A0' 1842. ALRMAARSCÏÏE M a a n d a g Vitscherij: Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen aitgegeven. De Prijs der AdvertentiCn van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 2O Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 JESTAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND Ontvangen hebbende eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de Registratie, het Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op deszelfs Resolutie van heden, waarbij, krach tens Zijner Majesteits besluit van den 20sten Mei 1841n°. 119, wordt vastgesteld eene 186ste Loterij, brengt bij deze ter kennisse van ie der, die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1°. De 180ste Loterij zal bestaan uit zes en twintig duizend loten, dertien duizend prijzen en vijf en vijftig premien, overeenkomstig het plan aan deze gehecht. 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle prijzen en premien van één honderd gulden en daarbovenen tien ten honderd van alle prijzen van zeventig gul den en daar beneden, alles onverminderd de bijlage van twee gulden voor ieder klassikaal lothetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst worden, dan in twintigsten. 4°. De toelating van splitters en debitanten zat moeten geschie denmet in acht neming van de bepalingen in de Koninklijke be sluiten van den 5den November 1818 (Staatsblad n°. 37) 13 dito 1827, n°. 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 146, en van den 6den Janu- arij 1831n°. 68 (Staatsblad n°. 2) vervat. 5°. De klassikale loten voor de eerste klasse, zullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de houders van loten, die in de laatste klasse der 185ste Loterij met niet zijn uitgekomen; mits tot het be komen derzelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhage, of van een der collecteurs aanvraag gedaan worde, binnen de twee eerste weken, na de opening der collecte. 6°. De voornoemde Ontvanger-Generaal zal, bij de opening der collecte voor de 18fiste Loterij, voorloopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houden, om daaruit aan in gezetenen van het Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelen, mitsgaders aan zoodanige personenwelke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te landeaanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen, geheeleu loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo lang de voorraad strektmits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van de uitgifte der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°. De collecte der 186ste loterij zal geopend worden op Maan dag den 21sten Februarij 1842 en worden gesloten op Zaturdag den 5den Maart daaraanvolgende. 9°. De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben, en geheel moeten afloopen op den 2122, 23 en 24sten Maart 1842; die der tweede klasse op den 4, 5, 6 en 7den April 1842; die der derde klasse, op den IS, 19, 20 en 21sten derzelfde maand; die der vierde klasse, op den 2, 3, en 4den Mei 1842; en die der vijfde of laatste klasseop den 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30, 31sten Mei, 1, 2, 6, 7, 8 en 9den Junij 1842, terwijl de laatste 100 noinmers op A'rijdng den lOden Junij 1842, zullen getrokken worden. 10°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het ver- koopen of verhuren van loten niet meerder mogen vorderen dan: Rij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde. Geheele loten 69.00. Halve 34.50. Vijfde 13.80. Tiende ƒ6.90. Twintigste 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse: Geheele loten f 14.00. Halve 7.00. Vijfde ƒ2.80. Tiende ƒ1.40 Twintigste 0.70. Voor de tweede klasseGeheele loten 26.00. Ilalve 13.00. Viifde f 5.20. Tiende 2.60. Twintigste 1.30. Voor de derde klasse: Geheele loten 40.00. Halve 20.00. Vijfde f 8.00. Tiende 4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasseGeheele loten 56.00. Halve 28.00. Vijfde f 11.20. Tiende ƒ5.60. Twintigste ƒ2.80. Voor de vijfde klasse: Geheele loten ƒ71.00. Halve 35.50. Vijfde 14.20. Tiende ƒ7.10. Twintigste 3.55. Rij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende f 0.40. Twintigste 0.20. Voor de tweede klasse: Geheele loten 8.00. Halve 4.00. Vijf de 1.60. Tiende 0.80. Twintigste 0.40. Voor de derde klasse: Geheele loten ƒ10.00. Halve ƒ5.00. Vijf de ƒ2.00. Tiende 1.00. Twintigste 0.50. Voor de tierde klasse: Geheele loten 14.00. Halve 7.00. lijf- de 2.80. Tiende 1.40. Twintigste 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten 18.00. Halve ƒ9.00. Vijfde 3.60. Tiende 1.80. Twintigste 0.90. Diegenen, welke de hierboven bepaalde prijzen voor klassikale looploten hebben betaaldzullenindien hun lot niet wordt uitge trokken, in de klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzei ver Jttnrnissément voor de volgende klassen kunnen voldoengelijk het- zelve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten; Rij de verwisseling voor de tweede klasse met 12.00. Voor de derde klasse met ƒ14.00. Voor de vierde klasse met 16.00. Voor de vijfde klasse met 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere bijbetaling van Benig opgeld. 