I f 4 7 v XV zijn alle zwnst- beschadigdomdat men algemeen met slechts weini ge vervoermiddelen heeft moeten vlugten. Aan de lungfenrstieg, al waar de geborgen meubelen bedden enz. door den brand aange grepen werden zijn schier alle schuiten en vaartuigen, om niet ins gelijks in brand te geraken, in den grond geboord geworden, mee- rendeels vol geladen met geborgen poederen, die thans in onze schoone Alster-kom ronddrijven. Do afkaatsing van den vuurgloed liehlle aan het luchtruim niet slechts tot in de Oostzee, maar ook in de, sehiör twintig mijlen afgelegene, Noordzee, alwaar dezelve door de herwaarts stevenende schepen werd gezien. Van of Zondag den Ssten dezer, tot gisteren, zijn ten gevolge van den sedert vier weken waaijecde oostenwind, die het uit zee aankomen der schepen belette, 400 schepen op de Elve en tot aan de stad aangekomen. Welk een geluk, dat zij met hunne rijke ladingen niet 14 dagen vroeger zijn gearriveerd. liet nut der telegraaf is andermaal gebleken. Zij heeft van allen kant brandspuiten en hulp herwaart» geroepen, en toen de voorraad van buskruid hier en in Altona door het springen der gebouwen verbruikt wasliet de senaat de Hanoversche overheden in Stade om buskruid en artillerie verzoeken, waarop, na weinige minuten, Y<'t antwoord vplgde, dat. men slechts eene stoomboot de Elve, tot «en de monding der Schurnje, had op te zenden, om het gevraag de in te nemen. Twee uren na het door den senaat genomen be sluit, donderden reeds de Hanoversche zware vuurmonden in Ham burg. Gisteren, 18 dezer, werd in de Stads schouwburg, ten behoeve der door den brand ongelukkig geworden menschen, de opera Jo seph in Egypte opgevoerd. OOST - INDIE. Batavia, den 19den Januari}. Van eene geëerde hand (zegt onze Javasche Courant), is ons bet navolgend belangrijk voorval medegedeeld, hetwelk wij ons haasten, onzen lezers bekend te maken «Zekere in de Kampong Tjikadokan, op het land Telok-Poetjong (onderkwartier der Batavische ommelanden), woonachtig inlander, met name Bapa Ka/ra in den namiddag van den 28sten December 3841omstreeks 2 ure, uit het nabijgelegen bosch komende, wer- waarts hij zich begeven had om eenig hout te kappen, werd onver wachts door twee tijgers aangevallen. Op het geschreeuw van zijnen zoon, die in de nabijheid van het bosch zich bevond en bef gevaar zag, waarin zijn vader verkeerde, kwamen eenige der kampong bewoners in aller ijl ter hulpe snel len doch niet tijdig genoeg, om het leven van den ongelukkigen Jïupa Antra te redden, wiens hoofd reeds geheel verbrijzeld was. De tijgers op het geschreeuw van het naderend kampong-volk op de vlugt gegaan zijnde, lieten het gehavend en verscheurd lijk op He plaats liggen, hetwelk kort daarna door de aanverwanten van den overledene ter aarde werd besteld. Intusschen werden op last van den schout van Bekussie op ver schillende plaatsen vallen gezet, ten einde zoo mogelijk de tijgers te vangen. Gelijk men verwachtte, bleven deze dieren dan ook in de omstre ken der kampong rondzwerven, blijkbaar met het inzigt, om het overschot van hnn prooi op te sporen, daar een der tijgers onop houdelijk naar dezelve bleef zoeken, in de nabijhekl der plaats waar jsij de buit hadden gemaakt. De kampong-bewoners, voor hunne veiligheid vrezende en de mo gelijkheid vooronderstellende, dat de tijgers de plek vinden zouden, waar het overschot van Bapa Knira begraven lag