A°: 184#. W, u. I BANT. w M a a 11 (1 a g" 2 November. INSPECTIE I Nl li l i £j£JA SjJ> GANGERS «ler NATIONALE MILITIE, oP w a Deze Courant wordt eens in de weet en wel eiken Maandag, voor dc Prijs van 0 Centen uitgegeven. til li itiwwülii Dc Prijs der AdveRtenticn Van 1 tot 5 re gels is écn Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor ''Iké plaatsing. Ld URGE MEESTÉR en WETHOUDERS nrn Stad ALKMAAR, brengen ter kennisse v;yi dc belangliebbenden; Dat op Dingsdag den 10(l,u November aanstaande, des middags ten 12 uren, op bet Raadhuis dezer Stad zal plaats hebben de Ze vende gewone UITLOTING van vijf Aandeelen ieder a 1000. van do Negotinlic van 1828ten behoeve der Begraafplaatsalsmede Eene buitengewone UITLOTING van Tien Aandeelen, groot 1000 ieder, in de bovengemelde Negofialie, waartoe de autorisatie is ver leend, bij dispositie van II. H. Gedeputeerde Stoten der provincie Noord-Holland, van den IS^n dezer maand ft". 20, alles aflosbaar op ultimo December 1840. Alkmaar30 October 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIL VESTED 1\. Ter Ordonnantie van deselven, De D1EU FONTEIN VERSCI1U1R. Voor de zich binnen do Stad ALKMAAR bevindende VERLOF ZAIURDAG den 14'Ien ft O i, 31 RL it 1840, des morgens ten 0 Uren, voor het Raadhuis derzelvcr Stad, gekleed in Uniform, en voorzien van alle verdere Kleeding en Ëquipcmentslukkenwaarvan echter diegenenwelke van geenc Kleeding of Equipemcntstukken zijn voor zienzijn vrijgesteld. DINNENLANDSCIlE BERIGTEN. 'sGn.AVENU.iCK, den 2aslen Qclober, In do Jamscke Courant van den 6 Junij jl., thans alhier ont vangen, vindt men het volgende berigt: a Batavia8 Junij. Omtrent de uitbarsting van den vulcanischo berg Coentocr in do residentie Preanger-regentsehappenwaarvan melding is gemaakt iu de courant van den 3Ósten Mei jl., vernemen wij dc navolgende bijzonderheden De krater van dezen bclg wierp altijd, nu eens meer dan eens minderrook op. Gedurende den dag van dén 22stcn Mef jl.Werd zulks sterker, hetwelk tot 's avonds van den 23sten bleef aanhou den; doch 'sJUQrgens ten half drie ure, van den 24sten, werd do Werking van den krater allerhevigst, en steeg uit dezelve eene ko lom vuur en rook op vannaar gissing250 a 300 voeten hoog terwijl dc gloejjende lava naar alle kanten heen ströomde, Ztjoclal de top des bergs, tot beneden de helft van deszelfs hoogte, eene vuurmassa vertoonde, Ten half zeven ure des morgens begon de krater eem'g zaad uit te werpenvergezeld van een donderend ge luid en opwaartsgaando vuurstralen, hetwelk hoe langer hoe meer toenam, tot dat des morgens ten zeven ure, zand en steeaen van onderscheidene soort en grootte uedervielen. Dio, welke men te Garoet vond, waren zoo groot als een hoender-eite Trogong daar entegen, twee palen nader bij aan den berg gelegen, waren de stuk ken steen veel groolcr, zelfs twee vuisten dik, waaronder ook stuk ken rots. Deze steenregenhel geraas van den berg en het uit werpen van vuurstralen en lava duurden tct des morgens half ne gen ure voort; en ten negen ure hoorde mou bijna geen geraas meer; doch de zandregenhield nog steedsju 'zulk eene massa aandal de Gontqer en naburige hergen geheel omdgtbaar waren en hi do omliggende plaatsen, zelfs ie Tjikadjang (IS palen zuidwaarts ge legen], de dag in stikdonkeren nacht v erkeerde en men om ie zien verpligt was licht op tc steken, terwijl.-mensehenhalten dears gaandezich van fakkels ippesten bedjenpn. Dit eindigde aldaar cersl omstreeks 3 ure in den namiddag, te Garoct. Trogong ep om streken des avonds ten G ure. Gedurende de uitbarsting (door den des morgens hcgrschcnden nourdeiviud) dreven -Véle. zwarte wolken van asch en zand naar bet Zuiden, waardoor} ouder anderen, de theeheeslcrs lo Tjikadjang .geheel daarmede bedekt werden, zoodat de vrees bestond, dat, indion niet spoedig eene zwaro regenbui op kwam een groot aantal plukhare bladeren verloren zou gaanep do heesters aanzienlijk lijden. Overigens was do hoeveelheid zand en stceuen, welke de berg heeft uitgeworpenzoo aanzienlijk, dat men, uu het eindigen der uitbarsting, den-grond daarmede te Tro gong ruim twee duim dik belegd vond, hetgeen -oohler dooi- de op den 25sten des avonds, daar en to Garoet, gevallen zware regenbui, den volgenden dag Veel minder zigbaaï bleef. Rot aanzien van den krater en den geheelen berg heeft bij do- m gebeurtenis eene geheclp verandering ondergaanzijnde do eerste, naar gissing, ten minste driemaal zoo groot als voor de-uitbarsting, terwijl de laatste, die vroeger tot halverwege de hoogte met strui ken, gras en ander groen bezet was, thans tot beneden aan den voet toe, dl ware het, in;een zwarte steenrots herschapen is." [Staats-CourJ].. Heden hééft,, bij het uitgaan der Klóesterkerkeene aandoen-' l'jke gebeurtenis [plaats gehad, Leu burgerman van goed voorko-. i< «I t: