A0' 1842. ALKIAARSCHE N° 'Al. COURANT. M a a a d a g 4 J U I ij. Vv\v v. f. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen «llgegeven. De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re gels is één Gulden, èn voor eiken regel mcef 20 Centen, behalve 35 eenten zegelregt voor elke plaatsing. 8TAATSRA \D, GOUVERNEUR nrn Provincie NOORD-HOLLAND. Ontvangen hebbende eene resolutie van den Heer Staatsraad, Ad ministrateur voor de-Registratie, het Kadaster en de Loterijen, Gelet hebbende op de-zelfs Resolutie van heden, waarbij, kracht tens Zijner Majesteit* besluit van den 20sten Mei 1841n°. 119, word- vastgesteld eene 187ste Loterij, brengt bij deze ter kenuisse van ie der, die verlangen mogt in genoemde Loterij deel te nemen, dat ten aanzien van dezelve zijn gemaakt de navolgende bepalingen: 1°. De 187ste Loterij ZaI bestaan uit zes en twintig duizend loten, dertim duizend prijzen en rijf en vijftig premien, overeenkomstig liet plan aan deze gehecht. 2°. Ten behoeve van 's Rijks schatkist zal worden ingehouden vijf tien ten honderd van alle prijzen en premien van één honderd gulden en daarboven, en tien ten honderd van alle prijzen van zeventic gul den en daarbeneden, alles onverminderd de bijlage van twee vulden voor ieder klassikaal lothetwelk voor de laatste klasse verwisseld wordt. 3°. De loten zullen in geene kleinere deelen mogen gesplitst worden, dan in twintigsteri. 4°. De toelating van splitters en debitanten zal moeten geschic- den, met in acht neming van de bepalingen in de Koninklijke be sluiten van den 5den November 1818 (Staatsblad n°. 37) 13 dito 1827, n°. 145 (Staatsblad n°. 50) en n°. 146, en van den 6den Janu ary 1831, n°. 68 (Staatsblad n°. 2) vervat. 5°. De klassikale loten voor de eerste klassezullen voor den in- legprijs verkrijgbaar zijn voor de bonders van loten, die in de laatste klasse der 186ste Loterij met niet zijn uitgekomen; mits tot het be komen derzelven ten kantore van den Ontvanger-Generaal der Loterij te 's Gravenhageof van een der collecteurs aanvraag gedaan worde binnen de twee eerste wekenna de opening der collecte. 6°. De voornoemde Ontvanger - Generaal zai, bij de opening der collecte voor de 187ste Loterij, voorloopig een getal van duizend drie honderd loten afzonderen en beschikbaar houdenom daaruit aan in gezetenen van het Rijk, geene loterijhandelaren, doch hem bekend zijnde als loten voor eigen rekening te willen spelenmitsgaders aan zoodanige personenwelke uit hoofde hunner vroegere betrekkingen tot de loterijen hier te lande, aanspraak daarop kunnen maken en hem daartoe bijzonder door den Minister zullen kunnen worden aangewe zen, geheelen loten tegen den inlegprijs te kunnen afgeven, zoo lang de voorraad strekt, mits de prijs van de alzoo afgegevene loten aan hem in ééns voor alle klassen voldaan worde. 7°. De Ontvanger-Generaal meergenoemd, zal van do uitgifte der voorgenoemde loten eene behoorlijke opgave aan den Minister inzenden. 8°. De Collecte der 187ste loterij zal geopend worden op Maan dag den 20sten Junij 1842 en worden gesloten op Zaturdag den 2den Julij daaraanvolgende. 