A0' 1842. ALKMAARSCHE W 1 AI n «i n <1 a z IPW. SO M e L OE' i: :.,S I i ff mtm 7°. 8°. De dieu eontein verschuir. K I Hi-I Vl' t. - - A J V& TK E^'f^j j*™ ./-v v- Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen Sitgegeven. i&aes I 11 S iV h l De Prijs der Adveiitenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. IK PROVINCIE NOORD-HOLLAND. AANRESTEDING. Woensdag den lsten Junij 1842, des namiddags ten2 urezal, onder nadere approbatie, door den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Nooni-ltollandof bij deszelfs absentie door een der Le den vau de Gedeputeerde Staten en in Lijzij;: van der. lïoofd Inge nieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed: 1<>, De leverantie van 1600 kubieke ellen grove Brik, tot onder houd van den heldersehen Zeedijk. 2o. De leverantie van 456 lasten Noordsche of Drentsche Steen, tot onderhoud van dezelfde Zeewering. 30, liet doen eener Bestorting aan den voet der Steenglooijing van genoemden Zeedijk, mot 400 lasten Noordsche, Drentsche, Duitsche of Brabandsche Keisteen. 4». Het beplanten metiStroo en Helm van de duinen langs de kus- ten der Noordzee, op het Eiland Texel, den Grooten Zand dijk en het annexe Eijerland. 6». Het beplanten met Stroo en Helm van de kusten der Noord zee, van af de Heldersclie Kust tot aan de limietscheiding, tus- schen de provinciën Noord- en Zuid-Holland, onder Zandvoort. 6°. Het onderhoud van den Petteiner Zeedijk, met de daarvoor gelegen hoofden en paalwerk, van 1 Mei 1842 tot 1 Mei 1843, benevens de leverantie van voorraads-materialen. Het doen van eenige Vernieuwingen en Herstellingen aan de hoofden van de havenbeoosten het Oude Schild op Texel. Het maken van een Plankier- of Steigerwerk aan het binnen- einde van het Wierhoofd, te Niewe Diep. Het afbreken van het bouwvallige en opbouwen van een nieuw Magazijn, in het Landshok aan den Helder. 10°. Het doen van eenige werkzaamheden aan de Oeverwerken van den Aftersluis Polder en het Westzaner Buitenland. Het doen van eenige verdere werkzaamheden aan de oevers van het Legmeer bij Iloeksjan. Deze aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke de bovengemelde aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen, boven en behalve aan het locaal van het Gou vernement der Provincie Noord-Holland, te Haarlem, ter lezing lig gen te Amsterdam in het Wapen van Medemblik op den Damin het Noopd-Hollandsche Koffijhuis in de Kalverslraatin het Koffijhuis het l'oyeter plaatse van üe afgebroken Beurs, in het Harttnger Veerhuis op de Texelsehe Kade, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ en in de lieerenbijtbuiten de Utrechtsche poort; te Haarlem in de Kroon, in het Noord-Uollandsche Koffijhuis, in de Halve Maan, in het Heeren Logement en in de Leeuwerikte Alkmaar in den Roo- den Leeuw en in de Toelast; te Hoorn in het Ongemaakte Schip en in dew Doelen; aan den Helder in het Heet en-Logementte Nieuwe- diep bij Jan Boten en bij Ihnen; te Medemblik en te Enkhuizen in den Talk; te Purinerende bij Frikke Monniekendam in den Doelen te Edam in het Hceren-Lögementte Beverwijk bij Bruyns; te Zaan dam in den Otter; te Buiksloot bij Vuijk te Weesp in den Roskam; te Muiden in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen; op het Eiland Texel, aan het Oude Schild, in de Zeven Provinciën; te Ut- recht in de Koffijhuizen den Ouden en Nieuwen Bak op het Eiland Wieringen te Sb Hippolitus Hoef, en te Sliedrecht en te Ilardinxveld ïn de Doprs-Herbergen. Zullende des Vrijdags en Zaturdags vóór de besteding de noodige aanwijzingen in loco worden gedaan, en voorts nadere informatien te bekomen zijn, over de liegen eerste werken, bij den Ingenieur J. ORTT te Alkmaar, en over de twee laatstgenoemde werken bij den Ingenieur J. G. van GENDT, te Amsterdam. AANBESTEDING. Op Woensdag den 8sten Junij 1842, des namiddags ten 2 ure, zalonder nadere approbatie door den StaatsraadGouverneur der Provincie Noord-Holland, of bij deszelf absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd ingenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haar lem worden aanbesteed Het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de PAS TORIJ der Hervormde Gemeente te Thamen aan den Amstel. