m1 I t H IMm i f «1 1 i 7"~- ir. ui. iv. 'Afra, Tawn Gode Hope Marij Pester ■"Uv 11 «lende Kunsten mei één woord, van lièn, die den bloei der Kunst geneden en bevurdehjk zijn bunnen I. n en Devuruenik. uju «iu»™. De Tentoonstelling voor Kunstwerken van Schilder-, leeken-, Graveer-, Bouw- en Beeldhouwkunst van levende kunste naars, zoo wel buiten als binnen dit Rijk gevestigd, zal plaats hebben in het Lokaal van de Koninklijke Akademie vail Bee dende Kunsten. Deze Tentoonstelling zal geopend worden op Maandag don \2'lcn September en uiterlijk gesloten zijn op Zaturdag den gsien October eerstkomende. Alle Schilderijen, Teekeningen, Prenten en Beeldwerk zul len moeten bezorgd worden van Maandag den 22"™ tot uiter lijk op Woensdag den dl"™ Augustusaan het gemeld Lo kaal mits vrachtvrij, en de Schilderijen, Teekeninge en Prenten met behoorlijke Lijsten voorzien; en moeten dezelve geadresseesd zijn aan de Kommissiemet eenen brief lioui en- '.'ie den naam 'en juiste woonplaats van den vervaardiger, zu - jende al wat na den dl"™ Augustus mogt worden ïngeton- den, niet geplaatst worden, dan 14 dagen na bet openen der Tentoonstellingbijaldien de ruimte zulks zal toelaten na deze plaatsing wordt niets meer aangenomen. Eindelijk worden alle buiten dit Rijk wonende inzenders van Stukken uitgenoodigd, op te geven, een binnen hetzel ve gevestigd Handelshuis, Kommissie-Kantoor of bekend ter- soon, aan een van welke zij het door hen verstrekte wen- sclien terug gezonden te hebben. M. C. Kraeft G. Anrin J. W. Fratz C. J. Underberg» W. S. Binder C. Botsker F. W. Folzs Henriet te Juno Otto, Ida Rugia Hugo, August u,i„ „nu, Mathilda, Dito dito. Vcnninz Peuznits, F. W. Schroder n Deens. dito. Caroline Amalia, Jens Jensen Dito schoner. Haabet, C. H. Rase Prniss. galjas. Christina Margretha, B. Zieleke Rost. brik. Chrisiaan, Pruiss. dito. Presisiiosa Oostenr. bark. Fenice Ned. fregat S." Rahunge «Koppenhagen» Spijkb. Ned. schon. de Jonge Clements, D. D. de Jongv: Huil Noords, brik. Soeridderen, J. C. JensenArendalil Dito dito. Amption, O'Le 1 air i> Söen Dito dito. Oceanet, C. Stibolt Drammen D° d° Christina Margaretha, N. C. Engelbrelhsen dito Deens, sloep. Pruiss. galjas Dito dilo. Dito dito. Dito schon. Dito brik. Dito galjas. Dito brik n: Amst. a dito. Purm. n dito. Amst. Stettin dito dito dito dilo dito dito dito dito dito Dantzig Memel G. Langzenrich» C. F. Schmidt Griefswald Rotterdam Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dilo. dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito kof j-cinutj J. 'Z"l - Generaal Baron ran Geen, B. P. van Wcijland v: Amst n: Batavia. J. Hillebrands dito Suriname. C. Meijer J. Bast Alle de toegezonden en toegelaten Stukken zijn en blijven peheel, tot de sluiting der Tentoonstelling, onder het opzig der Kommissie, die, zoo veel mogelijk, zal zorgen voor de volkomene bewaring. V. Men zal niet toelaten Stukken, die bevorens op stedelijke Tentoonstellingen alhier geweest zijn, noch die, welke, vo llens het gevoelen der Kommissie, niet genoegzaam gescniii zijn en houdt de Kommissie het oordeel deswege ganschehjk aan'zich, ook uit de Stukken van die vervaardigers welke onderscheidene Kunstwerken jnogten inzenden, en die uit hoofde van de beperktheid van het Locaal, met alle zouden kunnen geplaatst worden, zal de keuze ter plaatsing door de Kommissie gedaan worden kunnende meningeval van e- ruggave, van de behoorlijke geheimhouding en bescheiden heid verzekerd zijn. VI. Geene Stukken', die door anderen dan door de Kunstenaar, zelve worden ingezonden, zullen onder welk voorwendsel ook worden toegelatendan met hijvoeging van eene sclmt- telijke toestemming der Kunstenaars, door wie dezelve ver vaardigd zijn. VII De Kommissie onthoudt zich van alle bemoeipngen omtrent den verkoop der Kunststukken: alle aanvrage deswege, bet opgeven der prijzen als anderzins, zullen als niet gedaan door haar worden beschouwd. VIII. Eene gedrukte Lijst der Stukken zal de Namen en Woonstc den dér Kunstenaren doen kennen IX Gedurende de week, volgende op de sluiting der Tcntoonste lino-, zullen de Stukken weder afgegeven wordenen de zoo danige, waarvan dit verlangd wordt, mits m dit Ri)k te huis beboerende, dadelijk en met den meesten spoed kosteloos te- Be a» deze T—1W Ha„ eeeez, mogelijken luister te kunnen geven en dezelve wederom te doen strekken om de verdiensten der Kunstbeoefenaren van onzen tijd te doen kennen en de belangstelling in de Kunst te verta p l,ij het algemeen, noodigt ieder, d,e tot bereiking j zou_ kunnen bijdragen uit, om hare pogingen daartoe welwillend dersteunen. Amsterdam, 30 Maart 1842. r,„tnnnstellino De