ALRIAARSCHE COURANT. d. 10 Januari). M a «i ti d a g i4iUA V nationale militie. PUBLICATIE. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tut 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Fe GEDEPUTEERDE STATEN der PROVINCIE NOORD-IIOLLAND. Gezien de missive van den lieer Minister van Binnenlandsche za ken van den 10<ten dezer N°. 137, 2e afdeeling Brengen ter kennisse van de belanghebbende fabriekanten en han delaars in maten en gewigtenin dit gewest, dat de nieuw vervaar digde en reeds geijkte maten en gewigten, welke in hunne winkels en magazijnen onverkocht en blijkbaar ongebruikt mogten voorhan den zijn, voortaan kosteloos, op nieuw nagezien en naauwkeurig be vonden zijnde den jaarlijkschen herijk zullen mogen ondergaan, dooi den Arrondissements-ijker die dezelve voor het eerst geijkt heeft, of, bij onstentenis van dien ambtenaar, door zijnen opvolger, met bepaling nogtans, dat die maten en gewigten gedurende de eerste dagen der maand Januarij van elk jaar. en wel uiterlijk vóór den 15'leu dier maandter herijk zullen moeten worden aangebodeu. Haarlem, den 16den December 1841.1 De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van E WIJ C.E. Ter ordonnantie van dezelven, De Griffier der Staten, A. J. van der IIEIM. NATIONALE MILITIE. PUBLICATIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR- Ingevolge art. 30 der Wet van den Ssten Januarij 1817 n°. 1, ver, langende het Contingent dezer Gemeente in de Nationale Militie, voor den jare 1842, zooveel mogelijk aantevullen met Vrijwilligers welke zich onder het genot der daartoe gestelde premie zullen aan; Lieden dezen dienst voor hunne mede ingezetenen op zich te nemen- Brengen bij deze ter kennisse van alle de Ingezetenen dezer stad en derzelver Jurisdictie, welke dit maar qenigzins zouden mogen aangaan Dat, ingevolge art. 31 der voorsz. wet, als Vrijwilligers kunnen worden aangenomen alle Ingezetenen, welke op den l5ten Januarij 1842 ongehuwd, hun 19l,e jaar zijn ingetreden, en hun 30stf> nog niet hebben volbragt ten ware dat zij reeds in dienst der Neder- landsche Armee of Nationale Militie hadden gestaan, in welk gevel zij tot den ouderdom van 35 jaar zullen worden toegelaten en de noodige geschiktheid hebben, welke lot den dienst wordt vereischt. als ook ten minste gedurende de laatste vijftien maanden binnen de ze Gemeente gewoond hebbende, en dat de aanbieding van de zoo- danigen zal kunnen geschieden ter Secretarie dezer Stad dagelijks ).- uitgezonderd de Zon- en Feestdagen van den 13(lcl1 dezer maand December tot en met den 20slcn Januarij aanstaande, van des voor middags tien, tot des namiddags één ure. Gedaan te Alkmaar, den 8stcn December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER in WETHOUDERS der Stad ALKMAAR gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur van Noord- Holland, de dato 3 December 1841, n°. N. M.Provinciaal blad n°. Ifi9 waarbij is bepaalddat de werkzaamheden der Nationale Militie, voor dén jare 1842, binnen de Steden en Gemeenten dezer Provincieeenen aanvang zullen nemen met den eersten Januarij aanstaande. Roepen ter voldoening aan art. 60 der wet van 8 Januarij 1817, n°. 1, omtrent de inrigting der Nationale Militie bij deze op, alle Manspersonen, hunne wettige woonplaats, of domicilie binnen deze Stad en Jurisdictie hebbende, welke op den lsten Januarij 1842, hun negentiende jaar zijn ingetreden en mitsdien alle Jongelingenge boren in het jaar 1823, ten einde zich ingevolge art. 59 der voorz. wet, in het daartoe gereed gemaakte register tot de ligting voor de Nationale Militie te doen inschrijven. En ingevolge art. 6 van de wet van 27 April 1820, alle Mansper- gonen, die hun verblijf binnen dit Rijk komen te vestigen en als Ingezetenen moeten worden beschouwd, ten einde zich, voor zoo verre zij nog in de jaren der Militie vallen, insgelijks ter inschrij ving aantegeven, in dat register, waartoe zij volgens hunnen ouder dom behooren. De inschrijving zal beginnen met Maandag den 3den Januarij 1842. en zal geheel en al moeten zijn afgeloopen den 208teP daaraanvolgende. Tot dezelve zal worden gevaceerd in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, op Dingsdagen en Vrijdagen zijnde den 47, 11, 14 en 18den Januarij aanstaande, des namiddags van 5 tot des avonds 7 ure. En ten einde voortekomen, dat iemand in de termen der inschrij ving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schuldig ma ke, hebben Burgemeester en Wethouders noodig geoordeeld, de In gezetenen te moeten herinneren aan de navolgende bij voormelde wet gemaakte bepalingen. Dat, welke aanspraak op Vrijstelling iemand zoude vermeenen to hebben, wegens gebreken of auderzius, dezelve des niettegenstaande gehouden is, zich te doen inschrijven, gelijk mede daaronder be grepen zijn de gehuwden en afwezenden. l'at ;'e Ouders Voogden en Regenten verpligt zijn, hunne Kinde ren of Pupillen in persoon, of* door iemand daartoe* door hun -schrif telijk gemagtigdte doen inschrijven, en daarin nalatig blijvende zullen zij vervallen in de boete daarop gesteld; en ingeval van vol strekt onvermogen mét gevangenis worden gestraft, onverminderd, dat zóódanige Kinderen of Pupillen, even als alle andere Jongelin gen welke zich aan de inschrijving hebben onttrokkenindien zij geene redenen van Vrijstelling kunnen bijbrengen, in cenetboete en hij onvermogen, tnt gevangenis worden verwezen. Dat de wettige woonplaats voor de inschrijving, wordt gehouden, voor hen die ongehuwd zijn, de woonplaats der Ouders, en bij o« verlijden van beiden, die van den eerstbennemden Voogd, voor de gehuwden, de plaats, alwaar zij hnn bestaan hebben, terwijl die gene, welke geene Ouders, Voogd of eigen beslaan hebben, moeten worden ingeschreven ter plaatse alwaar zij zich bevinden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, vermanen alle de Inge- tenen van deze Stad en Jurisdictie van dien, welke dit aangaat, om zooveel mogelijk in eigen persoonvoorzien van een Doop Extract en eene nota van de wijk en nummer der woonplaats, doch bi] volstrekt noodige afwezigheid door een hunner naastbestaanden of Voogden, aan deze hunne verpligting getrouwelijk en naauwkeurig te voldoen, en daardoor voortekomen dat zij niet als onwilligen war den aangezien en gestraft, hetgeen zeker van hunne eigene nalatigs heid het gevolg zoude zijn. Aldus gearresteerd ter Kamer van Burgemeester en Wethouder* der Stad Alkmaar, den 14dcn December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd f F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. RURGEMEESTER in WETHOUDERS der Stad ALKMAAR] noodigen alle belanghebbenden uit: hunne Rekeningen wegens leve- rantiën in het afgeloopen jaar aan de Stad gedaan, ten spoedigste, en wel uiterlijk vóór den 15den Januarij 1842, bij den Architect in tö leveren, ten einde de geregelde afdoening der zaken te bevorderen, welke door het verzuim van weinigen zouden worden vertraagd en bemneijelijkt; terwijl deii] belanghebbenden tevens wordt herinnerd, dat die Leveranciers, welke verzuimen of niet verkiezen aan dit ver langen te voldoengedurende eenigen tijd van da Leverantie aan da Stad zullen verstoken zijn. Alkmaar, den 22sten December 1841. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJVE STEIJN. Ter Ordonnantie van dezelveH De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Houder van de Obligatie N°. 30, groot Duizend Guldens, ten laSTe dëf stad Alkmaar, welke op den 9den November 1.1. is uitge loot, wordt uitgenoodigd dezelve zoo spoedig mogelijk, ten Kantore van denlfeer Stedelijken Ontvanger derzei ve stad, ter aflossing aan te bieden BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. Volgens de regels der door Herschel ontdekte en berekendë Waar schijnlijkheid zal dc gesteldheid des weders in dit 1 nopende jaar zijn aldus: Januarij is bijna over geheel mooi; tegen het laatst vertonnen zioh regen en sneeuw, die tot den aanvang van Februarij voortdu ren, en na eene tnssolienpoos van acht dagen; die koud en winde rig zijn, tot in Maart loopen, die veel sneeuw en storm aanbrengt, doch met mooi en zacht weder eindigt. April begint insgelijks mooi en zacht, maar dit duurt slechts weinige dagen, waarna zich echt April-weder vertoont, hetwelk tot aan het einde der maand met fraai weder afwisselt. De lieve Mei zal den dichters weinig nanlei- ding geven tot lenteliederen; dezelve zal ter naauwernood eenen goeden dag, maar veel ï-egen leveren; uitgenomen de eerste acht da gen zal Junij daarentegen hijzonder schoon wezen. Julij zal echter van aelit tot acht dagen met regenachtig en nïooi weder afwisselen. Augustus zal, tegen deszelfs natuur aan, niet slechts niet heet, maar zelfs hijkans voortdurend koud en regenachtig zijn. Eerst in Septem ber klaart de hemel op en zal men genoegzaam eene geheele maand aangenaam weder hebben. October, daarentegen, die fraai begon, zal welras akelig weder brengen, hetwelk tot op het einde des jaars tamelijk onafgebroken zal voortduren; regen, wind en sneeuw zul- len naauwelijks meer fraai weder doorlaten, hetwelk slechts voor acht dagen in November en December het geval zal zijn. Is de op gaaf van Herschel juist, alsdan mogen wij voor het jaar 1842 ten aanzien van het weder, niet veel hopen; mogelijk krijgen wij op eene andere wijze daarvoor vergoeding. De door den Heer Herschel aangenomen regels zijn namelijk daarop gegronddat de geaardheid van het weder in zamenwerking moet komen met het uur waarop volle maan, nieuwe maan, eerste of laatste kwartier plaats heeft, dat is, met het uur waarop de maan verandert. De nadere aanwij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1