r-1842. ALKHAARSCIIE IV' 23. COURANT. Maandag 6 Junij. PROVINCIE NOORD - HOLLAND. aanbesteding. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. lliilll»! De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re* gels is één Gulden, en voor eiken regel meeP 20 Centen, belialve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. AANBESTEDING. T Fp Woensdag den lslel> 'Junij 1842, des namiddags ten 2 ure, zal, onder nadere approbatie, door den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of bij deszelfs absentie, door een der Le den van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofd-Inge- nieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haarlem, worden aanbesteed: 1». De leverantie van 1800 kubieke ellen grove Brik, tot onder houd van den helderschen Zeedijk. 2°. De leverantie van 456 lasten Noordsche of Drentsche Steen, tot onderhoud van dezelfde Zeewering. 3». Het doen eener Bestorting aan den voet der Steenglooijing van genoemden Zeedijk, met 400 lasten Noordsche, Drentsche, Duitsche of Brabandsche Keisteen. 4». Het beplanten metiStroo en Helm van de duinen langs do kus ten der Noordzee, op het Eiland Texel, den Grooten Zand dijk en het annexe Ëijerland. 5". liét beplanten met Stroo en Helm van de kusten der Noord zee, van af de Heldersche Kust tot aan de limietscheiding, tus- eehen de provinciën Noord-en Zuid-IIolland, onder Zandvoort. 6°. Het onderhoud van den Pettemer Zeedijk, met de daarvoor gelegen hoofden en paalwerk, van 1 Mei 1842 tot 1 Mei 1843, benevens de leverantie van voorraads-materialen. 7°. Het doen van eenige Vernieuwingen en Herstellingen aan de hoofden van de haven, beoosten het Oude Schild op Texel. 8°. Het maken van een Plankier- of Steigerwerk aan het binnen- einde van het Wierhoofd, te Niewe Diep. 8°. liet afbreken van het bouwvallige en opbouwen van een nieuw Magazijn, in het Landshok aan den Helder. 10°. Het doen van eenige werkzaamheden aan de Oeverwerken van den Aftersluis Polder en het Westzaner Buitenland. 11°. Het doen van eenige verdere werkzaamheden aan de oever9 van het Legmeer bij Hoelcsjan. Deze aanbestedingen zuilen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken, op welke de bovengemelde aanbestedingen zullen plaats hebben, zullen, boven en behalve aan het locaal van het Gou vernement der Provincie Noord-Holland, te Haarlem, ter lezing lig gen te Amsterdam in het Wapen ran Medemblik op den Damin het Noord-llollandsche Koffijhuis in de Kalverstraat, in het Koffijhuis het Vosje, ter plaatse van de afgebroken Beurs, in het Harlinger Veerhuis op de Texelsche Kade, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ en in de Beerenlijtbuiten de Utrechtsche poort; te Haarlem in de Kroon, in het Noord- llollandsche Koffijhuis, in de Halve Maan, in het Heeren Logement en in de Leeuwerik; te Alkmaar in den Roo- den Leeuw en in de Toelast; te Hoorn in het Ongemaakte Schip en in den Doelen aan den Helder in het Heet en-Logementte Nieuwe- diep bij Jan Roven en bij Ihnente Medemblik en te Enkhuizen in den Valk; te Pnrmerende bij FrikkeMonnickendam in den Doelen; te Edam in het Heeren-Logementte Beverwijk bij Bruynste Zaan dam in den Otter; te Buiksloot bij Vuijkte Weesp in den Roskam; te Muiden in het Hof van Holland; te Naarden bij Jurrissen; op bet Eiland Texel, aan het Oude Schild, in de Zeven Provinciën; te Ut recht in de Koffijhuizen den Ouden en Nieuwen Bak op het Eiland Wieringen te St. Hippolitus Hoef, en te Sliedrecht en te Hardinxveld in de Doprs-Herbergen. Zullende des Vrijdags en Zaturdags vóór de besteding de noodige aanwijzingen in loco worden gedaan, en voorts nadere informatien te bekomen zijn, over de negen eerste werken, bij den Ingenieur J. OllTT te Alkmaaren over de twee laatstgenoemde werken bij den Ingenieur J. G. van GENDT, te Amsterdam. Op Woensdag den 8s1"1 Junij 1842, des namiddags ten 2 ure, zal onder nadere approbatie door den Staatsraad, Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of bij deszelf absentie door een der Leden van de Gedeputeerde Stalen, en in bijzijn van den Uoofd-Ingenieur van den Waterstaat, aan het Locaal van het Gouvernement te Haar lem worden aanbesteed Het doen van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de PAS- TOB IJ der Hervormde Gemeente le Thatnen aan den Amstel. Deze aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. Het bestek op welke deze aanbesteding zal plaats hebben, zal ter lezing liggen, boven en behalve aan het Gouvernement van Noord Holland,"in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen, als te Ams terdam in het wapen van Medemblik op den Dam, het Vosje achter de Oude Beurs, en in de Reerenbijt buiten de Utrechtsche poort; te Haarlem in de Kroon, in het Noord-llollandsche Koffijhuis, in het Heeren-Heeren Logement in de Zijlstraat bij P. Kist, en in de Halve Maan te Alkmaar in de Toelast en den Burg; te Hoorn in het On gemaakte Schip en in den