A mi ALKIAASISCIIE C M A I T. :mmr 3T a a n <1 a g è;sm 11 Ja l ij. Doze Courant. wordt eens in dc week en wel elk en Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. itniïiiSStt®'! I s- Ii!!<!j jjltïWiilivllfi Jte /ani&SMIIillI De Prijs der Advertenticn van 1 tot 5 re. gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. 'E STA \TSR Al), GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Geleien de missive van den Heer Opper-hou t vastervan (ieu 17<len Jmiij II., n°. 23, omtrent de opening der jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberation van Heeren Gedeputeerde Staten, van den 23sten Julij 11., n". 10. Gezien Art. 11 van de wet van den 114m Julij 1814, en hetKo- ninklijk besluit van den u'1'1" Julij 1823, (Staatsblad n°. 20). Brengt bij deze ter kennissc van de daarbij belanghebbenden, dat do opening der jagt op Ganzen. Eenden en Watersnippen, wat de publieke jagt aanbelangt, op het Water, langs de Stranden, Oevers van Meeren, Veen plassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassige Landen, door den lieer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van llecren Gedeputeerde Staten op den eersten Augustus eerstko mende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft, in en langs Bosseben, alsmede op Rouw- en Weilanden tot bet gewo ne jaglveld beliooi ende. Wordende de Kooilieden, bij deze, tevens herinnerd, dat, volgens ort. 3 van Z, M. besluit van den 1 December 1820, (Staatsblad n°. 26) hunne Kooi-eendeu tot den l'teu September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boele daarbij bepaald. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en gealïigeerd alwaar zulks, in deze provincie te doen, gebruikelijk is. Haarlem, den I'ten Julij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, V a n E W IJ.C K. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN der Stad ALKMV \R Uit alles wat zij gezien en door verschillende berigten vernomen hebben, ten vollen overtuigd, dat de spoedige redding en gelukki ge bewaring, welke den Heer J. I. J. Lutlerot en deszelfs belenden ter gelegenheid van den brand van den 5,len dezer maand hebben mogen ondervinden, naast Hooger hulp, alleen te danken is aan den onvermoeide» ijver der Pijp- en Spuitgasten en vele hulpvaardige en belangstellende Ingezetenen, terwijl de algemeene orde, welke bij die gelegenheid heeft gelieerscht, aan de regelmatige werking der Schutterij en van de bezetting moet worden toegeschreven. Stellen het zich tot een genoegen, mits deze hunne bijzondere te vre- denlieid daaroverop het ondubbelzinnigs! te kennen te geven, en aan ieder, zonder onderscheid, die zich daaronder kan begrepen reke nen, voor de in deze door hem aan den dag gelegden moed, ijver co getrouwe pligtvervulling hartelijk dank te zeggen; met de verze kering, dat Zij, hier door op nieuw geleerd, voor de toekomst een oog van vast vertrouwen vestigen op hen'aan wie in tijd van ge vaar en noodde middelen van redding en de bewaring van rust en orde zijn toevertrouwd. Alkmaar, den Bilen Julij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. D RUIJ VESTEIJ N. Ter Ordonnantie ran deze/ren, bij afwezen van den Secretaris P. SPANJAARD T. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Groningen, den 30sten Junij. Gisteren heeft de publieke aanbesteding plaats gehad van het leg gen van de aardebaan en de bestrating van den kleiweg van Gro llingen naar Winsum. Dc ïïeer W. ran Dijk, van Blankenham, in Overijssel, heeft het leggen van de aardebaan en de bestrating van dezen weg aangenomenzoo men verneemt voor eeno som van ruim 70,000, In den loop van het volgende jaar zal derhalve deze kleiweg, die gewoonlijk gedurende bet grootste gedeelte van bet jaar onbruikbaar isin eenen te allen tijde bruikharen straat weg zijn herschapen. Men verheugt zich over deze aanstaande be langrijke verbetering van de communicatie dezer stad met een volk j-ijk én blocijend gedeelte der provincie, en hoopt, dat het wel slagen dezer onderneming moge strekken tot een aanmoedigend voorbeeld, om meerdere wegen in deze provincie, die thans dik wijls niet of mneijelijk te gebruiker zijn, en die daarvan de kosten zonden kunnen dragen, in straat- of grindwegen te veranderenen nl/ixi niet bet gewestelijk bestuur, dat in de laatste jaren met bet beste gevolg veel aan bet verbeteren van wegen heeft te koste ge- lcd, mede te werken tot bevordering van de middelen 'van com municatie, en daardoor lot vermeerdering bloei eu welvaart in onze provincie. Amsterdam, deis helen Julij De eerslé haringjager is gisteren avond té VI aar dingen aan gek re j m, medebrengenden 37) ton, welke haring beden morgen, circa