A' 1842. AARSCIiE N? 3, C 0 U SI A N T. M a a u tl a g 17 J am:arij. f Büïïi'A \V«1 y Dezo Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. lie Prijs der Ar>vrnTi:Nxiës van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. NEDERLANDEN. Rij Zijner Majesteits besluit van den 31sten December 1841, n°. 77, is benoemd Tot Kanton-regter te Alkmaar, Mr. J. E. Nuhout van der Veen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad en Jurisdictie; Dat, bij besluit van den Ed. Acbtb. Raad, van den 12[,<-n dezer maand is goedgevondenom de retributie ten behoeve der algamee- ne begraafplaats zoo als die tot dus verre ingevolge het tarief werd gehevenin zoo verre te wijzigen, dat daarvoor buiten en behalven de altijd noodige onkosten van hegravenin ieder geval, slechts eene zeer geringe bijdrage van Yier Guldens, voor volwassene lijken op de afzonderlijke en van Ééne Gulden op de algemeene begraafplaats en voor kinderen van Twee Guldens op de afzonderlijkeen van Vijftig Cents op de algemeene begraafplaats zal worden betaaldals mede dat deze verandering onder inwachting van de nadere Konink lijke approbatie is bepaald, te zijn ingegaan met den Eersten Janu ary des loopenden jaars. Alkmaarden 14d«" January 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCRUIR. BUITF.NLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. De jongste tijdingen uit Algiersdie men in Frankrijk heeft ont vangen, luiden buitengewoon gunstig. In de provincie Constantine heerscht de diepste rust en onderwerpen zich zelfs inlandsche volks stammen, die in afgelegene en weinig genaakbare gebergten wo nen, vrijwillig aan het gezag der Franschen. De Fransche soldaten hebben zich aldaar op verscheidene punten met het beste gevolg aan dan landbouw kunnen overgevenen de Arabieren zijn akkers beginnen te bezaaijen, dié vele jaren lang onbebouwd waren geble ven. In den omtrek der stad Algiers wordt de arbeid voor de ei genlijke kolonisatie met grooten ijver voortgezet. Er is daar een dorp gebouwd, dat, ofschoon nog niet geheel voltooid, door mili taire kolonisten bewoond wordt. De minister van oorlog heeft, bij de thans plaats hebbende af danking van een deel van het Fransche leger, de onder-officieren, die anders verlof om naar hunne haardsteden terug te keeren kunnen verwerven, uitgenoodigd om zich naar Algiers te begeven, waar zij kleine ambten zouden kuunen verwerven. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Alkmaar, den 12den Jannarij 1842. De onderstaande Gemeentenbehoorende onder het ressort van de Distrikts-Commissie ter aanmoedigiug en ondersteuning van de Ge- Wapende dienst in de Nederlanden, te Alkmaar, hebben bij den Thesaurier dier Commissie Mr. J. A. Kluppel, ten behoeve van ge meld fonds oVér 1841, ovérgestort de hierna vermelde sommen; en niet ééne Gemeente is achterlijk gebleven in het doen der col lecte, bepaald bij besluit van Z. M. van 16 November 1820, n°. 81. Alkmaar Akersloot Barsingerhorn Bergen Broek op Langedijk Calandsoog Castricum Egmond Egmond aan Zee Graft Haringkarspel Heemskerk Heer Uugowaard Heilo Helder Koedijk Limmen St. Maarten Nieuwe Niedorp Noordscharwoude Oterleek Oude Niedorp Transporteer» 112.25. Per Transport 369.71. 13.05. Oudkarspel 6.07. 8.14. Oudorp 6.25. 8.70. St. Pancras 7.72§. 12.45. Petten 4.05. 4.82. Rijp 21.15. 10.63J. Schagen 15.45. 10 34. Sehermerhorn 8.24. 11.25J. Sehoorl 12.58. 4.93. Terschelling 31.58J. 7.54. Uitgeest n 13.30. 12.58. Ursem 13.54. 11.36. Veenhuizen 3.60. 9.95. Vlieland 5.55. 67.07J. Warmenhuizen 11.30. 17.77. Wieringen D 5.—. 8.50. Wieringerwaard 13.31J. O 10.50. Wimmenum 2.65. 9.7 IJ. Winkel 9.20. 2.75. Zuidscharwoude 3.90. 8.40.- Zuid en Noordschermer 27.23J. 7.