11°, De prijs, waarvoor de loten gedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecte arssplitters en debitanten zullen zich moeten gedra gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, over eenkomstig art. 3 van het Koninklijk besluit van den 6den Januarij 1831, n°. 68, in de Nederlandsche Staats - Courant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenen, welke geheele doorge fourneerde loten, tegen den inleg-prijs mogten verlangen, oplet tend gemaakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten, onder de daarbij aangewezene beperkingenaan den heer Ontvanger- Generaal der Loterij is opgedragenten wiens kantore men zich in persoon of bij gemagtigde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezelve loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diege nen, die daarin belang mogten stellen. Haarlem,den 28stc" Januarij 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd, Var E W IJ C K. BURGEMEESTER er WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde, hoe door het niet naleven der bestaan de verordeningen op het tijdig sluiten der openlijke Huizen, Koffij- huizenKroegen, Speelhuizen, enz. zich nu en dan verschijnselen openbaren, welke zoowel op de huisselijke als maatschappelyke rust der ingezetenen den nadeeligsten invloed uitoefenen Hebben gemeend, der Burgerij dezer Stad en Jurisdictie ter ken nisse te moeten brengeu Dat de meest strikte orders zijn uitgevaardigd, tot een voortdu rend en streng toezigt op het nakomen van de bepalingenvervat in de Keure van den Raad dezer Stad, van den Si1™ Januarij 1819, enwel in 't bijzonder op Art. 4. derzelve, waarbij wordt bepaald: j> Dat alle openlijke Huizen, Herbergen, KojfijhuizenSpeelhui- zen, Kroegen, of onder welke andere benaming dezelve ook zullen bekend zijn, eiken nacht, zoowel van de gewone als van Zon- en Feestdagen, precies de Klok ELF UREN zullen moeten li gesloten zijn, en geene hoegenaamde gezelschappen aldaar zullen u mogen verzameld blijven zonder speciale schriftelijke toestem- ming van lleeren Burgemeester, op poene van Kijf en twintig a Guldens, telken reize te verbeuren door den bewoner of de be- woners van het Huis, alwaar dit zal zijn geschied, en Drie Gul- dens door iederen persoon welke zich aldaar zal tegenwoordig li bevonden hebben; terwijl in cas van onvermogen, de eerste li met eene gevangenis van DRIE, en ieder der laatsten met eene van TWEE dagen zullen worden gestraft." Wordende een ieder gewaarschuwd, zich daarnaar zonder afwijking te gedragen, alzoo tegen de overtreders zonder eenige toegefelijk heid zal worden geprocedeerd. Alkmaarden 22s,en Januarij 1842. Burgemeester en Wethouders der Stad Alkmaar F. C. W. D RUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. 111NNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Gravenhage, den 23sten Januarij. Alhier is aangekomen de heer von Wegner, Kamerheer en Ge heim Legatie-raad van Z. K. H. den Groot Hertog van Saksen Wei- mar Eisenachen van wege Hoogsldenzelven heiast geworden met de zending, om voor Z. K. II. den Erf-Groot-Ilertogbij hunne Ma jesteiten den Koning en de Koningin om de hand aan te houden van H K. H. Mevrouw de Prinses Wilhelmina Maria Sophia Louisa der Nederlanden. HH. MM. hebben tot deze echtverbindtenis Hunne toestemming gegeven en hebben op het gala dinerhetwelk op eer gisteren ten Hove heeft plaats gehad, de felicitatiënwegens deze gelukkige gebeurtenis, van de aldaar vereenigde hooge en aanzien lijke gasten ontvangen. Alkmaar den 26stcn Januarij. De Staats-Courant van heden behelst het volgende koninklijk be sluit van 7 Januarij 1842waarbij eenige algemeene maatregelen worden voorgeschreven, tot instandhouding en opbeuring der Kust- Art. 1. Het zal, van den eersten Februarij 1842 af, voortaan aan eene iegelijk verboden zijn, om, op de kusten van ons Koningrijk'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1