A° 1840. ALR1AARSCHE COURANT, j\° 4i M aandag 9 November. INSPECTIE GANGERS der NATIONALE MILITIE, oP Dezé Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. llö Prijs der Advertenitcn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. j|BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen ter kennisse van de belanghebbenden; Dat op Dingsdag den 10'!™ November aanstaande, des middags ten 12 urenop het Raadhuis dezer Stad zal plaats hebben de Ze vende gewone UITLOTING van vijf Aandeelenieder a 1000. van de Negotiatie van 1828, ten behoeve der Begraafplaats; alsmede Eene buitengewone UITLOTING van Tien Aandeelengroot 1000 ieder, in de bovengemelde Negotiatie, waartoe de autorisatie is ver leend bij dispositie van II. II. Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland, van den 15l,en dezer maand N°; 20, alles aflosbaar op ultimo December 1840. Alkmaar30JÜctober 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. voor de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende VERLOF" ZATURDAG den 14''<,n NOVEMBER 1840, des morgens ten 9 Uren, voor het Raadhuis derzelver Stad, gekleed in Uniform, en voorzien van alle verdere Kleeding en Equipementstukkenwaarvan echter diegenenwelke van geene Kleeding of Equipementstukken zijn voor zien, zijn vrijgesteld. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 2den November. Zijne Majesteit Koning Willem Frederik Graaf van Nassau is gis teren avond, omstreeks negen ure, van het Loo alhier aangekomen en aan het paleis in het Noordeinde afgestapt. Zijne Majesteit heeft dezer dage aan de commissie, die zich gevormd heeft om lief degaven te verzamelen voor de weduwen en weezen der vijf Scheve- ninger visschersdie onlangs bij het verongelukken hunner pink op de Engelsche kust zijn «ingekomen, ecne gift van 300 toegezonden. Te gelijk heeft Koning Willem Frederik aan de drie schepelingen van dit vaartuig A. van der Toorn, J. Bal en C. Spaans, die nog gelukkig gered zijn geworden, maar bij de schipbreuk veel verlo ren hebben, bewijzen zijner mildadigheid gegeven. Er is thans te 's Gravenhage een klein geschrift in het lielit verschenen, houden de het verhaal van hetgeen deze mannen geleden hebbentoen zij na het omslaan hunner pink, zich aan het want of aan het scheeps boord moesten vastklemmenen den eenen makker na den anderen in de golven zagen wegzinken, alsmede, hoe zij eindelijk, na uren in eenen vreesselijken toestand te hebben verkeerd, door het scheeps volk van andere Scheveninger pinken bijna wonderdadig gered zijn. Men kan dit eenvoudig verhaal, dat uit den mond van C. van der Toorn is opgeteckend, niet zonder aandoening lezen. 1111. KK. HU. de Prins en Prinses van Oranje hebben aan de straks ver melde commissie mede eene gift van 200 doen toekomen. \_Staats-Couri\ 's Gravenhage, den id en November. De plcgtige bediening van den Heiligen Doop aan den jonggebo ren Erfprins van Oranje heeft lieden in de Kloosterkerk alhier plaats gehad. Reeds vroeg had zicli in dat bedehuis eene talrijke schaar verzameld. Later namen de leden van het corps diplomatique, Zij ner Majesteits ministers, de leden der Staten - Generaal en van an dere hooge staatsligchamen, alsmede die van de stedelijke en kerke lijke eollegiën de voorhen bestemde plaatsen in. Ten drie ure zag, de verzamelde menigtemet een onbschrijfelijk gevoel van liefde eerbied en belangstelling, HII. MM. de Koning en Koningin, tege lijk met den eerbiedwaardigen Vorst, wien Nederland meer dan een "vierde van eenö eeuw als Koning heeft gehuldigd, en met 1IH. kh. 1IH. do Prins van Oranje en Zijne Gemalinde Prinsen Alexander en Hendrik, Prinses Sophie, alsmede Prins Frederik der Nederlan den, Zijne Gemalin en de jeugdige Prinses Louise, in liet kerkge bouw verschijnen. De godsdienst-oefening begon met het zingen van psalm 100, vers 1 en 4; waarna den predikant van den Broek, met den hem eigen godsdienstigen ernst en waardigheideene korte rede hield, waarin hij, naar aanleiding van psalm 132, vers 12, vooral deed gevoelen, dat ware godsdienstigheid de hechtste steun is der trooncn' en vorstengeslagtenen uit de lotgevallen van het doorluch tige Stamhuis van Oranje en Nassau't welk zich thans in zuDt eenen geheel buitengewonen zegen verheugt, het bewijs ontleende van Gods vaderlijke bescherming over dat den Nederlander dierbaar geslacht. Nadat de leeraar eene treffende toespraak aan HII. MM. den Koning en Koningin en Z. M. Koning Willem Frederik gehou den had, werd de jonggeboren Prins, die met den stoet, in het programma omschrevennaar de kerk was geleidplegtighjk te mid den der Christelijke vergadering gebragt. Al de aanwezige leden van het Koninklijk Huis, als doopgetuigen optredende, plaatste zich voor den predikstoel. De leeraar rigtte zich nu meer bijzonder tot de Ouders van den Yorstelijken Doopelinglas het formelier voor en diende daarop aan den jongen Erfprins [Willem Nicolaas Alexan der Frederik Karei Hendrik] die doOr zijnen Vader ten doop ge- houdeü werd, dien H. doop toe. Met een hartelijk nagebed en het zingen van gezang 96 nam deze godsdienstige plegtigheid een einde. Voorbeeldige orde en stilte hebben daarbij geheerscht. [Staats-Cour.] 