11842. ALK1AARSCIIE IV" IS. COURANT. M a a n d a 11 April. Dito dito. Unity 4 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. O1 Ji IA De Prijs der Advehtentiön van 1 tol 5 re" gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PROVINCIE NOORD - HOLLAND. AANBESTEDING. Pp Woensdag den 20sten \pril des jaars 1842, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Heer Staatsraad, Gouver neur van de Provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, in gemelde Provincie, aan liet locaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed: 1°. Het maken van twee gedeelten Steenglooijing en eenige ver dere Werkzaamheden bij den Katwouder Zeedijk. 2°. Het gedeeltelijk verzwaren van het Dijksprofil en het doen van eenige verdere werkzaamheden bij den Zuidpolder Zee dijk nabij Edam. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke de bovengemelde aanbesteding zal plaats hebbenzullen hoven en behalve aan het Gouvernement der Provin cie Noord - Hollandte Haarlem, ter lezing liggen: te Amsterdam in bet Logement het Wapen van Medemhlik op 'den Dam, in het IVoord-Hollandsch Koffijhuis in de Kalverstraatin het Koffijhuis het Vosje, ter plaatse van de afgebroken Beurs, in het Harlinger Veer huis o'p de Texelsche Kade; te Haarlem in de Kroon, in het Noord- Hollandsche Koffijhuis, in de Halve Maan en in het Ileeren Logement-, te Alkmaar in den Rooden Leeuw en in de Toelastte Hoorn in het On gemaakte Schip en in den Doelen; te Medemblik en te Enkhuizen in den Valk, te Nieuwediep bij Jan Boven en bij Ihnente Purmeren- de bij den Logementhouder Frikke te Edam in het Heet en-Logement; te Monnickendam in den Doelen; te Buiksloot bij den Kastelein Vuyk; te Weesp in den Roskam en te Muiden in liet Hof van Holland. Zullende des Maandags vóór de besteding de noodige aanwijzingen ïn loco worden gedaanen voorts nadere informatiën te bekomen zijn bij den Ingenieur van den waterstaat J. G. van GENÜTen bij den Aspirant Ingenieur A. B. MENTZbeide te Amsterdam. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en JUT)at1Ctnaar aanleiding der Circulaire van Hun Ed. Gr. Achtb. de Gedeouteerde Staten van Noord-Holland van den 3'''-'" Maart 1842 35 Prov. blad n°. 30eerlang aan do huizen van die ingeze tenen,'van wie het te vermoeden is, dat derzelver tijdelijke om standigheden eu welwillenheid eenige bijdrage zullen gedoogen zal worden rondgezonden «Eene Circulaire van het Gewestelijk Bestuur van Noord - Hol- „land pedagteekend 17 Februarjj 1842, bevattende eene mt- noodimn"- aan de Ingezetenen derzelve Provincie, tot het bij dragen van Liefdegiften, voor de oprigting van een Provinciaal Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen Tbu-iremeester en Wethouders nemen deze gelegenheid te baat, om de bevordering van dit beroep op de weldadigheid der Ingezetenen ook van deze Stadten behoeve van een zoo beklagenswaardig en evenwel tot dusverre zoo weinig doelmatig verzorgd deel der menschheid, op alle wijze aan te bevelen; tevens ter kennisse bren gende dat door hen met de ontvangst der m te schrijven gelden en het afgeven der gevorderde kwitantiën is belast, de Heer Corne- lis CrollCommis ter Secretarie dezer Stad. Alkmaar den 3dc" April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. behoorend biljet, en herinnert tevens de belanghebbenden, dat de niet bekroonde Schilderijen en Teekeningen voor zoo veel nog niet terug gevraagd alsnogovereenkomstig de vroeger bekend ge maakte voorwaarden kunnen en vóór of op den 30sten April aan staande zullen moeten wezen afgehaald. Onder uitloving voorts van een Getuigschrift en vijftien ryfgulden stukken, wordt vóór of op den lsten October 18a2 gevraag cno Schilderij, geheel afgewerkt, hoog 50, breed 60 Nederlandsche Dui men, voorstellende: vier of vijf kinderen spelende bij eenen omga- waaiden eikenboom, met verdere stoffaadje. De ter mededinging in te zendene stukken moetenvoorzien van een zinspreuk of een an der kennelijk merk, insgelijks vermeld op een daarbij te voegen behoorlijk verzegeld naambriefje, binnen den bepaalden tijd, vracht vrij worden ingezonden aan het gebouw der Akademieonder adres van den Secretaris. In het naambriefje moet de naam en de woon plaats van den maker vermeld staan en kan daanndes verkiezen-' de, de prijs worden bepaald, waarvoor deze het stuk, in geval van bekrooning, in eigendom aan de Akademie wil afstaan: in geval de Schilderij wordt aangekocht, zal de Schilder ontheven zijn van de anders op hem ruslende verpligtingeene teekenmg of vollediga schets in kleuren dier Schilderij ter zelfde grootte als het bekroon de Schilderstuk, en vóór de teruggave van het stuk, aan de Aka demie kosteloos te verschaffen. De uitreiking van den uitgeloofden en behaalden prijs zal plaats hebben in de jaarlyksche vergadering der Leden van de Akademie, in de maand Januari] 1Ö4Ó, ter wijl het terugvragen der niet bekroonde stukken zal moeten geschie den binnen den tijd en op de wijze nader te bepalen bij de oekend- makinff van den uitslag der beoordeeling. Groningenden 10 Maart 1842 Het Bestuur voornoemd; Namens hetzelve Mr. A. MODDERMAN, Secretaris. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 25 tot den 31 Maart 1842. Zijnde het vervolg.] F. Diekens van New-Castle n: AmstJ O. Smith London dito. H. Jobling Sunderland a dito. J. Cunhain London Alkm. C. N. Feght i) Drammen Purm. C. Höger dito Amst. B. Nielsen dito dito. T. A. Warner» dito dito. L. Gjersoe dito dito. J. A. Warner dito Spijkb. A. Falkenberg» Krageroe Amst. N. M. Salborg dito Purm. PROGRAMMA. net Bestuur der Akademie van Beeldende Kunsten, Bouw-, Toegepas- tP Werkluie- en Zeevaartkunde, onder dennaam Minerva, te Gro ningen ten gevolge der Prijsuitloving in het vorige jaar op de ge vraagde Schilderij: eene dame in wit satijn gekleed, bezig met bor- ienz ontvangen hebbende zes Schilderstukken, geteeuend met de' spreuken N°. 1. L'art est dijfficile.» N°. 2f Da kunst is law het leven kort." N°. 3. Door arbeid en geduld N°. 4. Hoon doet leven." N°. 5. Het daaglijksch leven verschaft door deszelfs gestadige en veelvuldige afwisselingen aan den schilder eene onuitpntbare bron van studie," en N°. 6. Kunstliefde, e op de gevraagde Teekening een bloemstuk bestaande in een bouquet, zamengesteld uit drie openo roode roozenenz.drie Teekemn- »e„ eeteekend met de spreuken: N°. 1. Deze bloemen worden een sieraad der stadaan welke zij middelijk haren oorsprong ontleen- „Jen" N«. 2. Hoe schoon zijt gij natuur," en N°. 3. Al held, aeduld en tijd banen den weg tot eer;" en na de uitspraak der Kommissie van beoordeeling de toen uitgeloofde Prijzen uitgereikt hebbende aan H. Ringeling, te Leyden, voor deszelfs bekroonde Schilderij n°. I, en aan R. V. de Jonge, te Delfshavenvoor des- SS gekoute Teekening, n». I. - herhaalt bi, deze de reeds ir o ..ihmoclipinp' aan den Schilder van n 5, het daaglijksch Tlven enz., aan" wiens Schilderij eene loffelijke vermelding is Ie beurt gevallen, vergunning te geven tot üc opening van het daarb.j Eng. schon. Mary Dito dito. Stedfast Dito brik. Thomas Ilannah Dito sloep. Noords, bark. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Dito bark. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito bark. Dito dito. Dito dito. Beensch jagt. Laura Resolution Albcrdina Enigheden Aren, Frieheden Alida Vennerne Ncpthunes Habets Anker, Concordia, C. Forsigtigheden Carolina Habets Anker, Carl Johan Falken C. P. Andersen TwedestrandAmst. dito dito. Sandifiord Purm. Pruiss. brik. Emma, dito dito Oudsoen Stettin Memel dito. Spijkb. i) Purm. Amst. li dito. Christhophersen C. Them H. O. Paust C. Christensen T. Olsen R. Pettersen rruiss. oriK. rJ- V. Ikiekcles Ned. fregat. Doggersbank, H. J. van Maldighen» Amst. n: Batavia. Dito dito'. Cornells Houtman, D. H. Lutjens dito dito. Dito dito. Admiraal Tromp, P. J. Kerkhoven» dito dito. Dito dito. Helena, W. Blom dito dito Hanov. kof. Charon, A. J. Bleke dito Triest. Zweeds, brik. RernadotteL. Berg dito Livorno. Dito dito. Thetis, C. A. Oldenmark» dito Genua. Eng. schon. HeroW. H. Smith dito London. Ned Pa vil j. de Goede Verwagting, D. Ouwehand»Alkin.» Buil. Noords, schon. Ventris, D. Hosten dito Hamburg. Van den 1 Ned. bark. Provincie Groningen Dito dito. Veronica Dito fregat. Nehalcnnia Dito dito. Lucia Maria, Dito galjoot" Nicolaas Witzen Eng. bark. Cigar, Deens. brik. Caravane Zweeds, bark. Vr. Charlotta, Ned. kof. Gesina Jacoba Pruiss. brik. Louise Eng. brik. Have, Dito dito. Elisabeth Jane, Dito dito. Greenwei Dobinson Dito dito. Paragon Dito dito. Anne Marie Noords, brik. Industrie, tot den 7 April. J. H. Stoelman van Balavia nAmst, K. Weiger dito dito. T. A. Versterdito dito. H. Wente dito dito. T. Lange Suriname dito. J. Hunderson «Fernambuck dito. C. Holilman »New-Orleans» dito. J. H. Schut Marseille dito. M. A. Breelandllerdeaux dito. C. Marton» Nantes dito. S. Davids Sunderland dito. J. Hunderson dito ditoj M. Thomson dito dito. G. Sellars dito dito. R. Lunninghem» New-Castle» dito. C. Gjessing Drammen dito. 0, C. Winter dito dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1