0°. De trekking van de eerste klasse der Loterij zal plaats hebben, en geheel moeten afloopen op den 18, 19, 20 en 21 sten Julij 1842; die der tweede klasse op den 1, 2, 3 en 4den Augustus 1842; die der derde klasse, op den 15, 16, 17 en 18den derzelfde maand; die der vierde klasse, op den 29, 30, en 31sten Augustus en 1 Sep tember 1842en die der vijfde of laatste klasse, op den 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 22, 26, 27, 28 en 29sten September en 3, 4, 5 en 6 October 1842, terwijl de laatste 100 nummers op Vrijdag den 7den October 1842, zullen getrokken worden. 10°. De collecteurs, splitters en debitanten, zullen bij het ver- koopen of verhuren van loten niet meerder mogen vorderen dan: Rij verkoop van loten voor alle klassen of doorgefourneerde. Geheele loten 69.00. Halve 34.50. Vijfde 13.80. Tiende f 6.90. Twintigste 3.45. Van de klassikale loten voor de eerste klasse: Geheele loten ƒ14.00. Halve ƒ7.00. Vijlde 2.80. Tiende ƒ1.40 Twintigste 0.70. Voor de tweede klasse: Geheele loten 26.00. Halve 13.00. Vijfde 5.20. Tiende 2.60. Twintigste 1.30, Aoor de derde klasse: Geheele loten 40.00. Halve 20.00. Vijfde 8:00. Tiende 4.00. Twintigste 2.00. Voor de vierde klasse: Geheele loten 56.00. Halve 28.00. Vijfde 11.20. Tiende f 5.60. Twintigste f2.80. Voor de vijfde klasse: Geheele loten ƒ71.00. Halve ƒ35.50. Vijfde 14.20. Tiende 7.10. Twintigste 3.55. Bij verhuring voor de eerste klasse Geheele loten 4.00. Halve 2.00. Vijfde 0.80. Tiende f 0.40. TWintigstc 0.20. Voor'de tweede klasse: Geheele loten 8.00. Halve 4.00. Vijf de 1.60. Tiende Ö.80. Twintigste 0.40. Aroor de derde klasse: Geheele loten ƒ10.00. Halve ƒ5.00. Vijf de ƒ2.00. Tiende ƒ1.00. Twintigste 0.50. Voor de vierde klasse: Geheele loten ƒ14.00. Halve ƒ7.00. Vijf de f 2.80. Tiende 1.40. Twintigste 0.70. Voor de eerste week der vijfde klasse: Geheele loten 18.00. Halve ƒ9.00. Vijfde 3.60. Tiende 1.80. Twintigste 0.90. Diegenen, welke do hierboven bepaalde prijzen voor klassikale kooploten hebben betaald, zullen, indien hun lot niet wordt uitge trokken, in do klassen, waarvoor hetzelve genomen was, derzelver Journiascment voor de volgende klassen kunnen voldoen, gelijk net zelve bij het plan is vastgesteld, namelijk: voor geheele loten: Bij de verwisseling voor de tweede klasse met 12.00. Voor de derde klasse met ƒ14.00. Voor de vierde klasse met 16.00. Voor de vijfde klasse met 15.00. en voor de gedeelten van loten naar evenredigheid van deze prijzen; alles zonder verdere bijbetaling van eeuig opgeld. 11°. De prijs, waarvoor de lotengedurende de verdere trekking der vijfde klasse zullen mogen verkocht en verhuurd worden, zal nader voor elke week afzonderlijk worden bepaald. De collecteurssplitters en debitanten zullen zich moeten gedra gen naar de vorenstaande bepalingen, welke, te dien einde, over eenkomstig art. 3 van het Koninklijk besluit van den 6den Januari] 1831, n°. 68, in de Ncderlandsche Staats - Courant zullen worden geplaatst. Dien ten gevolge worden de ingezetenenwelke geheele doorgei fourneerde loten, tegen den inleg-prijs mogten verlangen, oplet tend gt laakt op de bepaling, volgens welke de afgifte dier loten onder de daarbij aangewezene beperkingenaan den heer Ontvanger- Generaal der Loterij is opgedragen, ten wiens kantore men zich iu persoon of bij gemagligde zal moeten vervoegen ter verkrijging van dezelve loten. Brengt de voorschreven