A0 1840. 49. C 0 II li A N T. V::-; ;7 'Oh Ê- I J.i AI a a n d a g 7 December. stadsschouwburg, m 1 'L V 'sVi, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen ail gegeven. lie Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt vcor "Ike plaatsing. i Jfi'. i: GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE NOORD-HOLLAND, Willende de goede ingezetenen in de gelegenheid stellen, om zich bij den aankoop zoo van nieuwe, als van oude Nederlandsche. ma ten en gewigten te kunnen verzekerenof die maten en gewigten «1 dan niet aan den ijk of aan den herijk nog moeten worden on derworpen; willende de goede Ingezetenen al zoo behoeden voor on willekeurige overtredingen en tevens voorkomen, dat de zoodani- gen, welke ter kwader trouw zouden willen handelen, geene on- wetenheid van de aangenomen jaarletter zouden kunnen voorwenden. Brengen bij deze ter kennisse van allen, die zulks zouden kun nen aangaan 1". Dat de herijk der lengte maten en gewigten voor het jaar 1841, zal beginnen in de stad Amsterdam, met den 2<'en Januarij en eindigen den 30s'en April aanstaande; dat die voor de inhouds maten voor droge waren en van het Goudgewigt aldaar, zal plaats hebben in de maand Mei, en die der Vochtmaten voor den handel in het groot en in het klein, mede te dier stede, in de maand Junij aanstaande; 2°. Dat de herijk van alle de maten en gewigten in het Arrondis sement Amsterdam, en in de overige Arrondissementen Haar lem. Hoorn en Alkmaar, zal beginnen met den lsten April en eindigen den laatsten Julij 1841, 3°. Dat tot den ijk en herijk, gedurende het jaar 1841, is bestemd de letter W. Wordende de belanghebbenden bij deze aangemaand, om zich de voormelde tijdperken ten nutte te maken, ten einde zich voor alle onaangenaamheden en noodeloze kosten te vrijwaren. Jlaarlem, den 26s'en November 1840. De Gedeputeerde Stalen voornoemd, VAN E W IJ C K. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier, A. J. van der HEIM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR; In ervaringjgekomen zijnde, dat onder de werklieden van Turf binnen dezelve Stad de sleehte gewoonte lieerscht, om telkens na dat eene partij turf uit de schepen is gelost en bij particulieren is opgébragtde ontvangene werkloonen onder het gebruik van sterken- drankin deze of gene Tapperij of Herberg te verdeelen, waar door al dadelijk een gedeelte van dat geld nutteloos wordt verkwist, bet werk gedurende oenen geruimen tijd opgehouden en zij zeiven onbekwaam worden tot hunnen arbeid. Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen 1. l)at te rekenen van heden af, de werkloonen hierboven be doeld, zullen worden ontvangen door den overman van eike ploeg, en niet dadelijk zullen worden geschoofd of verdeeld maar des avonds op een door denzei ven te bepalen uur in de Tuntlragers-kamer, aan ieder der gewerkt hebbende personen, naar deszelfs aandeel, zullen worden uitbetaald. 2. Dat ieder- der Turfdrngers, Wippers of wie het ook tot dit korps behoorönde, zoude mogen wezendie bevonden wordt, zich staande den gezetten werktijd schuldig te hebben gemaakt aan het bezoeken van diergelijke Herbergen of Tapperijen en het gebruik van sterkend rank of wel dezelve tot ontduiking van dezen maatregel op het werk zal bobben medegebrngt, en die alléén of met anderen geza menlijk te hebben verbruikt, zal worden gestraft de eerste reize met suspensie en bij herhaling met geheele ontzetting van zijn ambt. Noedigende II. Ed. Aohth. bij deze, de Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie uit, om de goede bedoelingen des Stedelijken Restaurs, ten dezen aanzien, zooveel in huu is te ondersteunen, en alles te voorkomen wat aanleiding zoude kunnen geven, om deze bepaling krachteloos te maken. Alkmaar, den 25sten November 1840. Burgemeester en kithouders voornoemd, F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dcrzelver Stad en Jurisdictie Dat even als zoo vele vroegere jarenzich ook nu weder de Commissie, tot het verschaffen van warm en gezond Voedsel aan de behoeftigen binnen dezelve Stad, gedurende den winter, zich heeft aangeboden, tot het hervatten van derzelver vroegere werk zaamheden Burgemeester en We'thouders hebben dat aanbod niet alleen met graagte aangenomen, maar tevens de voornoemde Commissie vol gaarne geauthoriseerd, tot het