vrouw in de kraam van een zoon is gestorven. Hij vertelt dat zij- ,Ve grootmoeder in liaar 125 levensjaar aan de gevolgen eener mis pas 'is overleden. Schertsenderwijs noodigt hij zijne keunissen legen tie volgende eeuw op zijne begrafenis. Tn Pinn"' hebben den 2den dezer ongeregeldheden plaats ge had, waartoe éene kleinigheid aanleiding heeft gegeven. Ben to- ripen dap had een vleeschhouwer een knaap, die zeker met veel goeds had verrigt, in huis genomen en hem een pak slaag gege ven. Tiet vervaarlijk geschreeuw van den jongen lokte vooi het hirs* vele mensehen', die den jongen terug vorderden, welke ïn- Insschen door eene achterdeur was weggeloopen. loen men den ïitngen niet zag. z.eide men, dat de slagter hem wel zou kunnen <1 inden. Men wilde met geweld liet huis in; doch de pohcie ver hinderde zulks. Nu werd de zaak vergroot en algemeen verspreid de slagter had den jongen gedood en hem aan ^naden ge- haktBuizende mensehen kwamen den volgenden dag vooi het huis', vorderden den jongen of de karbonaden, wierpen de glazen met steenen in en wilden het huis bestormen. De militaire magt was echter voldoende, om do menigte van daar te verdrijven. Ned. kof. Cuba Amerik. brik. Rochclle\ J. Visser v: Havana e; Amst. J. llackin dito dito. 'Vineriii.. unn. I -• Ned. kof. de Eendragt, C. van limine» Cadix dito. IHJ- T) l'lllll. Qn iVrl nnll n rlitn Eng. brik. Dito dito. Ranger, Harvest W. R. lilijth i) Sundorland dito. C. Mitcheseni) dito dito. UIl(J Uliu. uu/ucovf Dito dito. Thomas Hannah, M. Joblings» d.to «dito. nr rdiin (iifn Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito dito. Dito sloep Jane Wave Freedom Parragun Naren Centenary Spring, Laura W. Craiz J. Davis dito dito dito. dito. ,T. Last New-Castle dito. G. Sellars dito dito. T. Dickers dito dito. W. Sands dito dito. R. Clambers Seahan dito. mio J- Canhara London Alkm. Noords, bark. Scandanavien0. A. Kruge.» Larwich A"lst- Ned. tjalk. dc Fr. Jannetje, H. Brazer Brewick Alkm. Noords, bark. Habets Anker, C. Christeniën Sandifiord «Spijkb. - v A. Olsen Drammen Purm. Dito brik. Emanuel IÏINNENLANDSCIIE BERIGTEN. 's Ghayenhage, den 10den Julij. Men verneemt met genoegen, dat Z. Exc. de Minister van Finan ciën hij resolutie van den eersten dezer, aan de Heeren Ch, Derosne Cail vergunning heeft verleend tot het aanleggen eener stoomboot- dienst ter overbrenging van reizigers en goederen, over den ge tee-en Don der rivier dc Naas tusschen Luik cn Rotterdam, met vrijlating om al de liissolmn beiden gelegene plaatsen, voor zoo yeel die to I et Grondgebied van dit Rijk behooren tot hetzelfde einde aan te doem Door het inwilligen van deze dienst, zal er in eene Sr0° e behoefte worden voorzien, en zal het verkeer tusschen Duitschlan Frankrijk en Belgie met het Hertogdom Limburg en geheel Neder land en ook tusschen dat Hertogdom en de overige provinciën des Buks' aanmerkelijk worden verlevendigd. Deze dienst, wanneer zij geheel tol stand gebrogt zal zijn, zal niet alleen tot gemak en nu van reizigers verstrekken, maar eene nieuwe vlugt kunnen geven min den handel en den afzet onzer koloniale producten, en aldus de bedoelingen meer en meer verwezenlijken van de handelsverdia- »'cn met het buitenland waarmede de mededinging te beter zal kun- ,'en worden