- A0' 1842. 1V° 14. COURANT. M a a a tl a g 4 April. 1 wllta kennisgeving. '•It !i - 'j' 'tl Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der AnvEMEMTiës van 1 tot 5 re» gels is één Gulden, en voor eiken regel ineer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. URGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten en Ge- tmgten in Woord-Bollandgearresteerd den disten Januarii 1822 Gezien art. 2 der Notificatie van H. E. G. A. de Heeren Ged^pn- (Pro?bIaTn».V24.)^Voord-Holland, in dato 20 February 1823, n°.25, Gezien de Publicatie van welgemelde Heeren Gedeputeerde Staten van den 16^» September 1824, n°. lfi, (Prov. blad n° 101 Brengen by deze ter kennisse van alle Winkeliers, Handwerk-en Neringdoende lieden en andere belanghebbenden, dat door den Ar- tondissemcnfs-IJker alhier, tot den Herijk van alle de, thans in ge- brink zynde Maten en Gewigten, over den jare 1842, in het daartoe wgerigte locaal der Hoofdwacht onder het Stadhuiszal worden ee- vaceerd gedurende de maand April aanstaande, de vier eerste werk dagen der wees, des voormiddags van i) tot 1, en des namiddags va" 4 tot 0 uren „iet uitzondering van het Medicinaal tot i grein, en het Goud en Z.lvergewigt tot de halve korrel ingesloten, waar toe spec,aal zal worden gevaceerd, gedurende gezegden tijd, des Vrijdags namiddags van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebbenden zich de voorn, tijdsbepaling, voor den herijk bestemd, zullen ten nutte maken, ten einde zich bij het daartoe dadelijk na den afloop der yk termijn mtestellen ondersoek te waarborgen tegen de bepaalde poenaliteiten wegens nalatigheid vastgesteld; terwijl Hun Ed. Achtba ren als daartoe door den Arrondisseraents-IJker verzocht zijndeaan de belanghebbenden te kennen gevendat dezelve op den 29»'"' 3°steu en 31-te» dezer maand, des voormiddags van 9 tot 12 uren m hetzelfde locaal zal vaceren tot de uitgifte van kaartjes, waarop voor de ykpligtigen den dag tot het doen ijken hunner Maten en Gewigten, naar volgorde bepaald, en het volgnummer van eiken dag zal zijn aangewezen waardoor aan een ieder den bepaalden dag van opkomst zal bekend zijn, en dezulken, welke ziel, van de bo vengenoemde kaartjes niet in tijds zullen hebben voorzien, zich zul len moeten getroosten, het allerlaatste door den Arrondissements ijker te worden geholpen. Wordende eindelijk een ieder opmerkzaam gemaakt, dat de Kalk-, i eu, reer'naten, by de aanbieding tot den ijk, behoorlijk zul- lei, moeten zyn schoongemaakt, teneinde den Arrondissementsijker tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijn, zal deze worden gepubliceerd en geaffigeerd, mitsgaders in dezer Stads-Courant wor den geinsercerd. Alkmaar, den 26sten Maart 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTE1JN. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. oplettendheid des keizers hoogst aangenaam verrast. Toen zij naar hare kamer werd geleid vond zij dezelve tot in de kleinste'bijzon derheden even zoo gemeubileerd als de vroeger door haar op het paleis te Darmstadt bewoonde. Op de toilettafel stond eene kleine zilveren schel. De Keizer verzocht de Prinses te beproeven of dio schel denzelfden klank had als de schel waarvan zij zich te Darm stadt bediende. De Prinses schelde daarmede, en op eenmaal tra den door verscheiden deurpn al de oude trouwe bedienden, van welke zij treurend afscheid had genomen en welke zij verre van zich verwijderd te Darmstadt waandede kamer binnenen gaven ongekunsteld hunne vreugde te kennendat zij de beminde Prinses ook verder mogten blijven dienen. Diep bewogen door deze goed- beid, gaf de grootvorstin haren schoonvader op de hartelijkste wijzQ hare dankbaarheid daarvoor te kennen." KERKELIJKE STAAT. In berigten uit Rome van den 17den dezer leest men: In Bologna hebben een aantal jongelieden zich aan stoornis der openbare rust schuldig gemaakt, waarbij men echter aan geene staat kundige woelingen te denken heeft; eenigen dcrzelven zijn door de politie gevat en aan den gewonen regter overgeleverd. Gisteren werd de Zweedsche graaf von Palin in zijne woning door roovers overvallen en vermoord. Deze gebeurtenis in een afgelegen tuinhuis der Villa Malta, waar zich juist op dit oogenblik de Prins Luitpold van Beijeren ophoudt, verwekt in de geheele stad grooten schrik. De graaf, die uit eene bekende en geachte Zweedsche fa milie geboren isheeft in vorige jaren verscheidene diplomatieke zendingen bekleed, en is laatstelijk gezant te Konstantinopel geweest. Als ijverig en bekwaam verzamelaar van oudheden heeft hij met dat doel verscheidene reizen in Griekenland, Egypte en het Oosten ges daan, en leefde hier nu reeds sedert vele jaren in stille afzonde ring, zich bezig houdende met het rangschikken en beschrijven zij ner verzamelingwaarschijnlijk heeft het denkbeelddat deze voor werpen van groote waarde inhield, de moordenaars uitgelokt. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie. Dat, naar aanleiding der Circulaire van Dun Ed. Gr. Achtb. de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van den 3den Maart 1842 n°. 35, Prov. blad n°. 30:) eerlang aan de huizen van die ingeze tenen, van wie het te vermoeden is, dat derzelver tijdelijke om standigheden eu welwillenheid Benige bijdrage zullen gédoogenzal worden rondgezonden Eene Circulaire van het Gewesteljjk Bestuur van Noord - Hol- nland, gedagteekend 17 February 1842bevattende eene uit- noodiging aan de Ingezetenen derzelve Provincie, tot het bij- dragen van Liefdegiften, voor de oprigting Van een Provinciaal n Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen." Burgemeester en Wethouders nemen deze gelegenheid te baat, om de bevordering van dit beroep op de weldadigheid der Ingezetenen ook van deze Stadten behoeve van een Zoo beklagenswaardig én evenwel tot dusverre zoo weinig doelmatig verzorgd deel der menschheidop alle wijze aan te bevelentevens ter kennisse bren gende, dat door hen met de ontvangst der in te schrijven gelden eu het afgeven der gevorderde kwitantiën is belast, de Heer 'Corne lls CrollCommis ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar, den 3d"' April 1842. Burgetneester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE UN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. T)c Times bevat den volgenden brief uit PetersburgDe onlangs met onzen Grootvorst Troonopvolger gehuwde Prinses van Hessen Daunstudt werd bij lutre aankomst alhier door eene zeer aardige BINNENLANDSC1IE BERIGTEN. 's Gravenhage den 23sten Maart. De Minister van Finantien heeft dezer dagen met opzigt tot het uitoefenen van debiet van loten in de Konikl. Nederl. Loterij en ge deelte van die loten, door personen welke daartoe niet zijn tread- mitteerd, de heeren gouverneurs der provinciën herinnerd,'met uit nood,ging om daarop ook de onderscheidene gemeentebesturen aan dachtig te makendat bij art. 12 van het reglement van den 13den October 1812, (het gezegde debiet, op bepaalde straffen aan ieder ander dan aan collecteurs en gequalificeerden van de eerste en tweede klasse, welke daartoe door de bevoegde autoriteitenSzijn aan gesteld, is verboden; terwijl met dezelfde bedoeling bij c van art. 2 van het Koninklijk besluit van den 5den November 1818 n° 37 is bepaald, dat de gedelegeerden van de tweede klasse hunne akte van admissie moeten doen viseren door den commissaris van politie en die akte altijd bij zich moeten hebben; en eindelijk bij art 2 van liet Koninklijk besluit van den «den Januarij 1831, n° 2 wordt voorgeschreven, dat de gezegde gedelegeerden, welke het' debiet ook in andere gemeenten van de provincie hunner woonplaats''wil len uitoefenen, telkens bij de aankomst m eene andere gemeente hunne akte van admissie van het visa van den Commissaris van po- litie moeten doen voorzien. Apeldoorn den 28sten Maart. De valkeniers ziju reeds sedert eenige dagen op het Loo aange komen. Alles doet vermoeden dat dit jaar de valkenjagt wederom zeer bezocht zal worden. Men verwacht verscheidene vreemde Prin sendie reeds kamers hebben besteld. Men zegt dat HH. KK. HH. Prins en Pinses van Oranje, alsmede Prins Alexander tegen de maand Junij op het Loo verwacht wordën om dè valkenjagt bij te wonen. Men verneemt van het Loo niets, waaruit zoude kunnen blijken dat men aldaar de overkomst van Z. M. Koning Frederik Willem graaf van Nassau, zoude wachtende zijn. Alula ar, den 30 sten Maart. Heden nacht, ten half twaalf ure, heeft er eene hevige brand ge woed in de woning van den heer E. Hölterman, Med. Doctor, aan de Sint Maartensbrug in de Zijpe, waardoor in eene korte tijd dé gemelde Woning en de Stal iu den asch gelegd, hebbende de bewoners niets kunnen redden, dan eenige weinige meubelen; ter wijl in de vlarame zijn omgekomen zes koeijen en twee kalveren, alsmede eene kostbare bibliotheek is vernield. Het huis, de apotheek en de meubelen, zijn voor brandschade verzekert. Amsterdam den 30sten Maart. Wij vernemendat IIH. MM. de Koning en Koninginen vefdcro Vorsteljjke familie den 13 of 14den April aanstaande de hoofdstad zullen bezoeken, Hoogstwaarschijnlijk zal ook Z. K, H, de Erfgroot-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1