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Ilct bestek op welke deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezin" liggen, boven en behalve aan het Gouvernement van Noord Holland, in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als te Ams terdam in het wapen van Medemblik op den Damhet Vosje achter de Oude Beurs, en in de Beerenbijt buiten de Utreohtsche poort; te Haarlem in de Kroon, in het Noord-Uollandsche Koffijhuis, in het Heeren-Heeren Logement in de Zijlstraat bij P. Kist, en in de Halve Maan; te Alkmaar in de Toelast en den Burg; te Hoorn in het On gemaakte Schip en in den Doelen te Edam in het Heeren-Logement; te Purinerende bij Frikke; te Monniekendam in den Doelen; te Nie- wediep bij J. Boven en bij Ihnen; te Buiksloot bij Vuyk en Stiter; te Naarden bij Jurrissen te Mniden bij P. Amersfoort, te Thamen aan den Amstel bii Kerkvoogden en te Uithoorn op het Raadhuis. Zullende twee dagen vóór de besteding en alzoo den 6'1™ Junij 1842 door den Opzigter G. MEIJERS te Amsterdam de noodige aan wijzing in loco worden gedaan en inmiddels bij gezegden Opzigter en' den Heer J. G. van GENDT, Ingenieur van den Waterstaat to Amsterdam, de veveischte inlichtingen te bekomen zijn. rr BURGEMEESTER en WETHOUDERS on Stad ALKMAAh. Gezien Art. 26 en 85 der Wet op de Schutterijen van 11 April 1827 waarbij bepaald wordt: dat de Schutters bij de'reserve ge plaatst zijnde, en. hun 34e j.aar. hebbende voleind, des verkiezende jaarlijks zullen worden ontslagen. Gelet op Z. M. besluit van 18 November 1831, (N°. 30, honden' de: dat diegenen, welke gedurende 10 jaren bij de Schutterij heb ben gediend, alvorens bun 34e jaar volbragt te hebben, regt oil ontslag hebben verkregen. Brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat zij, welke op grond van 34jarigen ouderdom, of lOjarigen dienst bij do Schutterijmogten vermenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zoude verlangen gebruik te makenbij aldien zulks door hun nog niet is gedaan, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 9'len JUnij aanstaande, met o- verlegg'mg van bewijsstukken, waardoor bet regt, op bet gereclameer de ontslag, voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den 14Je" Mei 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DR UIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, BURGEMEESTER en WETHOUDERS deh Stad ALKMAAR, Gezien Z. M. besluit van den 17'1™ Mei dezes jaars, waarbij wordt vastgesteld het doen eener algemeene Collecte ten behoeve der on langs door brand zoo zwaar geteisterde stad Hamburg, alsmede dispositie van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland, gedateerd 2(1 Mei 1842, n°. fjé, houdende bepalingen omtrent de wijze van uitvoering dier Collecte in de Provincie Noord-Holland; 'Brengen mits deze ter kennisse van de ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie: ■m-i Dat, op uitnoodiging van den Edel Achtbaren Raad, Heeren Wijk- rtiörsteren dezer Stad zie'.i wel met het doen dier inzameling -heb- ben willen belasten, en dat dientengevolge, on eerstkomende Woens dag den lst<,n Junij 1842, door die Ileeren aan de huizen der Ingeze tenen zal worden rondgegaan met opene Schalen, tot het ontvangen van alle giften, welke de weldadigheid van Alkmaars Burgerij tot leeniging van dien versehrikkelijken ramp zal gelieven af te zonderen. Alkmaar, den 27steu Mei 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd J T. KOOR N. Ter Ordonnantie van dezelren, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. De Brug aan de Zes Wielen kan van DONDERDAG DEN lD<len MEI tot en met DONDERDAG DEN 2<1«> JUNIJ 1842, niet door Rij tuigen gepasseerd worden De Vaart tusschen de VERLAATJESBRUG en HOEVERVAART zal gedurende de dagen van 30 Mei tot 3 Junij 1842, gesloten zijn. BUITENLANDSCIIE BERIGTEN. P R I S S E N. Hamburg, den 1 Qden Mei. Met de wegruiming van bet in de straten opgehoopte puinge lijk ook met liet neerhalen der nog, zonder stuiting staande, ge- vaar dreigende muren, wordt ijverig voortgevaren. Iutusscheu levert nog altijd onze stad een vreesselijk schouwspel op. Zij gelijkt niet eene door vuur vernielde plaats, maar heeft veeleer' het 'aanzigt, als of hare gebouwen ten gevolge eener aard beving zijn ter neer gestort. Een groot gedeelte der stralen is nog altijd door de militaire wacht afgezet en men mag alleen op vertoon van een verlofbriefje passeren, omdat de groote, in de kelders voorhanden steenkolen-massa en andere daarin opgelegde stoffen nog steeds brandende zijn, en des nachts eene ontzettend lichtende vlam omhoog slaat. In de reeds voor den doorgang geopende straten, zijn slechts midden door liet opgehoopte puin smalle stegen of gan gen gegraven, waardoor men althans te voet en met een gewonen handwagen kan passeren. Bruggen worden, met hulp der Pruissi- scbe pionniers in plaats der afgebrande of ingestorte over de nog grootendeels met puin opgevulde grachten geslagen, zoodat de ge meenschap der oude en nieuwe stad, omdat het in alle toe en af voerende straten gebrand beeft, alleen door derzei ver omkring, noordwaarts over de wallen, zuidwaarts langs de haven, plaats grijpt. Alle vensters der geheide stad zijn door de buskruid-ontploffingen tot gruis versprongen; de meubelen, ook in onverbrande gedeelten —w-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1