A"' 1842. ALKMAARSCHE IV" 28. C 0 U R A N T. M a a n d a g 20 Junij. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. ri ruri L De Prijs der Advektehticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centenbehalve 35 centen zegelregt vooy elke plaatsing. BUITENLANDSC11E BERIGTEN. Londen, den 9den Junij. 'e stagnatie in de fabrijkdistrikten duurt op eene voorbeeldelooze wijze voort. Zeer vele spinnerijen laten slechts gedurende den hal ven tijd werken en op verscheiden plaatsen is wederom sprake van vermindering der dagloonen. De voorraad, inzonderheid van katoe nen stoffen is nogtans niet zeer aanmerkelijk en de voornaamste huizen verkoopen tot de tegenwoordige prijzen in het geheel niet, om te wachten tot dat de voorraad ganschelijk zal zijn uitgeput, ten einde alsdan eenigzins betere prijzen te bedingen. De belemmer de aftrek naar Amerika, hetwelk met dreigende consequentie den invoer van Britsche goederen tracht te verminderen, blijft de hoofd oorzaak van dezen bedroevenden staat van zaken, maar ook Oost- iudie draagt daartoe aanmerkelijk bijde uitvoer derwaarts neemt wel veeleer toe dan af, maar de prijzen met name van katoenen stoffen en katoenen garens, zijn daar sedert het jaar 1836 onophou delijk gedaald, zelfs 30 tot 40 pCt.en naardien, uit hoofde van de stremming in den aftrek, in andere landen de massa der daar heen stroomende goederen steeds toeneemtzoo is met waarschijnlijk heid te onderstellendat de prijzen nog verder zullen achteruitgaan en ten laatste volstrekt geen voordeel meer kunnen opleveren. Brengt het najaar geene aanzienlijke verbetering aanalsdan zien wij eenen akeliger winter te gemoet dan de verloopene is geweest. De graan prijzen loopen wederom eenigzins op, doordien de aanvoeren uit het binnenland onbeduidend zijn, omdat men, zoolang de oude koren- regten bestonden, zooveel inlandsch graan als mogelijk was, naar de markt bragt, waardoor de voorraad in het binnenland thans genoeg zaam is opgeruimd. De voorraad van vreemd koorn is in vergelij king met de behoefte niet belangrijk intusschen valt over de mo gelijkheid van spoedigen ruimen toevoer nog niets met zekerheid te zeggen, vermits in den loop der volgende maand zeer aanzienlijke toevoeren van meel uit Kanada en uit de Vereenigde Staten worden verwacht en deze, ten gevolge van den tegenwoordigen middenprijs, niet dan eenen zeer onbeduidenden nominalen tol zullen betalen1 SPANJE. De volgende telegraphische [depêche is den lOden dezer te Parijs bekend gemaakt Men schrijft uit Madrid n De generaal Rodil heeft den 6den Junij de portefeuille van het departement van oorlog aangenomen, en zich tevens belast met de zamenstelling van een nieuw ministerie, waarvan liij het voorzitter schap zal bekleeden. Te Burgos is eene poging gedaan om de constitutie van 1812 te proclameren. De generaal Hoyos is met de noodige krijgsmagt uit Madrid afgezonden, om de beweging aldaar te onderdrukken. De rege ring heeft nadrukkelijke circulaires aan alle de overheden uitgevaar digd, ten einde elke verdere beweging van dien aard tegen te gaan." In bijzondere berigten uit Parjjs maakt men de opmerking, dat de beweging te Burgos van ernstiger aard schijnt te zijn, dan men uit het bekend gemaakte berigt zou moeten opmaken. Vermits toch Burgos de hoofdplaats eener militaire divisie is, alwaar een kapitein- generaal bevel voert, die talrijke troepen te zijner beschikking heeft, meent mendat de afzending van eenen generaal met eene leger- afdeeling uit. Madrid naar die stad noodeloos zou geweest zijn, bijal dien het aldaar gebeurde zich bepaald had tot eene enkele poging om de staatsregeling van 1812 weder in te voeren. Andere berigten gaan zoover van te dezer gelegenheid de reeds vroeger tegen de re gent geopperde verdenking te herinnerendat deze namelijk niet afkeerig zou wezen van de wederinvoering dier staatsregeling, niet zoo zeer om derzelver meer liberale strekking, als wel omdat daar bij de meerderjarigheid van den Koning of de Koningin op het acht tiende jaar bepaald werdterwijl de thans in werking zijnde con stitutie die op het veertiende levensjaar bepaalt. Kleef, den I2den Junij. De schnonc weêrsgesteldheid brengt ons dagelijks meer en meer Vreemdelingen aandie in onze heerlijke omstreken dat vrolijke en Ongedwongen levensgenot zoeken hetwelk men anders gewoonlijk in badplaatsen meent te kunnen vinden. Aan verschillende gelegenheden tot uitspanning of tijdverdrijf ontbreekt het hier ook geenszins: een panoramaeeti kabinet van wassenbeeldeneen uitstekende troep koorddansers houden de nieuwsgierige menigte op eene bevredigen de wijze bezig, terwijl een korps stedelijken muzijkanten van 25 personenhetwelk hier is opgerichteenmaal 's weeks symponien enz. in de grootste logementen der stad Iaat hooren. Bovendien is Jilondin hier weldra met zijn geheel gezelschap te wachten en on derscheidene voorname virtuozen hebben hunne aanstaande concer ten