j in onze stad ontvangen is. men 7 ure Groningen, den 4de» Julij. tc -ncvnnt, dat de Hervormde Gemeente le Muntendam tot vermindering van de schuld, welke er bij die nieuwe Gemeente nog bestaat, van Z. iïï. JEillcm Frederik, Graaf ran Nassau, heeft ontvangen de aanzienlijke bijdrage van vijfhonderd guldenwelke gilt door de gemeente met groole blijdschap is ontvangen. De jaarlijksche harddraverij is II. Zaturdag teEzinghe, tol gc^ noegeu ecner groote menigte toeschouwersvan heinde en jer toe gestroomd om dat volk feest bij te wonenin de beste orde afgeloW- pen. Negen paarden dongen naar den prijs, bestaande in een fraai chaisgcreide met zilver gemonteerd. Ofschoon alle paarden loilelijk op de baan draafden, won het paard Wilhelmijntje van den lieer A. ran der Hoop, uit Amsterdam, zonder veel moeite, den prijs. In bet bcrigt uit Ezinghe, over dit volkfeest ontvangenwordt het veel eer ge noemd voor dat dorp, dat deze beroemde harddraver uit Neerland» hoofdstad derwaarts gekomen is, om mede te dingen in den aldaar plaats gehad hebbende wedstrijd. Na aüoop daarvan vierde men tot laat in den nacht feest en genoot men dc genoegens dér muzijk, uitgevoerd door het sedert vele jaren aldaar bestaand muzijk-gezel- schap, dat insgelijks aan de harddraverijdoor het uitvoeren van onderscheidene stukkenniet weinig luister bad bijgezet. 's Gravenhage, den 5den Julij Den 30sten Junij is de twaalfde Vergadering van het hoofdbestuur der Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs on der de slaven en verdere heidensclie bevolking in de kolonie Surina me alhier gehouden, onder voorzitting vail den vice-president Jans sen en werd onder anderen ook bijgewoond door dén [heer Otto Tank, afgevaardigde van het hoofdbestuur der Broedervereeiiiging to Berthelsdorf. Het jaarlijkse!» verslag, door den secretaris van de Wijnpersse <»- vergelegd, was zeer belangrijk, en leverde nieuwe bewijzen van den gunstigen voortgang der ijverige werkzaamheden van de Erangeli- ftonc broeders. In liet bijzondc. block daaruit dat de bedenkingen welke nog ten aanzien dier werkzaamheden in de kolonie bestonden genoegzaam geheel zijn verdwenen, zoodat ook de eigenaars, admi nistrateuren en directeuren van de plantagien, die nog niet voor de broeders geopend waren, zich thans beijveren, om .hmine slaven aan het godsdienstig onderwijs aan te bevelen van Evangelische zen delingen, die met christelijke wakkerheid arbeiden, en daarbij hun nen invloed aanwenden, om de slaven te overtuigen van hunnen pligttot het getrouw dienen hunner meesters, met kalme berus ting ia het bestuur eener wijze Voorzienigheid; hetgeen vooral van groot aanbelang is, om de zucht naar vrijheid te matigen, die bij deze monsciien is opgewekt door de bespoedigde emancipatie hunner lotgenooten in de Engelsche koloniën. Godsdienstige verlichting is den menseh onder alle omstandighe den goed, bet zij dan, dat hij geroepen wordt om meerdere maat schappelijke voorregten te genieten, het zij dat eene voortduring van bestaande inrigtingen zijn standpunt Onveranderd late. Uit dat oogpunt meent dan ook, deze maatschappij, die juist tot dat doe! is ingerigt, zich bijzonder aan de belangstelling aller vrien den van christendom en menschlieid te mogen aanbevelen; Alkmaar, den 5den Julij In den laatst verloopen nacht, omstreeks een ure, werd alhier brand ontdekt in het huis van den Confiturier I. J Eutterot de spoedige voortgang der vernielende vlammen heeft de bewoners de brandende woning met levensgevaar doen verlaten aangebragte ladders ware hune eenige redding; ten vier ure is men door den aanhoudenden jjver der spuitgasten den brand meester geworden zonder dat aanmerkelijke schade aan de belendende pereeelen is veroorzaakt. Hetzelve Imis is geheel uitgebrand en naar wij ver nemen zeer laag verwaarborgd. Mot genoegen lazen de ingezetenen der stad Alkmaar, dezer dagen, bij de opgave ran de benoemde Heeren tot Leden van de twee de Kamer der Staten Generaal voor de provincie Noord-Holland on der meer andere respectable namen die van hunnen Burgemeester de Wel-Ei 1. Geb. Heer E. C. W. Druijnesteijnwien zij om zijne verdiensten ten aanzien der AJferaaarscbe Burgerij hoogschatten, en bovendien, om dat zij in die verkiezing hebben gemeend te mogen opmerken eene zelfstandige geest, waardoor zieh de vergadering der provinciale Staten van Noord-Holland, (ten spijt van bet geschrijf van sommige dagbladen) heeft gekenmerkt, terwijl zij zieh uit die on derscheidene benoemingen voor de belangen rlracr stad m het Lij zonder, ên voor Noord-Holland in het aigemem bij voortduring veel goeds voorspellen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1