•il ALKHAARSC C 0 A N T. E Iffei Maandag: 25 April. .'/3E ™st I li (ê&M f Deze Courant wordt eons in do weck en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen ïiil gegeven. Hsfrnwa De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re. gels is één Galden, en voor eiken regel mee^ 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. KENNISGEVING. UR GEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. Gezien art. 13 van het reglement op den Herijk der Maten en Ge- ioigten in Noord-Rolland gearresteerd den 31slen Jannarij 1822. Gezien art. 2 der Notificatie van II. E. G. A. de Ileeren Gedepu teerde Staten van Noord-IIolland, in dato 20 February 1823, n°25, (Prov. blad n°. 24.) Gezien de Publicatie van welgemelde Ileeren Gedeputeerde Staten van den 10(len September 1824, na. 10, (Prov. blad n°. 1(11.) Brengen bij deze ter kennisse van alle Winkeliers, Handwerk- en Neringdoende lieden en andere belanghebbenden, dat door den Ar- rondissemQnts-IJker alhier, tot den Herijk van alle de, thans in ge bruik zijnde Maten en Gewigten, over den jare 1842in het daartoe ingerigte locaal der Hoofdwacht onder het Stadhuiszal worden ge vaceerd gedurende de maand April aanstaande, de pier eerste werk- dagen der weekdes voormiddags van 9 tot 1en des namiddags van 4 tot (I uren, met uitzondering van het Medicinaal tot grein, en het Goud en Zilvergewigt tot de halve korrel ingesloten, waar toe speciaal zal worden gevaceerd, gedurende gezegden tijd, des Vrijdags namiddags van 3 tot 6 uren. Burgemeester en Wethouders vertrouwen dat de belanghebbenden zich de voorsz. tijdsbepaling, voor den herijk bestemd, zullen ten nutte maken, ten einde zich hij het daartoe dadelijk na den afloop der ijk-termijn intestellen onderzoek te waarborgen tegen de bepaalde pcenalileiten wegens nalatigheid vastgesteld; terwijl Hun Ed. Achtba ren, als daartoe door den Arrondissements-IJker verzocht zijnde, aan de belanghebbenden te kennen geven dat dezelve op den 29s'en 30sti-n en 31sten dezer maand, des voormiddags van 9 tot 12 uren, in hetzelfde locaal zal vaceren tot de uitgifte van kaartjes, waarop voor de ijkpligtigen den dag tot het doen ijken hunner Maten en Gewigten, tiaar volgorde bepaald, en het volgnummer van eiken dag zal zijn aangewezenwaardoor aan een ieder den bepaalden dag van opkomst zal bekend zijn en dezulkenwelke zich van de bo vengenoemde kaartjes niet in tijds zullen hebben Voorzien, zich zul len moeten getroostenhet allerlaatste door den Arrondissements ijker te worden geholpen. Wordende eindelijk een ieder opmerkzaam gemaakt, dat de Kalk-, Olie- ou Teermaten, bij de aanbieding tot den ijk, behoorlijk zul len moeten zijn schoongemaakt, ten einde den Arrondissements-IJker tot eene behoorlijke verificatie in staat te stellen. En opdat niemand hiervan onkundig zoude zijn zal deze worden gepubliceerd en geafligeerdmitsgaders in dezer Stads-Courant wor don geinsereerd. Alkmaar, den 26s'™ Maart 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven De DIEU FONTEIN VERSC1IUIR. bij den Commis aan de Geesterpoort, aan de Hoofdwacht in de Langestraat. Alkmaarden 16Jea April 1842. Burgemeester en Wethouderen voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven. De DIEU FONTEIN VERSCHUW. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMAAR brengen bij vernieuwing van derzelver vroegere kennisgeving van den 'i6Jen 'Februarij 1829 mits deze ter kennisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie: Dat de Dreggen bestemd tot redding van drenkelingen voorhanden, en in geval van voorkomende noodzakelijkheid verkrijgbaar zijn op de navolgende plaatsen, als: aan het Kanaal. aan den molen de Strooijonker. aan den Omval bij Jacob Seijsen. in het Logement de Schelvisch. bij den Commis van de Boompoort. in het Schippershuis op de Bierkade. bij den Brugwachter van de Vlotbrug op 't eiland. bij den Poortier van de Schermerpoort. bij den Poortier van de Vriesehe barrière. aan de Bokkesluis bij den Reer van Vloten. bij den Commis aan de Texelsche barrière. bij den brugwachter der Vlotbrug buiten de Texelsche barrière. En verder in en langs de Stad. bij den llrugophaalder der Sint Annabrug op 't Luttik Oudorp. Kuipersbrug. aan de Waag bij J. J. Hulskamp. Bij den Brugoptiaalder van de Schapenbrng. het Wachthuis op de Vischmarkt op het Dronkenöord bij B. Uottmer aan de Nieuwstrant. aan het Stads erf. bij den Poortier van het Nieuwlanderhek. aan de brug van de Luthersche Kerk bij F. Adolf. op het Ritsevoort in 't Logement de Boodc Leeuw. bij de Poortier van de Kennemerpoort. op de Ondevest bij Greeve aan de Rrillesteeg. aan de Lamoralersluis in den Graaf van Egmond. