C IIII A N T. M a a n (1 a g 16 Mei. lü-iA O, Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. Spil T i' "ii ii i" 0 De Prijs der Advehtenti0n van 1 tot 5 reJ gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 33 centen zegelregt voor elke plaatsing. URGEMEESTER en WETHOUDERS nn Stad ALKMAAR. I door. hun nog niet is gedaan, zich schriftelijk kunnen aanmelden Gezien Z.'SI. besluit van den 21sten Maart 1828 (Staatsblad n°. (5) houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den llden pril 1827, (Staatsblad n°. 17) in ver band gebragt met art. 6, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur der pro vincie Noord-Holland, d.d. 11 April 1828 n°. (Prov. blad n°. 41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1842, hun 253te jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1817 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welkeofschoon in andere gemeenten inge schreven, sedert de laatste inschrijving binnen deze stad zijn komen wonen en op den lsten Januarij 11., hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 181(5 tot en met 1808 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der Wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dusverre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte registers te doen inschrijven j te vens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15den Mei aanstaande, en ge heel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, •terwijl in een der. vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Donderdag dew 19den, op Dings- dag den 24slen, op Donderdag den 2(>st<*n en op Dingsdag den 31slen Mei aanslaandetelken dage van 's namiddags 5 tot 7 ure. En ten einde voor te komen, dat niemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig make, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de .Wet van 11 April 1827, (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij mogt vermcenen al of niet onder de bij de Wet v rijgestelden of uitgeslotenen te behooren, verpligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan in eene Gemeente hun verblijf houden, Of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij ving verruigt zullen zijn binnen die gemeente, waar eene dienst doende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende ge meenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, ziph te doen inschrijven in die gemeentealwaar zij voor de perso- neele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeen te alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen', welke van bunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs geven, naar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, "onverminderd de bevoegdheid van de ingeschre venen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zij welke bevonden worden zich niet vóór den Isteu Jnuij te hebben doen inschrijven, door bet Plaatselijk bestuur zullen worden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen, ter wijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij znllen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in schrijving goene rede tot uitsluiting of vrijstelling ten hunnen aan zien, bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Stad en Jurisdictie, welke het aangaat, om zich tijdig van een geboorte extrac te voorzienwaardoor zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan te melden, ten einde de straf, wegens nalatig heid vastgesteld, voor te komen Alkmaar, den 26sten April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. KOOR N. Ter Ordonnantie van dezelrcn De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Brug aan de Zes Wielen kan van DONDERDAG DEN 19den MEI tot en mei DONDERDAG DEN 2,!cn JUNIJ 1842, niet door Rij tuigen gepasseerd morden BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh Stad ALKMAAR. Gezien Art. 2(5 en 85 der Wet op de Schutterijen van 11 April 1827, waarbij bepaald wordt: dat de Schutters bij de reserve ge plaatst zijnde, en hun 34e jaar hebbende voleind, des verkiezende jaarlijks zullen worden ontslagen. Gelet op Z. M. besluit van 18 November 1831, Nn. 30. houden de: dat diegenen, welke gedurende 10 jaren bij de Schutterij heb ben gediend, alvorens bun 34" jaar volbragt te hebben, regt op ontslag hebben verkregen. Brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat zij, welke op grond van 34jarigen ouderdom, of lOjarigen dienst bij de Schutterij mogten vermenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zoude verlangen gebruik te uiaken, bjj aldien zulks ter Secretarie dezer Stad, vóór den Ó1'™ Junij aanstaande, met u- verlegging van bewijsstukkenwaardoor het regt, op het gereclameer de ontslag, voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den 14den Mei 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd j F. C. W. DRU1J VESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. LUITENLANDSCIIE BERIGTEN. DUITSCIILAN Br.FSLAEden 24,s/en April. Ml D. Een treurig voorval in het dorp Breiersdorf, bij Lignitz, heeft hier bet algemeen medelijden opgewekt. Een 13jarige knaap had op een stuk land haver gestolen en was deswegeop bevel van den ambtman, een zeer streng en hardvochtig man, voor den nacht in een kelder opgesloten. Ten tien ure hoorde de opziener den knaap angstig gillenOm Gods wil laat mij er uit, zij eten mij op." Deze meldde het terstond aan den ambtman, dte echter zeide Laat* hem [maar schreeuwen, hij wil er slechtsuil!" De knaap gaat op dezelfde wijze voort, en nog tweemaal gaat den opziener naar den ambtman, die echter onverbiddelijk blijft. Tegen 12 ure verstomde het geschreeuw, nadat men op bet laatst nog slechts een zacht gekerm gehoord had. Den volgenden mor den vond men den knaap doodhet eene been geheel opgevreten, het gezicht vreesselijk mismaakt en het ligchaam opgereten. De kelder, welke den knaap tot gevangenis had moeten dienen, was sedert 25 jaren niet geopend en de ratten hadden zich daarin zoo sterk vermenigvuldigd en den vreesselijkenlangzamen dood van den armen knaap veroorzaakt. De hardvochtige ambtenaar is naar Jahe< gevoerd en gevangen gezet, om zijn vonnis af te wachten. 151NNENLANDSCHE BERIGTEN. Nijmegen, den Oden Mei. Als een voorwerp van algemeene belangstelling, verdient gewis de zoodanige aanbeveling, die het beste soort van bier, dat tot dus verre in ons land gebrouwd werd, nog aanmerkelijk weet te ver beteren en voor de gezondheid ten eene male onschadelijk te maken. Is dit waar, dan zal zeker onze bewondering ten toppunt rijzen, als wij vernemendat de wetenschap zich zelfs kan uitstrekken tot plaatsen, waar het water zeer slecht en voor het oogmerk bijna on bruikbaar is; dat de bedoelde verbeterde wijze van brouwen, aan bet bier i.iet alleen eene veel gezonder en voedzamer hoedanigheid geeft, maar bovendien met oneindig minder kosten is aan te wendeneit in dit tweeledig opzigt, kan den persoon van Antoon Boekhorst, uit Munster, welke zich thans binnen deze stad bevindt en het voor nemen beeft om bij een gunstig vooruilzigt en eenige aanmoediging ons land te doorreizen, met nadruk aanbevelen. In vele Duitsehe en Belgische plaatsen en ook reeds in dit rijk, zoo als in Maastricht, een gedeelte van Noord - Braband en Gel derland, heeft hij van zijne opgegaarde kundigheden, tot volkomen genoegen, doen blijken. Door aan zijne leiding het daarstelleii van eeneu eest tot het droogen van mout naar zijne voorschriften inge- rigt toe te vertrouwen kan men zich het dubbel voordeel hierbo ven aangegeven binnen weinige dagen toeëigenen, Door zijne bewer king te volgen, blijft het mout al deszelfs zoete deelen behouden en heelt men in vele brouwerijen slechts de helft der brandstoffen noo dig, zonder dat ook de minste damp, die voor de gezondheid zoo schadelijk is, eenige invloed op den smaak en de hoedanigheid van het bier kan uitoefenen. De bereiding van zulk eenen gezonden volksdrankkan niet an ders dan prijzenswaardig zijn, en het is in die overtuiging dat ïucn vermeend heeft de rondreize van den kundigen en ervarenen Boek- horst langs dezen weg te moeten aankondigen. TENTOONSTELLING van VOORTBRENGSELEN van Schilder-, Teeken-, Graveer-, Bouw-, en Beeld houwkunst, te Amsterdam, Toor den jare 1842. Hceren Burgemeester en Wethouderen dezer Stad, ondersteund door lleeren Leden der Vierde Klasse van het Koninklijk Nederland- sche Instituut van Wetenschappen, letteren en Kunsten, alsmede door den Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van Beelden de Kunstenhebben besloten dat dit jaar alhier eene achttiende o- penbare Tentoonstelling van Kunstwerken van levende Meesters zal plaats hebben. De ondergetekendenals de vereenigde Kommissie dezer Stad t der gemelde Klasse en van den Raad voornoemd brengen de vol. trende bepalingen ter kennis van alle Besturen, Maatschappijen beoefenaars, Liefhebbers, Verzamelaars en Aanmocdigers der Beef-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1