranderingen cn hijvoegingen volle beslag gegeven, en alzoo is het begin barer werking op handen. Dat tijdstip hebben Wijna ernstige overdenking, het geschikte geacht, om gevolg te geven aan het sedert lange bij Ons bestaan hebbende -voornemen, om de overige levensdagen, welke God Ons gunnen zal, in rust, en bevrijd van de zorgen der Regering door to brengen, ouder dankbare herinnering aan het al goede, dat Zij ne liefde en wijsheid Ons hebben geschonken. Eene vaste, krachtige, manneljjke hand, jeugdiger leeftijd, be vrijd van den druk van geklommen jarenen niet weifelende door vroegere, herinneringen, worden voortaan tot het bestuur van het Koningrijk, en tot bevordering van deszeifs geluk cn welzijn ver- eischt, en, bij Ons volle gevoel en overtuiging, dat dc last der re gering Ons voorlaan geheel zoude ter neder drukken cn builen staat stellen om den nog overigen tijd van Ons leven aan de goede en wakkere behartiging der belangen van Onze beminde onderdanen toe te wijdenhebben Wij, na lijp beraad, uit eigene geheel Vrije wille, besloten, Onze lange Regering op den'dag van (eden, on herroepelijk ie eindigen en Ons Koninklijk, Groof-Ilertnghjk en Her- togljjk gezag over te dragen op Onzen" beminden Zoon'den Prins van Oranje, die de wettige opvolger is Onzer Koninklijke, Groot-' Jlertoglijke en Ilertoglijke Kroonen. Wij danken Onze beminde onderdanen voor de menigvuldige blijken vanvertrouwen cn verknochtheid, welke Wij, gedurende Onze regering, van hen in de ruimste mate hebben mogen onder vinden, cn overtuigen Ons, dat zij met liefde en eerbied bunnen nieuwen Koning zullen ontvangen aan wien liet Vaderland reeds zoo veel verpligt is, en die, met een diep bewogen hart, doch met man- nelijken moedouder liet nederig opzien tot de hulp en bijstand van God Ahnagligde nederlandscheLuxemburgsohe en Limburgsche Kroonen op den dag van hedenuit Onze handen heeft aanvaard om door Hem en Zijne wettigen opvolgers bezeten te wordenten gevolge der plegtige acte van Onzen vrij willigen afstand en over- drngt, welke in de archiven van het Koningrijk en van het Groot hertogdom door Onze zorg wordt overgebragtom aldaar te wor den weggelegd en bewaard. Teil slotte lasten en bevelen Wij, dat Onze tegenwoordige Pro- clamatie, met welke Wij Onze Regering eindigen, zal worden af gekondigd in eene plegtige openbare teregtzitting van den Iloogcn naad der Nederlanden, van de Provinciale Geregtsbovenvan de Criminele Regtbank te Amsterdam en van de Arrondisscments-Rept- banken, mitsgaders van de puije der Raadhuizen van de Hoofd plaatsen der Provinciënen der Arrondissementenalwaar zij bo vendien zal worden aangeplakt ter plaatsen waar zulks aldaar ge bruikelijk is, en cindeljjkdat zij in het Staatsblad zal worden ge plaatst. b P R O C L d M A T I E. Wij WILLEM II, hij de gratie Gods, Koning der Nederlan den, Prins van Oranje-NassauGroot-Hertog van Luxem burg, enz., enz., enz. Geliefde Landgenooten en Onderdanen van alle rangen en standen! Door de Koninklijke Proclamatie van mijnen hongstgeëerbiedigden en hartelijk geliefden Vader, is U de gewigtige en treffende gebeur tenis bekend geworden, dat Onzer aller Vader en Koning, gedrukt door de zorgen van eene zeven en twintigjarige Regering, bestendig toegewijd aan het welzijn van liet getrónwe NederlandschejVolk en door veel zegen, maar ook door veel verdriet voor het Hoofd van den Staat gekenmerkt, zich, bij het klimmen zijner jarenbe wogen heeft gevonden die zware taak op heden aan mij over te dragen. Diep gevoelt gij allen met mij het groot verlies, dat het Vader land door dezen afstand lijdt, en hoe moëijelijk het voor mij, Zij nen opvolgerwezen zal, in de plaats te treden van cenen Koning, die met zoo veel wijsheid, gedurende lange jaren, voor