N" C O lT II A N T. M a a n d a g 28 Februarij. ïrwÜ IWH® PUBLICATIE. vil •S (#00» '-\ CT» 4 -.<> V O .- Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen nitgegeven. V'B De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. JE STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-IIOL- LAND, Gelezen de missive van den ïïeer Ópper-Houtvestervan den 17<ien Februarij 11., n°. 9, betrekkelijk de sluiting der Jagt, op Ganzen, Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten van den 24stcn dezer maand, n°. 25. Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens de bepalingen van den Heer Opper - Houtvester voornoemdmet overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld dat de jagt op Ganzen en Eenden, met den laatsten dezer maand zal zijn geslotenen datvan dien tjjd af, ook het kooijendoor de kooilieden, niet zal mogen worden uitgeoefend, maar evenzeer als de bedoelde jagtgesloten zal blijven. Dat wijders de jagt op Watersnippentot en met den laatsten April eerstkomendezal inogen worden uitgeoefend, doch alleen in de localiteiten, door de Heeren Houtvesters, bij afzonderlijke per- missie-billetten aantewijzen. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd alwaar zulks in deze provincie te doen, gebruikelijk is. Haarlem, den 248ten Februarij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Va n E W IJ C K. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, verwittigen mits deze de belanghebbende Ingezetenen derzei ver Stad en Jurisdictie, ingeschreven voor de Nationale Militie van dezen jare, dat de Alphabetische Naamlijst, van alle Personen die aan de ligting der Nationale Militie van dit jaar moeten deelnemen, sints den llden dezer maand ter visie van elk en een iegelijk ligt, op liet Raadhuis dezer Stad en aldaar zal blijven liggen tot en met Maandag den laatsten Februarij aanstaande, des morgens van 10 tot des namiddags 1 ure, (des Zondags uitgezonderd.) ten einde een ie der in staat zoude zijn, om ingeval hem, op die Lijst eenige Perso nen of omstandigheden mogten voorkomen, die op dezelve nog zou den behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, daarvan aan den Heer Militie-Koramissaris kennis te ge- Ven; met last aan de Lotelingen, voor de ligting des loopenden jaars om zich op Dingsdag den lsten Maart aanstaande, des voormiddags ten tien ure, te bevinden op het Raadhuis voornoemd, ten einde aldaar voor den dienst der Nationale Militie te lotenen redenen van Vrijstelling hebbendedie alsdan op te gevenalsmede om de be wijzen tot staving derzeive, bij de Wet gevorderd, uiterlijk binnen vijf dagen na de loting, te bezorgen ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 15llcr' Februarij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. KOOR N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR verwittigen bij deze alle Patentpligtigen binnen deze gemeente en jurisdictie van diendat de bij art. 3(1 der Wet op het regt der Patentenvoorgesohrevene opnemingaan alle huizen zonder onder scheid, te beginnen op Woensdag den 2Jrn Maart aanstaande, zal plaats hebbenen dat tot die opneming door Burgemeester en Wet houders met overleg van den Controleur der Directe belastingen in de Controle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den Heer Cornelis Croll, Commies ter Stedelijke Secretarie en Cornelis van Tiel, Deur' waarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent pligtigende gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelven alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende Burgemeester en Wethouders nog bij deze bijzon derlijk de Patentpligtigen in de Tabellen n°. 1 en 12. der voorz Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 35 derzelve Wet, met betrekking tot de daarbij voorgeselirevene verpligting, tot de ver tooning van bet aangelegde Register, houdende de namen en toe namen van alle de werkliedenwelke door hen met uitzondering van diegenenwelke met minder dan drie werklieden arbeiden in dienst worden gehouden, alles op zoodanige boete en puenalitei- ten als bij hetzelve artikel in het breede zijn omschreven. Alkmaar, den 25sten Februarij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. T. K 0 0 II N, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSC1IE BERIGTEN. ENGELAND. Te Boston heeft men onlangs zekeren Arthur Lowell van het trouw-' altaar weg, alwaar hij zich voor de elfdemaal in het belang der wetenschap liet huwen, in hechtenis genomen, omdat zijne tien vroegere vrouwenalle met kinderen nog leefden. Deze