A0' 1841 ALKMAAIiSC'II Maan «1 a g PUBLICATIE. Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 0 Centen uitgegeven. De Prijs der Advertenti0n van 1 tot 5 re gels is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegeiregt voor elke plaatsing. De STAATSR A AD, GOUVERNEUR oer Provincie noord-holland. Gelezen de missive van den Heer Opper houtvestervan den Junij IE, n°. 23, omtrent de opening der jagt op Ganzen, Eenden en Watersnippen. Gelet op de deliberatien van lleeren Gedeputeerde Staten, van den 23»'rn Juli] II., n°. 10. Gezien Art. 11 van de wet van den ll'len Jul ij 1814, enilietKo- Iiinklijk besluit van den 5<len Juljj 1823, (Staatsblad n°. 20). Brengt bij deze ter kennisse van de daarbij belanghebbendendat de opening der jagt op Ganzen. Eenden en Watersnippen, wat de publieke jagt aanbelangt, op bet Water, langs de Stranden, Oevers van MeerenA'eenplassen en Rivieren mitsgaders op lage moerassige Landen, door den Heer Ópper-Houtvester voornoemd, met overleg van lleeren Gedeputeerde Staten op den eersten Augustus eerstko mende bepaald is; maar dat dezelve bepaaldelijk gesloten blijft, in en langs Bossehen, alsmede op Bouw- en Weilanden tot het gewo ne jagtveld beboorende. Wordende de Kooilieden, bij deze, levens herinnerd, dat, volgens art. 3 van Z. M. besluit van den 1 December 1820, (Staatsblad n°. 28) hurme Kooi-eenden tot den IsterL September moeten zijn opgesloten of gehokt, op de boete daarbij bepaald. En op dat niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen voorwendenzal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd alwaar zulks, in deze provincie te doen, gebruikelijk is. Ilaariem, den l8ten Julij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Aan E W IJ C K. i r i i i De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLÈANÜ, Brengt door deze, als een vervolg op de aankondiging in deze Courant voorkomende onder dagteekening van den 25sle" April 1842 ter kennisse van het publiek, dat de daarbij bedoelde stremming in de doorvaart door de Schutsluis hij de Weesper poort te Muiden, ten gevolge van oponthoud in de werkzaamheden van herstelling aan ge- *egdc Schutsluis nog tot den 14<len Augustus eerstkomende zal moe ten blijven voortduren Haarlem, den 22sten Julj 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, bij afwezen Het Lid van Gedeputeerde Staten, Van STRALEN, WAARSCHUWING. BURGEMEESTER en WETHOUDEREN 'der Stad ALKMAAR - brengen bjjj deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Stad en Ju risdictie van dien, en voorts van alle degenen, welke zulks maar eenigzins zoude mogen aangaan. Dat te rekenen van den 19den dezer maand tot en met den 19(,en Augustus dezes jaars, geene Honden langs de straten, wallen en wegen dezer Stad en Jurisdictie, zullen mogen losloopeu in eeniger manier, ook zelfs niet gemuilband. Dat evenmin gedurende dien tijd, de Honden aan de stoepen of erven der huizen aan de straat, zullen mogen vast gelegd worden. Dat alle losloopende Hondenwelke zullen kunnen worden gevan gen en die, welke aan de straat vastliggende worden gevonden, da delijk op eene verzekerde plaats zullen worden gebragt en aldaar 24 uren bewaard, om aan de eigenaars, welke dezelven moglen re clameren, te worden teruggegeven, tegen betaling van drie Gulden, terwijl zij na verloop van deze 24 uren zullen worden van kant ge maakt. Dat voor elke Hond, welke losloopende zal worden gevonden, en nietof niet gevoegelijk kan worden gevangen, door den eigenaar zal worden verbeurd eene boete van renen Gulden, terwij] boven dien alle losloopende Honden onmiddclijk zullen worden gedood. Burgemeester en Wethouders vermanen eiken eigenaar of houder van Honden, om deze bepalingen en maatregelen van politie stipte- lijk na te komen, en waarschuwen voorts een ieder, om de Diena ren van Politie, welke speciaal door Burgemeester en Wethouders zijn gCmagtigd tot het opvangen of dooden der Honden in geeue deele hinderlijk te zijn, in de uitoefening van derzelver pligtdaar zulks ten oogmerk beeft, om de goede Ingezetenen dezer Stad en JöriSdiCtie te behoeden voor de schrikkelijke gevaren der Hondsdol heid; welke de ondervinding zoo duidelijk heeft doen zien, dat door onachtzaamheid of verzuim van pligt in deze, te weeg gebragt kun nen worden. Aldus gedaan bij Burgemeester en Wethouders voornoemd, den 10ihn Julij 1842. F. C. W. DRUI.T VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De DIEU FONTEIN VERSCHUIR. BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. F R A N K R IJ K. Be kist, die bet stoffelijk overschot van uemlleilog van Orleans bevat, zal tot op den 30sten Julij in de kapel van Neuilly blijveri berusten. Den lstcn of 2den Augustus zal dezelve ten toon worden gesteld in de hoofdkerk van