11842. W 1 C 0 U R A N T. M a a 11 cl a g 14 February. De President. Van E W IJ C K. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Celiten uitgegeven. l)e Prijs der Advertentm» van 1 tot 5 re_ gels is één Gulden, en voor eiken regel mee* 20 Centen, behalve 35 Centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. m Je STAATSRAAD, GOUVERNEUR db Provincie NOORD-HOLLAND, brengt ter kennisse van de belanghebbenden, dat de dagen en uren, waarop de loting voor de nationale milit'fi successivelijk in de hoofd plaatsen der kantons zal plaats hebben, en door de lotelingen hunne redenen van vrijstelling, welke zij vermeenen te hebben, aan heeren militie-commissarisseningevolge art. 83 der wet van 8 Januarij 1817, moeten worden ingebragt, bepaald zijn zoo als op het hieronder staande tableau is uitgedrukt. Dat voor de stad Amsterdam de loting zal geschieden in de vijf achtereenvolgende werkdagen, hieronder vermeld, en wel in dier voegedat na afloop van iederen dag der lotingde bus zal worden gesloten in eene kist. welke daarna, zoo door de heeren leden van het plaatselijk bestuur, die bij gezegde loting tegenwoordig zijn, als door den heer militie-commissaris, in het bijzijn van zoodanige lote- telingen, als verkiezen zullen, tot den afloop der loting van dien dag tegenwoordig te zijn, zal worden verzegeld, en op dezelfde wijze den volgenden dag weder geopend. Amsterdam. Gemeente Amsterdam, eerste dag, Woensdag den lfi'Jen Februarij 1842, 'smorgens ten 9 ure, het rollen, tellen, in de bus werpen ider nommers, het verzegelen der lotingsbus, het aannemen van aanmerkingen op de alphabetische lijst, en voorts de loting van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Tweede dag, Donderdag den 17d™ Februarij 1842, 'smorgens ten 9 ure, van die ingeschrevenen, welke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Derde dag, Vrijdag den 18d™ Februarij 1842, 's morgens ten 9 ure, van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vierde dag, Zaturdag den 19den Februarij 1842, 'smorgens ten 9 ure, van die ingeschrevenenwelke tot dat einde zullen worden opgeroepen. Vijfde dag, Maandag den 21sten Februarij 1842, 'smorgens ten 9 ure, van dezulken, welke van den vierden dag mogten zijn overgebleven. /Vaarden. Gemeente Naarden, Bussen, Hilversum, Huizen, Laien, BlaricumDingsdag den lsten Maart 1842, 's morgens ten 10 ure. fVeesp Gemeente Weesp, Weesper-Carspel, 'sGraveland, Neder- horst den Berg, Kortenhoef, Muiden, Diemen, Maandag den 28stcn Februarij 1842, 'smorgens ten 11 ure. Ouder-Amstel. Gemeente Ouder-AmstelUithoorn, Nieuwer-Am- stel, Aalsmeer, Leimuiden, Donderdag den 3d™ Maart 1842, 'smor gens ten 10 ure. Heemstede. Gemeente Heemstede, Zandvoort, Slooten, Spaarndam, SpaarnvvoudeBloemendaal, Zaturdag den 5den Maart 1842, 'imor- ^Haarlem. Gemeente Haarlem, Donderdag den 10'1™ Maart 1842, 's morgens ten 9 ure. Beverwijk. Gemeente Beverwijk, Assendelft, Castricum, Uitgeest, HeemskerkVelzen, Maandag den 7d™ Maart 1842, 's morgens ten 10 ure. Koos aan de Zaan. Gemeente Koog aan de Zaan, Krommenie Westzaan, Wormerveer, Zaandijk, Zaturdag den 26^ Februari] 1842, 'smorgens ten 10 ure. Zaandam. Gemeente Zaandam, Oostzaan, Vrijdag den 25"™ Fe bruarij 1842, 'smorgens ten 10 ure. Monnickendam. Gemeente Monnickendam Broek in Waterland