A°: 1842. ALRIAARSCIIE N" 21. C OUli A BI T. M aandag 23 Mei. En ten einde voor te komen, dat niemand, in de termen der in schrijving vallende, zich door onwetenheid aan pligtverzuim schul dig maké, heeft het Gemeente bestuur noodig geoordeeld een ieder bekend te maken met, en te herinneren aan de navolgende bij de Wet van 11 April 1827. (Staatsblad n°. 17) gemaakte bepalingen. moet wegen 2. 6. f~ 10 1. o. - U5 4. - 15 0. - 23 8. -30*»; 1. -30*» 1. -05 6. -72 3. -30 li- - 18 Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen xii (gegeven. De Prijs der Advertent^n van 1 tot 5 reJ gels is één Guldenen voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. AANBESTEDING. p Woensdag den 25s'en Mei 1842, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie1, door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Hollandof bij deszelfs absentie, door een der Le. den van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-In genieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed: Het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de PAS- TORIJ en aan de Kerk voor de Hervormde Gemeente te Ben- ningbroek (burgerlijke Gemeente Zijbccarspel.) Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op welke deze aanbesteding zal plaats hebbenzal ter lezing liggen boven en behalve aan het Gouvernement van Noord- llollanden de voornaamste Logementen en Kofïijhuizen, als: te Amsterdam in het Wapen van Medemblik op den Dam, het Vosje achter de Oude Beurs en in de Beerenbijtbuiten de Utrechtsche poort; te Haarlem in de Kroon, in het Noord-llollandsche Koffijhuis, in het lleeren Logement bij P. Kist, in de Zijlstraat en in de Halve Maante Alkmaar in de Toelast en in den Burgte Hoorn in het Ongemaakte Schip en in den Doelen; te Edam in het Heeien-Loge mentte Purraerende bij Frikkete Monnickendam in den Doelen; te Nieuwediep bij Jan Boven en bij Ihnente Buiksloot bij Vuijk en Sitterte Naarden bij Jnrrissente Muiden bij P. Amerfoort te Benningbsoek in de Dorps - Herberg en te Zijbecarspel op het Raadhuis. Zullende twee dagen vóór de besteding en alzoo den 23sten Mei 1842 door den Opzigter G. MEIJEIIS te Amsterdam, de noodige aan- Vvijzing in loco worden gedaan en inmiddels bij gezegden Opzigter en den Heer J. G. van GENDT, Ingenieur van den waterstaat te Araster dam, de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. BDRGEME ESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. Gezien Z. M. besluit van den 21st™ Maart 1828 (Staatsblad n°. houdende reglementaire bepalingen tot invoering der Wet op de Schutterijen van den 11'bn April 1827, (Staatsblad n°. 17) in ver band gebragt met art. (5, 7, 8 en 9 van gezegde wet. Gezien de dispositie van den Heer StaatsraadGouverneur der pro vincie IVoord-Holland, d.d. 11 April 1828 n°. fl|f, (Prov. blad n°. 41) omtrent de executie der wet op de Schutterijen. Roepen bij deze op alle Manspersoneningezetenen dezer Stad en Jurisdictie, welke op den eersten Januarij 1842, hun 25sle jaar zijn ingetreden en alzoo diegenen, welke in den jare 1817 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welkeofschoon in andere gemeenten inge schreven sedert de laatste inschrijving binnen deze stad zijn komen wonen en op den lsten Januarij 11., hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd, en alzoo geboren zijn in de jaren 181(5 tot en met 1808 ingesloten, de vreemdelingen van denzelfden ouderdom, die sedert de laatste inschrijving in de termen gevallen zijn, om volgens art. 2 der Wet van 11 April 1827, als ingezeten te worden beschouwd, benevens de gepasporteerde militairen, welke zich tot dusverre niet ter inschrijving voor de Schutterij hebben gepresenteerd, ten einde zich in de daartoe gereedgemaakte registers te doen inschrijvente vens te kennen gevende Dat de inschrijving zal beginnen den 15<icn Me; aanstaande; en ge heel zal moeten zijn afgeloopen den eersten Junij daaraanvolgende, terwijl in een der vertrekken op het Raadhuis alhier, voor de in schrijving zal worden gevaceerd op Donderdag den 19Jen, op Dings- dag den 24sten, op Donderdag den 2(?slen en op Dingsdag den 31sten Mei aanstaandetelken dage van 's namiddags 5 tot 7 ure. Dat een iegelijk, zonder onderscheid of hij inogt vermeenen al of niet onder de bij de Wet vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren, veroligt is zich voor de Schutterij te doen inschrijven. Dat zij, die in meer dan in eene Gemeente hun verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij ving verpligt