besloten op aan moediging van den schout Jager, om het uitwerksel der gestelde vallen niet af wachten, maar door eenen gezamentlijken aanval tc trachten zich van hunne gevaarlijke vijanden te ontdoen. Deze poging gelukte naar wenseh, en werd bij die gelegenheid door een der broeders van Bapa Kairaeen sprekend voorbeeld van koclbloedigen moed gegeven. De kring, welke het gewapend kampong-volk had gevormd om de tijgers te omsingelen, zich al naauwer en naauwer sluitende', zoo vertoonde zich weldra aan hun oog een der tijgers, zijnde het wijfje, dat door eenen geweldigen sprong, op genoemden broeder van Bapa Kaira, zich een weg poogde te banen, uit den hem out- sluitenden kring. Deze poging werd echter door den moedigen broeder van Bapa Kaira beantwoord met eenen ldewanghouw over het neusbeen van den aanvaller, die zich daarop omkeerende, van denzelven een tweede kap van achteren ontving. Hierdoor verwoed, wilde de tijger, zich op zijne aehterpnoten rig- teridezijnen verwonder op nieuw te lijf, die hem echter, met de eene hand bij het oor vast grijpende en zijnen muil zoo veel moge lijk van zich afhoudende, met de gewapende regterhand nog ver scheidene diepe wonden toebragt, tot dat hij uit deze worsteling met het roofdier, door drie zijner broeders werd ontzet, die na het afmaken van den tijger zich mogten verheugen, hunnen waardigen broeder, zonder belangrijke verwondingen, in triomf naar zijne wo ning terug te begeleiden." Zoo wij vernemen zal het plaatselijk bestuur van Bataviahet zich tot eenen aangenamen pligt achten, om de vier gebroeders van den ongelukkigen Bapa Kaira, eene aan hunne manmoedige daad geëvenredigde belooning uil te reiken. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- landsch Kanaal, van den 13 tot den 19 Mei 1842. Ned. fregat. Jannette Philippine, N. Rademaker van Batavia nAmst. Dito dito. DiligenceH. Bos dito dito. Dito brik. Pietcr EduardN. Jorgersen Nickerié dito. Noords, bark. Hortensia, B. H. Lambert Baltimore dito. Ituss. schooner. GeorgA. Jost Duinkerken dito. Eng, brik. James Dito dito. Endeavaur Dito dito. William, Ned. tjalk, de Vrouw Jannetje Noords, galjoot. IHijssus Dito brik. Forsigtigheden Dito dito. Besulution, Dito bark. Hnbcts Anker W. Thomsen New-Castle dito] H. Lim J. Kellet H. Brazer K. Ugland C. Them M. Danielsen C. Christensen dito dito. dito dito. «Cristiansand «Alkm. i) dito »Purm. Osterrisoer dito. dito Amst. Sandefiord «Spijkb Dito dito. Grev. W'edelJarlsberg, J. J. Giersoe Drammen dito dito Dito dito. Dito dito Dito dito. Dito brik. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Zw. schoner. Fem Sostre, Besolution pteija Naften Svanoen, Amphitrite Enste Sostre, Josefine, Deensch jagt. Anna Maria, Dito sloep. Concordia Zw. schoner. Prins Carl, Ned. kof. Concordia Mecklb. brik. des lstc" Peter, Pruiss. dito. Hermina, Ned. fregat. Flevo Dito bark. Java's Welvaren Dito dito. Gouda Susanna Dito brik Catharina Brem. dito. Oceaan Amerik. dito. Pomona Deens, schon. Courier, Ned. brik. Abel Tasman, S. Bjonness C. N. Feght H. Eckersberg H. Milsom n II. H. Christensen C. J. Christensen» A. L. Gjersoe N. H. Nordstrom P. C. Kruse H. Andresen C. Ohlsen J. E. Kwakenburg» P. T. Andries a J. S. Potlien Amst. dito. Purm. dito dito. dito dito. dito dito. dito Amst. Noess dito. Stokliolm dito. Preetoe dito. Stettin dito. dito dito. Dantzig dito. Memel i> dito. dito