A0 184®. M a a n d a g 19 October. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs vali G Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 gels is één Gulden en voor eiken regel meer Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. De STAATSRAAD GOUVERNEUR van NOORD - HOLLAND Ontvangen hebbende eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op de ;ze!fi Resolutie van liedenwaarbijkrach tens Zijner Majesteits besluit van den 2den Februarij 1840, n°. 142, wordt vastgesteld eene 182ste Loterijbrengt bij deze ter kennisse van een ieder, die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dal ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1°. De 182ste Loterij zal bestaan uit zes en ttointig duizend loten, dertien duizend prijzen en tier en vijftig preinien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle prijzen en premié'n van ècn honderd gulden en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gul den en daarbeneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lot, hetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in gecnc kleinere deelen mogen gesplitst Worden, dan in twintigsten. 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschie den, met in acht neming van de bepalingen in Zijner Majesteits be sluiten van den öden November 1818 (Staatsblad n°. 37) 13 dito 1827, n°. 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 146, cn van den Cden Janu ary 1831n°. 68 (Staatsblad n°. 2) vervat. 5°. De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der 181ste Loterij met niet zijn uitgekomenmits tot het be komen derzei ven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhage, oi van een der collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken, na do opening der collecte. 6°. De voornoemde Ontvanger - Generaal zalbij de opening der collecte voor de 182ste Loterijvoorloopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in gezetenen van bet Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening ie willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personenwelke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te lande aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen geheelen loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo lang dc voorraad strekt, mils de prijs van ilo alzoo aigegevene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°. De collecte der 182ste loterij zal' geopend worden op Maan dag den 2den November 1840 en worden gesloten op Zaturdag den 14deu derzelfde maand. Dc trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben, en geheel moeten ailoopeii op Maandag, Dingsdag, Woensdag eii Donderdag, denSOsten November, 1,2 en 3den December 1840: die der tweede klasse op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 14, 15, 16en I7dcn December 184Ó; die der derde klassÊ, op laandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 28, 29, 30 en Sisten derzelfde maanddie der vierde klasse, op Maandag, Dings dag, Woensdag en Donderdag, den li, 12, 13 en laden Jannarij '1841; cn die der vijfde of laatste klasse, op Maandag, Dingsdag, Woensdag en Donderdag, den 25. 26, 27, 28 Januarij, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15. 16, 17 en 18 Februarij 1841; terwijl dc laatste 100 nommers op Vrijdag den 19den Februarij 1841zullen getrok ken worden. 10°. Do collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het vcr- koopen of verhuren van lol en niet meerder mogen vorderen dan: Rij verkoop van loten voor alle klasst n of doorgefourneerd. Geheele Jolen 69.00. Halve 34.50. 1 ijfde 13.80. Ticndo ƒ6.90. Twintigste 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse: Geheele loten ƒ14.00. Halve 7.00, Vijfde ƒ2.80. Tiende 1.40. Twintigste f 0.70. Voor de tweede klasse: Geheele loten 26.00. Halve 13.00. Vijfde 5.20. Tiende 2.60. Twintigste f 1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten 40.00. Ilalve 20.00. Tjjfde 8.00. Tiende 4.00. Twintigste f 2.00. Voor de vierde klasse: Geheele loten 56.00. llalvo 28.00. lijfde 11.20. Tiende 5.60. Twintigste ƒ2.80. Voor de vijfde klasse: Geheele loten ƒ71.00. Halve 35.50. Vijfde 14.20. Tiende 7.10. Twintigste 3.55. Bij verhuring voor de eerste klasse Geheolo loten ƒ4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80.1 Tiende ƒ0.40. Twintigste 0.2Ö. Voor de tweede klasse: Gehecla loten ƒ8.00. llalvo 4.00. Vijf de 1.60. Tiende 0.80. Twintigsto 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten 10.00. llalvo ƒ5.00. Viif- •k ƒ2.00. Tiende ƒ1.00. Twintigste 0.50. V oor de vierde klasseGeheele loten 114.00. Ilalve ƒ7.00. Yijf- 2.80. Tiende 1.40. Twintigsto 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten 18.00. Halve 9.00. Vijfde 3.60. Tiende 1,80.