men, met twee kleine meisjes, in rouwgewaad gekleed, deden een' voetval voorden Koning, do kinderen riepen: genaden voor mijnen vader, lieve Koning! Z. M.overstelpt van aandoening, nam de welgckleede kinderen bij de handen begeleidde dezelve naar zijn paleis, alwaar men van de straatzijde opmerkte, dat zij, zoo wel als dc oude lieer, boven in de appartementen van do Koningin door don Koning werden gebragt. Alle toeschouwers werden door dit gebeurde zeer getroffen. Men vermoedtdat het kinderen wa ren van den onlangs to Amsterdam veroordeelden geldsnocjjer Ver» hoeft'. [Kamp, Cour.] u 's Gravenhace, den 27sten October, lieden middag, kwartier vóór Vier ure, is Z. K. II. Prins Hen» drik. jongste zoon van 1111. MM., in goeden welstand, alhier terug gekeerd van Iloogstdeszelfs reizo naar do Middellandseho Zee, na eene afwezigheid van ruim twaalf maanden. Men kan zich Iigtelijk do blijdschap voorstellen der koninklijko ouders en verdere bloed verwanten. Z. M. do Koning heeft Iloogstdeszelfs mildadigheid ook uitge strekt tot do drie visschers, A. vaii der Toorn, J. Bal en C. Spaans, van Soheveningendie gelukiSgbjk nog van het wrak van dc Pc troncUa Pronk gered zijn -geworden. Z. M. Willem Erederikgraaf van Nassauwordt thans op Maan dag, den 2den November aanstaande, van het Loo in dezo residen tie verwacht,, om bij de toediening van den II. Doop aan lloogst- Vl es zélfs achter-kleinkinddio op Woensdag, den 4den November, zal plaats hebben, tegenwoordig te zijn, [Algcm. Handelsbl.j Amsterdam, den 2dsten October, Het gerucht Wint alhier meer en meer velddat door Z. M. den Keizer aller Russen aan Iï. M. de Koningin eeno Russische lijfwacht Ten geschenke zou zijn gegeven, bij gelegenheid van Hoogslderzelver hoogo betrekking als Koningin der Nederlanden, welk corps ulhier voor rekening van den Czaar zon worden onderhouden. [Algcm. Handelsbl Uit Zand voort wordt van den 2fisten dezer geschreven: Heden ochtend is de Pruissisehe brik Emanuel, kapitein. Rupert, van Paimboeuf naar Stettin bestemd, voor deze gemeente gestrand en op tweede bank vastgeraakt. De reddingsboot heeft zich naar dit schip begeven; doch, terwijl een der manschappen aan boord was .gegaan, is deze boot, waarin ziqh toen nog zeven bootsgasten, en zes schepelingen bevonden, door eeno Stortzee omgeslagen. Daar dit in het gezïgt gebeurde van een aantal inwoners dezer gemeente, waaronder vrouwen en kinderen der bootsgastenkan men zich ligt een denkbeeld vormen van den angst, door welken een ieder bezield wasdoch gelukkig zijn al de bootsgasten weder behou den aan wal gekomen. Drie der schepelingen zijn bezweken, en daarop is de sloep der strandvonders, bemand mét D. Keesman, L. Keesman, T. KraaijenoordC. Kraaijeuoordff. Molenaar en I. Mo lenaar, naar de omgeslagene reddingsboot gevaren, en hebben dezo zeelieden liet geluk geluid van nog twpo der op dezelve gcbleveno fschepelingen te redden. Intusschen waren er nog vier schepelin gen op het wrak geblevenwelker "toestandbjj het doorkomen van den vloed, elk oogenblik gevaarlijker werd. Om ook deze men- scheu te reddennamen de stuurlieden Jan Zwemmer en Engel Kd- per, met Floris*~K. Molenaar, Goruelis Kraaijeuoord, Willem J. Paap, Curnelis Paap en Flora A. Molenaar, het moedig besluit, om met de vlschsehuit van Jan Koning fen Coinp., door de felle branding naar het wrak te varen en hadden zij bet geluk, ook dó Vier schipbreukelingen, dio reeds van koude verstijfd waren, behouden aan wat- te brengen. [Staals-Cour.] nok c -UMMV.X& 3: IjJTIi t i - Reyentui, den 13den October. i:... O f? f 'ii Tot. groot leedwezen van allo weldcnkenden in de provincie O» vérjjssel-, heeft J. it. Grdnf van Mediteren dezer dagen do function van Góuverneur nedergelcgd. Men kan niet veronderstellen, dat ft. 11. Ed. Geslr's,. verplaatsing naar- Vriesland aan eenigo outevre- denheid van de lfnoge Regering goweten hnoet worden; want slechts zelden heeft een konnnissari3 desKonings,. doos? gematigheid onpar tijdigheid en rusleloozen ijver voor de belangen der provincie, zulk eenen welverdienden lof ingooogst: zoo als dan ook een groot deel van-Overijssel gedurende zijn beheer met reuzenstappen is vooruitge gaan. Liever moet men zeggen, dat, door eenen ongelukkigen za- menlocrp van omstandigheden, -de Koning van eenen trouwe m bekwamen dienaar de provincie van eenen verstandigen en gemuo- delijken bestuurder berooid is. De Overijsselaren worden alleenlijk bemoedigd door liet-gegrond vei trouVi etiHat de nieuwbenoemde Gouverneur het voorbeeld en do verstandige inzigten van Z II. Ed. Geslr's. Broeder zoo veel mogelijk zal volgen, en dat op dio wjjzo de namen der beide van Recbterens.eenmaal met dankbare zegening m de geschiedenis vermeld luUcu worden. [Kamp. Cour.] jcsz -z:~. SCZ.J'. V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1