f ,1 lm fel-f; I vers i in 1 V 4 m i 'i 1 Aigcmeciic Amstcrdamsclie BEGRAFENIS - SOCIËTEIT. 'V:r ft t u U §1 I I yij 111* üi l i V J. W. WESTERMAN, is voornemens, om op Maandag den 21. Maart 1842. en volgende dagen, des voormiddags te 10 Ure, te Alkmaar, voor zijnen Locale in de Langestraat, verkoos ping te houden van eene partij WOLLEN, KATOENEN en ZIJDEN MANUFACTUREN, bestaande in Lakens, Bevers, Duffels, Baaijen, Fla nellen, Krip en Rasemarok, Wollenen Katoenen Dekens, Mans, Vrou wen en Kinderen Kousen, Slaapmutsen, Bouffantes en Wanten, Blaauw- hoezel, Ilaarstreepten, Kraanoog en Boezelijn, Damasten en G rijnen, gedrukte Zwitsersche, Engelsehe en Koornblaauwe Katoenen en ge streepte Siamois, voorts eene partij witte Overzeesche, Vlaamsche OsnahrugscheAschgraauw en Engelsehe Linnens, Kaasdoek, zwarte en aschgraanwe Bombazijnen, Pilo en Broekenstreepten, Marseille, Dimet en Hilversum, gebleekte en ongebleekte Katoenen, Vriesche en andere Bonten, Zijden en Katoenen Doeken in diverse kleuren, mits gaders gemaakte Linnens en Manskleederen, Bedden met liun toebe- hooren en Wiermatrassenalsmede eene partij Eau d'Cologneheldere Spiegels in fraaije Vergulde lijsten, en eindelijk rijk gezellen Juweelen, Kap- en Doekspelden, en Vingerringen, een modieus Goud Oorijzer raet Dito Zijnaalden, een superbe gepolijst Zilver Thee-Servies, Ho- rologiën en Coralen en hetgeen verder te koop zal worden aangebo den, gedeeltelijk belioorende tot de onder het voorregt van Boedel beschrijving aanvaarde Nalatenschap van JOSEPH SULTEMEIJERge woond hebbende en overleden binnen de stad Alkmaar. De Ju weelen, het Goud en Zilverwerk, zal men Donderdags van de ver koopdagen, des middags te 12 Ure, te koop aanbieden. Alles op Zaturdag den 19. Maart 1842. van des voormiddags 10. tot des na middags 4. ure, voor een ieder te zien. t den, pn mén In! nu moeien zien, of de overlevende zijne beminde sehoone zal huwen. BINNENLANDSClIE BERIGTEN. Omtrent de werkzaamheden aan het nieuwe beursgebouw te Ams terdam leest men in het Handelsblad bet volgende Onze stadgenoolen hebben zonder twijfel de werkzaamheden aan bet nieuwe beursgebouw met belangstelling gadegeslagen, en zich verheugd over de orde en den spoed, waarmede die voortgingen. Met genoegen zullen zij thans vernemen, dat het heiwerk voor de fondamenten geheel is voltooid. Zaturdng avond ten 6 ure is de laatste heipaal, met groen versierd, onder eene korte aanspraak van een der heibazen en onder het gejuich van het werkvolk, in den grond geslagen. Het getal der palen, waarop bet. beursgebouw zal rusten, bedraagt circa 2.300 dat voor de waterleidingen en verlen ging der riolen 800 stuks. Eerlang hebben wij nu de belangrijke" plegtigheid" te* wachten van bet leggen des eersten steens. Zoodra ons dienaangaande iets ter ooren komt zullen wij dit mededeelen. Men voedt hoop, dat bet metselwerk in dit jaar tot aan den bcganen grond zaljkunnen wor den opgetrokken." Jansjr; dochtertje van Jacobus Dankaarls en Trijntje Houtsager. Agatha Maria Christinadochterlje van Reinier de Visser éil Elisabeth Binneman.Maartje, dochterlje van Jacobus de Geus en Immetje van den Abeele. -Christina Lucia, dochtertje van Jan Hendrik Anthonij Ezerman en Catharina Sophia Windgetter.Aga tha Maria, dochtertje van Pieter Wigtman en Hendriea Julsing Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs het Groot Noord-Hol- landsch Kanral, van den 25 Feb. tot den 3 Maart 1842. 