A°' 1841 N° 18. C U II A N T. X: Maandag 2 Mei. INSPECTIE lif jtaT. hM a™ vt n—m be*»' Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor do Prijs van 6 Centen 1iil gegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re-, gels is één Gulden, en voor eiken regel meer- 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voof elke plaatsing. j, J]] STAATSRAAD, GOUVERNEUR per Provincie NOORD-HOLLAND, ln-en-l door deze ter kennisse van het publiek dat, tengevolge van cenige te doene herstellingen aan de Schutsluis voor de AAeesper- noort te Muiden, (de afdamming van die Sluis vorderende) de weg te water van af den Diemerbrng tot Mui dengedurende den tijd van drie maanden, te rekenen van den 27'"=" dezer maand tot den 27«t™ Julij aanstaande, zal gestremd zijn. Haarlem, den 25sten April 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, A an E AV U C K. Di STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-HO L- ,J herinnert door deze aan alle daarbij belanghebbendendat bij Art 29 der AVet van den 5<"" October 1841 (Staatsblad n 40) is bepaald dat door de Algemeene Rekenkamer geene Schuldvorderin gen ten'laste van het Rijk zullen worden toegestaan, welke met ter barer kennis zijn gebragt, binnen eene maand, na den termijn van y„, maanden, volgende op het dienstjaar waarover dezelve loopen, en binnen welke dezelve volgens de AVet van den November 1S15 (Staatsblad n°. 51) moeten zijn ingediend. Ten einde aan die bepaling alzoo naar belmoren zoude kunnen worden voldaan is het volstrekt noodzakelijkdat alle achterstallige vorderingen ten laste van het Rijk over het afgeloopen dienstjaar 1841 tijdi'dijk en vooral niet later dan den 30»"" J„nj aanstaande l,ii dé betrokken Departementen van algemeen bestuur zijn mgeko- uien en worden de belanghebbenden mitsdien ter voorkoming van schade op die tijdige inzeuding hunner Schuldvorderingen bij deze indachtig gemaakt. Haarlem, den 29»"» April 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd Van E W IJ C K. ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in- schrijving geene rede tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan zien, bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer *tad en Jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte extrac te voorzien, waardoor zich ieder van zijnen J"lSj' ten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te melden, ten einde de straf, wegens nalatig heid vastgesteld, voor te komen Alkmaar, den 26sten April\[1842. Burgemeester en ethouders voornoemd J. T. K 0 0 R N. Ter Ordonnantie van dczelren, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. voor de zich binnen de Stad ALKMAAR bevindende'VERLOF GANGERS dm- NATIONALE MILITIE, op Zaturdn" den Mei 1842, des morgens ten 8 Ure, voor het Raadhuis dezer Stad, gekleed in marsch- tenueen voorzien van alle verdere Kleeding- en Equipementstukken.a BURGEMEESTER en WETHOUDERS der StadALKMAAR, Gezien M besluit van den 21»"" Maart 1828 (Staatsblad n°. 0) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der AA et op de Schutterijen van den 11^™ April 1827, (Staatsblad n 17) m vel band gebragt mef art. (5, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gezien do dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur der^pro- vincie /Voord-Hollandd.d. 11 April 1828 n°. 5,43s, (P-rov. blad 11 .41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en JuSietie, welke o, den eersten Januari, 1842, bun 25»" jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den j are 1817 zijn geboren, alsmede de zoodanige,! welke, ofschoon n andere gemeenten inge geven, sedert de laatste inschrijving binnen deze stad zijn komen wonen en op den 1»"" Januarij 11., hun 34»" jaar nog n.et hebben voleindigd en alzoo geboren zijn in de jaren 1810 tot en met 1808 ingesloten de vreemdelingen van de,.zelfden ouderdom, d,e sedert dè laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 dei AVet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd benevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dusverre met ter Inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd ten einde Sb in deJ daartoe gereedgemaakte registers te doen inschrijven; te- 6'rfaSle^imchrijving zal beginnen den '15'"» Mei aanstaandeen ge heel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Jumj daaraanvolgende terwijl in een der' vertrekken op het Raadhuis allner voor de m- nSiiiP «.1 worden gevaceerd op Donderdag den 19*-op Dma* Z dc„"24"«, op Donderdag dei, 26»"» c„ op Dtngsdag den 31 Z aanstaande telken dage'van 's namiddags 5 tot 7 ure. Fn ten einde voor te komen, dat niemand, m de termen der m- Lrijving vallende, zich door onwetenbeid aan pl.gtverzuim