het geluk en welzijn van Nederland heeft gezorgd. Doordrongen van het gewigt der piigten, thans opjmij rustende, aanvaarde ik de Regering met het vaste voornemen, om, onder den Goddelijken zegen, niets onbeproefd te latendat strekken moet tot bet geluk van bet Nederlandsehe Volk en den luister van liet Koningrijk, en zal de Grondwet, dat plegtanker van Neérlands vrij heid en volksgeluk, op de nieuwe baan, welke ik intrede, steeds mijne gids en geleidster zijngeljjk ik dit met plegtigen eede sta ven zal bij mijne grondwettige huldiging in de Hoofdstad. Tot bereiking echter van het groote doel, waarnaar ik streve, tot bevordering van hei! en voorspoed voor Land en,Volk, behoeve ik het vertrouwende liefde en de trouw mijner Onderdanen. Mo gen zij mij die gevoelens in dezelfde mate toedragen, als aan mij nen lioogstgeeerbiedigdeu en hartelijk geliefden Vader van hen is la beurt gevallen; zoo zullen Wij, Koning cn Volk, sterk door ecn- dragt, en steunende op den bijstand van den Allerhoogstende toe komst rustig ingaan Deze zijn, geliefde Landgenooten en Onderdanen, mijne wensclien, voornemens en verwachtingen in dit voor ons allen zoo plegtig en gewigtig oogenblik. Mijne daden zullenmet de hulp van God mijne woorden bevestigen, en, geljjk het mij heeft mogen gebeuren voor de onafhankelijkheid van Nederland met het zwaard te strij den, zoo zal ik ook nu aan hetzelve geheel mijn leven en alle mij ne kaclilen toewijden. Lnsfen en bevelendal de tegenwoordige Proclamatie zal worden afge kondigd in eene plegtige openbare teregtzitting jvan den Ifoogen Iia'ad der Nederlanden, van de Provinciale Geregtsboven, van de Crimi nele Regtbank te Amsterdam, en van de Arrondissements-Rcgtban- ken, mitsgaders van de puije der Raadhuizen van de hoofdplaatsen der Provinciën en der Arrondissementen, alwaar zij bovendien zal worden aangeplakt ter plaatsen waar zulks aldaar gebruikelijk is, ca eindelijk dat zij in liet Staatsblad zal worden geplaatst. Gedaaq op het Loo, op heden den zevenden van October 1840. geleek endWILLE M. Aan wege den Koning. geteekendvak D o o n m. Gedaan cp liet Loo, op heden den zevenden tan October 1840. (geteekend) WILLE M. Van wegen den Koning, (geteekend) vin Doorü; AA i.i WILLEM II, bij de gratie GodsKoning der Nederlan den, Prins van Oranje-NassauGroot-Hertog uan Luxem burg, enz., enz., enz. Aan allen, die deze zullen zien of hooren lezen salut.' Allejjopenbare burgerlijke hogere en lagere ambtenaren, geljjk mede alle officieren van liet leger, van de vloot en van de sehutfe- jjvan welken rang zij ook mogen zijn, worden bij deze in hunne tegenwoordige betrekkingen bevestigd. Eu zal deze worden afgekondigd in eene pleglige openbare teregt zitting van den Hoogen Rand der Nederlanden, van de Provinciale Geregtsbovenvan de Criminele Regtbank te Amsterdam en van do Arrondissemenls-lteglbanken, mitsgaders van de puije der Raadhuizen van dc Hoofdplaatsen der Provinciën en der Arrondissementen, alwaar zij bovendien zal worden aangeplakt ter plaatsen waar zulks aldaar gebruikelijk is, en eimleijjk zal deze in het Staatsblad worden ge plaatst. Gedaan op het Loo, op lieden den zevenden van October 1840. (geteekend) AV I L L E M. A an wego den Koning (geteekend) va.n Doom. Z. M. Koning Willem I, heeft op den 5Jea dezer, nog een aan tal besluiten genomen en gunsten verleendstrekkende zoo tot bo- vordermg van onderscheidene civiele ambtenaren, als het benoe men van eeu groot aantal ridders, als: onder anderen hoogsldeszeifs kleinzonen Willem Frederik Nicolaas Albert, Prins der Nederlanden (zoon van Z. K. H. Prins Frederik) en Frederik Willem Nicolaas Albei t, Prins van Pruisscn (zoon Vun Z. K. 11. Prins Albert van Pruis- «j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1