N0 10. COURANT. A°' 1842. AiKIAARSCÏÏE R Mei. M a a n <1 a g INSPECTIE ])e Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re, gels is één Golden, en voor el ken regel meer 2i i Centenbehalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. lleze Courant wordt eens in dc week en wel eiken Maandag, voor dó Prijs van f> Centen uitgegeven. *E STAATSRAAD, GdlA'ERNEFR «er Provincie Nl.»< iRD-IK 'ELAND, brengt door deze ter kennisse van het publiek dat, tengevolge van eenige te doene herstellingen aan de Schutsluis voor de Weesper poort te Minden, (de afdamming van die Sluis vorderende) de weg ie water, van af den Diemerbmg tot Muidengedurende den tijd van drie maanden, te rekenen van den 27sleu dezer maand tut den 27sten Julij aanstaande, zal gestremd zijn. Haarlem, den 25sten April 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd Van E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR van de Provincie NOORD-ROL LAND, Herinnert door deze aali alle daarbij belanghebbenden dat bij Art. 29 der Wet van den 5dm October 1841 (Staatsblad n°. 4'f) is bepaalddat door de Algemeene Rekenkamer geene Schuldvorderin gen ten laste van het Rijk zullen Worden toegestaan, welke niet ter barer kennis zijn gebragt, binnen eene maand, na den termijn van 7.es maanden, volgende op het dienstjaar waarover dezelve loopen, en binnen welke dezelve volgens de Wet van den 8stea November 1S15', (Staatsblad n°. 51) moeten zijn ingediend. Ten einde aan die bepaling alzoo naar behooren zoude kunnen Worden voldaan is het volstrekt noodzakelijk dat alle achterstallige vorderingen ten laste van het Rijk over het afgeluopen dienstjaar 3841, tijdiglijk en vooral niet later dan den 30sten Junij aanstaande bij de betrokken Departementen van algemeen bestuur zijn ingeko men, en worden dc belanghebbenden mitsdien, ter voorkoming van schade op die tijdige inzending hunner Schuldvorderingen bij deze indachtig gemaakt. Haarlem, den 29sten April 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 21sten Maart 1828 (Staatsblad u°. fl) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den ll'len April 1827, (Staatsblad n°. 17) ill ver hand gebragt met art. fi, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur der pro vincie IVoord-Holland, d.d. 11 April 1828 n°. pjfs, (Prov. blad n°. 41) o ntreirt de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij deze op alle Manspersonen, ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1842, hun 25ste jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1817 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welke, ofschoon in andere gemeenten inge schreven sedert de laatste inschrijving binnen deze stad ziju komen wonen en op den lstl=" Januarij 11., hun 34ste jaar nog niet hebben Voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 1818 tot en met 18^8 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfdón ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der Wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd, henevens de gepasporleerde militairen, welke zich tot dusverre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte registers te doen inschrijven; te vens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15llen Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn nfgeloopen den oorsten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Donderdag den 19'lenop Dings tin o den 24"t,n, op Donderdag den 28»len en op Dingsdag (leji 31sten Hei aanstaandetelken dage van 's namiddags 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komendat niemandin de tefmen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig make, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder hekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827. (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk zonder onderscheid of hij mogt vermoenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgesloteneu te behooren, vernligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan in eene Gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij- vitif verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienst doende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende ge meenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente, alwaar zij voor de perso- necle belasting zijn aangeslagenen dp ambtenaren in die gemeen te alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend liewijs gevennaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven,Onverminderd do bevoegdheid van de ingeschre venen om rap hunnen juisten ouderdom nader te doen Mijken. En dat eindelijk zijwelke bevonden worden rich niet vóór den 1<t»n Jnuij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen wórden ingeschrevenen in eene geldboete verwezen ter wijl tij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in-» sch rijving geene reda tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan* zien, liestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de-» zer Stad en Jnrisdictiewelke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte extrac te voorzienwaardoor zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond,- alsmede om zich Ier behoorlijker tijd tot dc inschrijving aan te melden, ten einde de straf, wegens nalatig' heid vastgesteld, voor te komen Alkmaar, den 269t«n April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd} J. T. K O O R N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIU1R. voor de zich binnen de Stad ALKMAAR lievindende VERLOF GANGERS ier NATIONALE MILITIE, op Zaturdag den 14(,en Mei 1842, des mor gem ten 9 Ure, voor het Raadhuis dezer Stad, gekleed in groot-tenue, en voorzien van alle verdere Kleeding- en Equipementstukken. KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKM AAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad, dat het Kohier der belasting voor het Vee-Fonds, dienst 1842, op den 26sten dezer, door den Heer Staatsraad, Gouverneur van de Provin cie Noord-Holland is executoir verklaard, en op heden door H. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen deze Stad ter invordering is overgegeven. Ieder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeijente ontgaan. Alkmaar, den 30sten April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. K O O R N Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. BUITENLANDSCHE RERIGTEN. F R A N K R IJ K. Parijs, dün 27sten April. De kapitein van een dezer dagen te Havre uit Nieuw-Orleansaan gekomen schipverhaalt aldaar getuige te zijn geweest van het vol gend treffend voorval. Een knaapje van tusschen de tien en twaalf jaren, zoon van een Amerikaanschen kapitein, was, om zijne vlugheid te doen bewonde ren, aan boord van het schip zijns vaders, tot geheel in den top van den mast geklommen en boven op den bol van den bramsteng gaan zitten, de beide armen om den bliksein-afleider slaande. Maar toon hij nu weder wilde afklimmen, bevond hij zich in de grootste ver legenheid. Hij moest zich langs den rand van deu bol laten glijden zich aan de handen laten hangen en dezelve beurtelings los laten, om alzoo den dwarssteng onder den bol te grijpen. Hiertoe nu ont schoot hem de moed en hij begon om hulp te roepen. De matrozen wisten geen raad om hem die te brengen en riepen op hunne beurt den kapitein. Deze verschijnt op het dek, slaat nnawwkeurig den gevaarlijken toestand van den knaap gade, ijlt naar den kajuit, maar komt oogenblikkelijk weder, hebbende in de eene hand een geweer en in de andere eenen roeper. Spring dadelijk in zee, of ik schiet je dood, is het eenige wat hij het kind toeroept. Deze geene andere keuze overziendeneemt kort beraad en waagt den sprong. De vader en zijne matrozen doen hetzelfde en grijpen het jongske, op het oogenblik dat hij weder boven komt. Nu geeft da vader opheldering van zijn schijnbaar zonderling en wreed gedrag. Nog slechts een oogenblik, zeide hij, en de duizeling had deu jongen aangegrependan was hij op het dek gestort en deerlijk om gekomen; het springen in zee was dus zijne eenige kans van red ding." Deze gelukkige tegenwoordigheid van geest des vaders is het behoud des zoons geweest. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landtch Kanaal, van den 22 tot den 28 April 1842. Ned. bark. Eng. brik. Dito dito. Dito dito. Dito schon. Albatros Freedom Fgnitij Centenarij Hope Full H. P. Haasnoot van Batavia naar Amst. J. Palma New-Castle dito. dito dito. S. Jordan R. Keil G. C. Smith dito London dito. dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1