aangekondigd, waarvan aanstaande vrijdag een in de zaal bij Maiwald zal plaats hebben Het schutters-korps maakt reeds zijne toebereidselen voor het schuttersfeest, hetwelk den 9den Julij aan vangt, en waarvan men zich zeer veel genot voorstelt, terwijl, te oordeelen naar de vele bestellingen van kamers, ook daarom voor al veie vreemdelingen ons znllen komen bezoeken, omdat de aan staande groote manoeuvres aan den Rijn eene tallooze menigte toe schouwers tot zich zullen lokken waarvan velen eenigen tijd te vo ren, of ook (om van onvermijdelijke vermoeijenissen uit te rusten en vergoeding te verwerven, voor de zekerlijk zeer geringe gemakken welke in de streken te vinden zullen zijn, Waar de manoeuvres plaats hebben) na den afloop daarvan hier te vertoeven. Met ge noegen nemen wij waar, dat men meer en meer inziet van hoe veel belang het voor onze stad is, om het den vreemdelingen alhier zoo aangenaam mogelijk te maken, en de daarheen leidende pogin gen van den ijverigen burgemeester, krachtdadig te ondersteunen, liet zal daarom zonder twijfel ook wel gelukken om de zich hier bevindende Staelbrondie gelijke geneeskracht bezit als die te Spa, en welker verval alleen toe te schrijven is aan achteloosheid van het vroegere bestuur, weder te herstellen, en door hernieuwing der werken liet indringende vreemde water af te weren, terwijl tevens de waterleidingen en het badhuis in orde zullen worden gebragt. Wanneer eenmaal deze bron die oplettendheid tot zich zal hebben getrokkenwelke zij zoozeer verdientdan zal Kleef zich weder tot eene badplaats verheffen, die vooral gesohikt zal zijn tot eene na- kuur, en die door een prachtig park en schilderachtige omstreken een bezoek zal trekken, zoo als men tegenwoordig niet durft ta hopen. Maar ook zelfs zonder die bron blijft Kleef altijd een bij zonder aangenaam zomerverblijf, en zonder twijfel, bij de zuivere frissche lucht, welke er heerscht, voor de gezondheid hoogst bevor- delijk. Eindelijk is Kleef nog bijzonder geschikt tot een aangenaam vereenigingspunt van vele hier en ginds verstrooide vrieuden en be kenden, die zich voor eenigen tijd of voor goed aan de beslomme ringen hunner zaken hebben onttrokken en voor hun vermaak en hunne vrienden wensclien te leven. Hij, die onze streken eenmaal bezocht heeftzal dit volmondig moeten bekennen. BINNENLANDSCUE BERIGTEN. Amsteiudam, den 15de» Junij. Heden morgen is de haringvloot in zee gegaan. Zij bestaat dit jaar uit 126 Bnizen, als: van Vlaardingen 78, van Maassluis 16 van Amsterdam 7, van Enkhuizen 6, (een meer dan in het vorige jaar,) van de Rijp 6, van Zwartewaal 5, van Middelharnis,,3, van Delfshaven 2, van Schiedam 1, van Pernis 1, van Scheveningen 1. Laatstl. Zondag avond is alhier in de Eilandskerkvolgens ge woonte, deze uitreis godsdienstig herdacht, en zegen over de groote visschcrij afgebeden. Alle weidenkenden zullen zekerlijk de vervul ling dier bede wenschen, en hope dat deze voor het Vaderland nog altijd zoo belangrijke tak van nijverheid, door rijke vangst en goe den afzet moge bekroond worden, en alzoo, ofschoon ook de om standigheden niet gedogen dat zij zich weder tot vrOegeren luister verhefïe, zich moge kunnen staande houden op de ook thans nog schoone plaats, welke zij inneemt. Daartoe zullen, vertrouwen wij, ook de visschers en allen, die aan de vissoherij verbonden zijn, door integriteit ijver en bekwaamheid mede werken. In de zitting Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 Junij jl. is het ontwerp van wet, betrekkelijk de overbrenging der onder de vroegere wetgeving ingeschrevene hypotheken en privilegiën in de thans bestaande nieuwe registers, nadat verscheiden sprekers en llunne Excellentiën de Ministers van Justitie en Finantiën daar over het woord hadden gevoerdmet 46 tegen 3 stemmeufaange nomen. Goes den 13den Junij. Meer en meer wordt hier de behoefte aan regen gevoelt. Want slecht in het oostelijk gedeelte des eiland is voor 3 weken regen van eenige beduidenis gevallen terwijl men hiervan overigens nu reeds meer dan 2 maanden verstoken bleef. Hét goede drinkwater is zoo schaarsch, dat velen zich behelpen met slecht, hetwelk te vreezen is dat voor de gezondheid nadeelige gevolgen zal hebben. Op da harde akkers kan niets verrigt wordenwaardoor alzoo veler han den-arbeid stil staat, hetwelk alhier in dit jaargetijde eene zeldzaam heid is. Verre de meeste te veld staande vruchten, zelfs boomge wassen lijden door de aanhoudende droogteen niet ongegrond is de vrees voor geheele mislukking van sommige, waaronder bijzon der het vlas en de uitgeplnnte meede zelfs de tarwe. Dat hieron der door velen geklaagd wordtis ligt te begrijpendoch hierbij wordt echter vergetendat indien het zoo lang eens had geregend als het nu heeft gedroogd, het erger zou zijn, en dat wanneer er binnen 14 dagen nog regen komt, zulks nog veel goed zoude doen, Hierop zij aller hoop gevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1