w 4. COURANT. 21 Januarij. M «i ii u (1 a g Burgemeester en wethouders stad alkmaar ongebuild Tarwenbrood 29 >t Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, -voor de Prijs van G Centen ui (gegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re* gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen derzelver Stad en Jurisdictie; Dat, bij besluit van den Ed. Anhtb. Raad, van den dezer maand is goedgevondenom de retributie ten behoeve der algemee- ne begraafplaats zoo als die tot dus verre ingevolge het tarief werd geheven, in zoo verre te wijzigen, dat daarvoor buiten en behalven de altijd noodige onkosten van begraven; in ieder geval, slechts eene zeer geringe bijdrage van Vier Guldens, voor volwassene lijken op de afzonderlijke en van Eéne Gulden op de algemeene begraafplaats en voor kinderen van Twee Guldens op de afzonderlijkeen van Vijftig Cents op de algemeene begraafplaats zal worden betaaldals mede dat deze verandering onder inwachting van de nadere Konink lijke approbatie is bepaald, te zijn ingegaan met den Eersten Janu arij des loopenden jaars. Alkmaar, den 14den Januarij 1842. Burgemeester en Wethouders Voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE UN. Ter Ordonnantie van dezelven, Dr. DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde, hoe door het niet naleven der bestaan de verordeningen op het tijdig sluiten der openlijke Huizen, Koffij- huizen, Kroegen, Speelhuizen, enz. zich nu en dan verschijnselen openbaren, welke zoowel op de huisselijke als maatschappelijke rust der ingezetenen den nadeeligsten invloed uitoefenen; Hebben gemeend, der Burgerij dezer Stad en Jurisdictie ter ken nisse te moeten brengen Dat de meest strikte orders zijn uitgevaardigd, tot een voortdu rend en streng toezigt op liet nakomen van de bepalingen, vervat in de Keure van den Raad dezer Stad, van den 3(,e" Januarij 1811), en wel in 't bijzonder op Art. 4. derzei ve, waarbij wordt bepaald: Dat alle openlijke Huizen, Herbergen, Koffiehuizen, Speelhui- zenKroegenof onder welke andere benaming dezelve ook zullen bekend zijneiken nacht, zoowel van de gewone als van Zon- en Feestdagen, precies de Klok ELF UREN zullen moeten gesloten zijn, en geene hoegenaamde gezelschappen aldaar zullen mogen verzameld blijven zonder speciale schriftelijke toestem- ming van Heeren Burgemeester, op poene van Vijf en twintig Guldens, telken reize te verbeuren door den bewoner of de be- woners vau het Huis, alwaar dit zal zijn geschied, en Drie Gnl- dens door iederen persoonwelke zich aldaar zal tegenwoordig «bevonden hebben; terwijl in cas van onvermogen, de eerste met eene gevangenis van DRIE, en ieder der laatsten met eene van TWEE dagen zullen worden gestraft." Wordende een ieder gewaarschuwd zich daarnaar zonder afwijking te gedragen, alzoo tegen de overtreders zonder eenige toegefelijk beid zal worden geprocedeerd. Alkmaar, den 22s,cn Januarij 1842. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar, F. C. W. D R U IJ V E S T E IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De UIEU FONTEIN VERSCHUIR. BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS'der Stad ALKMAAR, bepalen bij deze, dat te rekenen van den dag van heden de prijs zal zijn van: ,1 le soort 38j Ct. per Nederl. pond. Het fijn Wit Tarwenbroodj 2e .31» Het grof Bollenbrood2G| Roggenbrood12 En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. het brood binnen Fijn WittebL of regels lesoort, moet wegen Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood 2" Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood G. 3. I' 2. 1. 4. G. 8. 1. G. ƒ- 10 C». 3. - 03 - 15| a - 23 - 31 i) - 31 05 a 72 -3G 18 a Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen wordenop de boete daartoe staande. Alkmaar, den 18Jcn Januarij 1842. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCIIE BER1GTEN. Alkmaar den 22sten Januarij 1842. Heden morgen heeft er een droevig ongeluk plaats gehad, A. van lieerden, Veldwachter te Opmeer, is met twee zijner kinderen, eenenZoon en eene Dochter, welke hij in eene ijssleede had, op een half uur van gemeld dorp, door het ijs gezakt en verdronken, nij laat eene bedroefde weduwe met twee kinderen achter. 