Y ZOUTZIEDERIJ HET ANKER. met naauw gebreide rietten, geschikt voor de'vangst van garnalen, nf zoogenaamde saaijems, getrokken door menschen of paarden, lings het strand of tusselien de banken te visschenindien er kleine ol onvolwassen viseh in de nabijheid der kost zich ophoudt, en dit b:; het ophalen der saaijems of kuilnetten komt te blijken. \rt. 2. Indien, bij het ophalen dezer netten, bevonden wordt, dal de vangst voor een achtste gedeelte uit kleinen onvolwassen viseh bestaat, zal de visseherij onmiddeljjk gestaakt moeten worden, en de visscherman, die zulks bevindtop verbeurte eener boete van tien guldens, verpligt wezen, hiervan onmiddelijk kennis te geven aan het lid of de leden van bet collegie der kust-visscherijop de plaats woonachtig, of, hij ontstentenis van dien, aan het hoofd van het naastbij gelegen plaatselijk bestuur. Art. 3. Deze ledenof plaatselijke beambtenzullenhiervan kennis bekomende, bevoegd en verpligt wezen, om de bedoelde gar- nalen-visseherij voor den tijd van acht dagen te sluiten, bij plak schrift op de gebruikelijke plaats, en bij bekendmaking, door den afslager, voor den verkoop van den viseh, hiervan aan de belang hebbenden keunis gevende; en zal het alsdan, gedurende dezen tijd, volstrekt verboden wezen, om zich, op de bij art. 1 bedoelde wijze, op de vangst van garnalen toe te leggen. Indien, na verloop van dien tijd, hetzelfde verschijnsel zich we derom opdoet, zal de visseherij op nieuw gesloten worden, en alzoo telkens voor acht dagen, tot dat er geene onvolwassen viseh zich op de kust meer ophoudt. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de visseherij van garnalen met saaijems, getrokken door booten in zee, mits de netten in vlot water wórden opgehaald en uitgelezen. Art. 4. De overtreders dezer bepaling zullen telken reize verbeu ren eene boete van vijf en twintig tot vijftig guldens, en daarenbo ven naar gelang der omstandigheden of bij herhaling van overtre ding, met eene gevangenis van zeven tot veertien dagen gestraft worden. Art. 5. De keurmeesters van het vischwant, ingesteld bij art. 0. van het koninklijk besluit van 15 November 1825 Staatsblad n°. 75), houdende maatregelen tot instandhouding en opbeuring des kust-vis scherij in de toenmalige provincie Holland, alsmede alle overige plaatselijke beambtenzijn inzonderheid gelast, om tegen de overtre ding van de bovenstaande bepalingen te waken, en daartoe bevoegd, om de garnalenvisschers derzelver netten te doen ophalen, ten einde to onderzoeken, hoe het met het al dan niet aanwezig zijn van jon gen viseh op de kust gelegen is; zijnde echter bovendien een iege lijk bevoegd, om van de overtreding ten deze, mits gestaafd door twee getuigente doen blijken. De verbeurde boeten zullen komen ten voordeele der gemeente kassen van de plaats, waar de bekeuring geschied is; zullende ech ter, uit diezelfde kassen, des geraden geacht wordende, eonige be- looning, bij wijze van gratificatie, aan den aanbrenger kunnen uit betaald worden. Groot Noor/I-Italiandsch Kanaal van den 21 tot den 27 Jan uari] 1842.- zijn binnen de Sluis te Nieuwediep gehaald, om bij openwater te passeeren. Nod. galjoot. Wilhrhnina J. N. Klint van Suriname naar Amst. Dito bark. Maria Fredertka, K.B.de Weerddito dito. Dito schoner. Van SpeykJ. Visser dito dito. Deensehe dito. Courier, J. Boon jVenetiën dito. Noords, galjas. FamiliënF. T. ArendsCette dito. en naar buiten geschut. Ned. brik. 1 Baros E. R. Borgers v:Amst. n: Batavia. Dito dito. ZeemanshoopG. J. Teersmadito dito. Bij 11. J. vaa VLOTEN is heden van de pers gekomen SKIRTOPODES, Godsdienst- en Zedespiegel a 1.50. HUWELIJKS-PR OCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 30 Januarij 1842. Ebrstb Gebod. .Jan Beeldmanwonende te Bergenen Maartje Dijkmanlaatst te Alkmaar, thans te Bergen woonachtig. Tweedb Gbiod. Mnchiel Wagenaar en Englina Catharina Nijsenbeide alhier woonachtig. Adrian us Dame en Marretjc Paardemanweduwe van Jan Pruim, beide alh.er woonachtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 24 tot den 29 Januarij 1842. Sophia, dochtertje van Gerrit Willem van de^JPoI en'Johanna ^Ma ria Meijer. Cornelia, dochtertje van Hendrik Oudslioorn en Maria Roeien. Johannes, zoontje van Hendrik Korlvinke en Johanna Winkel. Lev iezoontje van Samuel Elias Ililson en Judik Cohen. Aaltjedochtertje van Dirk Vredenburg en Susanna Johanna Ge. nis. Pieter Tsbrand, zoontje van Pieter Twisk en Ilendrikje Krab. bendara.Hendrik, zoontje van Klaas Koopman en Jannetje Droog Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 24 tot den 29 Januarij 1842. Catharina Koksoud 85 jaren. -Dirkzoontje van Andries Snijders en Maria Elisabeth Oosterman oud 4, jaren. Naatje