Doelen te Edam in het Heeren-Logement; te Purmerende bij Frikke te Monnickendam in den Doelen; te Nie- wediep bij J. Boren en bij thuen; ie Buiksloot bij Vuyk. en Sitter; te Naarden bij Jurrissente Muiden bij P. Amersfoortte 1 hamen aan den Amstel bij Kerkvoogden en te Uithoorn op het Raadhuis, Zullende twee dagen vóór de besteding en alzoo den 6'b" Junij 1842 door den Opzigter G. MEIJERS te Amsterdam de noodige aan wijzing in loco worden gedaan en inmiddels bij gezegden Opzigter en' den Heer J. G. van GENDT, Ingenieur van den Waterstaat tu Amsterdam, de vereischte inlichtingen te bekomen zijn. R E K E N D M A K I N G. Met PROVINCIAAL GEREGTSHOF van NOORD-HOLLAND, Gezien het requisitoir van den Procureur- Generaalbetrekkelijk het daarstellen der kamer van Vakantie, gedurende de Maanden Julij en Augustus 1842. Gezien artikel 18. der wet op de regterlijke organisatie en het be leid der Justitie, mitsgaders de artikelen 11. 12. 13. 14. en 15. van het Reglement betreffende de wijze van eeds - aflegging der onder scheidene regterlijke Ambtenaren enz. goedgekeurd bij Zijner Majes- teits besluit van den 14dc" September 1838. (Staatsblad N°. 36.) Heeft goedgevonden te bepalen, dat de kamer van Vakantie vooC dit lonpende Jaar zal hestaan gedurende de Maand Julij uit de Heeren Mrs. Willem Daniel Cramer, Vice-President, Jacobus Hendrik van def Schaaf, Antonius Zacharias Hanlo, Hendrik Anton Cornells Chats van Buren, Jan FabiusGerrit Schimmelpenninck Jssn. en Memdert Wiardi Beekman, Raden, en gedurende de Maand Augustus uit de Ileeren Mrs. Pieter Willem Provó KluitPresidentDavid Samuel Boas, Anto nius Zacharias Hanlo, Jean Marie van Maanen, Jan Jacob lieter van Herseele, Gerrit Schimmelpenninck Jssn. en Meindert Wiard* Beekman, Raden. Voorts dat deze kamer hare zittingen zal houden drie malen in iedere week, en wel op DingsdagWoensdag en Donderdag, des voormiddags ten tien ure precies, zijnde de laatste van die dagen bestemd tot behandeling van burgerlijke regtszaken, en de beide an deren tot afdoening van strafzakenzullende de eerste zitting ge houden worden op Dingsdag den 5den Julij 1842. En zal een afschrift van deze Ordonnantie aan den Heer Procureur-i Generaal worden ter hand gesteld, met verzoek om daaraan de noo dige publiciteit te geven. Gedaan in eene algemeene vergadering van bet Provinciaal ue- regtshof van Noord-Holland, gehouden te Amsterdam den 218ten Me* 1842 Gezien door ons Procureur-Gene- PROVÓ KLUIT, President, raai bij voornoemd Hof: In kennisse van mij UYTERWERF STERLING. De BORDES, Griffier. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR. Gezien Art. 26 en 85 der Wet op de Schutterijen van 11 April 1827, waarbij bepaald wordt: dat de Schutters bij de reserve ge plaatst zijnde, en lmn 34'- jaar hebbende voleind, des verkiezende jaarlijks zullen worden ontslagen. Gelet op Z. M. besluit van 18 November 1831, N°. 30, houden de: dat diegenen, welke gedurende 10 jaren bij de Schutterij heb ben gediend, alvorens hun 34" jaar volbragt te hebben, regt op ontslag hebben verkregen. Brengen ter kennisse van de daarbij belanghebbenden, dat zij, welke op grond van 34jarigen ouderdom, of lOjarigén dienst bij de Schutterij, mogten vermenen regt op ontslag verkregen te hebben, en daarvan zoude verlangen gebruik te makenbij aldien zulk» door hun nog niet is gedaan, zich schriftelijk kunnen aanmelden ter Secretarie dezer Stad, vóór den 9den Junij aanstaande, met o- verlegging van bewijsstukkenwaardoor het regt, op het gereclameer de ontslag, voldoende bewezen wordt. Alkmaar, den 14den Mei 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJVESTEIJN. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Leeuwarden, den 29sten Mei. Op gisteren avond had alhier wederom eene dier menigvuldigs ongelukkige gebeurtenissen plaats, die ten bewijze strekken tot welke uitersten de redelijken mensch vervaltdiemet ^verzaking zijner zedelijke verpligtingenzich verslaafd aan het onmatig gebruik van sterke drank. Zekere Logchum Ladenimoud ongeveer 40 ja ren, van beroep zadelraakersknecht, met zijne vrouw in gedurige oneenigheid levende, ten gevolge van zijn voormeld wangedrag, \vaardoor hij dan ook nu in de laatste dagen zonder werk was, heeft zich, door middel van een klein pistool d percussion, te bed liggende, van het leven beroofd, na eerst, volgens gissing, pogin gen te hebben aangewend, om op eene andere wijze eenen zelf moord te begaan, dewijl men, bij onderzoek van het lijk, dui elyk sporen ontwaarde, dat'de ongelukkige eenige vrij diepe verwondiri- gen, door eenig scherp instrument anngebragt, in het aangezigt had. Men stelle zich den toestand voor der vrouw, die, den gan- schen dag uitwerken geweest zijnde, 's avonds moede en mat to buis komt, en baar man levenloos en in zijn bloed badende te bed vindt, met het doudelijk werktuig naast ach, dat hij zich di£uzeu-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1