's Gravenhage, den 14den Januarij. Gisteren ochtend heeft alhier eene allerbelangrijkste kunstverlos sing plaats gehad. Catharina Kok, huisvrouw van Abraham raft Noortwonende op de Gevuldegrachtbeviel van een kindmet twee hoofden, twee halzen en vier armen. De twee halzen waren van den schoonsten vorm. Tusschen deze gedeelten, die op eenen grooten afstand van elkander verwijderd waren, waren twee boven ste ledematen geplaatst. De beneden deelen waren misvormdde voeten beide van varus (horrelvoet) aangedaan. De lijderes, die vier malen vroeger verlost waswerd door de Heeren verloskundigen van der Heggen Zijnen, Vorstman en Sarlouis bijgestaan. De aard van een dagblad laat niet toe, om hieromtrent in bijzonderheden te tredendoch het zal voldoende zijn te zeggendat deze Heeren zich op de zorgvuldigste en te gelijk zeer energieke wijs van hunne zwa re taak hebben gekweten. In het belang der wetenschap is het te betreurendat reden van godsdienstigen aard hebben beletdit al lerbelangrijkst wanschepsel ten dienste der ontleedkunde af te staan. Intusschen hebben verscheiden Heeren geneeskundigen ter dezer ste de het lijkje met de meeste belangstelling bezigtigd. De bevallene verkeerde eene poos in de zorgelijke omstandigheden, en is nog niet geheel buiten gevaar, hoewel er veel hoop is op haar behoud. Daar zij in behoefte verkeert, verdient zij en haar gezin allezins da aandacht van raenschenvrienden. Z. M. heeft den 2den dezer een besluit genomen, ten aanzien van het onderwijs, hetwelk de strekking heeft, om zoowel de pro vinciale als plaatselijke school-commissiën zoodanig in te rigteu, dat derzelver zamenstelling, wat aangaat de verschillende godsdienstige gezindten van hare leden, zooveel mogelijk in evenredigheid kome, met de onderlinge godsdienstige verhouding van de bevolking in ie dere provincie. De school-opzieners zullen voortaan slechts voor zes jaren benoemd worden. Bij bet vervullen van schoolonderwijzers- plaatsen in steden en gemeenten waar slechts eene [lagere school bestaat, zal, na gehouden vergelijkend examen, bij nagenoeg gelij ke bekwaamheid en verdere geschiktheid der kandidaten, billijk acht worden geslagen op derzelver godsdienstige gezindteMen op die van de meerderheid der ingezetenen. Er komen in het besluit on derscheidene bepalingen voor, om te zorgen dat de leerboeken op de schooiengeen aanstoot aan eenige godsdienst geventot welk einde de geestelijken hunne bedenkingen op die boeken kunnen me- dcdeelen aan den school-opziener, of bij de plaatselijke school-com- missiën, die deswege raadplegen en, des noods, ook het gevoelen van de kerkelijke Overheid en van den geestelijke, vraagt. Te be ginnen met dit jaar, zullen voortaan, ter bevordering van het ge ven van leerstellig godsdienstig onderwijs, afzonderlijk en uitsluitend aan de kinderentot de respective kerkelijke genootschappen behoo- rende, de lokalen der openbare scholen gedurende een uur beschik baar gesteld moeten worden, en zal men de bepaling van het daar toe te bestemmen uur, en van het gebruik daarvan, beurtelings ten behoeven van iedere kerkelijke gezindte, regelen. Huis-onder wijzers en huis-onderwijzeressen zullen in hunne eigene huizen of in de huizen van anderen aan niet meer dan hoogstens vijf leerlin gen te gelijkertijd onderrigt mogen geven in zoodanige gedeelten van het lager onderwijs als waarvoor zij de algemeene en speciale toelating verkregen hebben ten ware evenweldat zich in één huisgezin een grooter aantal kinderenmits tot hetzelve belmoren- de niogten bevinden. In het Dagblad van 's Giavenhage leest men Op den Uden dezer heeft t« Sedan de aangekondigde overbren ging der lijken van de voormalige Souvereine dier stad, met groota plegtigheid, plaats gehad. Dezelve is bijgewoond door den heer Gellé, lid van den raad van bestuur des Groot-Hertogdoms van Lux emburg die tot dat einde door Z. M. den Koning der Nederlanden derwaarts was gezonden om Hoogstdenzelven bij die plegtigheid te vertegenwoordigengelijk mede door den heer Charles Cuninzoon van den Franschcn minister van landbouw en koophandel, als ver tegenwoordiger van den hertog de la Rocheloncault Liancourt. De heer Gellé beeft, bij die gelegenheid, eene toepasselijke aanspraak gedaanennamens Z. M. den Koning der Nederlanden aan den maire van Sedan de versierselen der orde van den Nederlandschen Leeuw ter hand gesteld. De gemelde lijken, zeven in getal, waaronder dat van de Prin A»'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1