A' ALKMAARSCHE N'-' 10. COURANT. M a «i n cl a g 7 Maart. raMnB 1 »i i Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen Jp ai|g''°evcn- De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 re* gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. 'E STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD—HOL LAND, Gelezen de missive van den Beer Opper-IIoutvestervan den 17<len Februarij 11., n°. 9, betrekkelijk de sluiting der Jagt, op Ganzen, Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberation van Ileeren Gedeputeerde Staten van den 24sten dezer maand, n°. 25. Brengt bij deze Ier keimisse van de daarbij belanghebbenden, dat, achtervolgens de bepalingen van den Heer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten vastgesteld, dat de jagt op Ganzen en Eenden, met den laatsten dezer maand zaI zijn gesloten, en dat, van dien tijd af, ook het kooijen, door de kooilieden niet zal mogen worden uitgeoefendmaar evenzeer als de bedoelde jagtgesloten zal blijven. Dot wijders de jagt op Watersnippen, tot en met den laatsten April eerstkomende, zal mogen worden uitgeoefend, doeh alleen in de localiteiten, door de Heeren Houtvesters, bij afzonderlijke per- missie-billotten anntewijzen. En op dat niémand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, za! deze alomme worden gepubliceerd en geaffioeerd alwaar zulks in deze provincie te doen, gebruikelijk is. U Haarlem, den 24slen Februarij 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. De STAATSR AAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-IIOLLAND, Bregt door deze ter kennisse van het publiek, dat, ten gevolge van eene herstelling aan de draaibrug, gelegen over de Voor- gracht buiten de Amsterdamsche-Poortte Naarden de passage over die brug, gedurende de 15, 16 en 17den Haart e. k., zal gestremd zijn; en daardoor het binnenkomen van de Vesting, door gezegde poort, voor Voertuigen, van den 15''"», des morgens ten 6 ure,°tot den 17dea des avonds ten 7 ure, zal belet zijn Zullende gedurende dien tijd, voor de voetgangers, de passage ,door middel van eene schuit kuunen geschieden.. Haarlem, den l»ten Maart 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR verwittigen bij deze alle Patentpligtigen binnen deze gemeente en jurisdictie van dien dat de bij art. 36 der Wet op het regt der Patenten, voorgeschrevene opneming, aan alle huizen zonder onder scheid, te beginnen op Woensdag den 2den Maart aanstaande, zal plaats hebbenen dat tot die opneming door Burgemeester en Wet houders met overleg van den Controleur der Directe belastingen in de Controle Alkmaar, zijn benoemd en aangesteld den Heer Cornelis Croll, Commies ter Stedelijke Secretarie en Cornelis van Tiel, Deur waarder bij de Directe belastingen. Gelastende Burgemeester en Wethouders een iegelijk der Patent pligtigen, de gemelde Personen in die kwaliteit te erkennen en aan dezelven alle door hun gevraagde inlichtingen te geven. Herinnerende H urge meester en Wethouders nog bij deze bijzon derlijk de Patentpligtigen in de Tabellen n°. 1 en 12. der voorz Wet begrepen, aan de bepalingen, vervat in art. 35 derzelve Wet, met betrekking tot de daarbij voorgeschrevene verpligting, tot de ver tooning van het aangelegde Register, houdende de namen en toe namen van alle de werkliedenwelke door hen met uitzondering van diegenenwelke met minder dan drie werklieden arbeiden in dienst worden gehoudenalles op zoodanige boete en pcenalitei- ten als bij hetzelve artikel in het breede zijn omschreven. Alkmaar, den 25sten Februarij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. K O O R N, Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzclver Stad en Jurisdictie; Dat, ten gevolge van bet door Hun Ed. Aehtb. in derzelver Ver gadering van den 29stcn November 1841 vastgestelde en bij Konink lijk besluit van den 2Sst<'n December 1841 N°. 84goedgekeurde Reglement op den inbreng van Panden in de Stads Bank van Leening alhierdoor IIH. Commissarissen van de genoemde Bank, als daartoe Cxpresselijk gemagtigd zijn, benoemd en aangesteld totgeaulhoriseerde Inbrengsters in de Stads Bank van Leening alhier, de Personen van Antje Wackie, huisvrouw van Jan van Reijen, wonende op de Oude Vest, wijk A, N°. 94. Anna Cat/iarina Lammerthuisvrouw van Simon Jut, wonende op het Luttik Ondorp, wijk C, N°. 380. /Haartje Balvanger, buisvrouw van Salomon Sienwertswonende achter de Waag, wijk B, N". 