volgehoudennaar male de groote wegen van gemeen schap uitgebreid worden. Assenden 11 den Julij. Men verneemt, dat in Ruiterbroek op de grenzen dezer provin cie voor weinige dagen een honderdtal Roraeinsche zilveren munten in het ruwe veen zijn gevonden, gelijksoortig aan die, welke men voor een paar jaar té Ballo, onder de gemeente Rolde, heelt ont dekt. Alle deze gevonden penningen zijn, naar ons verzekerd is, voorzien van borstbeelden van Romeinsche Keizers; van de twee die wij gezien hebben, heeft de eene het beeld van Fe spa si anus en p de keerzijde het zinnebeeld van den vrede, de andore het nee •van Trajanus en aan de keerzijde het zinnebeeld der gereghghetd dezelve'zijn zeer goed bewaard en hebben de grootte, de een van een nieuw lOcentstuk de ander van een nieuw Z.jcentstuk Van den Helder schrijft men ons van 10 Julij: Naar men ver leemt is door Z. M. den Keizer van Oostenrijk, bij monde van zij nen gezant in de Nederlanden, aan onze regering kennelijk gemaakt dat zijn neef, dc aartshertog Frederik, zoon van den aartshertog Ka rei },et voornemen heeft, om eerstdaags met eene flotille deze den te bezoeken dien lm gevolgen zijn van gouyernementwege de burgerlijke autoriteiten alhier, benevens de bevelhebbers der land en zeemapt aangeschreven, om den aartshertog, die met zijn eska der tegen" het laast der maand Augustus aan den Helder wordt ver wacht" met de gewone eerbewijzingen aan de prinsen van het re gerend huis toegekend, te ontvangen, en wil men weten dat te gen dien tijd de Heer van Ewijkgouverneur van Noord-Holland benevens dé kolonel van Gagern, militaire kommandant der provm- ciezich ter ontvangst van genoemden Vorst herwaarts zullen Lt geven. 's Gravenhagen, den 12den Julij. Heden avond, omstreeks negen ure, is Z. M. Koning TTillem Fre derik, Graaf ran Nassau, vergezeld van Hoogstdeszelfs gemalinin deze residentie aangekomen. Hoogstdezelven hebben op het paleis in het Noordeinde hunnen intrek genomen. Reeds aan het uiteinde van het Bosch en vervolgens aan de Bosch bru"-, was eene aanzienlijke menigte bijeenom den Graaf te begroe ten" Luid gejuich deed van de vreugde dier menigte over de komst van den Graaf in deze hofstad blijken. Ook aan het oud paleis van lïoopstdenzelven was eene overgroote menigte zamengevloeiddie de 'innigste deelneming over 's Vorsten wederkeer en herstel uit eene pevaarljjke ziekte luide aan den dag legde. Zigtbaar was de Graaf 'ran Nassau aangedaan over het onthaal [in Hoogstdeszelfs gewezen residentie. Z. M. de Koning heeft Hoogstdeszelfs Vader onverwijld bezocht. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot NoortFHol- landsch Kanaal, van den 8 tot den 14 Julij 1842. Ned kof. Triton, 11. Pellenwefsel v: K.van Gunea uAmst. 'Dito hark. Lodewijk AntonieR. Tjebbes v: Suriname dito. Dito galjoot. 3 Gebroeders, H. J. Hubert Coppenamen dito. Dito galjoot. Enigheden Dito dito. Moss, Pruiss. brik. Lont se, Noords, brik. Freija, Dito pink. Emanuël, Pruiss. brilc. Atnalia, Mecklb. dito. Paul Frederick Dito dito. Nordstcrn Dito dito. Francisca, J. Andersen dito n dito. C. Lie dito dito. C. Ulstrup Dantzig Amst. B. H. Riekeles Memel dito. F. With Nerva Spijkb. F. C. Braan dito Amst. J. H. Kraeft Riga dito. 11. II. Tenger dito Spijkb. 