3Ved. fregat. Gouda SusannaJ. L. Mnlder van Batavia naar Amst. Dito dito. Oceaan Dito dito. Triton Dito dito. de Stad Utrecht Dito dito. Elisabeth Antonia Dito dito. Sophia Maria Amerik. dito. Sonnn, Grieks, schou. Tcrpichone Ned kof. Libau Dito dito. Maria Geertrui, Er. Logger. Caroline, Eng. schon. Herfordsur Dito brik. Rebecca, Dito dito. Twint Dito dito. Hanger, Dito schon. IJerald Ned. barkentijn. Cuba, Dito kof. New-Castle Dito dito. Francisca Maria, Dito smak. NepthunesC. Eng. sloep. Eagle Ned. kof. Elsina Herderschee dito dito. J. N. Snijders dito dito. J. P. J. Jaskie dito dito. S. II. de Veer dito dito. A. J. Andersen Suriname dito. C. Mainsfield Charlestowndito. G. Fretto Samos dito. J. H. Hollejj a Cette dito. J. C. de Jong Bordeaux dito. T. Boucher Rouen dito. J. Lewes Liverpool Alkm. T. Hall dito Amst. J. Elliot Sunderland dito. M. Thompson dito dito. W* H. Smith London dito. J. Visser Amst nHavana. B. E. Boll dito New-Castle. C. Ouwehand dito Hull. 11. Kraanstuiver» dito dito. J. Williams »Alkm.» Ipswich. G. J. Bakker »Amst.Noorwegen. De ondergeteekende, brengt ter kennis van de Ingezetenen in dit Kanton Dat hij op heden ter publieke Audiëntie van het Kanton-geregt is geïnstalleerd en zijne betrekking van KANTON-REGTERheeft aanvaard. Dat hij voor het Publiek op de gewone Teregtzittingen des Woens slags en Zalurdags van elke weck, des morgens ten elf Ure, in het Locaal van het Kanton-geregt op het Stadshuis, en dagelijks (uitge zonderd Zon- en Feestdagen) ten zijnen huize, provisioneel bij de Wed. G. P Blom, in de Langestraat, des morgens tussehen Tien en Elf ureten einde in spoed vereischende zaken te voorziente spre ken is. Alkmaar, den 9(!cn Maart 1842. J. E. NUHOUT van der VEEN. De ondergeteekende door de Directie van bovengenoemde Hegra fenis-Societeittot derzelver Agent voor Alkmaar en omstrekenaange steld zijnde neemt de vrijheid deze Instelling een ieder aan te bevelen. Het doel derzelve is voornamelijk, om aan ieder Lid, bij overlij den, de gelegenheid te verschaffen, om door eene geringe wekelijk- sehe Contributie, zich op eene min kostbare wijze, de laatste eer ie laten bewijzen. Dezelve is in Vijf Klassen verdeeld; in de Vijfde klasse deelnC' mende geniet men eene uitkeering van 35 guldenin de Vierde 45 guldenin de Derde 60 guldenin de Tweede 90 gulden; in de Eerste 130 gulden. De Contribiitiên zjjn geëvenredigd naar den ouderdom en de klas se, waarin is deelgenomen; van 2 centen tot 31 centen per week. De omschrijving der wijze van Contributie on' Uitkeering is voor liendie dezelve niet aan hnnne huizen mogten ontvangen hebben, op aanvrage kosteloos verkrijgbaar bij den] Ondergeteekende; terwijl men zich dagelijks, ten zijnen huize, Hoogestraat wijk B, n°. lOi, kan dan doen inschrijven. J. A. M. W. LESAGÉ Ten BROEK Allenwelke gedurende het lijden onzer Gestorvene hun «ie belangstelling; en allen welke na het overlijden, hunne deel neming ons ter leniging onzer rechtmatige smart betoonden, zeg ik mede namens mijne Ouders, hartelijk dank. Alkmaar, 14 Maart 1842. H. J. A N S I N G II. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 7 tot den 12 Maart 1842. Naatjedochtertje van Mozes Izak de Jong en Heintje Jakobsen. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 7 tot den 12 Maart 1842. Geertruida Steeman, huisvrouw van Jan Groot, oud 42 jaren. Albcrtje Roem, weduwe van Hendrik Rieke, oud 51 jaren. Barnardus Vaskeoud 45 jaren. Anna Jacoba Bruinvis, huis vrouw van Herman Johannes Ansinghoud 23 jaren. Arte Rus tenburg oud 22 jaren. Jacob Adolf Simon Gerard, zoontje van Geldolf Adriaan Ouwens en wijle Adolfia Hendrica Holland, oud 4 maanden. Johannes Josephus Domimcuszoontje van Ilendrik Lobach en Anna Maria Francisca Lievendag, oud 4 weken. V STADS BANK VAN LEENÏNG. Verkooping om kontantgeld, op Woensdag den 1 fjden Maart 1842, der PANDEN beleend gedurende de maanden October, November en December 1840. Nog wordt aan de belanghebbende herinnerd, dat om des Zatur- dags voor Paassclien te kunnen lossen, de Pandbrieven des Vrijdags te voren, aan het Kantoor der Bank bezorgd moeten worden, des morgens vóór elf Ure, van laatstgenoemden dag. Met de V00RJAARS - KERMIS te Alkmaar, welke den 30»^" Maart aanstaande begint, en op welken dag tevens de Loting zal plaats hebben, zullen geene KwakzalversPlaneet- of Horoskoop- trekkers, RijjfelaarsLoterij-kramers nocli Dobbelspellen worden toe gelaten. Bij Vonnis der Arrondissements - Regtbnnk te Alkmaar, van den tienden Februarij 1800 Twee en veertig, is het vermoedelijk o- verljjden uitgesproken van CORNELIS KRAMER, Zoon van HECTOR KRAMER en AAFJE PHILIPS SOUGEen zulks te rekenen van het jaar 1700 Negen en negentig. Ten deze is gratis geprocedeerd. Alkmaar, den 9den Maart 1842. J. J. de LANGEProcureur. De Notaris J. G. A. VERI10EFF, te Alkmaar, zal, op Vrijdag den lslen April 1842 voorloopig, en op Vrijdag, den 8st«i April 1842, definitief, heide des avonds ten vijf ure, in het Stads-Logement al daar, in het openbaar verkoopen Een eigengronds WARM0EZ1ERSTUINgelegen onder Alkmaar, aan den buitensingeltussehen de Geesterpoort en liet Texelsche hek met eenen daarop staande KOEPEL, in buitenwijk A N°. 231, bij het Kadaster aangewezen, ten name van den eigenaar GERRIT KITSE, Sectie C Nos. 61, 62, 64 en 65, ter grootte van 47 roeden 98 ellen. Breeder bij biljetten omschreven, en zijn inmiddels de noodige informatie» te bekomen ten Kantore van den voornoemden Notaris ingang aan de Breestraat te Alkmaar. f Men vraagt tegen primo Meivoor een Man op jarenbij fatsoenlijke burger lieden, (liefst zonder kinderen) Eene ONGEMEU BILEERDE KAMER met het genot van Tafel en Huisselijke zamenle- ving. Adres bij de Heer II. COSTERSlads-Drukker. Tegen 1 Mei aanstaande of vroeger, vraagt men tot Huisbe waarders, binnen deze Stad: Een MAN en VROUW, zonder kinde ren; adres bij de Erven A. STERCK, Stads-Courantiersters in de Acliterdam. *x* Door vertrek naar Koedjjk presenteert men te HUUR: Een WINKELHUIS en ERVE, ingerigt tot een Brood-Slijterij en geschikt voor alle neringen, staande en gelegen in de Sint Annastraat, te aanvaarde met primo Mei aanstaande; te bevragen bij den Eigenaar en bewoner F. van TWISK. Te Alkmaar, bij de Erom van A. STERCK, in de Achterdiun, wijk C, n". 580. L": i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2