doen eener inzameling voor de daar toe benoodigde fondsen aan de huizen der ingezetenen dezer Stad waarmede dezelve in den loop djer eerstvolgende week eenen aanvang zal maken; vertrouwende Hun Ed. Achtb. dat de goede Burgerij dezer Stadevenzeer als zij zeiven overtuigd zullen zijn van het weldadig gevolg dat deze instelling reeds gedurende zoo vele jaren under lmnne verarmde medeburgers heeft te weeggehragten eer» ieder dus naar zijn vermogen met onbekrompen handgaarne het zijne zal willen toebrengenom de werkzaamheden der genoemde Commissie te gemoet te komen en te ondersteunen, waartoe llun Ed. Achtb. alle ingezetenen dezer Stad op het dringendst uitnoodigen. Alkmaar, den 2(icn December 1840. Burgemeester en JF'ethoudcrs voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Van wege Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAARwordt aan de belanghebbendenter kennisse ge- bragt Dat de Markten, welke op den 25slen en 26»ten dezer maand, uit hoofde van het Kersfeest, niet kunnen plaats hebben, zullen gehou den worden op Woensdag en Donderdag den 23sten en 24sten De cember aanstaande, zullende de Woensdag speciaal bestemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den l«wn December 1840. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Velen zullen zich herinneren het treffende voorvalhetwelk eeni- ge weken geleden in 's Gravenhage heeft plaats gehadhoe twee kinderen den Koning, bij hel uitgaan der Kloosterkerk genade voor hunne ouders hebben afgesmeekt; hoe de Wrst, diep bewogen met hunne tranen, hen met zich naar zijn paleis heeft medegenomen en minzaam toegesproken. De Koning, in wiens naam het regt wordt gehandhaafd en de misdaad gestraft, mogt aan de diepbedrukte kinderen hunne ouders niet teruggeven. Zijne liefde voor het regtzijne ge hechtheid aan orde, lieten dit niet toe, al werd ook de ongeveins de traan van berouw in ootmoed gestort. Door de straf hunner ou ders hulpeloos, verlaten, zonder toezigt, gingen die onschuldige wezens eën leven van kommer en ellende te gemoet. Diep door dit vooruitzigt bewogen, heeft de Koning gewild, dat die kinderen op zijne kosten zouden onderwezen worden. Waar vader-toezigt en moeder-zorg ontbrekenheelt hij ten deze ader willen zijn. W aar hij als Regent de ouders aan dé kinderen niet konde teruggeven, heeft hij als Vader des Vaderlands de wonde geheeld. Luisterrijk zal deze edele daad prijken in de geschiedrollen van den roemrij ken lleld. Diep zal zij voorzeker in het hart van menig een ge prent worden, onuitwischbaar in het hart der ouders. Wanneer in de vrije lucht, straat en gracht van het: Leve de Koning! weer galmen, zal in den Kerker ook de traan der dankbaarheid glinste ren, en de zegen van den Allerhoogsten afgesmeekt worden voor Hem, die toont Vader des Vaderlands te willen zijn. \Algem. Ilandclsbl Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 20 tot den 26 November 1840. [Zijnde het vervolg. J. J. Ynsen v: Amst nSt. Ube». K. J. Haasnoot» dito dito. R. Cole dito dito. J. C. S. Bieze» dito Cardiff. G. Wright dito Jarmouth. T. Barns uAlkiu.» London. F. C. Anchorsen»Amst.Drammen. A. Smith dito dito. J. J. Bager dito Falburg. P. C. Krusedito Koppenhagen. Van den 27 November tot den 3 December. Lucia Maria, II. Wente van Batavia naar Amst. JVilhelmina J. N. Klint Suriname dito. SveaE. A. Wahlman «MonteVideo» dito. Carl Justus, H. Erielis Havana dito. Jonge LouisT. M. Mullor Bilbao dito. [Vervolg hierna Ned. kof. Helena Catharina, Dito dito. De Zeevaart Amer. brik Carolina 8c Mary Ned. kof. Anna Eng. sloep. Carolina, Dito dito. Laura Noords, bark. Emilie, Dito schoon. Soeblomsten Deens, j.agt. Trosas Leden, Dito dsto. Hanne Marie Ned. fregat. Dito galjoot. Zweeds, hark. Brem. schoon. Ned. kof. op Dingsdag den 8sten December 1840: GEREGTIGHETD en \>RA'.K of DE VADER REGTER OVER ZIJNEN ZOON. Tooneelspel in Vijf be drijven gevolgd door Mevrouw ANGOT te PARIJS op DE MSCH- VRGUW VAN FORTUIN. Blijspel met Zang in Twee bedrijven. Aanvang ten 6 Ure. Abonnements - Kaartjes zijn te hekomen hij P. van Heerden op het Gasthuis. Op heden is te Alkmaar overleden den Hoog Wel-Gehoreu Heer Jonkheer W. D. van FOR EEST, Burgemeester van de Ge- meenle Heilo. 28 November 1840. Lenige kennisgeving. 7-,.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1