r 1842. ALKMAARSCIÏE W 29. C 0 R A N T. n> Maandag 18 Jul ij. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. De Prijs der AdvertentiCn van 1 tot 5 re. gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. PUBLICATIE. *E STAATSR AAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-IIOLLAND. Gelezen rle missive van den lieer Onper-hnntveclervan den 17(le,t Junij II., n°. 23, omtrent de opening der jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten van den 23*ten Juli, II., m. Gezien Art. 11 van de wet van den llden jujjj J814, en hetKo- liinklijk besluit van den 5d"> Julij 1823, (Staatsblad n°'. 26). Brengt bij deze ter kennis.se van de daarbij belanghebbenden, dat de opening der jagt op GanzenEenden en Watersnippenwat de publieke jagt aanbelangt, op het Water, langs de Stranden, Oevers van Meeren, A'eenplassen en Rivieren, mitsgaders op lage moerassige Landen, door den Heer Opper-Houtvester voornoemd, met overleg van Heeren Gedeputeerde Statenop den eersten Augustus eerstko mende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft, in en langs Bossdhen, alsmede op Bouw- en Weilanden tot het gewo ne jagtveld bekomende. Wordende de Kooilieden, bij deze, levens herinnerd, dat, volgens art. 3 van Z. M. besluit van den 1 December 1820, (Staatsblad n°.°26) hunne Kooi-eenden tot den Is'''" September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boete daarbij bepaald. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwenden, zAl deze alomme worden gepubliceerd en gealligeerd, alwaar zulks, in deze provincie te doen, gebruikelijk is. Haarlem, den lslcu Julij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Vu EWIJCK. WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WET1I0UDEREN der Stad ALKMAAR, brengen bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dienen voorts van alle degenenwelke zulks maar eenigzins Zoude mogen aangaan. Dat te rekenen van den lijden dezer maand tot en met den 19ien Augustus dezes jaars, geene Honden langs de straten, wallen en Vvegeri dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen losloopen in Beniger manier, ook Zelfs niet gemuilband. Dat évenruin gedurende dien tijd de Honden aan de stoepen of erven der huizen aan de straat, zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle losloopende Honden, welke zullen kunnen worden gevan gen en die,' welke aan de straat vastliggende worden gevonden, da delijk op eeliO verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelven mogten re clameren, te worden teruggegeven, tegen betaling vau drie Gulden terwijl zij na verloop van deze 24 uren zullen worden van kant ge maakt. Dat voor elke Hond, welke losloopende zal worden gevonden, en niet, of niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van renen Guldenterwijl boven dien alle losloopende Honden oumiddelijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen eiken eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van politie stipte- lijk na te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Diena ren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gemagtigd tot het opvangen of dooden der Hondenin geene deele hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligtdaar zulks ten oogmerk heeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en Jurisdictie te behoeden voor de schrikkelijke gevaren der Hondsdol heid; welke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt ia deze, te weeg gebragt kun nen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders Voornoemd, den lö'1"1 Julij 1842. F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie vnp dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHU1R. BUITENLANDSCIIE BÈRIGTEN. 1) U I T S C n L A rt D. Florence, den 24stcn Junij. Arerleden Zondag middag waren eene menigte mensehen te Pisa in de Pelerskerk verzameld. Plotseling werd ongemerkt eene groo- te bank omgeworpen, hetgeen in de ruime kerk eenen zweren klank Veroorzaakte en reeds genoeg was om den geloovigen een geduch- ten schrik aan te jagen. Terstond daarop riepen verscheiden per sonen: de kerk stort in, en nu was niemand meer te houden; een ieder spoedde zich zoo goed hij konde naar de uitgangen, velen werden ter nedergeworpen en jammerlijk loegerigt. Dit was het door dieven voorbereide oogenblik en deze violen nu niet de groot ste woestheid over hunne si a gl offers heen ringen werden van de vingers, doekspelden en ketens van de halzen, oorringen uit da ooren gerukt. De verwarring was onbeschrijfelijkeene vrouw werd voor dood naar de