A" c u i\ Mt'. 5HV1 M tl a n tl a g m •V Ij! ji j(i 16 November. ZAAL HARMONICA. .«V ;r NEDERLANDEN. 1 I Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen uitgegeven. »"5 -t tfr- De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5"é& gels is één Gulden, en voor eiken regel lueér^-" 20 Centen-, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. a f >jj Zijner Majesteits besluit van den 31sten October 11., n<>. 129, zijn benoemd: tot plaatsvervanger van den kantonregter te Alkmaar, Mr, P. A. de Lange; tot griffier bij bet kantongeregt te Onderdendam, J. C. Heeler. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. Londen, den Iden November. De fameuze kaas, voor de Koningin bestemd, en die gemaakt wordt van de melk van zeven honderd en vijftig koeijenzal weldra tot volkomenheid zijn gebragt. De pachthoeve van den Heer Dun- kerton, van West - Pennardalwaar deze kaas is ten toon gesteld, wordt dagelijks door eene menigte nieuwsgierigen bezocht. De dag, op welken dit product aan II. M. zal iworden aangeboden is nog niet bepaald. Ook zegt men nog niet, op welke wijze dit product naar Londen zal worden gebragt. Men zegt, dat het voornemen is, om de reuzenkaas door acht der schoonste koeijen uit het Westen van Engeland te doen voorttrekken. AlgemHandelsbl.] BINNENLANDSCHE BERIGTEN. 's Gravenuage, den 10den November. Men verzekert, dat de optogt vSn Z. M. ter gelegenheid van hoogst- dészelfs plegtige inhuldiging, op het einde dezer maand, te Ams terdam, zal plaats hebben nagenoeg, of op gelijke voet, als in 1815, bij de inhuldiging van hoogsdeszelfs vader, als Souvereine Vorst, is geschied- Onder de geruchten behoort, dat Z. M. zich dadelijk te voet van 's Konings paleisop den Damnaar de Nieuwe-Kerk zou begeven. Er worden steeds vele toebereidselen tot die plegtige inhul- diging gemaakt" Men houdt zich onder anderen bezig met de ver vaardiging van den prachtigen..en kostbaren koninklijken mantel, dien Z. M. dien dag dragen zal. [Haarl. Cour.] Amsterdam, den 10den November. Onze Stads-Courant meldt het volgende Wij kunnen thans met eennige zekerheid melden, dat de dag dor komst van 11. M. te Amsterdam waarschijnlijk bepaald zal wor den op vrijdag den 27!lten dezer, cn de inhuldiging van Koning Willem den II, op zaturdag den 28sten daaraanvolgenden, als wanneer er des avonds van stadswege illumiuatiëu zullen plaats hebben die waarschijnlijk door den ijver der ingezetenen tot eene algemee- ne verlichting der stad zullen worden uitgebreid. Hoe lang II. M. in de hoofdstad denken te vertoevenis ons tot dusverre onbekend, maar men mngjzk'h vleijen dat zulks eenigzins minder kortstondig dan gewoonlijk zal wezen"daar men verneemt, dat er waarschijn lijk een der avonden bal ten hove zal zijndat H. M. zich voor stellen de nederduitschefransche en italiaansche voorstellingen, voor het minst elke eenmaal, met hoogstdevzelver tegenwoordigheid te vereeren, en dat het alsdan telkenmale gala-spectakel zal zijn." Op de heugelijke gebeurtenis van de geboorte van Z. K. II. den Erfprins der Nederlanden, is door den bekwamen graveur van s' rijks luunt, den lieer D. van der Keilen, te Utrecht, eene medaille ver vaardigd ;f dezelve vertoond op de voorzijde eene vrouw in antieke Weeding, voorstellende het rijk der Nederlandendie in den reg- terarm den jonggeboren Prins opgeheven houdt, cn in de linker hand een Oranje-tak draagt; het hoofd van den jonggeborenen wordt beschenen door de vredezon; achter deze groep bevindt zich de rijkszetel, met het wapen van Nederland, terwijl in liet omschrift de woorden staanEn tertia spes regniziedaar de derde hoop des rijks: Op de keerzijde zijn de woorden: in nativitatis Principes Quil. Nic- Alex. Fred. Car. Ilenr. d. IV Septembris MDCCCXL dat isOp den geboortedag van Prins Willem Nicolaas Alexander Fre- derik Karei Hendrik, 4 September 1840. Deze gedenkpenning is a 7.60 in zilver, en a 2.50 in brons, ook alhier verkrijgbaar gesteld. [Algem. Uandelsbl.] In de Kamper Courant van den 5den dezerleest men In Groot-Brittanje bezitten de Leeraars van het Episcopanlsehé, dat is het heerschende, kerkgenootschap, het regt om de Tienden te vorderen van ieder inwoner, hetzij dezelve tot dat kerkgenoot schap al dan niet behooren. Nu kwam een zoodanig Leeraar de Tiende ophalen bij een kwaker die een scheerwinkel hielddeze ïeide: Vriend, ik behoor niet tot u kerkgenootschap; ik heb u nimmer hooren prediken." Dat doet er niet toe," antwoordde