de Hoer, oud 58 jaren. J Haantjedochtertje van Cornells Groot en Vntjé Hoogsaat, oud 17 dagen. Gerrit, zoontje van Dirk de Wit en wijlen Neeltje Broertje:!, oud 20 dagen. Arte van Diggelen, oud 55 jaren. De OndergeteekendeEigenaar geworden zijnde van de ZOUTKEET Het Anker alhiervroeger gedreven onder de firma van Anna Stuur man en Comp. geeft bij deze te kennen, aan alle vorige begunsti gers, en aan hen die hem, voortaan met hunne bestellingen zullen Willen vereeren, dat hij met 1° Februarij e. k. die Zoutziederij, en den Handel in Geraffineerd en Rutv Zout zal aanvaardenvoornemens zijnde, als Zoutziederalles aan te wenden, om het alom gezochte Alkmaarsch Zout, deszelfs ROEM en VOORKEUR te doen behouden. Kantoor in de Kooltuin. Alkmaar, 31 Januarij 1842. C. BRUINVIS. J Kommissarissen van het Nederlandsch Brandwaarborg - Genoot schap, onder Directie van J. F. GEORGY, berigten, dat de Rekenin gen en Verantwoording der beide Afdeelingen van gemeld Genoot schap, over A°. 1841, ingevolge Art. 22 vao liet Reglement, door hen is geajusteerd, volkomen in orde bevonden en goedgekeurd; en gemelde Rekeningen en Verantwoording, gedurende Zes weken voor alle Deelnemers ter visie liggenten Huize van den Directeur, 0. Z. Achterburgwal over de RethaniënstraatN°. 190. Amsterdam, A. HORSTMAN, 21 Januarij P- J- AMESHOFF, 184 2. J. PASSAVANT. Ter deelneming kan men zich vervoegen bij JACOB GR0ÉNE- VELT, Correspondent van bovengenoemd Genootschap, buiten de Ileilooërpoort, N'. 14, te Alkmaar. De ondergeteekende, voornemens zijnde, met primo Februarij aanstaande, eenen HANDEL in Zout, of wel het Bedrijf van Z0UT- GR0SSIER uit te oefenen, maakt gebruik van deze gelegenheid, zich in de gunst zijner geëerde vrienden en bekenden aan te beve len, met belofte eener solide en civiele bediening. J. van de POL, Bierkade, wijk C, N°. 11. V Men voornemens, om op Woensdag, den 2Jen Februarij 1842, des morgens te 10 Ure, te Alkmaar, op den Koningsweg, voor het provenhuis van IJ. van Oosthoorn, publiek en om kontant geld te verkoopenEenige MEUBELEN en HUISRAAD, beslaande in 1 Kabinet, 1 Latafel, 1 Hoekbufetje, lKlok; voorts: Spiegels, Schil derijen Glas— en Aardewerk; Koper,- lin ,- Blik ,- en I.Jzerwerk Stoelen Tafels en ander Houtwerk1 Bed met eenig Beddegoed Kleederen en Linnen alsmede eenig Zilverwerk en hetgeen meer zal worden aangeboden. J Al degenen, welke iets te vorderen hebben van, of verschul digd zijn aan Mejufvrouw DINA WALLERT, weduwe Albertus de Rooij'gewoond hebbende te Alkmaar, aan den Koningsweg, in het provenhuis van van Oosthoorn, en aldaar den 1ffbn Januarij 1842 overleden, gelieven daarvan, vóór of op den 15<lpn Februarij 1842, opgave of betaling te doen aan den Notaris J. SCHOEHUIZEN, te Alkmaar. De ondergeteekende, maakt hiermede bekend, alsdat zij de Affaire van SCHOENEN en LAARSEN overgedaan beeft aan hare Zoon M. WAGENAAR, bedankt door deze hare Begunstigers, welke haar, gedurende eene reeks van jaren met hun vertrouwen hebben geliev» te vereeren; bevelende hare opvolger ten sterkslen aan. Alkmaar, Wed. J. WAGENAAR, 29 Januarij 1842. fieh- K O O G E K. De ondergeteekende zich houdende aan bovenstaande Adver tentie beveelt zich in ieders gunst aan. belovende door eene nette en civiele bediening, het vertrouwen en de gunst, welke zijn Ou ders een reeks van jaren zoo ruimschoots hebben mogen ondervin den, waardig te maken. Ook is zijn WINKEL ruim voorzien van alles, wat tot bovenge melde Vak is behoorende. A l k m a a n M. W A G E N A A R 29 Januarij 1842. Mr. Schoenen en Laarsenmakcr. Bo genen, welke iets te vorderen hebben, van of verschul digd zijn aan DIONISIUS MATTIIEUS de GRAAF, gewoond hebben de te Alkmaar, buiten het Nieuwlanderhek en aldaar den 18llcn Januarij 1842 overleden, worden verzocht daarvan schriftelijke op gave of betaling te doen aan J01I.ANNIS de GRAAF, Boekbinder, aan den Koningsweg, te Alkmaar, vóór den 15tten Februarij 1842. De ondergeteekende, maakt door deze aan het geëerde Pu bliek bekend, dat zijn JAAGSCHUIT op Maandag den 7den Februarij e. k. openwater zijndewederom des morgens ten 3^ Ure van Alk' maar, en des namiddags teil 4 Ure van Amsterdam en zoo vervolgens, op bovengemelde dag en uren, precies zal afvaren. Alkmaar, 29 Januarij 1842. C. de J 0 N G II. Men presenteerd bij openbare Veilingaan de meestbiedenden te verkoopen 90 EIKEN Parken extra zwaar HAKHOUT, liggende gehakt in bet Woud, bij het Schwthok. Iemand gading daarin hebbende, kome op Donderdag den 3dfn Fe bruarij 1842, de» morgens precies ten 10 Ure, te Bergen, ter Plaats» voornoemd. T» Alkmaar, bjj d» Erv»n van A. S I I R C K, in d« Aehterdninwijk C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2