A0 1840. IIA AR SC HE ALE1' 0 U B A n i I 1 .Ai! 1» M a a n t! a g 21 Decern'>oi\ Mil 1 l:iiüllll y /'W%ÏÏ.~y ~ui:& Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van C Centen Jffl? uitgegeven. •"ÜMpi £55 ■MM III, %c 5Sftii. :.7 v-ii De Prijs der Advertenticn van i to gels is één Galden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voo élke plaatsing. t 5 rer?>j;.v: »f Van vege II: ere n'HURGE M EKSTER en WET110 I'D EU EN der Stad ALKMAARj wordt aan de belanghebbenden, ter kennisse ge- bragt Dat de Markten, welke op den 25s,en en 2fïslcn dezer maand, uit hoofde van liet Kersfeest, niét kunnen plaats hebben, zullen gehou den worden op Woensdag en Dondernte den 23s'en en 24"tc" Dr- CEMiiER aanstaande, zullende de Woensdag speciaal bestemd zijn voor de Kaas- en Graanmarkt. Alkmaar, den l8ten December 1840. De Secretaris der Stad Alkmaar, De DIEÜ FONTEIN VERSCHU1R. NATIONALE MILITIE. P U B L I C „A T I E. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien art. 21 der Wet op de Nationale Militie van den 8stcn Janu ary 1817 n°. 1, waarbij is bepaald; dat zich jaarlijks vóór den 5<len January aan het Plaatselijk Bestuur in geschrifte moeten adresseren de bij de Nation tie Militie voor zich zeiven dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, heizij door overlij den van eenen Vader of wel eener M eder, weduwe zijnde, ol door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindel jk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijstelling, overeenkomstig sde bepalingen^bij art. 91 en 94 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag dienvolgens zul len verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland, de dato 8 December 1840. Provinciaal blad u°. 135, waarbij voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd: Brengen ter kennisse van de thans ivoor zich zelve bij de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van Vrijstel ling hebben verkregen, en verlangen uit) den dienst ontslagen te worden, dat zij zich tot dat einde vóór den vijfden Januarij aan staande, schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adres seren en daarbij overleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeen komstig de voorschriften bij art. 91 en 94_ der bovengemelde Wet gestatuëerdtot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschap pen zelve, als ook derzelver Ouders, Voogden, Curators en Gemag- tigden bevoegd zijn. Gedaan te Uk/naarden 14'len December 1840. Burgemeester en Wethouders roornoernd F. C. W. DRUIJ V ES TEIJN. Ter Ordonnantie van deze Iran De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad A L K M A A B ingevolge art! 30 der Wet van den 8<ten Januarij 1817 n°. 1, ver langende'het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie voor;den Jare 1841, zooveel mogelijk aan te vullen met Vrijwilli gers, welke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zul len aanbieden, dezen dienst voor hunne medejjingezetenen op zich te «nemen. Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer Slad en Jurisdictie van dien, welke dit maar [eenigzins jzoude mogen aangaan Dat ingevolge art. 31 der Voorsz. vvCt als Vrijwilligers kunnen worden aangenomenalle Ingezetenen, welke op den lst<M' Janua rij 1841, ongehuwd, hun 19'te jaar zijn ingetreden, en hun 30ste nog niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Nederlandsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan in welk geval zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten en de noodige geschiktheid hebben, welke tot den dienst wordt vcr- eisehtals ook ten minste gedurende de laatste vijflien maanden binnen deze Gemeente gewoond hebbende, en dat de|aanbieding van de zoodanigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad, dagelijks uitgezonderd de Zon- en Feestdagen:) van den 18llen dezer maand December tot en met den 20st«« Januarij aanstaande, van des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Gedaan te Alkmaarden 14den December 1840. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelren De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. BU1TENL A NDSCIIE BERIGTEN. DUITS CfH LAND. Een geacht Duitseh dagblad geeft het volgende berigt uit Berlijn van 8 December De nadere aanleiding tot de zending des generaals von Grol. Toen namelijk de heer Thiers, na de sluiting van het verdrag van 17 Julij, open van krijgstoerus* hogen sprak vonden de hoven van Weenen en Derlijn zich bewo gen, om gemeenschappelijk te Parijs naar de reden van die toerus tingen Ie vragen, liet antwoord van het Fransche kabinet was ont wijkend, maar de dagbladen gingen voort met bedreigingen te doen hooien, en er werd eene ligting van krijgsvolk in Frankrijk bevo len. u werd er van den kant van Oostenrijk en Pruissen eene! tweede ernstige aanvraag in den zin der eerste gedaan, en nu was ook het antwoord van het Pafijssehe kabinet iets bepaalder. Men wilde, zoo luidde hetzelve, de tegenwoordige sterkte des legers van ■*00,000 man niet vermeerderen, maar kon dezelve, bij de oogen- blikkelijke stelling van Frankrijk tegenover de verbonden mogend heden, ook volstrekt niet verminderen. Deze nota noopte de kabi netten van Berlijn en Weenen, zich in eene militaire conferentie te vereenigen, en zieli op alle mogelijke gevallen voor te bereiden. Lr weid een operatie-plan ontworpen, voor het geval dat Frank rijk eenen aanval op Duitschland mogt willen beproeven. De Duit- sche hoven, die hierbij een wezenlijk belang hadden, sloten zich aan. De generaal von Grolmann werd naar Weenen gezonden om met de door de Oostenrjjksche regering daartoe aangewezen hooge militaire beambten over de te nemen maatregelen te beraadslagen en afspraak te maken, terwijl de Pruissische overste von Radowitz, lid der^militaire commissie van hel Duitsehe bondgenootschap, ins- gelijks naar Weenen gezonden werd om aan de beraadslagingen met opzigt tot de Staten van het Bondgenootschap deel te nemen. Ofschoon nu voorzeker niets omtrent de beraamde maatregelen open lijk is bekend geworden, zoo weet men toch uit de omstandigheden van het verblijf des generaals Grolmann te Weenen, uit het veree- rend onthaaldat hij daar genoten heeft en uit de menigvuldige gunstige oordeelvellingen over dien krijgsman en zijne zending, dat deze laatste invallen opzigte met een goed gevolg is bekroond ge worden, en dat er tusschen de hooge Duitsehe regeringen de meeste overeenstemming van bedoelingen en outwerpen^ bestaat. Hoe vast wij ook aan liet behoud der vredes geloovenzoo bereiden wij ons toch Volijverig op eenen verdedigings - oorlog voor, opdat, zoo de brand in liet Westen mogt losbarsten, wij, dat is, wij Duitschers, niet onvoorbereid mogen zijn." [Staats-Cour BINNENLANDSE 11E BERIGTEN. Ai.kmmaar den lOden December 1840. In den Staats-Courant van 'deu 18den December, .leest men het volgende Naschrift. In den namiddag van heden ontvangenfwij de Fran sche dagbladen van den 14den en I5den Decembir, en bijzondere berigten uit de Fransche hoofdstad tot des namiddagsjjtèn jéén ure. Zoo ver die berigten loopen heeft de plegtige begrafenis van Napo leon zonder ernstige stoornis plaats gehad. Eene ontzettende men* scheumenigte was op de been. De togt van den stoet is daardoor uitermate belemmerd. Eerst ten elf ure heeft de lijkwagen zich van de brug van Neuilly, waar de lijkkist ontscheept was, in be weging kunnen slellen, en ten twaalf ure was hij aan de triomf- hoog bij de barrière van Neuilly aangekomen. Het oorverdooyend geroep van: Leve de Keizer! kondigde de aannadering van de over. blijfselen aan. llier en daar heeft men ook: Leve de Koning! ge. roepen. Ook schijnen zich oproerkreten zoo als die van: U eg met de verraders te hebben doen hooren. De berigten getuigen echter niet van ernstige vrees voor onlusten, maar wel voor talrijke ongeluk ken. Zij zeggen, dat de overheid geene genoegzame maatregelen genomen heeft, om het voorbeeldeloos gedrang te keer te gaan. De nationale garde was geheel voltallig opgekomen, maar hare rijen waren reeds gebroken en met doorgedrongene toeschouwers ver mengd. Mén begreep niet, hoe de stoet, lioe veel ruiterij en zelfs batterijen artillerie zich daarbij bevonden, zich door dé Chumps Elt/sées eenen weg zon banen. De zuilenmet vergulde arenden bekroond, standbeelden, tropheën en driekleurige lichten, die men aldaar had opgeiigt, deden, voor zoo ver men ze kon genaken, eene treffende Werking. De Koning is met zijn geKeele gezin en gevolg, in 15 rijtuigen gezeten, teri elf ure van het paleis der Tuil- lerien naar de domkerk der Invaliden vertrokken en daar behou den aangekomen. Vooraf was er op het paleis een raad van minis ters gehouden. De rijtuigen waren door een groot aantal ruiters omringden hebben met bijzondere snelheid den rid gedaan. Zij hebben eenen anderen weg genomen, dan men verwachtte. Daar door was de toevloed zeer gering. Reikhalzend ziet men nadere berigten wegens deze belangwek kende, maar gevaarlijke plegligheid te gemoet. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Ilol- landsch Kanaal, van den 11 tot den 17 December 1840. Ned. fregat. Oceaan, C. Zunderdorp van Batavia naar Amst. Dito dito. Maria, G. de Jong dito Amerik. brik. AlphineJ. Hiinchman Frinidael Eng. schooner. Elisabeth, J. Kijll Sunderland Ilam 'galjoot. Theresia E. Ebeling n Biga dito. dito. dito. dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1840 | | pagina 1