STADS SCHOUWBURG. DILIGENCE VAN DER HAAGEN. Z O U T Z I E D E II IJ. Ses Maria Elisabeth ran Nassaudoelde» van /Ft'tten» en mneder van den beroemden Tnrennezijn thans te zainen onder een gepast monument in de Protestantsche kerk bijgezet, zijnde dezelve tot het jaar 1092. in de hoofdkerk van Sedan bewaard geweestin welk jaar genoemde kerk, op bevel van Koning Lodcwijk XI t'aan de P otestanten afgenomen en aan de lloomsch -Katholijken gegeven werd. liet is té dier tijde geweest, dat de kisten, waarin deze lij ken besloten waren, zoo als thans is gebleken, op eene vrij ruwe wijs, uit de kerk in een nabij gelegen gebouw onder de aarde op en door elkander gelegd zijn, waar zij in het verloopen jaar dooi de maire toevallig ontdekt, van daar tijdelijk naar het burgerlijk gasthuis, en thans eindelijk, zoo wel door de Katholijke als Protes- tantsehe' bevolking met eerbied naar de Hervormde kerk overge- bragt zijn." Van Doek urn wordt, van den 13den dezer, gemeld: Heden had alhier de hardrijderij op schaatsen plaats. Tachtig waaronder vele der meestbekende hardrijders, werden tot dezen wedstrijd toegelaten in welken Jan en Fedde Woutstra, van de Lem mer, prijs en premie behaald hebben. Alles is onder gunstig weder en bij fraaije muzijk ten genoege van duizenden aanwezigen afgeloopen, terwijl er na aftrek van alle kosten eene som van 125.27§ voor de armen dezer stad is over gebleven. Dit feest zal dus weder aangename herinneringen nalaten." Voorstelling op Donderdag 27 Januarij 1842, door de werkende Leden van het Amsterdamsclie Stads Tooneel, onder directie van den Heer ENGELMANvan: De INDIANEN in ENGEL\ND, Tooneelspel in drie bedrijven, voor afgegaan door HET AVONDUUR, Tooneelspel, in één bedrijf, beide door .4. vin Kotzebuë. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 23 Januarij 1842. Eerste Gebod. Machiel Wagenaar cn Englina Catharina Nijsen, beide alhier woonachtig. Adrianus Dame en Marretje Paardemanweduwe van Jan 1 ruim beide alhier woonachtig. Tvvbbdi Gbïod. Samuel Cornells Simon Holland en Alida de Vrtese beide alhier woonachtig. Pieter Kleijmeer en Dieuwertje Blom, beide alhier woonachtig. Jan Castricum, wonende te Alkmaar, en Adriana Dekker, wonen de in den Heer Hugowaard. Johannes Relie en Kathnrina Lubbers beide alhier woonachtig. De Javasehe Couranten van 8 en 11 September jl. behelzen het Volgende «Batavia, S September 1841. i) In' Nederland zijn onlangs proeven genomen met de vervaardiging van touwwerk, uit eene soort van hennep of vlas, welkejip Java in overvloed verkrijgbaar is. Deze hennep of vlas, welke bekend is onder den naam van Ma- i7/i-hennop {abaca de Manillaof pisang-vlaswordt verkregen van den tweeden bast van den wilden pisang-boom, welke op Java bij na overal in boschrijke plaatsen wordt aangetroffen, en door den inlander genoemd wordt pisang-oetan of pisang-klee. In het werk van J. Crawfurd, getiteld: Indian Archeptlago wordt van deze pisang-soort en van de geschiktheid van het touw werk, hetwelk uit dezelve vervaardigd kan worden, gesproken, on der de benaming van Musa textilisof wilde bananen-boom. Ook zouden, volgens ingewonnen berigten, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Daandels, op het land Pamanoekan zeer schoone touwwerken van deze hennepsoort zijn geslagen geworden. In de lijnbaan van den heer Partsen, te Amsterdam, zijn daar van onlangs, bij wijze van proeve, met zeer goed gevolg, onder scheidene soorten van touwwerk geslagen, welke met even goed ge volg op zijne schepen en andere bodems zijn gebezigd geworden. a Dat touwwerk heeft zich onderscheiden door duurzaamheid in de opene lucht en in het water, en door eene mindere"specifieke zwaarte van ongeveer een derde, vergeleken bij gewonen hennep, en is bijzonder geschikt bevonden voor loopend touwwerk en kabels De ondervinding heeft tevens geleerd, dat hetzelve, door pnkrini ping bij vochten ongeschiktheid om naderhand als breeuwwerk gebezigd te worden, in dat opzigt, voor touw, van gewonen hen nep vervaardigd moet onderdoen. i) De prijslaatstelijk voor JtfnmV/a-hennip bedongenis geweest 58.per 150 Nederl. ponden. Voor de verzending van deze grondstof naar Nederland wordt aanbevolen, om dezelve te doen overbrengen als garnering der la dingen, even als met sapan hout en bindrottiug plaats vindt." Groot Noord-llollandsch Kanaal ran den 14 tot den 20 Jan uarij 1842: zijn binnen de Sluis te Nieuwediep gehaald, om bij