tien of eigenlijk elf vrouwen bestonden uit alle mogelijke menschenrassen en gelaatskleuren: blanke, zwarte, muilattinnen, mistieen, bruine, roode, gele en ook de afstammelingen dezer onderscheidene vrou wen droegen alle mogelijke kleuren en physionomien. Bij zijne ge- regtelijke onderzoeken verklaarde de mandat hij al deze vrouwen daarom alleen gehuwd hadom te zien welke soort van kindereii uit deze onderscheidene vermenging zoude voortkomen. Na alzoo een toereikend aantal zoodanige physieo-genelico-anthropologische experimenten gedaan te hebbenwas zijn voornemen dezelve in een wetenschappelijk werk aan de wereld mede te deelen. Dit we tenschappelijke werk zal de wereld nu intnsschen moeten missen want de verdienstelijke man zal te Boston op de opene markt op gehangen wordenwanneer dit niet reeds geschied is. ZWEDEN en NOORWEGEN. In bijzondere berigten uit Stokholm van den 8sten dezer, leest men Terwijl in het zuiden van Europa over buitengewoon strenge kou de geklaagd wordt, beleven wij hier eenen wezenlijk ongehoorden zachten winter. Sedert twee maanden heeft de honderddeelige (thermo meter, die anders in dit jaargetijde 20 of 30 graden koude teekent, slechts 2 of 3 graden aaiigewezenen op dit oogenblik hebben wij 2 graden warmte. Ten gevolge van deze buitengewone weêrsgesteld- lieid heerschen er veelvuldige ziekten, vooral kwaadaardige koort sen, die talrijke slagtoffere wegslepen. Voorts wordt daardoor aan merkelijk nadeel aan het land berokkendwant er is gedurende den ganschen winter geene sledebaan geweest, waardoor, bij de groole afstanden, de ijzerwerken zich niet dan met veel moeite en kosten van de noodige ertsen en brandstoffen zullen kunnen voor zien terwijl, wanneer de winter streng is, de meren en bergen zonder eenige moeite overgetrokken worden, en de sledebaan voor Zweden is, wat de ijzeren spoorwegen voor andere landen zijn." BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Derft, den 17den Februarij. Naar men verneemt had heden morgen ten huize van vronw Goéster in de Nieuwesteeg alhier een droevig ongeluk^ plaats. Na dat gemelde vrouw haar kind, van ruim een jaar oud, in een ta felstoel, waarin een stoof met vuur, had geplaatst, waagde zij het zich van huis te begeven en haar kind alleen te laten. Ongeluk kigerwijze moet er iets in het vuur gevallen, of te veel vuur in de stoof geweest zijn, waardoor dezelve aan het branden is geraakt; de vlam sloeg spoedig tot het kind over, hetwelk, buiten staat om hulp in te roepenop eene deerniswaardige wijze is omgekomen. Te huis gekomen vond de moeder haar kind bijna onkenbaar terug. Mogt dit nieuwe ongelukkige voorbeeld ten spiegel verstrekken aan zoo vele andere moeders, om beter zorg voor hare kinderen te dra gen, en ze toch nimmer, in welk geval ook, alleen te laten. Eenige dagbladen hebben zich beijverd te tijding te verspreiden, dat er onlangs weder eene brug in de nabijheid van Zwolle zoude zijn ingestort, en wel die over de Willemsvaart bij het Katerveer, staande onder de directie van den Waterstaat. Men voegde er zelfs de bijzonderheid bij, dat alleen het opschieten van een schichtig paard in den afgrond storten van de diligence had voorgekomen. Wij zijn in staat te verklaren, dat dit berigt ten eenen male on waar is. Zoo de bedoelde brug óp dit oogenblik hersteld wordt, dan is dit hoofdzakelijk omdat de diligence, jl. Donderdag avond, door de onhandigheid van den postiljon, eerst met het voorwiel en daarna met het achterwiel hevig tegen de stijlen der wip heeft aan- gestooten. De brug bood gelukkig tegenstand, anders ware de wa gen door eigen tóedoen van den postiljon in het water geraakt; in- iusschen heeft de voorzigtigheid geboden, om dadelijk de veroor zaakte schade te herstellen. De Goessche Courant behelst het volgende De winter werd ook hier met vreeze te gemoet gezien. De min dere v rdiensten der landlieden in den verleden zomer, het natte najaare en de staking daardoor van vele werkzaamheden, zoowel als de duurte van vele levensmiddelen waren dan ook weinig be moedigend. Het voorjaar (zoo bekommerde men zich) zou vele toon beelden van ellende opleveren en dan zou dit vooruitzigt nog be- droevender zijn Want hierbij was hetals of een strenge winter zeker was. Dit is zoo niet geweest. Reeds thans is er werk vooral in het hout, de opgedroogde en reeds groenende akkers zullen wel dra bewerking toelaten en de levensmiddelen zijn goedkooper ge worden. Nog is wel alle bezwaar niet opgeheven. Maar waarom

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1