sacristy gedragen. Men heeft geen der dieven kunnen arresteren, hoewel he* vermetele bedrijf op heldoren dag werd ondernomen. Uit Pirano wordt gemeld, dat de Aartshertog Frederik vatt Oos tenrijk binnen kort met liet nieuw gebouwde fregat Bellona van 52 stukkeu geschut eene reis naar PortugalEngeland en Holland gaat ondernemen, waarna hij misschien ook eenige transatlantische ha vens zal bezoeken. Het stadje Leuch ten bergin Beijeren, is in den nacht van den 4 op den 5den dezer, door eenen hevigen brand, tot op eeni ge weinige huizen na, geheel in de asch gelegd. De Oosten. Heobachter geeft berigt van eenen brand, die op 18 Junij te Ilasskoi is uitgebarsten en in den tijd van 3 uren 300 woonhuizen en 150 winkels heeft vernield. Voor eenige jaren, kwam in Parijs een Hollander, Coppenaal ge naamd, en zette een gaarkeuken op; door zijne Hollandsche bouil lon kreeg hij eene bijzondere vermaardheid en thans verbruikt hij wekelijks 5 ossen in zijne keukens. Van 15 Junij 1841 tot 6 Maart 1842 heeft hij 2311 ossen doen slagten. Twee en dertig inrigtingen, door Parijs verspreid, verkoopen met het beste gevolg deze bouillon. De meeste gestichten der hospitalen ontvangen hunne spijzen uit deze inrigtingen. Dezer dagen heeft de Heer Coppenaal voor de regtbank aangeklaagd den schrijver van het dagblad la Feritéden Heer La- cazeeischende 10,000 fr. voor schade en interest ten behoeve van de armen-gestichtendewijl hij den 7den Mei jl.een artikel heeft geplaatst: Le bouillon llollandais et M. Coppenaalwaarin hij zegt, dat die bouillon voor de gezondheid nadeelig is en door welk ge schrijf bij den ondernemer lastert en benadeelt. Nadat de advocaat Rousse den beschuldigde had verdedigd, heeft de regtbank den schrijver Lacaze veroordeeld tot eene maand gevangenis en in 1000 fr. boete. Op de hoogte van het eiland May, aan de kust van Ierland, i3 op den 15den Juni II., eene oude haai gevangen, in een tarbotnet. Het monster heeft zes reijen tandenen deszelfs maag bevatte eene kleine tinnen doos, inhoudende: een cachet met romeinsche kop, keurig gegraveerd, vier en dertig medaljes, Engelsehe van den tijd van Karei II en George II, en voorts Fransche, Hollandsche, Ro meinsche, BrasiliaanscheHindousche, Chinesehe en Indische, docli zoodanig reeds in staat van vertering dat zij verder niet te ontcijfe ren zijn; voorts een oude kaart van Schotland, waarin de namen dei- plaatsen anders gespeld zijn dan dit tegenwoordig geschied; verder een stuk van de Ediinburger Evening Conrant, met dagteekening van den Dden September 1811, waarin twee zilveren medaljes met het jaartal 1671die volkomen bewaard zijn. Het cachet was in een stuk van den Courier gewikkeld, dragende dagteekening van den 10 Mei 1811. B E L G I E. In den Antwerpschen Prècurseur treft men eenen brief 7an eenen reiziger aan die zich met de Nederl. Stoomboot Laurens Koster, van Antwerpen naar Rotterdam, heeft begeven. Hij verzekert, Hat zij eene der beste Stoombuoten iswelke in die vaart zijnen deelt het volgende mede Ten 4 ure des morgens van Antwerpen vertrokken zijnde, kwa men wij ten 1| 'snamiddngs te Rotterdam aan, en hadden derhalve de reis in 9| uren afgelegd, daaronder alle oponthoud van aanleg te Bath, in- en uitlading begrepen. Het weder was slecht en het water zeer onstuimig en nogtans zette het vaartuig deszelfs reis voortzonder aan de reizigers die zware schokken to doen onder vinden, welke altijd onaangenaam zijn, zelfs aan dengenen die het zeereizen gewoon is. Deze goede hoedanigheid is ongetwijfeld tc e to schrijven aan den stevigen bouw van den Laurens Koster en aan do beweging zijner werktuigen. De vertrekken voor de reizigers zijn prachtig en smaakvol ingerigt. Zij bieden den reiziger behalve eene buitengewone zindelijkheid alle mogelijke gemakken aan. De dienst van den echeeps-kok laat niets meer te wensclien over. Men leest in het Joürn. de la Haye van II. Zatnrdng De heer Noel des Quersonnieresoud - krijgscommissaris, werd geboren te Valenciennes in 1728 (heeft dus zijn 114 jaar bereikt.) Deze verbazende grijsaard woont le Parijs: hij heeft noch gebreken, noch ongesteldheden; houdt dagelijks vier maaltijden, scheert zich zeiven leest en schrijft zonder bril zingt zeer aangenaam en slaapt zoo goed als iemand. Zijn gesprek vloeit over van anekdoten, zelfs beoefent hij de poezij met vrucht. Men zegt dat de heer des Quer sonnieres nog steeds gevoelig is voor de bevalligheden der schoone scxe cn op rijn 00 jaar een engclsch meisje heeft gehuwd, welke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1