1842. isClE !\To 20, C 0 U R A N Va["tiffin h M a a 11 d a tr 27 J a u ij. ^7 7-7 «om 0.' f/1 J 1.1s ^7 ^wlf- - 1 - 1 Re •V*i 'iv! s.&i éi ,r Deze Courant wordt eens in de eek cn wel Vi® iftMff eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen HÜgogpven. lie Prijs der Anv£HTi;tiTjë?t van 1 tot 5 re*1 gels is één Gulden en voor eiken regel meer 20 Centen - behalve 35 centen zegelrcgt voop elke plaatsing. rwi Al. KIM AR, Ir 18uKG E ME F. STFP» en WETMOU 0ER S vn S-. brengen mits deze ter kennisse van alle belanghehberden, dat öc loting voor de Schutterij des loopenden jaars ?al ulaats hebben, ten Jiaadhuisc dezer op Donderdag dén 3fl«e» Jttrtij 1842, des namiddags ten rijf Ure, en roepen alzoo mits deze op; alle ingezetenen de zer Stad en Jurisdictie, welke zich voor den dienst der Schutterij hebben doen inschrijvenom zich (en dage en plaatse voormeld te laten vinden of behoorlijke btj de Commissie bekende genisriigden le zenden, ten einde voorde Schutterij te loten; terwijl de alphabet!- Bche Naamlijsten van de verschillende Ingeschrevenen voor de Schut terij ter inzage van een iegelijk zullen liggen ter Secretarie dezer Stad, van heden tot den dag der loting, des voorunddags van 10 tot des namiddags 2 ure. Alkmaarden 21st"» Junij 1842. Burgemeester en Wethouder* voornoemd F. C. W. D Rif IJ VE STEUN. Ter Ordonnantie ran dezelrt.it, Pc DIElf FONTEIN VERSCHUT 11. K E IV IV f S G V T N G. BÜR GE IE ESTER r.t WE TH OU HERS oer Sta» AEKMAAR brengen bij deze ter keimisse van dc Ingezetenen dezer Staddut bet Kohier der Personeele belasting, dienstjaar 1842-43, wijk A en B, op don Ife"™ Junij 1a42, door den lieer Staatsraad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, en op lieden door 11. E. A. aan den Heer Ontvanger der Directe belastingen binnen de ze Stad ter invordering is overgegeven. leder Ingezetene, welke daarbij belang heeft, wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtehike vervolgingen, welke uit nalatigheid zuu- don voortvloeijeate ontgaan. Al/.muar, den 2o«i('1' Junij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ ES T E M N. Ter Ordonnantie ran deze teen Be WEU FONTEIN 4 ERSCH'JIR. li IN NEVE VN DSG11F RER1GTI Kampen, den lüden Junij. Het uitbrengen van bet paal- en rijswerk aan bet Keleldiep wordt mot ijver voortgezet. Nog vveiuiig verder, on men is tot oji de ge middelde iPcple der Zuiderzee gevorderd, :,ls wanneer doze groot- sehc arbeid voltooid is. Dan zal iaën door kribwerken de zijsprui- ten van dén IJssef tot den grootea stroom heenleiden, ten einde de hoofdstroom der rivier door vermeerde schuring op behoorlijke diep te blijve. Reeds begint onze stad de weldaden tc gevoelen van een maatregelwelke door do wijsheid en volharding van den vorigen gouverneur is tot stand gekomen. Zonder twijfelKampen wordt cene handel- en zeestad; en zoo als zich nu reeds houthandel met Noorwegen begint te vestigen zal er langzamerhand meer en meer zeehandel komenterwijl aan de anderen kant dc handelsbetrek kingen met Duitschlnnd van dag tot dag levendiger worden. Mog- ton dc mocijelijkhoden, welke dn vaart op den Dissel' bezwaren door middel van doorsnijdingen omstreeks Doesburg, toeli spoedig worden opgeheven, en daardoor dc schuring op de rivier van daar af worden vermeerden!. Amsterdamden lSdcn Junij. In de stoomwerkiuigen-fabrijk van dc Hoeren Paul van Vlissin- gen en Dudok van