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Ontvangen hebbende eene dispositie van den Heer Staatsraad Gou verneur van de Provincie Noord - Hollandvan den 2'1™ Maart 1.1., (Provinciaalblad n°. 26) houdende bepaling omtrent de tijd der uit gifte van verklaringen van aangifte, voor de Personeele Belastingen, over den dienst van 1842/43. Gezien art. 30 2 der wet van 29 Maart 1833,"(Staatsblad n°. 4.) Maken aan de Ingezetenen dezer Stad en [Jurisdictie bekend: Dat de Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Stadaan derzelver woningen, te beginnen met Woensdag den 4d<™ Mei aan staande en vervolgens, zal doen [bezorgen eeaNBeschrtjvings-billet hetwelk inhoudt eene korte schets van de grondslagen der voornoem de belastingzijnde 1°. De Huurwaarde. 4°. liet Mobilair. 2°. Deuren ea Vensters. 5°. De Dienst- en Werkboden 3°. Haardsteden. 6°. Paarden. bij welk billet, waarin de verpligting jegens 's Rijks Schatkist, met betrekking tot de belasting zal worden opgegeven, aan ieder Inge zeten de noodige vragen dienaangaande, ter beantwoording zullen zijn voorgesteldten einde hetzelve met de meeste naauwkeurigheid in te vullen. Dat binnen acht dagen na de uitreiking van voormelde bil letten,' dezelve ingevuld van de woningen der Ingezetenen, door of van wege den Ontvanger zullen worden afgehaald. Dat zijwelke bij het bezorgen der billetten of ook bij het te rug halen van dezelve, mogten zijn overgeslagen, zich in geen ge val mogen beroepen op zoodanig verzuim, maar integendeel gehou den fcijn, om de vereisclite en behoorlijk ingevulde verklaring vóór of uiterlijk op den 16'1"1 Mei eerstkomende in te dienen, ten kan tore des Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds ver krijgbaar zuilen zijn. Dat een ieder gehouden is, de te^doene aangifte met zijue hand- teekening te bekrachtigen of ingeval iemand betuigd niet te kunnen schrijven, deze invulling in deszelfs naam door den Ontvanger of zijn gemagtigden te doen bewerkstelligenmet vermelding der redenen waaromhetwelk zal moeten geschieden in tegenwoordigheid van een derde persoon, welke de aangifte na voorafgaande voorlezing met den Ontvanger of deszelfs geiuagtigde zal teekenen. Burgemeester en Wethouders verwittigen voorts naar .aanleiding van het laatste gedeelte van 2 van art. 30 der vooiz. wet, de belanghebbenden, dat als tegenschatters ingevolge 2 van art. 29 zijn benoemd Cornell's Croll, Willem Hamer, Cornells Koeman en J. J. Huls kamp, en dat de bevolking dezer Stad, voor zoo veel dezelve tot maatstaf van de belasting van sommige grondslagen dienen moet, bedraagt een getal van 9835 zielen. Burgemeester en Wethouders vermanen ieder hunner Ingezetenen, om met de meeste naauwkeurigheid en binnen den bepaalden ter mijn de invulling hunner besehrijvings-billetten te bewerkstelligen, ten einde de orde en geregelde afloop der beschrijving te bevorde renen zich tevens te beveiligen, tegen het nadeel hetwelk een gevolg zoude zijn van de toepassing der boeten en poenafiteiten welke' tegen valschheid en onnaauwkenrigheid der invulling zijif vastgesteld. En opdat niemand hieromtrent "onwetenheid voorwende, zal deze afgekondigd en in de Stads-Courant geplaatst worden, terwijl af schrift zal worden medegedeeld aan den Ontvanger der Directe be lastingen tot deszelfs informatie. Alkmaar, den 19''en April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie ran dezelven. De DIEU FONTEIN VERSCUUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol. landsch Kanaal, van den 8 tot den 14 April 1842. H. v. d. Plas van Datavia naar Amét. Ned. bark. Jan Pietera Koen, Dito dito. Anna Catharina Dito schoner. Antje Amerik. bark. Pomona, Noords, bark. Ecnighedcn, Dito brik. Die gate IHnsigt Dito bark. Procidentia Arend, R. C. Agerup Ned. kof. Catharina, W. K. Wilkens» Pruiss. brik. Sophia J. Bakker J. Klein J. Edwards A. Haraldsen P G. Mijhre A. A. Wolters dito Havana New-York Drammen dito dito Libau Dantsig [Vervolg dit®. dito. n dito. dito. dito. Ptirm. Spijkb. Ainst. hierna.]

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1