11. II. Niemann dito dito. J. D. Meinck dito dito. A. A. Herman Amstn: Batavia. Eng. sloep. Dito dito. o a Carolina Eagle into quo. ■v»5'ci Williams dito Ipswich. Noords bark. Providentia ArendR. C. Agerup»Purm.Drammen. Dito dito. Enigheden, J. Muller dito dito. Dito brik. Foreningen, P. Thomassen dito dito. HUWELIJKS-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 17 Julij 1842. Eerste Gebod. Hermanns Jacobus Reekers en Johanna van Oorschotbeide te Alk maar woonachtig. Jan Goedhart en Johanna Catharina Schoehuisen, beide te Alkmaar woonachtig. Tweede Gebod. Jan Antonie Elfrink en Elisabeth Slcskerbeide alhier woonachtig. Cornelis Ferhoeve en Maria Helena Sonneschijn, beide alhier woon achtig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaarvan den 11 tot den 16 Julij 1842. Heeledochtertje van Isaac Salomon Emmering en Marianne Be- nedietus'Post.Pieter, zoontje van Jan den Hartogen Sara de Nu- bel. Antoninszoontje van Gerrit de Munk en Grietje van Dijk. Arie, zoontje van Floris Biersteker en Trijntje Blom. Catha rina, dochtertje van Andries Tholen en Neeltje Bakker. Jacoba Elisabeth, dochtertje van Johannes Petrus Boom en Barbara Marga- retha Schoenmaker. TFtlhelmina Antoinetta, dochtertje van Ger rit Post en Elisabetha van Mierlo. Jantje, dochtertje van Corne lis Quast en Maria Johanna Tarin. Johanna Marindochtertje van Wilhelmus van Eindhoven en Maria Catharina Schuiten. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaar, van den 11 tot den 16 Julij 1842. Johanna van Stegeren, oud 78 jaren. Jacob Peereboomoud 76 jaren. Margaretha Bleeser, huisvrouw van Jacob Schneke, oud 41 jaren. Maarten Dekker, oud 41 jaren. -/ De ondergeteekendekastelein in de Herberg het Wapen van de Schermeer aan den Omvalzal op Oingsdag den 26s'"" Julij 1842 laten Harddraven, om eene fraaije GOUDEN SIGAREN PIJP tot Irijs, en een paar HOOFDSTELLEN tot Premie. De Liefhebbers worden uitgenoodigddeze Harddraverij met hun ne paarden te Vertegenwoordigen, en te 2 Ure op stal te doen zijn, ten einde te 4 Ure met draven eenen aanvang te kunnen maken. Vele Ververschingen zullen, gedurende de drie Kermisdagen, zijn de 24, 25 en 26 Julij, bij genoemden kastelein verkrijgbaar zijn. En op Zondag den 31»'»" Julij, des namiddags te 5 Ure, zal ge noemde kastelein met Paarden laten Spier Stekenom een Stuk gei werkt GOUD, hetwelk finaal aan den winner vereerd zal worden. G. van TRIENEN. Men Presenteert te Koop: Een TARWENMEEL-BUIJLfangf 12 Voet, breed ruim 3 Voet; te bevragen bij de Erven A. STERCK, Stads-Courantiersters in de Achterdam. - -- De erfgenamen der onder het voorregt van boedelbeschrijving I aanvaarde nalatenschap van den Heer JACOBUS JOHANNES OOMS in leven Steenhouwer, te Alkmaar, en aldaar overledenroepen, bij deze de bekende en onbekende Schuldeischers van dezelve nalatenschap op 'teen Donderdag, den 4<le" Augustus 1842, des voormiddags, te elf ure, ten huize van den Heer J. KRAAKMAN, in het voorma lige Groote Kotfijhuis, te Alkmaar, ten einde aan hen Rekening en 1 Verantwoording van hun beheer afteleggen en de schuldvorderingen te voldoen, voor zoo verre het bedrag der nalatenschap toereiken- de zal zijn. Allimnnr. hij de Erven van A. STERCK, in de Achterdam, wijk C, n". 580,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2