'sGravenhagen, den 5 November. Gaarne voldoen wij aan het bij ons ontvangen verzoek van het stedelijk bestuur dezer residentie, om aan het onderstaande berigt, van gisteren gedagteekendeene plaats in te ruimen: a Dadelijk na de voltrekking der plegtigheid van den Heiligen Doop aan den jonggeboren Erfprins van Oranje is de baron lindal, adju dant van Zijne Majesteit den Koning, namens Hoogstdenzelve aan den burgemeester dezer stad komen ter hand stellen eene somma vaH vijf duizend gulden, om uit te deelen onder de behoeftigen te dezer stede, bij gelegenheid van het geluk aan Hoogstdeszelfs Huis wederVareii; in de geboorte van Zijnen Kleinzoon. Weinige oogenblikken later ontving gedachte burgemeester renen brief van den thesaurier van het Huis des Konings Willem Frederik, om almede aan het bestuur dezer stad tc doen geworden eene an dere som van vijf duizend gulden, ten gelijken einde en bij gele genheid van het toedienen van den Heiligen Doop aan Zijner Majes teits Achter-Kleinzoon. Zoo er op heden dankzeggingen ten hemel stegen uit tempel en paleizen, weldra zullen er ook gelijke gevoelens van erkentenis en dankbaarheid oprijzen uit de verblijven der ellende, welker scha mele bewoners verkwikt zullen worden mt de dubbele bion va Koninklijke mildadigheidterwijl geheel Nederland nevens de inge zetenen der residentie met blijdschap nit de in de jongste dagen zich telkens herhaald hebbende giften, zullen mogen opmerken dn bij het in stand blijven des Vorstelijken geslachts, ook de mededeel zaamheid wordt overgeplant, die steeds het karakter gekenschetst heeft van dat Huis, welks grondregel onafgebroken geweest is, dat menschenliefde en barmhartigheid de eerste juweelen zijn van e kroon, die het, onder alle standsverwisselingen, tot heil van Neder land heeft mogen dragen." [Staats-Cour Amsterdam, den iden November. Men is reeds druk bezig met het maken van toebereidselen in de Nieuw Kerk alhier, tot het aanstaande feest der inhuldiging van Z. M Willem II. Dit feest schijnt nu bepaaldelijk te zijn vastgesteld op Zatnrdag den 21sten dezer. De Koninklijke Troon zal geplaatst zijn tegen liet Koorhek over hot Orgel. De deeoratien der Kerk die vervaardigd worden door onzen stadgenoot, den Heer Nykerk zullen allerluisterrijk zijn- De Troon zal zijn van rood fluweel met goud De pilaren in 'het schip der Kerk zullen in alle derzelver tusschenruimten versierd zijn met rijke draperien onzer nationale kleuren. Omtrent de rangschikking der plaatsen schijnt nog niets met zekerheid besloten te zijn. Heden is verder een aanvang gemaakt met het daarstellen van eerepoorten en deeoratien op den Dam de reguliersbreestraatenz., die even als in het vorige jaar, onze Hoofdstad zullen versieren. [Algem. Ilandelsbl. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- andsch Kanaal, van den 30 Oct. tot den 5 Nov. 1840. Ned. fregat. Staatsraad Baud, J. Seepe van Batavia naar Amst.' Dito dito. Stad Utrecht, II. Rolff dito dito. Amer. dito. William GraijA. Scudder». Canton dito, Ned. brik. Maria Jacoba, D. J. Bart Curacao dito. Dito kof. Neplhunes, S. Hoekstra Havana dito. Dito schooner. Dolmina, B. Baak «Kust v.Gunea» dito. Amer. bark. Francia, J- Celby Newjork dito. Noords, dito. Emilia, T. Ie Archerson» dito dito, Ned. kof. Gesina Petronella, G. II. Nagel» Liverpool d.to. Dito fregat. Anna Louisa, K. J. de Jong «Amstn: Batavia. Dito bark. llnania, C. van der Driftdito dito. Dito dito Prins Hendrik, II. K. Dijkhuis» dito dito. Dito kof. Concordia, B. J. Wijgers d.to Suriname. Dito bark. Alcyon II. G. Bergveld dito Havana. Dito kof. Diana, B. Barends dito Rio de Janeiro. Amcrik. bark. Louisa, JA Hobson dito Baltimore. Deens, galjas. Johanna, A. Brazen» dito T, est. Ned. dito. Drie Gebroeders, H. J. Hubert d.to d.to Dito schoon. Verwachting, T. D. Leeuwen» dito Gibraltar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1