schul- m ike beeft bet Gemeente bestuur nuodig geoordeeld een ieder bekend te' maken met, en te herinneren aan de navolgende bi, do Wet' van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijkzonder onderscheid of hij mogt vermoenen o onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren, vernlift is ziel, voor de Schutterij te doen inschrijven Dat 'zii die iu meer dan in ccne Gemeente hun verblijf houden ,.f den zetel van bun vermogen hebben gevestigd, tot do insehr,,- v ,w verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienste I in «tehnlterii aanwezig is, en bij aldien m die verschillende ge meenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, 7 eh te doen inschrijven in die gemeentealwaar zij voor de perse- cc]c belasting rijn aangeslagenen-de ambtenaren indie gemct. tealwaai zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf tc houden. Dat de-enen, welke van liuuiien j,listen ouderdom geen voldoend hewiis eevennaar bet oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen rde,Schreven, onverminderd de bevoegdheid van de .ngeschrc- om van hunnen juisien ouderdom nader te doen blijken. 'v 'l i eiodcliik zij welke bevonden worden zich niet voor den 1 ,,ta f.Odboel» ver»™. »-| 3 1 tonder lolin5 l«j 4. SclmUc.j .uil» „«den BUITENLANDSCHE BERIGTEN. De Gazette des Trihunanx deelt onder hare buitenlandsohe regts- berigten een vrij kluchtig geval mede, hetwelk beknoptehjk hier on nedërkomt Zekere Cameron, een inwoner van het dorp Mar,,- burgh in Schotland, had zicli tot den schrik der vro"we" e" ies gemaakt, door al hare geheimen, zoo hij beweerde, °P P ren en vervolgens bekend te maken. Dit gedrag maakte hem na tuurlijk de sclfoone sekse van geheel den omtrek tot v.jand en hij dreef liet eindelijk zoo erg, dat zij in massa zijn huis kwamen be- legerende deur openliepen en naar binnen stormden om hem zoeken. Ter naauwer nood had zijne vrouw (als eene andereu Ma- ria Reigersbergen, maar in eene minder goede zaak en met minder goeden uitslag) dón tijd om hem in eene kist te verbergen, waarop zij ging zitten. Daar ondertusschen de vrouwen wel wisten, dat het beri'gt hetwelk haar wegens zijn niet te huis zijn gegeven werd, onwaar was, zochten zij zoo lang en zoo naauwkeung, dat zij den delinquent eindelijk ontdekten. Onder juichen en schimpen werd nu de bevende Cameron uit zijn schuilhoekje gehaald, ondanks al zijn bidden op eene plank gezet en met dezelve door eenige van de sterkste zijner vijandinnen oj) hare schouders het geheele dorp rond gedragen Na gedurende dien optogt eene wijl met spot en met al lerlei werptuig, niet van de zuiverste soort, begroet te zijn liet men hem midden op straat liggen. Des anderen daags bragt de ge strafte kwaadspreker eene klagt bij een vrederegtei in, endaarhij, na het inleveren derzelve, zich niet verstoutte alleen naar huis Ie koeren werd hij met een politie-eskorte derwaarts teruggebragt. Dit echter verschrikte de Schotsche land-dames ra geene deelezi, kwamen nog eens zoo talrijk als den vorigen dag bijeen, dreven de politie-soldalen op de vlugt, grepen den ellendige., Camenn ander- niaal plaatsten hen weder op de plank, doch ditmaal met op liet plat maar op den kant, en de togt door het dorp begon op meuw. Tot besluit van denzelven wilde men hem nog in eenen modder poel werpen, maar men bevond, dat het pijnlijke van zijne onge makkelijke zitplaats hem in zwijm had doen vallen. Hiermede nam- dus de zaak, wat hem jbetrof, een einde, maar daar zelfs vrouwenhoe ook beleedigd, hare eigen regters niet mogen zijn, noch oorlog voeren tegen do politie, worden thans de ergste raddraaisters in regten vervolgd. - R1NNENLANDSCHE BERIGTEN. Ai.kmaar den 29sten April. J,. Am avond van den 25sten dezer, heeft alhier e«ne ontzetten de gebeurtenis plaats gehad, welke elks hart met afgrijzen heeft TeDoUhóer Franken van een uitstapje naar Amsterdam huiswaarts keerende vppd, aan zijne woning gekomen tot zijne bevreemding de deur derzelve ongesloten. Binnentredende, ontving hi, geen ant woord van zijne dienstmeid, niettegenstaande hij herhaalde keeren W bi haren naam riep. Daar het reeds donker was besloot h,j bii een zijner naatste buren te gaan, hem vragende ofh,j daardez® ontmoeting hem zoo zeer bevreemde, hem met licht wilde vo gen, ten einde te onderzoeken wat er van de zaak ware. Deze h.er to® Lnrpifl volgde hem op staande voet. BH het binnentreden in de zijkamer, vond men daar mets wat j Z ccnioe buitengewoon plaats hebbende omstandigheid kon- doen denkenen reeds schreef men bet openstaan der deur aan eene achteloosheid der dienstmeid toe, welke uitgaande, dezelve verzuim* had te sluiten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1