Heel zijn sedert liet verleden najaar, naar liet syslema en dc plannen van de Hecren G. Oehsner en Comp.twee, voor eene tier grooie sleden van Frankrijk bestemderijst-pel-stoom- molcns vervaardigd, welke, naar het oordeel van deskundigen, het hoogste punt vau technische en mechanische uitvoering hebben be reikt, zoo dut er niet ligt elders deze volmaaktheid en naauvvkeu- righeid in de behandeling van mechanische voorwerpen zal worden; aangetroffen. Dezelve zijn voor genoodigden, zoo als wij vernemen; dezer dagen te zien in het etablissement van dc Heeren G. Osc/tner en C°.alwaar de mnehinerién voleindigd en opgesteld zijn. Het gietwerk is uitmuntend, zacht eu zuiver, van het Leste ijzer, en zoodanig uit verscheidene (naar, op ervaring gegronde, bereke ningen gekozene) kwaliteiten gemengd, dat er ook aan geen «Ier talrijke voorwerpen het minste gietgaatje te vinden is. Daardoor is dan ook mogelijk geworden de voleindiging en verdere bewerkingen op die hoogte te brengen, dat in de oogen van bevoegde beoordee laars bel werk ophoudt gewoon machinerie-werk te zijn en meer in de klasse van groutsch liorologie - werk behoort te worden ge rangschikt. Vvij vinden voor ons gevoel een streeleml genoegen daarin, dc,t onze sioomwerktuig-fabrijkanteneven .als vroeger onze werktuig-! kondigen, ook thans in vreemde landen naar waarde worden ge-j Schat. Ginds in Rotterdam, stoom-!, rijgs-vaav-tuigenhier een j troseh werk voor nijverheid, beide voor Frankrijk bestemd, leveren I het bewijs dat men buitenslands op nieuw begint tc begrijpen dat1 hier te lande even zoo goede werktuigen kunnen geleverd worden a's :n Engeland. Wenschelijk ware het geweestdat de Heeren G. Ocf".>er en (T. «Ie bestelling eu het werk over onderscheiden fabrij- l.en liadd-n kunnen verdoelen b. v. het geslagen ijzer bij de eene, het zware gietwerk bij eene andere, en de wielen en fijnere wer ken bij eene derde. Maar wij vermoeden, dat de nabijheid vau de fabrijk vu:i de Heeren van Vlissin gen cn van Heel aan hun etablis- nirnt, welke, bij plotselijke veranderingen in teekeningen of mo dellen en het nagaan der werkzaamheden, zeer te past kooint; als ook misschien eene oude betrekking, daar dezelfde fabrijk voor tieiï j. ren de machineriën voor hunne pelmolens heeft geleverd, hen daartoe heeft doen besluiten; hoe dit ook zij, de Heer Ochner heeft op nieuw blijken gegeven van zijne zucht tot bevordering van 's lands nijverheid; want reeds bij den opbouw van zijn etablissement, beeft bij door zijne volharding, om alle machinericn en stoomwerktuigen! hier te laten vervaardigen, het bewijs geleverd, dat men in het mac'ninën-wezen Engeland niet noodig heeft. De eerste invoerder, van dezen tak van nijverheid hier te lande geweest zijnde, wordt hij zulks andermaal in Frankrijkterwijl hij aldaar de voorkeur doet geven aan machineriën van onze inlandsche fabrijken, zoo dat dit werk voor buitenslands, eerlang door andere niet minder be langrijke gevolgd zal worden. Schevmingen Eerste Badberigtden 19den Junij. Terwijl vroegtijdige verwarming van lucht en zee de opening van' liet badsaizoen reeds den lsten Junij veroorloofde, waren het nog- tans tot op de helft dezer maand nagenoeg alleen ingezeten der re sidence, die van de zeebaden gebruik maakten, daar vreemdelingen gewoonlijkde bestendigheid van vroegere warmte wantrouwende hunne reis herwaarts tot lateren datum