A" 1840. ALKMAARSCHE w m. C 0 U R A I T: B URGEMEE-STER en AVETÏIOUDERS oer Stad ALKMAAR. 30 November. AI ji it n tl a g Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven, aA De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 rë gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. In ervaring gekomen zijnde, dat onder de werklieden van Turf binnen dezelve Stad, de slechte gewoonte heerscht, om telkens na dat eene partij turf uit de schepen is gelost en bij particulieren is opgebragt ,'"do ontvangenè werkloonen onder het gebruik vansterken- drankin deze of gene Tapperij of Ilerberg te verdeelen, waar door al dadelijk een gedeelte van dat geld nutteloos wordt verkwist, het werk gedurende ecneu geruimen tijd opgehouden en zij zeiven onbekwaam .worden tot hunnen arbeid. Rebben goedgevonden en verstaan te bepalen 1. Dat te rekenen van heden af, de werkloonen hierboven be doeld, zullen worden ontvangen door den overman van elke ploeg, en niet dadelijk zullen worden geschoofd of verdeeldmaar des avonds op een door denzei ven te bepalen uur in de Turfdragers-kamer aan ieder der gewerkt hebbende personen, naar deszelfs aandeel, zullen worden uitbetaald. 2. Dat ieder der Turfdragers, Wippers of wie het ook tot dit korps behoorende, zoude mogen wezen, die bevonden wordt, zich staande den gezellen werktijd, schuldig te hebben gemaakt aan het bezoeken van diergelijke Herbergen of Tapperijen en het gebruik van sterkendrankof wel dezelve tot ontduiking van dezen maatregel op het werk zal hebben raedegebragt, en die alléén of met anderen geza menlijk te hebben verbruikt, zal worden gestraft de eerste reize met suspensie en bij herhaling met geheele ontzetting van zijn ambt. Noodigende H. EcL Achtb. bij deze, de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie uit, om de goede bedoelingen des Stedelijken Bestuurs, ten dezen aanzien, zooveel in hun is te ondersteunen, en alles te voorkomen wat aanleiding zoude kunnen geven, om deze bepaling krachteloos te maken. Alkmaarden 25sten November 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEÜ FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER ra WETHOUDERS der StadALKMAAR; In overweging nemende dat de op handen zijnde Verjaardag van Neèrlands beminden Koning Z. M. Willem II op den 6d™ December aanstaande zeer zeker aanleiding zal geven, dat door de Burgerij dezer Stad, op eene openlijke wijze derzelver vreugde over die ge lukkige gebeurtenis zal worden ten toon gespreid. Hebben gemeend ter dezer gelegenheid de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie te moeten herinneren, aan derzelver Publicatie van den 14,len Jul ij dezes Jaars waarbij: Het afsteken van Vuurwerken, hoe gering en onschadelijk hetzelve ook moge worden beschouwd, en liet afschieten van Vuurwapenen, van welken aard ook, bij gelegenheid des heu- gelijken Verjaardags van Z. M. den geëerbiedigden en geliefden Koning of op oenen anderen dag vóór of na dezelven, langs de Grachten, Wegen, Straten, Pleinen of op de Erven van bijzondere personen ten strengsten en geheel en al verboden wordt, en het afste- ken van onschadelijke Vuurwerken voor dien avond alléén zal worden toegelaten van des avonds acht ure tot aan midder nacht toe, in den Hout buiten de Geester- en Kennemer - Poor- ten dezer Staden dan nog steeds op behoorlijken afstand van de aldaar staande gebouwde eigendommen." Burgemeester en Wethouders, vertrouwen dat bij de doorslaande blijken, welke bij de vorige gelegenheid door de Burgerij dezer Stad zijn gegeven van aan den wensch der Plaatselijke Regering te willen voldoen, het onnoodig zal zijn, daartoe vele drangredenen te gebruiken; maar dat een ieder, zonderonderscheid, zich zal be ijveren, om door het stiptelijk naleven dezer bepalingen, welke bij ieze worden vernieuwd en in volle kracht gehouden een vernieuwd bewijs te geven van zijne zucht, tot bevordering van iederen maat regel van Policie ten dezen aanzien en daardoor voorkomen de toepassing der wettelijke bepalingen tegen de overtreders ingesteld. Alkmaarden 28sten November 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd Van LEEUWEN, Weth. Ter Ordonnantie van dezelven, bij afwezen van den Secretaris P. SPANJAARDT. BUITENLANDSCIIE BEItlGTEN. F R A N K R IJ K. Koning Lodewijk Philips heeft den 20sten November, door al de leden van zijn gezin omringd, de Spaansclie Koningin-weduwe Ma ria Christina te Fontainebleau met veel uiterlijke bewijzen van ach ting en onderscheiding