Buiksloot, UpendamLandsmeer, 't Eiland Marken, Nieuwendam Ransdorp, Donderdag den 24"™ Februarij 1842, 's morgens ten 11 ure Alkmaar Gemeente Alkmaar, Akersloot, Bergen, lleilo, Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Dingsdag den 1»"» Maart 1842, 's mor- S™Scka"cn. Gemeente Schagen, Barsingerhorn, Haringcarspel, Schoorl, St. Maarten, WarmenhuizenZijpe, Woensdag den 2de» Maart 1842, 'smorgens ten 9 ure. Helder. Gemeente Helder, Texel, Vlieland, Donderdag den 3d™ Maart 1842, 'smorgens ten 10 ure. Hinkel Gemeente Winkel, Abbekerk, Hoogwoud, Nieuwe Nie- dorp Oude Niedorp, Terschelling, Spanbroek, Wieringen, Wiennger- waar'd, Zijbecarspel, Vrijdag den 4de« Maart 1842, 's morgens ten 11 ure. Medemblik Gemeente MedemblikAndijk, Nibbixwoud, Twisk, Zwaag, Hoogcarspel, Zaturdag den 5d™ Maart 1842, 'smorgens ten 1 Enkhuizen Gemeente Enkhuizen, BovencarspelGrootebroek, Ürk Venhuizen, Maandag den 7d™ Maart 1S42, 's morgens ten11 ure. Hoorn Gemeente Hoorn, Berkhout, Blokker, Schellinkhout Wognum, Donderdag den 10d™ Maart 1842, 'smorgens ten 11 ure. Edam Gemeente Edam, AvenhornBeets, Middelie, Oosthmzen, Dingsdag den 8"™ Maart 1842, 'smorgens ten 11 ure. Purmerende. Gemeente Purmerende, Beemster, Graft, Jisp, Rijp, Wormer, Woensdag den 9d™ Maart 1842, 'smorgens ten 11 ure. Broek op Lansendijk. Gemeente Broek op LangendijkHeer nUgo- waard, Koedijk ObdamOudcarspelNoord-ScharwoudeSchermer- liorn, Ursein, Zuid-Schermer, Maandag den 28"™ Februarij 1842, 's middags ten 12 ure. Haarlem, den Ist™ Februarij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Hazepolder den 9den Februarij 1842. Heden zijn door den Dijkgraaf van den Hondsbossche en Duinen tot Petten, daartoe speciaal verzocht, in het Gemeenelands-huis al daar, aan Pieter den Hartog, Jan Snip en Arte Pisser, ingezetenen van Petten, uitgereikt, de belooningen door het Amsterdamsch twee» de Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, aan elk hunner toegelegd, wegens den door hen betoonde moed in het red den der schipbreukelingen van het kofschip Harmonieden 17. No vember 1841even benoorden Petten gestrandwaarvan in het al gemeen Handelsblad van 24, November 1841, melding is gemaakt, bestaande in eene zilveren tabaksdoos en een bankbillet van 25. aan den eerstgemeldeen van eenen gouden rijder aan de beide an deren en wel in tegenwoordigheid van een aantal genoodigden en op de meest plegtige wijzemet eene toepasselijke aanspraak. Éere zij aan deze edele menschenvrienden toegebragt en aan zoo vele ingezetenen van Petten, die zich toen en vroeger, door moed en volharding zoo bijzonder hebben onderscheiden Het VERGAAN der STOOMBOOT [Vervolg zie Aekjiaarschb Courant dd. 7 Februarij jl.] De twee jonge matrozen, zoo verhaalt men, hadden eene en de- Zelfde geliefde is New-York. De een hunner was een Yankee, do ander uit Duitsche ouders geboren. Hunne ijverzuchtige vijandschap groeide tot de grimmigste woede aan, en de bij gelegenheid bedre- vene tergingen en plagerijen kwamen juist dezen avond tot uitbars ting toen de Duitscher zijnen medeminnaar het verschrikkelijk woord te gemoed voerdeMiss Mary had voor hem een hemd genaaid. Deze laster ging de kracht van eenen Yankee te bovenen hij greep zijnen wederpartijder, die eene uitdaging met een versmadenden lach beantwoordde, digt bij de machinerie, woedend