lAAR&Cflfl COUR A ft illl 1 Hl fi Ai I mam 1 20 October, I- H1 7 M «i ïi n (S ii g i M I -ü |.j' Hf - Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag1, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. WIN De Prijs der Aamaamëa van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 21 Centen, beiialvo 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. NEDERLANDEN. STATEN-GENERAAL. Verccnigde, zitting der beide Kamers. De heer Mr. A. van Gennep Opent, de vergadering met eone korte aanspraak, en doet een besluit van Z. M. den Koning voorlezen, waarhij hij benoemd wordt tot voorzitter der Eerste Kamer gedu rende de thans «aanvangende zitting, en dus ook met het beleid der tegenwoordige vergadering is belast. Hij benoemt voorts eene com missie van achttien leden der beide Kamers, om Zijne Majesteit den Koninff in de vergaderzaal binnen te leiden in welke de Ministers, hoofden van ministeriele departementen en leden van den Raad van State zich reeds vervoegd hebben. Na een kort tijdsverloop verschijnt de Koning, die te paard en met den stoet, in het programma omschreven, onder het gejuich eener overgroote volksmenigteden weg van Zijner Majestcits paleis heeft afgelegd in de vergaderzaal. Daar plaatst de Koning zich op den troon aan welks regter en linker zijde UIL KK. 1111. de Prins van Oranje, Prins Frederik der Nederlanden en Prins Alexan der gezeten zijn. Zijne Majesteit houdt de navolgende openingsrede; Edel Mogende Ueeken! Voor de eerste maal na het aanvaarden der regering op dezen zetel plaats nemende, worden Mijne gedachten henengeleid naai Mijnen hoogstgeöerbiedigden en hartelijk gclieldc lader, die gedu rende eene zoo lange reeks van jaren den troon tot sieraad heeft verstrekt li Edel legenden kennen de redenenwelke Rem hebben bewo gen, om de kroon der Nederlanden aan Mij over te dragen, en al- zoo het oogenbiik te vervroegen, waarop Mijn lot naauwer dan ooit aan dit Rijk zou verbonden worden. V\ ij eerbiedigen allen die gronden, maar Wij zien niet zonder aandoening terug op een be sluit, hetwelk een einde heeft gemaakt aan eene regering,^ welke in de geschiedenis des Vaderlands menige roemvolle bladzijde zal beslaan. Mogt het Mijne Koninklijken Vader gegund zijn, bij liet genot der gewenschte ruste, nog lange getuige te wezen van den rijken oogst der weldadige vruchten, vfaarvan de zaden onder Zijne regering mildelijk werden gestrooid, en mogt de dankbare liefde des Yedcr landsciien Volks Rem blijven vergezellenals de streelende beloo ning voor de trouwe zorg, waarmede ilijgedurende meer dan liet vierde eener eeuw, onafgebroken voor liet welzijn van dat Volk heeft gewaakt Gesterkt door Zijn voorbeeld, zal Ik het ondernemen de taak to volbrengenwelke thans op Mij rust. Ik gevoele erook in deze ure, geheel het zwaarwigtige van; maar lk deins er niet voor te rug, omdat Ik Mijn vertrouwen heb gesteld op de kraehtdigo hulp das Yllerhoogstenomdat Ik staat make op de beproefde verknocht heid eener Natie, die elke poging voor haar geluk weet te waar deren, en omdat ik de overtuiging heb een steun te zullen vinden in U Edel Mogendcn, als één belang en één doel met Mij op het oor1 hebbende: do bevordering en bestendiging van het heil der landzatenin de eerste plaats door getrouwe handhaving der Grond wet van liet Koningrijk. Met dat uitzigt aelit ik het voor Mij een voorregt dezo zitting van II Edel Mogendcn te kunnen openen, in afwachting van den plegli- gen dag, waarop lk U Edel Mogendeninden laatste helft der maand November, in de hoofdstad rondom Mij verlang te vergaderen, ten einde aan de grondwettelijke voorschriften omtrent de inhuldiging gevolg to geven, en alsdan datgene met eedo te bekrachtigenwaar toe Ik Mijhij het intreden Mijner regering, vair stonden aan ver honden heb gerekend. XI Edel Mogenden zullen de levendige blijdschap met miskennen met welke lk in deze oogenbiik ken den zegen herdenk, die aan Mijn Huis te Leurt viel in de geboorte van oenen Prins, aan Mijnen héminden oudsten Zoon den Prins van Oranje geschonken. Worden Mijne vurigste wenschcn verhoorddan zal ook dez.e spruit van den Oranje-Stam eenmaal voor Nederland wezen, wat Zijne Na deren warén of nog hopen te zijn. Dc betrekkingen met de vreemde mogendheden getuigen van liet onderling verlangen our de bestaande vriendschap te onderhouden. Beze aan to kweeken ca to versterken zal hot voorwerp van Mijn streven zijn. Een handels-lraclnnt met de Verhevene Forle m den afgeloopcn zomer te Constantinopoleu gesloten, is door dc wederzijdseuo rego ringen bekrachtigd. Van de plaats gehad hebbende onderhandelingen met Iran.a-yk, met het Zwitsersche Bondgenootschap en met liet Gemeenebest van Texas, tot bevordering van handel en scheepvaart, mag insgelijks een goed gevolg verwacht worden. De maatregelen, welke gevorderd worden door de veranderingen On bijvoegingenonlangs in de grondwet van het Koningrijk gohragt, zijn tot stand gekomen of worden verder voorbereid. Ten gevolge van dien is het Mij aangenaamleden uit het Her togdom' Limburg in uw midden te zien. Hierdoor is de band be vestigd welke dc belangen van dat gewest met die der overige dee- leu des Koningrijks in broederlijke gemeenschap zamenvoegt. 