215; die na aan hare verpligting tot borgstelling te hebben voldaan,', behoorlijk zijn beüedigd, en met den Eersten April aanstaande haro vos;fleemde betrekking zullen aanvaarden en daarin bij uitsluiting van alle ongekwalificeerde Personen, alléén bevoegd zullen zijVC, om tegen afgifte van een voorlopig schriftelijk bewijs dat tegen ee(n door de Bank uit te geven pandbrief verwisseld zal worden, voorschotten op panden te doen en dezelve voor andere in de Bank intebrengen. Burgemee.'^Pen Wethouders vertrouwen dat deze instelling, wel ke in alle deelen naar de voorschriften van het Koninklijk besluit van den ll'len October 1826 N°. 132, is ontworpen, geheel aan derzelver duel zal beantwoorden en door een ieder, welke nu en dan verpligt is van de Bank gobruik te maken en zulks niet in persoon verkiest te doen, gretig zal worden aangegrepen als het mid del om zich hij het voordeel van eene minkostbare onverwijlde en voor geheimhouding gewaarborgde adsistentietevens te vrijwaren en te hoeden voor zoo vele misleidingen, knevelarijen en afzetterijen als de ondervinding geleerd heeft het gevolg eener algeheele vrij heid van inbreng door ongekwalificeerde en daarom onverantwoor delijke personen te zijn. Hun Ed. Aehtb. bevelen daarom dan ook de genoemde Personen in hare voornoemde betrekking aan, met kennisgeving dat zij van HH. Commissarissen der Stads Bank van Leening de volledigste ver zekering hebben ontvangen dat op alle mogelijke wijzen voor het be lang der bruikers is gezorgd. Wordende ten slotte een iegelijk die zich tot dus verre met het inbrengen van panden voor anderen zonder daartoe geauthoriseerdE te zijnmogt hebben bezig gehoudenten ernstigsten gewaarschuwd zich voor het vervolg daarvan stiptelijk te onthouden als zullende bij ontdekking tegen de overtreders naar den strengsten letter der. Wet worden geageerd. Alkmaar, den 4deu Maart 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemdj F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, als daartoe door de Commissie van Spijsuitdeeling derzelver Stad verzocht Brengen mits deze ter kennisse van de Burgerij, dat het Concert op den lsten Maart dezes jaars, door de Heeren werkende leden vau het Concert Harmonie, onder bestuur van den Orchestmeester A. Otto, ten voordeele van het fonds der voorn. Commissie gegevenj heeft opgebragt een zuiver rendement van Een honderd, Drie en dertig guldens en djftig centsalsmede dat dezelve gelden bij do meergenoemde Commissie met dankbaarheid, zoowel aan de Heeren uitvoerders en aan den Heer Otto, als aan ieder die door zijne of hare geldelijke of Kunst-bijdragedeze weldadige onderneming heb ben gelieven te ondersteunen is ontvangen. Alkmaar, den 4(1™ Maart 1842. Burgemeester en Wethouders der Stud Alkmaar, F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUR GEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, hij herhaling gezien hebbende; dat Kooplieden en Negotianten van allerhanden aard zich willekeurig met hunne koopwaren, gedurende de wekelijksche marktdagen, zoowel op de openbare en tot andere bepaalde einden bestemde markten, als langs de straten en grachten dezer Stad plaatsen, en daardoor groot ongerief aan het vrije ver keer op de marktenen tevens belangrijke hinderpalen aan de al daar vaste ligplaats hebbende schepen en marktschuiten toebrengen Willende hierin zoo veel mogelijk voorzien, Brengen mits deze ter kennisse van alle daarbij belanghebbenden dat, te rekenen van heden af, niemand, wie het ook zij, gedurende de wekelijksche Marktdagen met eenige koopwaren zal mogen voor staanhetzij in kramen, stallen, tafels, of op den publieken weg, anders dan op zoodanige plaatsen, als aan hen door de Markt meesters, rolgens de daarvan bestaande verordeningen, zullen worden aangewezenen waartoe zij zich, alvorens zich te plaatsen, aan de zelven met hunne aanvrage zullen behooren te wenden. Alkmaar, den 5<Ien Maart 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VEST F. IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Den Helder, den 25sten Februarij. Het gerucht van eene door onze kooplieden op te rigten Maat schappij voor de Walvischvangst in de Zuidzee bevestigd zich meer en,-meer, en men meent stellig te welen, dat in April aanstaande een betrekkelijk groot aantal koopvaarders, zoowel van Amsterdam

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1