bepalingen ter kennisse van alle diege nen, die daarin behing mogten stellen, Haarlemden 24stc" Junij 1842. De StaatsraadGouverneur voornoemd/ Van E VV IJ C K. D IfUITENLANDSClIE BERIGTEN. UITSCIILAND. Frankiort, den 24sten Junij. Hét weder heeft in de laatste dagen ook iu het zuidwestelijk geJ deelte van Duitsehland zulk eene gunstige verandering ondergaan dat men daarvan nog zeer verblijdende uitkomsten voor den oogst raag verwachten. In allen gevalle zal daardoor het drukkende ge-s brek aan beestenvoeder en misgewas van onderscheiden levensbe hoeften worden verhoed. Hoogst verkwikkende warme on woersre-i geus wisselen met vriendelijken zonneschijn af, zoodat moedeloos heid en wezeittlijk droevige uitzigten thans door blijde hoop zijn vervangen. Reeds zijn zoowel hier als in de omstreken de prijzen der verschillende levensmiddelen, die bereids op eene ongevvono wijze waren beginnen te stijgen, merkelijk gedaald en men hoopt dat deze daling te meer zal aanhouden, vermits onze weerkundigen nog verderen voortduur van het gelukkiglijk nog bij tijds verander de weder voorspellen. Uit de Rijngau schrijft men, dat de gevallen regen de druiven heeft behoed voor de beschadiging van den hooi- worin, die zich sterk begon uit te breiden. BINNENLANDSCIIE BERIGTEN. Alkmaar, den 3Osten Junij Heden had alhier voor de Wel-Ed. Commissie van Onderwijs eiv den WEd. Gestr. Heer Schoolopziener het [jaarlijksche Examen plaats in het Stads-Instituut voor Onderwijs en Opvoeding onder Directie van den Heer G. J. Gersen. Nadat de morgen uren hier aan gewijd warenwerd in den avond van dezen zelfden dag, in de zoogenaam de Blaauwe-kamer op het Stadhuis, door de Wel-Ed. Heeren van do Schoolcommissie en in tegenwoordigheid van den Wel-Ed. Gestr, Heer Schoolopziener eene plcgtig uitdeeling van Eereprijzen gehou den aan de Leerlingendie door vorderingen in de verschillende vakken van Onderwijs en goed gedrag, hadden uitgemunt. De ouders der Leerlingen, tot de bijwoning dezer plegtigheid uit- genoodigd, vormden eene aanzienlijke eri talrijke schare. De Instl- tuteur heeft met dankbetuigingen aan de Wel-Ed. Commissie en aan den Wel-Ed. Achtb. Magistraat, met aanspraken aan de bekroonde en onbekroonde jongelingenen aan de Oudershet Feest geopend afgewisseld en gesloten. De bekroonde jongelingendie in de En- gelsche, Frausche en Hollandsche Talen hunnen hartelijksten dank betuigden voor de hun vereerde Prijzen, wéren: le Klasse 2" Afd. ffC. Groenevelt en O. Kehl. 2e Klaèse 1? Afd. J. GooijI). van der Werf F. Planteijdt en li. tonijn. 2» Klasse 2<" Afd, Schriu- ken, F. C. Ziir-Muhlen en Prins. 3e Klasse lr Afd. IV. T). Kru- seman van Ellen, J. SpanjaardtA. L. Akkermans en C. J. J/eeres. 3e Klasse 2e Afd. J. Wiedenbrug. Dit Instituut blijve bij voortduring aan de levendigste belangstel ling en deelneming van geëerde Stadgenooten en vreemdelingen aan bevolen. Naar men verneemt, is de hoop op het bezoek waarmede vol gens vroegere geruchten, Z. M. den Koning de provincie Noord- Holland en ook deze Stad, zoude verêeren; op nieuws verlevendigd, zoo zeer, dat zulks nog in den loop dezer maand zoude kunnen plaats vinden. Op deh huize Samarang te Brammen is den 7dën Mei jl. overleg

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1