hem de Leeraar, «iedereen moet de Tiende betalen: dit zegt de '■Vet;1 do deur vau mijne kerk staat altijd open; hebt gij mij niet hooren prediken dat is uwe ajjiuldgij Rad mij kuaneu booren prediken. Wat zou de kwaker doen? hij moest betalen. Op de" daaropvolgenden Nieuwjaarsdag, zond hij den Leeraar eene reke ning waarop deze gedebiteerd stond voor één jaar scheerloon. De leeraar begaf zich naar den kwaker en gaf hein zijne verwonde ring deswegen te .kennen, daar hij nimmer door hem geschoren was. Wel vriend," zeide de kwaker, «dat doet er niet toe, mijn deur staat altijd open, zijt gij niet geschoren geweest, dan is het u eigen schuld, gij had kunnen komen om u te laten scbeeren. Het spreekt van zeiven dat de kwaker geene betaling erlangde." Wij vernemen met genoegendat door de Boekhandelaren Kruse- man te Haarlem en van der Paauw Comp. te Levden, het plan gevormd is tot de uitgave vau een Gedenkboek der huldiging ran if. M. Willem II, geschreven door den met roem bekenden Engelberts Gerrits, en verrijkt met afbeeldingen der plegtighedenenz., door eenige onzer eerste teekenaars en graveurs bewerkt. Wij wensehen de uitgevers met deze onderneming geluk, daar wij geen oogenbhk twijfelen aan de goede ontvangst bij het publiek van dit belangrijke nationale gedenkstuk. [Algem. Uandelsbl.] Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- andsch Kanaal, van den 6 tot den 12 November 1840. Ned. fregat. Elisabeth AutonieH. S. Veer van Batavia naar Amst. Dito brik. Carolina JohannaT. A. Matzendito a dilo. Dito schooner. Triton, W. Dinkla voor wijlen J. van der Meij Dito brik. Dito kef. Dito dito. Eng. bark. Ned. kef. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Eng. brik. Dito dito. Dito dito. Dito sloep. Ned. kof. Astrea, Doure, Calharina Elzina, Perkins Vrouw Christina, Alfina Alberdina Nederlanden Maria Friends Tagus Marijs Laura Drie Gezusters A. J. de Lang II. de Haas a A. H. Schuring a R. Soulsby a II. R. Dood a J. H. Nagel a J. H. Jonker a Del in ina Suriname Mallaga Cardiff dito Newport Liverpool dito S. J. Rotgans a Sunderland J. Callingson a W. Tinmaath J. Robinson T. Barns a Franke dito dito dito London Dantzig dito Dito dito. Catharina Josephina, P.P.Muntendama Dito dito. Alida, A. II. Oldenburgera Petersburg Ned. galjoot. Concordia, J. H. Witt «Amstn Dito kof. Berta Schuringa, II. G. de Vriesa dito a Dito dito. ArianeII. S. II. Muntendam» dilo Eng. schoon. UndineG. Smith a dito a Amst. dito. dito. dito. dito. dilo. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Alkm. dito. Amst. dito. Russ. brik. Wilhehnina Deens, schoon. Peter Bang, Noords, freg. Norske Luwe Dito schoon. Jalohabs J. G. Buss a dito a J. N. Petersen a dito a L. Feilherg a dito a Suriname. Triest. Liverpool. London. Ilelsinjors. Holbek. Krngeroe. J. Solsberg aPurm.a Drammen. v VOCAAL EN INSTRUMENTAAL CONCERT. Op Dingsdag den 17!l,'n November 1840 zal, met toestemming van het Ed. Achtb. Bestuur dezer Stad, door J. J. R. KONING, Violist van Amsterdam, in de Concert-Zaal alhier gegeven worden: VOCAAL en INSTRUMENTAAL CONCERT, waarop (behalve op de Programma's voorkomende Muzijkstukken) nog eenige expres vervaardigde Dicht stukjes op onzen Koning Willem II, zal gezongen worden door den Heer W. P D. C. VRUGT, Hof- en Kamerzanger van Z. M. den Ko ning der Nederlanden. Het Bureau zal in de Concert- Zaal van des namiddags 1 tot 4 ure open zijn, voor de niet goalxmneerdentegen de prijs van 2. voor iedere plaats, doch voor geabonneerden zijn toegang-bewijzen te bekomen bij P. van Heerden. Aanvang ten 7 ure. - Op Dingsdag den 17'*en November 1840: De VONDELING, Ton- neelspel in 3 bedrijven, en na hetzelve: De NAAMGENOOTEN, blij spel in één bedrijf, tot slot een klein divertissement, alles met ge heel nieuw decoratief. Aan Ileeren ïnteekenaren zij bekend, dat alle hunne hwsgenoo- ten en Dames gasten, tegen abonuements-prijsen de door hun voor- testellene Ileeren, tegen betaling van 75 cents, per persoon, zullen worden toegelaten, zoowel voor binnen als buiten de Stad; ook zul len er geen loten, gedurende de Speel-avondtegen verminderde prjjzen worden afgegeven. Namens de Directie, Alkmaar den lCcn November 1840. P- R- BOO G II. V De ondergeteekendenvan de Ed. Achtb. Ileeren Burgemees- ter cn Wethouders dezer Stad: permissie erlangd hebbende, tol het geven van een Zest ai Tooneel-Represeutaiiën iu deu Stads Schouw*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1