'if A0' 1842. ALRMAARSCDE N° 1. COURANT. ■I r* M a a a (5 a u; 3 Januarij. 5H*r PUBLICATIE. PUBLICATIE. Totaal M r "^x"^ y> ;<y. a V| Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. ULngj, !IM I| 1 De Prijs der Advert ENTiëN van 1 tot 5 re, gels is één Gulden,-en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. lJe STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Voldoende aan het bepaalde bij art. 4 van Zr. M». besluit, dd. 1 December, 11. n°. 58, kondigt bij deze aan, dat door hun op heden ju naam des Koniugs, hot Provinciaal Geregtshof in Noord-Holland is beëedigd en geinstalleerd. Haarlem, den 28sten December 1841. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, gezien art. 21 der AVet op de Nationale Militie van den 8stcn Janua rij .1817, n°. 1, waarbij is bepaald, dat zich jaarlijks vóór den 5d™ Januarij 'aan liet Plaatselijk Bestuur in geschriften moeten adresseren de bij de Nationale Militie voor zich zeiven dienende Manschappen, die in den loop van het laatst verloopen jaar, hetzij door overlijden van eenen Vader, ofwel eener Moeder, weduwe zijnde, of door plaats gehad hebbende regterlijke separatie of echtscheiding der Ouders, of eindelijk door overlijden van eenen Broeder of Broeders, regt op vrijstelling, overeenkomstig de bepalingen hij art. 01 en 04 gemaakt, hebben verkregen, en hun ontslag diensvolgens zullen verlangen. En gezien de Dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord-Holland, de dato 3 December 1841, Provinciaal blad n°. 160, waarbij aan voormeld 21 art. speciaal wordt herinnerd; Brengen ter kennis van de thans voor zich zeiven bij de Natio nale Militie dienende Manschappen, welke na hunne inlijving, ten gevolge van art. 21 der voormelde Wet, redenen van Vrijstelling hebben verkregen, en verlangen uit den dienst ontslagen te worden, dat zij zicli tot dat einde, vóór den Vijfden Januarij aanstaande, schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders moeten adresseren, en daarbij,óverleggen de noodige bewijzen, ingerigt overeenkomstig de voorschriften, bij art. 91 en 94 der bovengemelde Wet gestatueerd tot welke aanvrage om ontslag evenzeer de Manschappen zeivenals derzelver Ouders, Voogden, Curators en Gemagtigden bevoegd zijn. Gedaan te Alkmaar, den 8slen December 1841. Bnrsemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. R U IJ VEST E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUUR. güene redenen van f'rijstelling kunnen bjjbrengen, in eehe boete' en bij onvermogentut gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijvingwordt gehouden voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij o- vyvlijdon van beiden, die van den eerstbenoemden Aroogd, voor da gehuwden, de plaats, alwaar zij hun bestaan hebben terwijl die gene, welke geene Ouders, Voogd of eigen beslaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge- tenen van deze Stad en Jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoonvoorzien van eenj,Doop Extract en eene nota 'van de wijk en nummer der woonplaatsdoch bij volstrekt noodige afwezigheid door een hunner naastbestaanden of Voogden, aan 'deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, en daardoor voortekomen dat zij niet als onwilhgen wor den aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatig heid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd ter Kamer van Burgemeester en Wethouder» der Stad Alkmaar, den 14d™ December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd j F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezehen, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en AVETHOUDERS der Stad ALKM AAR gezien de dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord- Hollandde dato 3 December 1841, n°. 3T|5 N. M,, Provinciaal blad ji" 169 waarbij is bepaalddat de werkzaamheden der Nationale Militie, toot dén jare 1842, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincie, eenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij ötjnst.nnndc. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij IS 17, n°. 1, omtrent de inrigting der Nationale Militie hij deze op, alle Manspersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den l"en Januarij 1842, hun negentiende jaar zijn ingetreden en mitsdien alle Jongelingen, ge boren in bet jaar 1823, ten einde zich ingevolge art 59 der voorz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mansper sonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen en als Ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij- vine aantegeven, in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. De inschrijving zal beginnen met Maandag den 3d™ Januarij 1842 en zal «elieel en al moeten zijn afgeloöpen den 20sten daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op liet Raadhuis alhier, op Dingsdagen en Vrijdagen zijnde den 47, 11,14 en IS*1™ Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot des avonds 7 ure. En ten einde voortekomendat iemand in de termen der inschrij ving vallendezich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig ma ke, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeldde In gezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen. Dat welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen te hebben, wegens gebreken of anderzins, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder be grepen zijn de gehuwden en afwezenden. Dat de Ouders Voogden en Regenten verpligt zijn, hunne Kinde ren of Pupillen in persoonof door iemand daartoe door liun schrif telijk gemagtigd, te doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld, en ingeval van vol strekt onvermogen met gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zoodanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelin gen, welke zich aan de inschrijving hebben onttrokken, indien zij BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Dezer dagen ontvangen, en gaarne aangenomen hebbende, het aanbod van de Commissie van Spijsuiideéling, om, even als in vroe gere jaren, derzelver werkzaamheden tot het verschaffen van warm éu gezond Voedsel aan de behoeftigen dezer Stad, te hervatten Brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelver ötaa en Jurisdictie: Dat de voornoemde Commissie als daartoe door Hun Ea. Acnt peauthoriseerdzich eerlang aan de huizen der Ingezetenen, ter in zameling van de lot die werkzaamheden benoodigde fondsen zal ver voegen; terwijl Dun Ed. Achtb. ter dezer gelegenheid tevens een iegelijk op bet dringendst uitnoodigen, deze even loffelijke, als m hare bemoeijingen zoo hoogst weldadige Commissiedoor onbekroin- nene bijdragen wel te willen in staat stellenom in een jaargetijde al» het tegenwoordigeen bij de thans lieerschende duurte van alle behoeften, aan derzelver uitdeelingen de meest mogelijke uitgebreid heid te kunnen geven. Alkmaarden 24sten December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezehen, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, noodigen alle belanghebbenden uit: hunne Rekeningen wegens leve- rantiën in bet afgeloopen jaar aan de Stad gedaan, ten spoedigste, en wel uiterlijk vóór den 15den Januarij 1842, bij den Architect in te leveren, ten einde de geregelde afdoening der zaken te bevorderen, welke door het verzuim van weinigen zouden worden vertraagd en bemoeijelijktterwijl den belanghebbenden tevens wordt herinnerd dat die Leveranciers, welke verzuimen of niet verkiezen aan dit ver langen te voldoengedurende eenigen tijd van dt Leverantie aan de Stad zullen verstoken zijn. Alkmaar, den 22sten December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. AV. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. De Houder van de Obligatie N^. 30, groot Duizend Guldens,rten laste der stad Alkmaar, welke op den 9dm November 1.1. is uitge loot, wordt uitgenoodigd dezelve zoo spoedig mogelijk, ten Kantore van denlleer Stedelijken Ontvangerderzelve stad, ter aflossing aan te bieden BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Staat, der Geboorten, Huwelijken en Sterfgevallen biunèn de Stad Alkmaar, gedurende het jaar 1841. in echt geboren van het mannelijk geslacht to»- vrouwelijk köd. Buiten huwelijk mannelijk 17. vrouwelijk 10- Huwelijken i Echtscheidingen Overledenen van het mannelijk geslacht vrouwelijk Levenloos aangegeven van het mannelijk geslacht n n vrouwelijk 348 79. geene. 109. 108. 10. 7. Overleden van buiten aangegeven 234. 14.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1