zullen zijn binnen die gemeente, waar eéne dienst doende Schutterij aanwezig is, en bij aldien in die verschillende ge meenten, alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterij bestaat, zich te doen inschrijven in die gemeente alwaar zij voor de perso- neele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in die gemeen te alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Dat degenen, welke van hunnen juisten ouderdom geen voldoend bewijs gevennaar het oordeel van het Plaatselijk bestuur zullen Worden ingeschreven"onverminderd de bevoegdheid van [de ingeschre venen, om van hunnen juisten ouderdom nader te doen blijken. En dat eindelijk zijwelke bevonden worden zich niet vóór den Jsten Jnuij te hebben doen inschrijven, door het Plaatselijk bestuur zullen wórden ingeschreven, en in eene geldboete verwezen, ter wijl zij daarenboven zonder loting bij de Schutterij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er tijdens de verzuimde in schrijving geene rede tot uilsluiting of vrijstelling ten hunnen aan zien, bestond. Burgemeester en Wethouders vermanen tevens ieder ingezeten de zer Sta'd en Jurisdictie, welke het aangaat, om ziëh tijdig van een geboorte extrae te voorzienwaardoor zich ieder van zijnen juis ten ouderdom kan verzekeren en hetwelk bij de inschrijving zal moeten worden vertoond, alsmede om zich ter behoorlijker tijd tot de inschrijving aan le melden, ten einde de straf, wegens nalatig- heid Vastgesteld, voor te komen Alkmaar, den 2Gsten April 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. T. K O 0 R N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Brug aan de Zes Wielen kan van DONDERDAG DEN 19ll|,a MEI tot en met DONDERDAG DEN 2^u JUNIJ 1842, niet door Rij tuigen gepasseerd worden BROOD-ZETTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, bepalen' bij deze, dat te rekenen van den dag van hedende prijs zal zijn van: n c- i*r. n, 1e soort 38 Ct. per Nederl. pond, net fijn Wit Tarwenbroodj 2e 30§ Het grof Bollenbrood26J ongebuild TarWenbrood 29 Roggenbrood12 En dat mitsdien de prijzen en het gewigt van het brood binnétf deze Stad en Jurisdictie, zullen zijn als volgt: Pond. Once. Lood. Fijne Wittebroodsbol Gebuild Tarwenbrood 2® Bollen, 8 of 10 voor 5 Cents Roggebrood D U Zullende alles gaar gebakken en niet boven de zetting verkocht mogen worden, op de boete daartoe staande. Alkmaar, den 15lleu Mei 1842. F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, Db DIEU FONTEIN VERSCHUIR. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 6 tot den 12 Mei 1842. Ned. fregat. de VriendenJ. H. Ainelen van Batavia naar Ams». Dito bark. EgmondL. Vink o dito a dito. Dito fregat. Wassenaar, K. Spiegel berg» dito a dito. Dito dito. GesinaC. Adbol a dito a dito. Dito dito. Ons Genoegen, W. Landzaat a dito a dito. Dito dito. Aerd van Nes, J. Nobach, voor wijlen Bodeman van Batavia naar Amst; Dito galjoot. Anna Maria, D. Steenveld a Suriname a dito. Dito kof. Hillegonda IdaD. H. Hendriks a dito a dito. Dito bark. de Goede VredeC. Zaal a dito a dito. Dito dito. Clasina AdrianaS. Nielsen a dito a dito. Dito galjoot. Stad ZwolleR. P. Dik a dito a dito. Dito brik. Triton, J. J. Kiers a dito a dito. Dito bark. Aurora, Y. S. Parma a dito n dito. Dito dito. Sasanna MariaC. Migu a dito a dito. Dito dito. Maria ElisabethH. C. Wrieburg» dito u dito. D° galj'. Susanna Maria Catharine, B. J. Dirkser» Coppennmen a dito. Dito schoner. Snelheid, F. J. Kamp a Havana a dito. Eng. brik. St. GeorgF. le Vievre a dito a dito. Zweeds, bark. OcidentenS. W. PettensCn v: Alicand. iii Amer.a dito. Amer. brik. Grand Turk, E. L. Higgeno v: Lag Uaijra a dito. Zweeds, bark. Fama, E. J. Winrotha New-York a dito. Amer. fregat. AngeliqueN. R. Brewer a dito a dito. Dito bark. Ilcrzelia, H. Crowel a Charlestown a dito. Dito dito. Trenton, P. A. Olivier a dito a dito. Dito brik. CynosureW. M. Loon a Boston a dito. Oostenr. dito. Buaro RoebelleG. Bodessieh v: Alexa. in Egypte» dito. Deens. dito. Maria Sophia, J. C. Sonne vBenicarlo a dito. Lubeks. galj' RedlichkeitC. G. Leverin a Cette n dito. Ned. kof. Lamoraal Ulbo, N. H. Smaal a Bordeaux». dito. Eng. schon. Robert William, E. Doiz a Cardiff dito. Dito brik. Authur, R. Lidzeston dito n dito. Dito dito. Slepen Watier, R. Grieve dito dito. Dito dito. Lorz Glarely, J. Baikie a Liverpool dito. Dito dito. Elisabeth jare, J. Hinderson a Sunderland a dito. Dito dito. Ann ManjR. Cunningham» dito dito.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1