bij den strot aan, en zoude hem verworgd hebben, indien niet de Heer Thomas Palmer, met eenen sterken roerstang gewapend, er op toegeschoten ware, om de worstelenden te scheiden. Ongelukkigerwijze echter, ofschoon liem dit gelukte, ontviel hem in het gedrang de stang, hij geraakte den beide, nog steeds grimmige, jonge lieden onder den voet, werd hen zoo tot eene rol, zij verloren het evenwigt, sloegen achterover, en stortenden tussehen de vermorselende raderen in, dia niet eerder konden gestuit worden, dan toen zij het werk der ver nietiging hadden volbragt. Het knarsende knetteren hunner lede maten na een kort noodgeschreiwordt gezegd hartverbrijzelend te zijn geweest, en allen het haaf te berge te hebben doen rijzen. De bleekte des doods ligt nog op alle aaugezigten, en ik bén gevloden van de plaats der verschrikking, waar men hunne verbrijzelde lede maten te zamen schaart, om ze den vraatzuchtige haaijen, op voor schot, tot spijze te geven. Heere, Heerewie doorgrondt uwe wegen! jWaar zijn ooit zulke gruwelen om een hemd gehoord ge worden! Maar, ik bid U aan, al versta ik dan ook niet wat Gij wilt. 17 's Morgens. Geene minuut slaap sterkte mijne leden. Ik heb niet vertraagd in het gebed, maar mijne angst verlaat mij niet. Tot 5 ure wentelde ik mij op mijne legerstede om, en juist begon do verzoenende engel van den slaap mij zachtelijk toe te lagchen, toen een vreesselijk gedruiseh aan de zijden der scheepsplanken, als met vervaarlijke groote zagen arbeidde. Het kindje mijner buren begou te weenen en te schreeuwenen het was niet andersdan als of ons plankenhuis midden uiteen zoude barsten. Ontzettende schokken stouten en slagen volgden elkander bij korte tusschenpoozingen op, en door angst bevleugeld, ijlde ik op het dek. God in den nemel, wat moest ik ondervindenGenoegzaam alle passagiers, met bleeke gezigten stonden verzameld, meerendeels in negligé, en staarden vragende den kapitein en den stuurman aandie ieder aan eene zij de der raderkast stonden. De ochtend schemerde even op, en bei de zagen met hunne kijkers naar alle rigtingen in het rond. Het stormde hevig uit den noordoosten on het is bewezen, dat wij tus sehen twee groote ijsvlakten vastgeklemd zitten. De kapitein beiwoer ons heftigallen te zarnen gerust naar beneden te gaanen hetti door onze angstige vvagen niet te storén; het gold hier een belang rijk stuk werk tot stand te brengenmaar gevaar was er niet voor handen, het ijs dreef voorbij. Eenigen gingen, keerden echter te rug, toen zij zagen, dat andefen bleven; weinige slechts, begaven zich naar hunne vrouwen, om deze te troosten. De Heer Warburg, een Duitscher, zeide, met den onderstuurman gesproken en van de zen vernomen te hebben, dat wij ons in groot gevaar bevonden De zaak is deze sedert 24 uren is de onafgebrokene werkzaamheid der beide kommandeurs bezig om de noodlottige ijs-massa's, die zich hoog in het noorden moeten opgelost hebben, te ontwijken, tot welk einde de kracht der machine dikwijls aanmerkelijk moet ver- hoogd worden, om door versnelde vaart vrij water te winnen. Te vens echter hebben wij de, digt in de nabijheid zich bevindende St George Zandbank te ontwijken, op welke tc stranden, even zoo gevaarlijk is als door het ijs te worden doorgesneden. Door het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1