A'- 1840. ALKMAARSCHE SO. for li A N T. AI a a n <1 a g 14 December. De dieu fontein verschuir. Deze Courant Wordt eens in de week cn wel eiken Maandag, voor de Prijs van G Centen uitgegeven. lie Prijs der Adveutenticr van 1 tot 5 r» r gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegclregt voo elke plaatsing. (URGE ME ESTER ei» WETHOUDERS dee Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen dcrzelver Stad en Jurisdictie, Dat even als zoo vele vroegere jaren, zich ook nu weder de Commissie, tot het verschaffen van warm en gezond Voedsel aan de behoeftigeu binnen dezelve Stad, gedurende den winter, zich heeft aangeboden, tot het hervatten van derzelver vroegere werk zaamheden Burgemeester en Wethouders hebben dat aanbod niet alleen met graagte aangenomen, maar tevens de voornoemde Commissie vol gaarne geauthoriseerd, tot het doen eener inzameling voor de daar toe benoodigde fondsen aan de huizen der ingezetenen dezer Stad waarmede dezelve in den loop der eerstvolgende week eenen aanvang zal maken; vertrouwende Hun Ed. Achtb. dat de goede Burgerij dezer Stad, evenzeer als zij zeiven, overtuigd zullen zijn van het weldadig gevolg dat deze instelling reeds gedurende zoo vele jaren onder hunne verarmde medeburgers heeft te weeggebragt, en een ieder dus naar zijn vermogen met onbekrompen hand, gaarne het zijne zal willen toebrengen, om de werkzaamheden der genoemde Commissie te gemoet te komen en te ondersteunen, waartoe Hun Ed. Achtb. alle ingezetenen dezer Stad op het dringendst uituoodigen. Alkmaar, den 2lleu December 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren, Van toege Herren BURGEMEESTER en TUE THOU DER EN der Stad ALKMAAR, wordt aan de belanghebbendenter kennisse ge- bragt Dat de Markten, welke op den 25sten en 26stel1 dezer maand, uit hoofde van het Kersfeest niet kunnen plaats hebbenzullen gehou den worden op Woensdag en Donderdag den 23sten en 24sten De cember aanstaande, zullende de Woensdag speciaal bestemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaarden lsten December 1840. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEü FONTEIN VERSCHUIR. BR OOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat, te rekenen van den dag van heden, de prijs zal zijn van: il le soort 3Of Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit TarwenbroodJ 2e 29 11 Het grof Bollenbrood25§ i> ongebuild Tarwenbrood 28 Roggonbrood11 En dat mitsdien de prijzen en bet gewigt van het brood binnen deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijn Wittelr1. of regels 1°soort, moet wegen 2. 7. -10 C». Fijne Wittebroodsbol 1. 3. - 05 Gebuild Tarwenbrood4. -14|» 0. 1) - 22 -8. ~n - 29 2e 1- 29 Bollen, 8 voor 5 Cents 2. -05 Korenbrood 6. 3. - 60 - 33 Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 8strn December 1840. Van LEEUWEN, Weth. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Alrmmaar, den 7den December 1840. De verjaardag van Z. M. Koning Willen den Tweede, werd hier op gisteren met geestdrift en belagnstelling gevierd. Het bespelen der klokken, en het uitstelten der vlaggen zoo wel Van de Stadsgebouwen als van verscheidene particuliere huizen kondigde reeds vroeg aan, dat Neèrlands geëerbiedigden tweeden Koning verjaarde. Nadat bij de verschillende godsdienstige Gezindhedende zegen was afgesmeekt voor Heindie onlangs het bewind over dit Land aan vaarde, verzamelde zich een groot aantal personen op het Waag- pleinter bijwoning der vereenigde parade van de stedelijke Schut terij en het Reserve-bataillon der 2e Afdeeling Infanterie, en bragt het korps Stedelijke Muzijkanten veel toe, tot de veraangenaming der geheele dag, door zich vim tijd tot tijd, en op verschillende plaatsen der stad te doen hooreu. De fraaije verlichting van vele Stads en der meeste particuliere gebouwen, begunstigd door stil weder, zette alle mogelijke luister aan deze zoo vreugdevolle dag