's Rijks zee on Landrrtagt zijn, in evenredigheid van de toegestane middelen, in voldoenden staat. i-n i Over het algemeen vertoont zich voorspoed m de verschiilemle takken van nijverheid en volks-wclvaart. Het openbaar onderwijs blijft gewenschle vruchten opleveren. Het zal niettemin eene der gewigtige bemoeijenissen Mijner regering zijn, om mogelijke verbeteringen met bezadigdheid te overwegen. De nieuwe Nederlandsche wetgeving en het beheer der justitio hebben steeds geregelde werking. De Voorspoed der Oost - Indische bezittingen geeft bij voortduring stof tot dankbaarheid. Op het eiland Sumatra gaan zee-en landmagt ieehdragtiglijk en met roem voort, het Nederlands gezag te bevestigen. De financiën mogen, door de gebeurieuissen van de laatste jaren, door teleurstellingen en misrekeningen, gevoelig geleden hebben, nogtans mag men vertrouwen, dat steeds toenemende bloei dei hooi - takken van volks-welvaartonder een voortdurend genot van den. vrede, de invoering van nuttige wijsigingen in de wetten, als ook. doelmatige bezuinigingen, de geslagene wonden zullen heelen. De meest volledige openingen en uitleggingen omtrent den tuestana der financiën, daaronder begrepen die van het Amortisatie-bvudicaat, waarvan de ophelling andermaal zal worden voorgesteld, zulten eer lang aan U Edel Mogenden worden gegeven, mede in verband met de uitkomsten der koloniale geldmiddelen. Tot dekking van het te kort, hetwelk uit dio openingen zal blij ken over het verledoue le bestaan, zullen de noodige voorzieningen worden voorgesteld. tt r.i i ivr.. Gelijkljjdig zal de begrooling der slaats-uitgaven aan U Edel Mo genden worden aangeboden. liet voor uitzigt, dat de uitgaven voor het vervolg zonder memve gcldlceniiigeu zullen gedekt worden, zal zich verwezenlijken. Uok zullengecno nieuwe belastingen worden gevorderd; doch bet weder heffen van vroeger afgeschafte opcenten zal niet te vermijden zijn. Noodzakelijke veranderingen in de wet op de accijns op o sui ker in die tér bevordering van den landbouw, en m liet tanel'de re,o-ten op den in-, uit-en doorvoer, hetwelk later geheel stelsel matig zal worden omgewerkt en vernieuwd, zullen al aanstonds kun nen worden voorgedragen. Dc onderhandelingen met Belgie, tot do overdrngt van het aan dat Koningrijk aangewezen gedeelte in de schuld, en betiekkelijk. andere financiële aangelegenheden, zijn, voor als nog, tot geen einde kunnen gebragt worden, lk vertrouw echter, dat de voor bereiding der eind-regeling thans genoegzame vorderingen lieeit ge maakt, om op eene spoedige afdoening te mogen hopen. l del Mogende RcereuOnmiskenbaar is het gewigt van deze zit- lino- voor de zaken des lands. Geestdrift, door echte vaderlandslief de Vwckt, zal U Edel Mogenden bezielen; maar ook, Ik houd er Mij van overtuigd, de zin van gematigdheid, beradenheid en ver trouwen onontbeerlijke grondslagen voor dat gemeenschappelijk o- verlen-, hetwelk dc kern uitmaakt der innige betrekking, welke do Grondwet tusschen do Kroon en do Vertegenwoordigers des Volks heeft geknoopt. Ovcri-'ens zij de uitkomst eerbiedig Hem aanbevolen, in Wiens hand de lotgevallen der Vorsten en Volken zijn, en aan Wiens be scherming en hulp het tot dus verre Nederland met ontbrak. Na het houden dezer aanspraak, verlaat Zijne Majesteit do Ko ning met de Koninklijke Prinsen en stoet do Vergaderzaal, en wordt de zitting opgeheven. BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. In den Commerce Beige leest men: De gebeurtenissen sedert eene maand verdienen in weinige woor den opgesomd te worden, want sedert eeuwen heeft do wereld er roene zoo gewigtige in een zoo kort tijdsbestek gezien. Ia Rolland de abdicatie vjin Koning Willem I, troonsbeklimming van zijnen zoon den Prins van Oranje; in het Oosten, begin van oorlog, vervallen-verklaring van Mehemeil-AIiin frankrijk, een hatelijke aanslag; op het leven van Lodewyk Philips, tot gelu t ei iuen 1 hcid "niet gcslraagdin Spanje abdicatie der koningin-regentes Ghris- tinana al de gevaren van eenen langdurige burgerkrijg te heb ben doorgestaan; iu Portugal, de koningin Donna Maria een oogeu- een blik in stervensgevaar ten gevolge eener moegelijke verlossing, ié Pruissen, huldiging van Frederik Willem IV, bij welke gelegen heid Zijne Majesteit de volgende aanspraak gehouden heelt: Alles wat ik daar beloof heb te zijn, wil ik zijn voor u, mijne geliefde onderdanen! lk beloof en zweer dat op nieuw- aan a allen die mij in dit plcgtigo oogenbiik omgeeft. Zoo waarachti0 a „we trouw is, zoo opregt ook is mijn hart en ^owaarachtigok is mijn woord. Dit gezegd hebbends, sprak Z. M. kortehjk van de staatkundige omstandigheden, en zeide: Zoo waar moge God^mj helpen, als ik opregtelijk den vrede begeer. Ik zal ïrnjno u pogingen aanwenden om hem te behouden, mits mijne regteu er niet door gekrenkt worden. Ik heb, smds eemge maanden, met verschillende Europesclie mogendheden eene verbindtenis iff tot bewaring van dreu vrede. Wij teUen slechts 14 mihoen; maar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1