^.Twintigste 0.00. SS Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzciver fournissement voor de volgende klassen kunnen voldoen, gelijk het ze! \e bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij de verwisseling voor dc tweede klasse met 1200. Voor da derde klasse met ƒ14.00. Voor de vierde klasse met 16.00. Voor de vijfde klasse met 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; aUes zonder verdere bijbetaling van cenig opgeld. 11°. De prijs, waarvoor de loten gedurende do verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurssplitters en debitanten zullen zich moeien gedra gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, le dien einde, over eenkomstig art. 3 van Zijner Majesteits besluit van den fiden Janua rij 1831n°. 68, in de Nedetiandsche Staats-Courant zuilen worden geplaatst. Dieu ten gevolgen worden de ingezetenenwelke gelieelc door gefourneerde loten, tegen den inleg-prijs mogten verlangen, oplet tend gemaakt op de bepaling, volgens welke de algiftc dier loten, ouder de daarbij aangewezene beperkingen, aan den Leer Ontvanger- Generaal der koterij is opgedragen, ton wiens kantore men zich in persoon of bij gemngligdo zul moeten vervoegen ter verkrijgiug van dezelve loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diego- nen, die daarin belang mogten steHen. Haarlemden 3den October 1840. Dc Staatsraad, Gouverneur voornoemd j Van E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van NOORD-HOLLAND, Brengt bij deze ter kennisse van ieder, vvien zulks zoude mogen aangaan, dat de commnnicaticwelke door liet herstellen der Brug gen te Ti aarden, gedurende cenige tijd gestremd geweest is, tlians wederom open is. Haarlem6 October 1840. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver Stad dat hel Kohier der Personeele belasting suppletoir Letter n°. 2, dienst 1840/41, op den O"1?" dezer, door den Heer Staatsraad, Gou verneur van Noord-Holland is executoir verklaard, eu op lieden door 11. E. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen bin nen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezeten, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaarden iidvn October 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTE1JN. Ter Ordonnantie van dczclvcn, bij afwezen van den Secretaris SPANJAARD T. BINNEN LANDSCUE BERIGTEN. Alkmaar, den 1 Qden October. Laatsteden Zondag den 1 ll,,'n dezer, had alhier de plegtige Eeds aflegging van trouw aan Z. TI. Koning Willem II zoo door de Of ficieren en verdere manschappen der dienstdoende Schutterij dezer Stad, als van het Reserve-Bataillon der 2" Atdeeling Infanterie al hier garnizoen houdende, plaats; en onderscheidde zich deze plegtige beid, waaraan allo luister was bijgezet, en die door liet schoonsto weder begunstigd werdt, evenzeer door de geestdrift der handelen - ,de personen, als door bet. welgevallen en de luide toejuiching van een daarbij tegenwoordig aanzienlijk getal ingezetenen dezer plaats. 's Gravenhage, den 1 Iden October. Heden middag werd de bnrgemeester dezer stad vereerd mcl een bezoek van de secretaris ilarer Majesteit de Koningin, welke Zjn Edel Achtbare, in naam van Hoogstdezelveeene som van twee dui zend pulden ter hand stelde, bestemd voor de armen dezer stad, en door II. M. uitgereikt ter gelegenheid van de plegtige gebeden, de zen dag ten Hemel gezonden, voor de gelukkige regering van Ka ren Doorluchtigen Gemaal, onzen geëerbicdigden Koning. [Kamp. Cour"\ 's Gravenhagb, den 13den October. Men verneemt dat de plegtige inhuldiging des Konïngsin eene openbare Zitting der beide kamers van de Staten - Generaal te Am.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1