A°' 1842. ALEMAARSCHE N? 2 C 0 li R A M T. N. V- M a a ii <1 a g 13 Junij. Hp Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Haandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der AnvERTENTiëN van 1 tot 5 re gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. OOST-INDIE. Makassar, den 26sten December 1841. I aanwelijks is de vrede tusschen de Nederlanders en den staat van Ternetta herstelden naauwelijks zijn de Nederlandseh-Indische troepen uit dat landschap naar hier teruggekeerd, of reeds weder dreigt op nieuw een oorlog tegen het rijk Kanjang (een Noord-Oos telijk van hier aan den baai van Boni gelegen, zeer bergachtig land) nil te breken. De radja van dit land heeft namelijk reeds sedert lang aan de regering te Batavia de gehoorzaamheid opgezegden voert nu sedert eenige maanden een' roofoorlog legen de Hollandei's en hunne bondgenooten, te water en te land. Spoedig zullen dus wel eenige Nederlandsche oorlogsvaartuigen van hier tegen Kanjang worden afgezonden om dit roofnest van de zeezijde aan te grijpen. Van de landzijde zal alsdan eene afdeeling Bugesisclie troepen van den radja van Boniden magtigsten Maleischen vorst op Celebes en tegenwoordig een trouw bondgenoot der Hollanders, in het land vallen oin den radja te ontroonen hetgeen waarschijnlijk ook spoedig gelukken zai, zoo geene andere inlandsche vorsten de partij van Kanjang ondersteunen. Van de onlangs uit Ternetta terugge keerde Hollandsohe officieren verneemt men, dat de stemming der bevolking in de Noordelijke districteu geenszins gunstig voor hunne Europesche herren is. De radjas van Wadjo, Lnbo, Turadjan en Supa betalen reeds sedert vele jaren geene schatting aan de Neder landers meer en de volkeren in de staten SegeriTernetta, Mundalce, llankajeni en andere verwachten met zekerheid dat hunne radjas bij de eerste gelegenheid zich van hunne Europesche voogdij zullen trachten te ontslaan. Niettegenstaande de Engelschen sedert het begin van den oorlog met China de jonken hebben zoeken te ver hinderen uit Cbinesche havens uit te loopen zoo komen hier toch, even als vroeger, en men zou bijna zeggen nog meer Chineschejon ken en kooplieden regtstreeks uit China aan, hetgeen zeer voordeeiig op het handels-verkeer van Makassar werkt. De hier aankomende Chi nesche kooplieden trachten, zoo veel mogelijk, Europesche vuurwa penen, kanonnen en geweren, en kruid in te knopen en naar China uit te voeren; maar daar, volgens de bestaande wetten en vooral bij de tegenwoordig in den oostelijken Archipel zoo veelvuldig voor komende z.ee-rooverijende koopvaardijschepen van alle natiën gee- lie grootere hoeveelheden kruid en geweren uit de havens van Neder- landsch Indië mogen uitvoeren, zoo moet hier bij den uitvoer van Krijgsmateriaal de grootste voorzigtigheid gebruikt, en hetzelve meest al uitgesmokkeld worden; waardoor natuurlijk de uitvoer van de ze zeer gezochte artikels naar China juist niet op groote schaal ge schieden kan. Batavia, den \lden January. De jongste tijdingen uit den Oostelijken Archipel en van de Noord- Westknst van Sumatra bevestigen, dat het aan de in die streken ge stationeerde llollandsche eskaders gelukt is, de daar rondzwervende Maleische kapers in verschillende gevechten te slaan, en een groot aantal zeeroovers gevangen te nemen. De Alchinesehe zeeroovers welke zich in eenen hoek van Sinkel verschanst hadden, zijn, wel is waar, wederom door de Nederlandsche troepen geslagen, maar tot nog toe niet geheel van het llollandsch gebied verdreven. De oorlog tegen deze rooverbenden is vooral daardoor zeer gevaarlijk, dat zij met porangs (stukken bamboes in den vorm van tweesnijdige zwaarden gesneden) geheime wolfskuilen aanleggen, waarin reeds geheele pelotons llollandsche troepen gestort zijn. Overigens gelooft men hier, dat de Alchinezen bij hunne rooftogten tegen de Hollan ders en hunne bondgenooten, door den Radja van Delli (een aan het bestuur nog niet onderworpen vorstdie een Maleisch land aan de Oostkust van Sumatra heheerscht) met krijgsbehoeften en man schappen ondersteund worden. Indien zich dit bevestigd, zal er waarschijnlijk spoedig een oorlog tusschen de Nederlandsche rege ring en den gemelden Radja ontstaan. LA. Z.) In de Annonce de Bruges leest men hetgeen volgt Gedurende de avondgodsdienstoefening te Thieghen, op 23 Mei jongstl., werd een aanvallende-ziekte onderhevig meisje plotseling door die vreesselijke kwaal aangetast. Het geschreeuw en de zenuw trekkingen van die ongelukkige bragten de vergaderde gemeente in beweging en onsteltenis. Hetzij nu uit gekheid, hetzij uit vrees, een der toehoorders althans repte zich ter kerk uit onder het ge roep, dat zich een dolle hond daar binnen bevond. Naauwelijks was die uitroep vernomen of allen werden door eenen panischen schrik bevangen het was een algemeen sauve qui peut, sommigen sprongen in den preekstoel, anderen op het altaar, wederom ande ren op de banken enz. Nadat deze opschudding een uur had ge duurd gedurende welken tijd mannen, vrouwen en kinderen elkan der braaf geduwdgestoten en onder den voet geloopen hadden om eene veilige wijkplaats te verkrijgen, herstelde zich de orde eeniger- male, zoodat de predikatie en het saluut konden worden voleindigd; vervolgens keerde een ieder huiswaarts, gekscherende