dito. F. Gollars «Amst nBatavia. J. W. Retgers» dito dito. J. L. Mulder» dito n dito. K. M. Hillers dito Suriname. H. Rattje dito Philadelphia J. Edwards dito Nevr-York. J. W. Bohn dito Genua. D. ;C. Claus dito Dordrecht. Van den 20 tot den 26 Mei. Ned. fregat. Wilhelmina Lucia, J. Carst van Batavia naar Amst,; Dito bark. Hendrik WesterH. Smit dito dito. Dito brik. Alida Willemina. K. Lutjens dito dito. Amerik. dito. Oate, M. names Jr. Charlestown» dito. Zweeds, bark. CleoC. O. Oberg v: Alexandrien (Amerika)» dito. Eng. schoner. Jane, W. Thomson v: Barlotta dito. Ned. kof. Vromo JacobaW. S. Bakker» Bordeaux n dito. Frans. brik. Uypolite AdolpheG. Gretaux Duinkerken dito. Eng. dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito schoner. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Noords, dito. Dito bark. Providence Waterlely Zallak Isis Stedfast William W. Bowles Liverpool Alkmj W. Longstaff Sunderland Amst. J. Mills dito dito. Malbrongh dito dito. O. Smith London dito. D. Archer dito dito. Lady BranghamW. T. Forbesdito dito. ThetisJ. Philips Stockton dito. Concordia, C. Christophersen» Arendahl dito. AlidaT. A. WaernerDrammen u dito. Oostenr. fregat. Elisa Maria, L. IvanzichHomburg dito. Pruiss. brik. Albrecht ElizeA. Saur Stettin i» dito, Ned. fregt. Cornelius Ilenriette, P. Bruining n Arastn: Batavia. Dito dito. Josephina Catharina, J. Andresen» dito dito. Dito bark. Willem Ernst, H. Wittebol dito ,l;»q Dito dito. Castor, J. H. Bolman dito difó. [Vervolg hierna.] Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 23 tot den 28 Mei 1842. Johannes Hendricns Gerarduszoontje van Johannes Hendrieus Bcr- rrardus Hollman en Catharina Grandjean. Johannes, zoontje van Klaas Nierop en Helena Room. Maria Carolina, dochtertje van Petrus Antonius Snijders en Carolina Kroonen. Antje, dochtertje van Jacob Brakenhoff en Neeltje Stet. Jan, zoontje van Gijsbert de Raad en Aaltje Kuijper. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 23 tot den 2S Mei 1842.] Janzoontje van Pieter Dekker en Tiesje Booijoud 3 jaren. Elisabeth, dochtertje van Reinier de Visser en Elisabeth Biuneman oud 2 jaren. Grietje Bommer, weduwe van Lourens Blaauw, oud 63 jaren. De genenwelke iets te vorderen hebben vanof verschul digd zijn aan JACOB de WINTER en GEERTJE SCHOONE, in leven echtelieden, gewoond hebbende te Heilo en beide aldaar overleden, Ie weteneerstgemelde den 21ston Mei 1837 en laatstgemelde den 28slcn April 1842, worden verzocht daarvan schriftelijke opgave of betaling te doen, vóór den 10'1™ Junij 1842, aan den Notaris J. SCH0EHU1ZEN te Alkmaar. Tegen Augustus aanslaande verlangt men in eenen fatsoenlij- ken dienst alhier, eene allezins bekwame KEUKENMEID, voorzien van voldoende getuigenissen. Adres bij de Erven A. STERCK, Stads- Courantiersters in de Achterdam. Men zal op Woensdag den lsten Junij 1842, des voormiddags ten 10 ure, te Alkmaar, in het Mannenn Vrouwe en Gasthuis, inliet openbaar te koop aanbiedenEenig HUISRAAD en INBOEDEL en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. De Ondergeteekendekastelein in de Herberg het Wapen van de Schermeer, aan de Omval, is voornemens, om op Zondag den 5<len Junij 1842, des namiddags te 5 ure te laten IIARDLOOPF.N in een ZAK. G. van TRIENEN. Te Alkmaar, hij de Erven van A. STERCK, in de Achterdam, wijk C, n°. 589

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2