uitstellen. Dit is dan ook dc reden, waarom er tot nu toe noggeenc badberigten zijn uitgegeven geworden. Niettemin was, onder begunstiging van het schoonste wes der, liet getal der dagelijks gegeven baden, gedurende dien tijd/ niet onaanzienlijk, en klom hetzelve dikmaals tot bij de honderdj hetgeen niet te verwonderen was, daar reeds op den 8sten dezer de temperatuur der zee tol op 67 gr. F. gerezen was, en zich, on danks dat de lucht wel eens wat koeler werd verscheidene dagen op d e hoogte staande hield. Niet minder werden de gezellige ver- 1 eenigBigeri op het badhuis eu aan strand door liet schooiie weder begunstigd. Vooral waren dezelve des Zondags talrijk, wanneer het franije Muzijk van bet BataHIon Jagers, dat nu onder eene sierlijke Tentmidden op het terras geplaatstzich wekelijks op dien dag van 6 tot 8 ure hooien laat, dezelve verlevendigden en veraange naamden. De Tabic d'Hóte is mede zeer bezocht geworden en heelt zoo veel bijval gevonden, dat men reeds bedacht is, om voor een volgend saizoeu eene zaal daarvoor aan te bouwen. Daar nu ook de v teemde badliezoekers beginnen aan te komen en er spoedig per sonen van Imogen rang verwacht worden, voor welke aanzienlijke bestellingen zijn gemaakt, bestaat ér alle reden, te hopen, dat het ingetreden badsaizoen met de gunstigste van zijne voorgan gers niet alleen zal kunnen wedijveren, maar zelfs dezelve zal over treffen. Soëstdukden I Qden Junij. Heden middag ten 2 ure is L. M. de Koning alhier aangekomen met 'i. M. dé Koningin, die een half uur bevorens Hoogstdcnzelven was te gemoet geredente zamen in bet rijtuig gezeten. Z. M. de Koning is des avonds ten 7 ure naar 's GraVenhage teruggekeerd. H. JE de Koningin zat nog alhier verblijf honden en neemt door Hoogslderzelver minzaamheid aller harten in. Zeer dikwerf ziet men H. 11. vergezeld van H. K. II. Prinses Sophia, zonder ecnig ge- volg of geleide, zoowel in het bosch als langs den publicken weg wandelen, allen, die baar ontmoeten, vriendelijk groetende of toe sprekende. Men weet niet voor hoe lang H. M. en onze beminde prinses zich bier zullen ophouden, maar Hoögstderzelvër gulhartig- ieid en de vele bewijze van lloogstd. liefdadigheid verwekken alge meen den wenvh dat beide de vorstinnen Hoogslderzelver sejour ouder ons nog van langen duur mogen doen zijn Onze geheele be volking is vervuld met gevoelens van eerbied en liefde jegens do verhevene, grootmoedige Koningin, die zich den naam van 'sLands 51: der zoo te regt beeft verworvenen jegens Iloogstderzelver aan minnige Dochter, wier eerlange scheiding van ons, reeds vooraf wordt betreurd. Arnhem den 19dcn Junij. De vooruitzigten van de veldgewassen zijn in deze streken, mot uitzondering slechts van enkelen, over hei algemeen niet bijzónder gunstig geworden door het aanhoudende drooge weder, waardoor de grond der akkers als bot ware naar asch gelijkt en de vruchten verdord zijn. De oogst is daardoor wel aanmerkelijk in gevaar ge il ragtdoch niet in die mate, dat men dezelven nu reeds als on- herstelbaar mislukt zou mogen beschouwen. Een spoedig opkomen de regen zou nog veel kunnen toebrengen tot eenen nog gelukki gen oogst. Vele eldgevvassen staan wel kwijnende op de akkers, dueh de kooruvruchten hebben minder geleden dan men verwacht heeft, terwijl de tabak redelijk goed te velde staat. Met de wcilan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1