—. Zijpa i 75.12: 369.71. Totaal 666.52. Moglen de ingezetenen van die Gemeenten, die, vergeleken met anderemindere mildadigheidin het afgeloopen jaar hebben aan den dag gelegd, in dit jaar worden opgewekt, het voorbeeld dier gemeenten te volgen, dio eenen loflblijken rjver hebben betoond, om te voorzien in de groote behoeften van het fonds; daardoor het Hoofdbestuur in staat stellen, om deszelfs veelvuldige uitgaven te kunnen dekken, en alzoo te blijven zorgen voor de belangen van zoo vele ongelukkige krijgslieden en het onderhoud van het Invali denhuis te Leyden. Mogten bovenal de gemeentendie ruim heb ben bijgedragengelijk bij deze met dankzegging vermeld wordtook in dit jaar op nieuw de bewijzen gevenbij de aanstaande collecte van hare belangstelling in deze zoo weldadige inrigting, door mid del van welke, alleen in dit Distrikt aan 18. in hetzelve wonende deelgeregtigdenover den jare 1841. eene som vau f 640.54. is uit betaald, en over 1840. in het Rijk aan 2465. verminkten, nage- blevenen en kinderen, onderstand is verleend geworden. Het Dagblad van Luxemburg deelt thans het besluit van Z. M. den Koning-Ghroothertog medewaarbij de Ridderorde van de Ei kenkroon wordt ingesteld. Het draagt de dagteekening van den 29sten December 11., en uit hetzelve blijkt, dat die orde bestemd is tot belooning zoo wel van burgerlijke als militaire personen, voor namelijk in het Groothertogdom Luxemburg, en ook van uitsteken de kunstenaren. De Koning-Groothertog heeft zich bij dat besluit tot Grootmeester der orde verklaard, en tevens bepaald, dat het Groot meesterschap onafscheidelijk is van de Groothertogelijke Kroon. Da decoratie bestaat in eene ster, zamengesteld uit vier takken van zil ver, in welker midden geplaatst is eene gouden, op eenen groen geëraail leerden grond gevestigde W, boven welke zich de Konink lijke Groothertogelijke Kroon bevindt, met de spreuk van het ge slacht van Nassau: Je mainitendraiwelke kroon insgelijks van goud, op rood email is. Rondom het opschrift is de Eiken Kroon, welke den naam aan de orde geeft. Het lint dezer nieuwe orde is ligt gewaterd Oranjemet drie strepen van donker groen. 's Gravenhage, den Oden Januarij. Gisteren avond overleed alhier in 75-jarigen ouderdom de oppcr- Rabbijn van het Nederlandsche Israëlitisch Kerkelijk ressort van 's Gravenhage, de zeer eerwaarde Heer J. R. Lehmans. Gedurende zeven en dertig jaren vervulde deze geestelijke de herderlijke be trekking over zijne gemeente in deze residentie, en werd zoo wel om zijne uitgebreide kennis in de Israëlitische Godgeleerdheid als om zijn beminnelijk karakter en voorbeeldige wandel algemeen geacht. Harderwijk den 8sten Jannarij. Had de losbandigheid, waarin men op vele plaatsen den eersten dag des jaars doorbrengt, in het naburig Putten, in den eersten avond van dit jaar, aanleiding gegeven tot het gewelddadig aanran den van een onbesproken meisje, met zoodanige kwetsing der eer baarheid, dat gemeld meisje in een hoogst bedenkelijken toestand verkeertreeds gisteren namiddag bevonden zich de ambtenaren der justitie bij de Arroudissements Regtbank te Arnhemdie van het voorgevallene door late aangifte eerst den vorigen dag van de gepleegde misdaad hadden kennis bekomenop de plaats tegenwoor dig, en hebben in loco de instructie aangevangen en heden voort gezet, met dat gevolg, dat reeds drie der daders nog heden zijn gevangen genomen en hunne welverdiende straf niet zullen ontko men. De jenever heeft ook hier weder eene verderfelijke rol gespeeld. Wanneer zal men toch eens den dag zieu aanbreken, dat men van landswege die pest tracht te breidelen? Amsterdam, den llden Januarij. De verbeteringen en verfraaijingen op verschillende plaatsen in deze st.il worden met goed gevolg voortgezet, de verbreeding van het Rok-in is zoo verre gevorderddat men bij het eindigen van de vorst het metselwerk kan Voltöoijen. Voor de Taksteeg zal de brug worden ingerigt, gelijk aan die op den Binnen-Amstelde houten leuning aan het eiiide van het oude beursplein zal door een sierlijke ijzeren balustrade worden vervangen. De regering heeft aan de commissie tot de oprigting van een standbeeld voor Rem brandt niet alleen de plaatsing goedgunstig toegestaanmaar bo vendien reeds de fundering daarvoor doen gereed maken. Met genoegen hebben wij voorts vernomendat er eene brug voor voetgangers zal worden gelegd van de Joden-Heerengracht naar de Houtmarkt, welke vooral de wandelaars welkom zal zijn, die, van de Keizersgracht naar de Plantagie willendeanders genoodzaakt zijn langs de meestal onzindelijke Amstel- of Kerkstraat te gaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1