over den angst en de dwaasheid van zijnen buurman. Omstreeks half een ure de» nachts werden de vreedzame bewoners van dat dorp, Ier naauwer nood bekomen van den gedurende dien dag ondervonden schrik uit hunne nachtrust opgewekt door het kleppen der allarmklok een ieder loopt zijne deur uit, om te vernemen door welke ramp het dorp met verdelging wordt bedreigd. Niemand weet het te ver tellen men spoedt zich dus naar de kerk, van waar het noudge- luid voorkwam, en nu was het raadsel weldra opgelost. Na het voorval van den Zondag avond was een jong ,man onder de prediking van den pastoor in slaap geraakt. Wakker geworden zijnde en niet bniten de kerk kunnende komen, had hij geen beter middel weten te vinden dan al de dorpelingen op te roepen. Tot hiertoe de grappige zijde van het voorval. Zie hier echter ook de treurige naauwelijks eene week na dien onzaligen dag zijn van ze ventien zwangere vrouwen, welke zich in de kerk hadden bevon den, zeven overleden. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Axkmaar, den 11 den Juntj Heden morgen ten elf ure, ontstond alhier brand, in de Zoutkeet de Eendragt," toebehoorende aan de firma T. J. Koorn Compe. Door de spoedig aangebragte hulp der brandspuiten, en de gehou- dene orde door de Stedelijke schutterij, is men de brand spoedig meester geworden. In de Provinciale Groninger Courant leest men het volgende berigt a Het bestuur van het genootschapter bevordering van Nijver heid, gevestigd te onderdendamin aanmerking nemende, dat vooral in den tegenwoordigen tijd de bloei van alle takken van Nij verheid veelal afhangt, ten minste ontegenzeggelijk zeer bevorderd wordt door de gelegenheid, om de producten van den eenen, en do handelswaren van den anderen tak schielijk, zeker en onkosbaar te vei zenden en te ontvangen vereischten, welke, tot nadeel van dei» landbouw, den koophandel en de zeevaart, de eenige markt van dit gewest, te Groningen gevestigd, ontbeert, heeft zich onledig gehouden om middelen te beramen ter wegneming van die bezwa ren, en vermeent dezelve gevonden te hebben, indien op het lteit- diep wordt daargesteld en in werking gebragt eene stoom-slecpbuot met het doel, om, ten dienste van den handel, de schepen uit de Groninger haven naar de zee, of uit zee naar Groningen te stoomen. Hierdoor zouden, huns krachtens, zoo niet alle, ten minsten een zeer groot aantal bezwaren, welke thaus den handel van Groningen, en gevolgelijk ook den landbouw en de zeevaart, in den weg staan, weggenomen en opgeheven worden. Na ingewonnen informatiën, zoude het kapitaal, daartoe benoodigd, groot moeten zijn 35,f 00, en was de meer of minder goede uitkomst van zelve afhankelijk van het gebruik, dat de handel en zeevaart van dit middel van vervoer zouden gelieven te maken, en van het tarief, dat door het eventu eel bestuur voor dat gebruik bepaald zal worden. De uitvoering van dezen, naar hun oordeel; gewenschten maatregel, is hun voor gekomen het beste te kunnen worden beproefd door te vestigen eene vennootschap, onder den naam van provinciale Groninger stoom- sleepboot-maatschappy van Groningen naar de Zoutkamp en de zee en vice versa", waarvan het kapitaal zoude moeten bedragen de hier voren genoemde som van 35,000, verdeeld in 140 aandeelen ie der van ƒ250; terwijl, na de voltallige inschrijving der aandeelen, de inschrijvers het bestuur uit hun midden zullen benoemen, en alle bemoeijingen van het bestuur van het genootschap daardoor dadelijk zullen ophouden. Dit plan, onderworpen aan liet oordeel van hee- ren gedeputeerde staten dezer provincie, heeft niet alleen de goed keuring van dit collegie mogen verwerven, maar is vereerd gewor den met de toezegging van deszelfs liooge ondersteuning en mede werking. De regering der stad Groningen heeft hetzelve mede goedgekeurd en voor 8 aandeelen, ten behoeve der stad, geteekend, terwijl eenige leden der kamer van koophandelfabrijken en trafij- ken te Groningen wel hebben willen toestaan, dat de lijsten ter deelneming bij hun ed. ter teekening voorgelegd wierden. De vestiging van zulk eene onderneming de goedkeuring dier collegien hebbende bekomenheeft het voornoemd bestuur vermeend zoo uil hoofde van het naar hun oordeel overwegend belang als ter spoedige uitvoering, hetzelve door middel van onze gewestelijke dagbladen algemeen te moeten bekend maken, waartoe deze mode- deeling is dienende, met te kennerigeving, dat ieder, die daartoe de behulpzame hand zal gelieven te leenen, in de gelegenheid-is voor aandeelen ad 250 in te teekenen te Groningen bij de heeren J. HomanU. G. Schilthuis Jzn., J. Slot, 11. Beekhuis Damsté, le den der kamer van koophandelbij den heer mr. P. L. de Gavere, aldaar, secretaris van dat collegie, welke zich daarmede wel heb ben willen belastenen bij de bestuurderen en den secretaris van het voornoemde genootschap, ter hunne respective woonplaat sen zullende dadelijk nadat de inteekening voltallig wezen zalde inteekenaren worden opgeroepen, om te zamen te komen, ten ein de tot het benoemen van het bestuur, het vaststellen der statuten cn het verzoeken der henoodigde concessie over te gaan. Onderdendam, den lstcn .lunij 1842. i) Namens het bestuur voornoemd De Secretaris s Mr. A. J. vak ROMEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1