Notre-Damewaar de plegtige lijkdienst den 3den gevierd zal worden. Den 4den zal de Koning zich naar Dreux begeven, om bij het bijzetten var het lijk in hei familiegraf tegenwoordig te zijn. Het lijk zal in den nacht van den 3den op den 4den derwaarts worden vervoerd. De Heer Pradier heeft van den Koning in last bekomen oni twee beelden van wijlen der hertog te vervaardigen, een standbeeld voor Versailles, en een liggend beeld voor liet graf fe Dreux. Gisteren is het testament van den Hertog geopend geworden.' Uit de dagteekening is gebleken, dat hetzelve geschreven was, daags voor zijn vertrek tot het gaan belegeren van het kasteel van Ant werpen, en dat er, zoo dikwijls als de Hertog naar Afrika geweest is, codicillen bjjgevoegd zijn geworden. Het huiswaarin de Hertog van Orleans den geest heeft ge geven, is, zoo als reeds vermeld is, daags na het voorval gesloten gewordenmaar de Heer Cordier, huurder van het vertrek waarin de Hertog gestorven is, had het bezigtigen der kamer aan dezen en genen veroorloofd. Heden is zulks stellig verboden geworden en zijn eenige van liet kasteei gezonde lieden, eene naauvvkeurige in ventaris komen makenvan al de zich in die kamer bevindende meubelen en voorwerpen. De Heer Cordier wilde eene zeis die aan den munr hing, wegnemen, maar men heeft liem verzocht dezelvo daar te laten. Ook heeft men het plan der kamer ten naauvvsle opgenomen, met eene juiste beschrijving van de plaats, op welka ieder voorwerp zich bevindt. Men zegt dat er op verlangen der Ko ningin, te Neuilly een vertrek in allen deele gelijk aan dat van den Heer Cordier zal worden toegerigten dat al de opgeschreven voor werpen derwaarts en in dezelfde orde van plaatsing, waarin zij be vonden zijn, overgebragt zullen worden ten einde deze geheele toe- rigting der Koningin steeds tot eene droeve en vrome herinnering moge verstrekken. Tijdens het overlijden van Prinses Maria heeft da Koningin insgelijks begeerd, dat alles in hare kamer in de be staande orde gelaten zou worden. Met den eigenaar van liet huis is men het omtrent den koop prijs reeds eens geworden, hetzelve zal gesloopt worden en op do plaats eene kapel worden ingerigt. liet rijtuig, met hetwelk het ongeluk den Hertog overgeko men is, was zoo ligt, dat de chef der pikeurs steeds beefde, als hij het bevel ontvingom hetzelve te doen inspannenen er nimmer anders voor deed zetten dan de oudste paarden van den stal. De gene, die er dien dag voor liepen, waren reeds tienjarige. De joe- key, die als postillon reed, was een der beste pikeurs van Parijs. De arma man is sedert het oogenhlik geheel verbijsterd. Zijne bee- nen hebben eene zenuwachtige beving bekomendie het te vreezeu isdat ongeneesbaar zal zijn. Men hoort hem gestadig roepenIk heb den Prins niet vermoord. Brussel, den lilden Julij. De Moniteur meldt beden morgen dat de handelsconventie tus- sehen Belgic en Frankrijkwaartoe te Parijs de onderhandelingen werden gevoerd, den IGdeu dezer is onderteekend geworden. Zoodra de eeretreinen op den spoorweg-station des Guillemjus was aangekomen, heeft de minister der publieke werken plaats genomen in het daartoe in gereedheid gebragte bankgestoelte, tevens met al de burgerlijke en militaire gezagvoerders der stad Luik. De burge meester dier stad en de gouverneur der provincie hebben tot den minister ailocutien gevoerd, over de weldadige uitkomsten door de spoorweg-inrigtingen te weeg gebragt, alsmede over andere groote hoogst nuttige publieke werkenwelke door de stad en de provin cie Luik worden aangevraagd. Na deze aanspraak heeft de secreta ris generaal van het ministerie der publieke werken de koninklijke besluiten voorgelezen, bij welke aan den Heer Mans, ingenieur van het hellend vlak des spoorwegs tnsschen Ans en Luik mitsgaders aan eene menigte notable personaadjen, die hem in de uitvoering van dit uitstekende werk bijgestaan, en anderzins hetzelve bevor derd hebben, de Leopolds-orde wordt geschonken. Daarna heeft de stoet zich weder gevormd, en den station verlaten, om zich naar het stadhuis te begeven. De burgerwacht te paard en de troepen der onderscheidene wa- penc openden den optogt. Vervolgens kwamen het corps municipal en de onderscheidene autoriteiten. De minister der publieke wer ken had plaats genomen in de koets van den burgemeester. Door de militaire ruuzijk werden marschen en andere krijgsmuzijkstukken uitgevoerd. Ten 8 ure werd in den fnver van den grooten schouw, burg eene prachtige collation van 130 couverts gehouden, waarbij de minister presideerdeten 8 ure werd in de zaal van den schouw burg het bal aangevangen, waarbij tot laat in den nacht is gedanst; de dames deden de rijkste en smaakvolst sierlijke toiletten schittei m,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1