openwater te passeeren. Ned. fregat. IJstroom, G. Detering van Batavia naar Amst Dito dito. Urania, J. van der Drjftdito dito. Dito dito. Marco BosarisIE Olie dito dito. Dito schoner. Thetis, P. de Boer» dito dito. Deensch fregat. Columbus, C. J. Krombeek» dito dito. Ncd. dito. Maria Susanna Ilendrika, C.J.Berghuis» dito dito. Dito bark. HarmonieB. Jansen n Suriname dito. Dito brik. AstreaJ. A. de Lange» dito dito. Dito dito. Nickerie Packet, C. Hofker dito dito. Dito schon. kof. de Koophandel, C. C. Iloeksma dito dito. Dito kof. Adolf Frederik, G. Zwanenburg» dito dito. Dito dito. Nêerlandsch Welvaren. C. Hansen Faro dito. Dito dito. Bordeaux, G. Wortelboer Bordeaux dito. Dito dito. de Eendragt, 3. G. Hobman Duinkerkendito. Dito smak. de Weldaad, II. Kolk New-Castle dito. a van ALKMAAR naar HAARLEM, AMSTERDAM, LEY DEN 's HAGE, DELFT en ROTTERDAM, des morgens Acht, en des namiddags Drie Ure. Van ALKMAAR naar het NIEUWEDIEP, smiddags half één Ure. Van het NIEUWEDIEP naar ALKMAAR, des morgens negen Ure. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 17 tot den 22 Januarij 1842. Corneliszoontje van Pieter Blokdijk en Aaltje Rietvink. Hendrik, zoontje van Cornelis Banning en Elisabeth Bruin. Ber- nardus Theodoorzoontje van Cornelis Foks en Alida Gesina Jor» ling. Johannadochtertje van Fredrik Roem en Johanna Maria Petronella van Marken. Bernardino Catharina, dochtertje van Frans Kimman en Adriana Kukkelus. Jacomina Christinadoch tertje van Adam Levert en Jacomina Jacoba Barendina Smit. Cornelis, zoontje van Gerrit Spijkerman en Jannetje Rensen. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 17 tot den 22 Januarij 1842. Diena Wallertweduwe van Albertus de Rooij, oud 82| jaren. Willem, zoontje van Dirk Nierop en Helena lleereoud 4 maan den. Neeltje Broertjes, huisvrouw van Dirk de Wit, oud 33 ja- ren. Gcertruida Romijnweduwe van Evert Banningoud 78 jaren, Dionijtins de Graaffoud 52 jaren. Jan de out (19 jaren. Simon, zoontje van Jacobus Ruiter en Maria Pieterse Bakkum, oud 1G maanden. Pieter, zoontje van Jacob Jannes en Catharina Schouten, oud 13 dagen. v VERKOOPING VA* OUD 1IOUT. Op Maandag den 24stpn Januarij 1842, des middags ten 12 Ure precies, zal men op de Stads Timmerwerf binnen Alkmaar, ver knoping houden van OUD II0UT. Door aankoop, Eigenaar geworden zijnde van de ZOUTKEET ge naamd Het ANKER alhier, welke sedert vele jaren heeft beslaan onder de firma van ANNA STUURMAN en COMP., geeft de on- dergeteckende hiervan bij deze kenniszich bevelende aan de vroe gere begunstigersen aan degenenwelke hem buitendien met hunne Commissiën zullen willen vereeren. De aanvaarding zal plaats hebben met primo Februarij e. k. Kantoor in de Kooltuin te Alkmaar. C. BRUINVIS. De ondergeteekendevoornemens zijnde, met primo Februarij aanstaande, eenen HANDEL in Zout, of wel het Bedrijf van ZOUT- GROSSIER uit te oefenen, maakt gebruik van deze gelegenheid, zich in de gunst zijner geëerde vrienden en bekenden aan te beve len, met belofte eener solide en civiele bediening. J. VAN DE P O L, Bierkado, wijk C, N°. 11. f Al degenenwelke iets te vorderen hebben vanof verschul digd zijn aan Mejufvrouw DINA WALLER, weduwe Albertus de Rooij, gewoond hebbende te Alkmaar, aan den Koningsweg, in het provenhuis van II. ran Oosthoornen aldaar den lfiJcn Januarij 1842 overleden, gelieven daarvan, vóór of op den 15dcn Februarij 1842, opgave of betaling te doen aan den Notaris J. SCHOEUUIZEN, te Alkmaar. Men is voornemens, om op Woensdag, den 2,,«> Febrnarij 1842, des morgens te 10 Ure, te Alkmaar, op den Koningsweg, voor het provenhuis van IJ. van Oosthoorn, publiek en om kontant aeld te verkoopen Eenige MEUBELEN en HUISRAADbestaande in 1 Kabinet, 1 Latafel1 Hoekbufetje, lKlok; voorts: Spiegels, Schil derijen, Glas- en Aardewerk; Koper,- Tin,- Blik,- en Ijzerwerk, Stoelen, Tafels en ander Houtwerk; 1 Bed met eenig Beddegoed Klcederen en Linnenalimede eenig Zilverwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden. *M* Men presonteerd bij openbare Veilingaan de meestbiedenden te verkoopen 90 BERKEN en ELSTEN Parken extra zwaar nAKHOUT, liggende gehakt om de Noord bij Poelenburg. Iemand gading daarin hebbende, kome op Donderdag den 27«l<"» Januarij 1842, de» morgens precies ten 10 Ure, te Bergen, ter Plaatse voornoemd. Te Alkmaar, bij de Erva» van A. STIRCK, in da Aohterdam, wijk C, n». 689.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2