vercenisde Kommissie tot voornoemde Tentoonstelling. Mr. P. J. van NAAMEN van scherpenzeed. Mr. J°. m VRIES. A. BRONDGEEST. Eensgezindheid Maria Jacoba Arjen Brouwer, Siciliaans. brik. Cughelm, Ned. kof. Comelis Dito dito. Maria Elisabeth, Dito dito. Catharina, dito dito dito. Curacao. J. de Boer dito Livorno. J. Catrone dito Messina. R. Mellema dito Marselle. J. Barends dito Rochefort. J. Wilkens Spijkb.» Archangel. Jonhh. Mr. IE SIX van mllegom. D. D. BflCIILER. Jb. MENDES de LEON. J. BOSSCIIA. Mr. J. van LENNEP. Gepasseerde Schepen door Alkmaarlangs landsch Kanaal, van den 29 April tot [Zijnde het vervolg.] het Groot Noord-Hol- den 5 Mei 1842. Ned. schoner. Eng. dito Dito brik. Dito dito. Dilo brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito schoner. Dito dito. Dito sloep. Banger William Gowland Deptford, flarij Verget Thomas Hannah, Derothij Jane Dunn Comodore Woolsington Aire Brittania Mexico Marij Hero, Laura J. Zwaai J. Catts W. Falmouth J. Cavo W. Blijtt D. Mitchel S. nall A. Brown L. Wilson M. Jobbing Classer Williams Robinson L. Can Kennedij Taglor Capland Dickkere II. Smith Cunham II. J. R. R. T. W. vRochefort n Cardiff dito Liverpool Sunderland dito dito dito dito dito dito dito dito New-Castle n dito dito dito dito London i> dito Purm. Amst. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. dito. Alkm. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 9 tot den 14 Mei 1842. Frcdrikzoontje van Fredrik Spierdijk en Elisabeth Maria Petro- nella Laan. Maria Josepha, dochtertje van Nicolaas Bosmans en Biena Habich. Johannes Jacobus, zoontje van Jacobus Johannes Hulskamp en Elisabeth Waagmeester. - Pieter, zoontje van Albert Pieter de Wit en Catharina Wolzak. Lambertha, dochtertje van Jan Metz Burkunk en Femmetje Bouman. Hendrik, zoontje van Adrianus Hofmeester en Immetje Isses. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 9 tot den 14 Mei 1842. Bijk, zoontje van Krijn de Jong en Neeltje Havik, oud 8 jaren I en 10 maanden. - Klaas Wouden, oud 58 jaren. - Maria Groot oud 16 jaren. Anna Hulsebosch, huisvrouw van Pieter Schuit, j oud 35 jaren. - Degenen, welke iets te vorderen hebben van, of verschul- l digd zijn aan nu wijlen HERMAN HEINR1C11 CHRISTOPHER, in Ie- 'ven Timmerman en Metselaar te Alkmaar en aldaar leden, gelieven daarvan, vóór of op den 31"™ ei w/tLANDT betaling te doen, aan den Executeur testamentair P. A. Wil LAN 1)1, of ten Kantore van de Notarissen A. P. de LANGE en S A. de M0- RAAZte Alkmaar. Decenenwelke nog iets te vorderen heeftof verschuldigd is aan den Heer L. VEER, wordt verzocht daarvan opgave of beta ling te doen aan eenen der beide ondergeteekeud^en.^g Alkmaar, den 9 Mei 1842. J.'van de POL. I De Voogd der minderjarige Erfgenamen van de onder het voor rog t van Boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschappen van wij len den Ileer HERMANUS MATTI1EUS SMITT m leven Ontvanger der Registratie te Zaandam, aldaar overleden den J en van zijne nagelatene weduwe Vrouwe MARIA ABIGAeL BOLTEN, den 17den November 1841 te Alkmaar overleden roept bij deze ingevol ge artikel 1082 van hetBurgerlijk wetboek op, al de bekende en onbe- kende Scliuldeisscliers van dezelve Nalatenschappen, tegen Vrijdag den 20"™ Mei 1842, des voordemiddags ten 11 ure, ten kantore van den Notaris JAN SCH0EHU1ZEN, te Alkmaar, alwaar aan gemelde Schuldeisschers zal worden gedaan Rekening en Verantwoording van I het door voornoemden Voogd gehouden beheer. - - Men verlangt: Eeneu NUMMERVER WISSEL AAR of PLAATS VERVANGER voor de Nationale Militie uit de Stad Alkmaar. Adres bij de Zaakwaarnemer G. J. CR0LL, aan de Breestraat, hoek van de Krebbesteeg binnen die Stad. I De Ondergeteekende, koflijhuishonder aan de Langestraat al hier, reeft door deze kennis, dat de Zaal der Sociëteit de f ereeni- aiJ thans tot K0FFIJ1IUIS is ingerigt en opengesteldverzekerende I van eene honnête en zindelijke bediening neemt hij de.vrijheid I zich in de gunst van het geëerd geciviliseerde publiek aan te bevelen. Alkmaar, 12 Mei 1842. BERG. De Ondergeteekende, de BROODBAKKERIJ zijner Grootvader I J Heeres met 1°. Mei aanvaard hebbende, verzoekt bij deze vrien delijk de gunst zijner geëerde Stad- en Landgenootenbeloofd eeuo accurate bediening. crnnTTTFN Alkmaar, 14 Mei 1842. G. L. SCHOUTEN. I Die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zjjn aan B H DIRKS, Smid en Wagenmaker aan het Luttik Oudorp te Alk- I maargelieven daarvan, vóór den 28"™ Mei 1842, opgave te dom aan M'. C. van F0REEST. Te .Alkmaar, laj de Erven van A. S T E R C K, in de Achterdam, wijk. C, n". 589.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2