ontvangen. Dien dag is op het kasteel van Fontainebleau een groot gastmaal ter eere van deze Vorstin gegeven. Hare Majesteit werd met Koning Lodewijk Philips en zijn gezin den 22stcn te Parijs verwacht. Het Journal des Débats, de voorname tolk van hel tegenwoordig ministerie, geeft eene breedvoerige be schrijving van de aankomst der Koningin te Fontaineblaeu, waarin men de volgende zinsneden opmerkt. a De Koningin Christina is van eene middelbare gestalte. Haar ge laat is zeer schoon. Hare oogen hebben eene verwonderlijke leven digheid. Zachte fierheid en eene innemende bevalligheid kenmerken haar. De kalmen vastheid van ziel en de schranderheid, die in al hare gelaatstrekken doorblinkenmaken het begrijpelijkhoe deze vrouw tien jaren lang tegen de vermetelheid, kwaden wil en arg list heeft kunnen kampen der partij, die thans in Spanje de wet stelt, en hoe deze Koningin, liever dan zich door zulk eene partij te laten vernederenalle gezag heeft nederlegd. De Koning had da Koningin sedert 1829 niet gezien. Het was toen, even als thans, in de maand November. De Prinses, door den Koning en de Ko ningin van Napels vergezeld, trok destijds door Frankrijk, om zich naar Spanje te begevenwaar een troon haar wachtte. De Koning en zijne gemalindie toen nog Hertog en Hertogin vail Orleans heet te. zagen hunne nicht te Grenoble. Zij was toen negentien jaren oud. Groote verwachtingen waren op haren persoon gevestigd; schitterende uitzigten voor haar geopend. Weinige jaren zijn ver- loopen en de weduwe vail Ferdinand heeft haren troon verloren, de moeder van Isabella is van hare kinderen gescheiden. Toch hebben zelfs de vijanden der Koningin niet kunnen ontkennendat zij in haar hart eene Spaansehe was geworden. Voor Spanje heeft zij de werkzaamheid van haren geest, haren moed, zich zelve ten" offer gebragt. Zij heeft daarvoor niets dan ondankbaarheid inge- oogst." De Koningin Maria Christina heeft, vóór haar vertrek uit Marseil le, een manifest aan de Spaansehe natie gerigt, waarin zij op nieuw van die natie afscheid neemt.en daaraan hare kinderen ten sterkste aanbeveelt. Dit stuk is, zoo als uit eene te Parijs ontvangene tele- graphische depêche blijkt, door het Madridsche regentschap den lilden November in die hoofdstad openbaar gemaakt. [Staals-Cour.] MENGELWERK. De plegtige Intogt van WILLEM de TWEEDE, Koning der Nederlanden enz.enz.enz. binnen Amsterdam, 27 November 1840, gevierd te Alkmaar, na het hooren der Kanonschooten. Wordt in de Hoofdstad van ons dierbaar Vaderland, Nu jub'lend feest gevierd? 't kanon daar losgebrand! Wordt d' intogt van den Vorst, met vlaggen, bloemen, standers, Iu d' Amstelstad gevierd, door echte Vaderlanders!!.. Ik heb schoon ver van daar, in een meer stiller oord; De vreugde schooten toch tot drie maal toe gehoord. En daar ik niet met die ontelbre blijde scharen, Op straat en plein vereend; mijn luid hoerah! mag paren! Toch wil ik evenwel doch op meer stiller trant Deez' stond óók vieren met geheel het Vaderland En met een frissehe teug 't is daartoe juist de tijd. Wordt aan den nieuwen Vorst deez' feestdronk toegewijd: Dat zucht voor 't heil van land en volk Hem nooit begeve, En ik juich welgemeend: de Tweede WILLEM leve!!! v. d. N. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 20 tot den 20 November 1840. Ned. freg. Johanna, R. Maalsteed van Batavia naar Amst, Dito pink. Jonge Lodewijk AntonieR. Tjebbes Suriname dito. Dito schooner. Antje, J. Klein Havana dito. Dito dito. Af ra, T. M. Gnodde Bordeaux dito. Dito tjalk. Nijssina, P- S. Grappelaar» Newcastle dito. Dito kof. Maria Theresia, J- E. Oppendijk a dito dito. Dito dito. KleinkinderenT. W. de Vries dito dito. Dito dito. Grunus, L. 0. Post Sunderland dito. Dito dito. Drie Gebroeders, H. J. Puister dito dito. Eng. brik. Jane Dunn, J. Williams dito dito. Dito dito. Weardale0. Seott dito dito. Ditosloep. Carolina, J. Wright Jarmouth Allan. Ned. kof. Mijn GenoegenO. H. Sap London Amst. Noords, schoon. Mina Testman, T. Broholon Thomsoe dito. Hano. galjoot. Henriette, A. C. Caseboom Dimtzig iiSpijkb* Ned. kof. Ds VredeJ. J- Greve dito Purin. Noords, brik. Sara MargarethaJ. Lang dito Amst. Hano. barketijn. Stad Leer, J. 0. Jacobs Riga dito. Ned. kof. Riga, A. A. Dijksma St.Petersburg» dito. Dito bark. Natalia, E. J. Drent «Amst n: Batavia. Dito dito. Decima, K. J. Bolhuis dito dito. Dito ditó. Dina Maria, J. C. Wriburg» dito .i Suriname.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1