AlIilAARSCIIE C 0 F R A N T. li I T ES- GEWONE Woensdag 20 Julij. O'lA. 1 Burgemeester en wethouders deb Stad alkmaar^ Brengen mits deze ter kennisse ran de Ingezetenen derzelver Stad en Jurisdictie: Dat ingevolge nader bij H. E. Achtb. ingekomen officiëele mede. deelingender Stad Alkmaar eerlang het geluk zal te beurt vallen Z. M. den KONING binnen deszelfs wallen te zien. Vermits echter de juiste dag der aankomst van Z. M. onbekend is, en Burgemeester en Wethouders zich nogthans overtuigd- hóuden dat de Burgerijmet verlangen eenige officiëele mededee- Jing deswege te gemoet zal zien, ten einde daarna, de uitvoering van de door haar gemaakte ontwerpen tot eene blijde en vrolijke ontvangst van den geliefden Vorst, te kunnen regelen; hebben H. Ed. Achtb. gemeend deze voorlopige kennisgevingwelkezoodra de juiste dag bekend zal zijn, door eene nadere zal worden gevolgd, te moeten doenen tevens daarbij aan de Burgerij bekend te ma ken dat het Stedelijk bestuurgaarne zuo veel in hun isaan de wenschen der Burgerij te gemoet willende komen als dan voor degenen die sulks mogten behoeven de gelegenheid zal daarstellen om door tusschenkomst van den Stads Architect, eiken en ander loof, kosteloos te kunnen verkrijgen; doch dat hetzelve dan oolc daarentegen de hoop voedt, dat deszelfs goede bedoelingen in deze, door geen voorbarig weghalen of weghakken van het Plantsoen of Takken zal worden tegengewerkt, en daardoor te gelijkertijd <io Hout en verder Plantsoen dezer Stad, ontsierd en vernield. Alkmaar, den 19l'en Julij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd/ F. C. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. Te Alkmaar, bij de Erven van A. S T E R C K, in de Achterdam, wijk C, n«. 589. r-o- —..v., 0 „-wage kun nen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 16<hn Julij 1842. F. G. W. DRUIJ VESTEIJN. Ter Ordonnantie ran aeselven, De DIEU FONTEIN VERSCIIUIR. en de onderscheidene autoriteiten. De minister der publieke wer ken had plaats genomen in de koets van den burgemeester. Door de militaire muzijk werden marschen eu andere krijgsmuzijkstnkken uitgevoerd. Ten 0 ure werd in den foyer van den groeten schouw burg ecue prachtige collation van 130 couverts gehouden, waarbij de minister presideerdeten 8 ure werd in de zaal van den schouw burg het bal aangevangen, waarbij tot Iaat in den nacht is gedanst; I dc dames deden de rijkste eu smaakvolst sierlijke toiletten schitter en,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1