bij, terwijl de behoorlijke naarko- ming, der plaatselijke verordening, onlangs tegen het afsteken van vuurwerken binnen de stad hernieuwd, en de gepaste vrolijkheid, welke den geheelen dag en ook des avonds bij de verlichting langs de straten; alom opgemerkt werdt, de aangename overtuiging mog- ten geven dat Alkmaarsch ingezetenen, altoos bereid zijn tot de instandhouding der goede orde mede te werken, en ook dat de Waar de van het feest, hetwelk zij deehieinende vierden op den regten prijs door hun wierd gesteld. Alkmaar, Zaturdag den 13den December 1840. Heden vertrok van hier de Wel-Ed. Gestr. Heer Wagener, Lieut.- Kolonel bij het alhier in garnisoen zijnde Reserve-Bataillon 2? Afd. Infanterie, als bij Z. M. besluit, benoemd tot Kommandant der 4e Afd. Inf. te 's Hertogenboseh. Het vertrekken van hier, van deze edelen man, veroorzaakt vo t allen die met hem in eeuige betrekking, welke ook stonden, een groot gemis. Wij vernemen dat het rorps Officieren van genoemd Reserve-Ba taillon hunnen bovengenoeinden Chef, een dag vóór het vertrek Z. Ed. Gestr. hebben doen aanrigten een afseheids-diner waaraan alle deelnamen; aan die toasten, welke eene aangename herinne ring aan een vriendschaps-maaltijdden mond doen ontvloeijen, heeft het toen niet ontbroken. Het heeft Z. Ed. Gestr. mede aan genaam geweest te ontvangen van dezelve Officieren van gen. Res.- Bat.een door hun, Z. Ed. Gestr. aangeboden prachtig gewerkt Album. Het aandenken aan die braven krijgsman, zal allen ter stede al hier, in aangename herinnering, levendig zijn. Dat het Hem in zijne nieuwe betrekking wel moge gaan, en zijne verdiensten, zoo door zijne overheid als door aUen, naar waarde geschat moge worden. Uit Woerden schrijft men van den 7den dezer Heden werd erin tegenwoordigheid der HI1. officieren van het garnizoen en der amb tenaren, daartoe uitgenoodigdter strafgevangenis alhier mededee- ling gedaan van Zijner Majesteits besluit van 28 November 11. waarbij aan 12 gevangenen finaal ontslag en aan 46 een afslag van 18, 12, 9, 6 of 3 maanden verleend Wordt; onder de begenadigden voor 6 maanden bevond zich ook de vreemdelingdie zich in der tijd zoo zeer aan den eigendom van onze tegenwoordige Koningin vergrepen heeft. De Vice-President der commissie van administra tie de Ed. Achtb. heer J. de BrauwBurgemeester dezer stad, hield eene treffende toespraak, die aau sommige gevangenen tranen uit de oogeu lokte, en zeker menigeen tot in de ziel moet geroerd hebben. l-dlg- Handelsbl. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot IVoord-Ilol- landsch Kanaal, van den 27 Nov. tot den 3 Deo. 1840. [Zijnde het vervolg Ned. kof. PetrasJ. II. de Weerd v Bordeaux nAmstj Dito dito. De Jonge Reintje, R. R. Mellema» dito dito. Eng. brilc. Dim Castor, T. Youll Cardiff dito. Dito dito. Thomas Bakker, W. Davie dito dito. Dito schoon. Betseij Stuart, D. Lansman dito dito. Dito brik. Permute, H. Hann Sunderland dito. Dito dito. ConquerorII. Clapser dito dito. Dito dito. Starling, R. Shephard dito dito. Dito dito. GlobeJ. Booth dito dito. Ned. smak. NepthunisC. H. Kraanstuiver Huil dito. Dito kof. Rrnsina, A.K.Mulder «Firtli a Forthdito. Dito dito. Catharina, H. II. Hakker Dantzig dito. Dito dito. GezustersE. IJ. Post Riga dito. Dito bark. Christina Agatha, G. Fabius »Amstn: Batavia. Dito kof. Koning Willem, I. H. Singer dito Suriname. Dito dito. TritonJ. J. Kiers dito dito. A me rik, brik. MassasoetT. Frett -> dito Boston. Eng. dito. WaterwichR. Dunn dito »Constantinop# Ned. galjas. Daniël Marcus, J. de Roer Brouwer» dito Triest. Dito hoeker, de Vr. Johanna, J. Goudappel dito Livorno. Dito kof. Maria CatharinaP. de Best dito Bordeaux. Etig. brik. Lamb, R. Dixon dito Sunderland. Dito schooner. Succes, J- Tadd dito dito. Dito dito. Hero, Wm. Smith dito London. Ned. kof. Neérlandseh Welvaren, 0. Hansen* dito op Avontuur»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1