No. 140 DE KAPITALE PRIJS VAN f 20,000. II. Maandag Inn twaalf ure is op het plein de lFniveritè het 'standbeeld van Gretrnyonder eenen onbeschrijfelijke toevloed van aanschouwers ingewijd geworden. De regerende Hertog van Saste-Coburg-Gotha en zijn gevolg zijn gisteren avond ten half zeVen ure met een specialen spoortrein te Óstende aangekomen. Z. D. H. is in bet Hotel des Flandres afge stapt, en zal hier etaie wijl tijds verblijf houden, om de zeebaden te gebruiken. BINNENLANDSCUE BERIGTEN. 's Gravenwage, den 20sten Julij. Brieven uit Petersburg, van den 28sten Junij jl.maken melding van de bijzonder beleefde wijswaarop de états-major van de Ne- derlandsebe frerntten worden toegelaten tot de bezigtiging van al de publieke gestichten, rijks gebouwen, kerken, enz. Een bevel van Z. M. den Keizer scheen de voorname beweegreden; der vriendelijken ontvangst, die men overal genoot. Z. M. de Keizer had Prins Hen dril; vereerd met de benoeming tot kommandant van het Russische linieschip Azof, in welke [betrekking de Prins eerstdaags door Z. M. zou worden geïnstalleerd. De volgende berigten omtrent de koloniën der Maatschappij van Weldadigheid zijn over de maand Junij ontvangen: Het wcèrgestel is, tot voor ettelijke dagen, zeer droog en bui tengewoon warm geweest. Van den 28sten Mei jl. tot den 20sten Junij is alhier geen drup regen gevallen én klom de hitte nu en dan tot bijna 90 gradenhetgeen op de te veldstaande gewassen doorgaande een' nadeeligen invloed gehad heeft. i) Het zomergraan heeft mede eerst van de droogte geledendoch hierop valt de tegen woord igen regen nog tijdig genoeg, om de ach terlijkheid behoorlijk te kunnen herstellen. Over het geheel staat de zomergarst, haver en boekweit dan ook zeer voldoende, niet minder de groene erwten en booneu. Ook de boekweit komt thans goed aan. Met het hooijen is vooral een goed begin gemaakt. De klaver en het gras om te hooijen is in de meeste koloniën zeer vol doende. Er staan thans de volgende gewassen in de koloniën te veld rogge 941, z. gerst 75, haver 137, boekweit 69, erwten en boonen 31°, aardappelen 546, tuin- 53 en groeuteland 1065 morgen, totaal 2917. Het vee bevindt zich in goeden staat. Het klaauwzeer en de tongblaar of de mondziekte is onder de schapen te Watereu en bij het 3de gesticht te Veenhuizen geweest, maar heeft zeer weinig schade veroorzaakt. IJe katoen-weverij werkt gerégeld voortgelijk ook de katoen spinnerij te Veenhuizen, waarvan de wekelijksche opbrengst echter nog niet meer don 1200 pond bedraagt, terwijl de fabrikaadje van de eigen kleeding- en liggingstoflen en de handwerkenin evenre digheid tot de behoefte behoorlijk wordt voortgezet. Sterkte der bevolking in de gewone koloniën 2617; Ommeschans 2147; Veenbuizan, eerste gesticht 16S7, tweede gesticht 2077, der de gesticht 1310; Wateren 99; Ambtenaren 37, te zamen 9974." Amsterdam, den 21 sten Julij. De Heer de Lagh, welke op zijnen vergevorderden leeftijd, voor eeuigen tijd, uit zijne moeijelijke en werkzame betrekking als Com missaris van Politie een eervol ontslag erlangde, om het overige zijner dagen in rust te slijten, werd in den afgeloopen nacht, nadat hij zich te bed had begevenin zijne sluimering overvallen door een als man gekleed persoon welke hem belangrijke wonden schijnt toegebragt te hebben; en welke persoon, bij een voorloopig inge steld onderzoekzoude zijn gebleken zijne huishoudster te zijn. Op zijn herhaald roepen is nog tijdige hulp aangebragt, en men voedt de hoop, dat de verwonde grijsaard voor zich zeiven en de zijnen nog zal behouden blijven. De daderesse van het feit ligt onder ver denking, van een of twee dzgen te voren eene aanzienlijke hoeveel heid opgemaakt linnen uit het kabinet van haren meester te heb ben tot zich genomen en hetzelve te hebben doen vervoeren naar het huis van den manmet wien zij heden in den echt zoude tre den. Men zegt, dat zij hare misdaad reeds heeft beleden en zich thans in hechtenis bevindt. Alkmaar, den 23sten Julij. In de Amsterdamsche Courant van heden, leest men het volgende: Zoo men weet vleit men zich te Alkmaar en verdere omliggen de Noord-Hollandsche steden, eerstdaags met een bezoek van Zijne Majesteit den Koning, en worden vooral in dezelve toebereidselen tot Zijner Majesteits ontvangst gemaakt; zoo onder anderen vernemen wij, dat bij den Zadelmaker D. Snijdersalhier te Amsterdam, de bestelling gedaan is tot hef leveren van vijftien witte hoofdstellen en vijftien witte met rood gehoorde cbabrakkenvoor de eerewacht te paard, die te Hoorn wordt opgerigt, en voor welke, zoo het schijnt benevens den witten standaard, die door het korps gebruikt zal worden, ook eenige rijpaarden van hierjjzullen worden toegezonden." Op den 17den Julij 1842, verloste ter dezer Stede even geluk kig als voorspoedig van drie welgeschapene Dochters Aaltje Romein- ders huisvrouw van Stephanas Aghina. Tot dusverre bevinden, zoowel de moeder als de jonggeborenen, zich in den besten welstanden bevestigd zich ten aanzien der eerstgenoemde meer en meer de hoop op een spoedig en volko men herstel uit een kraambed, waarbij zij door de Stedelijke vroed vrouw Barendina Kieft met zooveel goed gevolg is bijgestaan en ge holpen. Gepasseerde Schepen door Alkmaar, langs het Groot Noord-Hol- lavdsch Kanaal, van den 15 tot den 21 Julij 1842. Amerik. brik. Angcnova, T. Andros van Havana naar Amst. Pruiss brik. Pie BieneC. Schaaw van Havana naar AmstJ HUWELIJK.S-PROCLAMATIEN, gedaan binnen Alkmaar, op Zondag den 24 Julij 1842. Tweede Gebod. Jlermanus Jacobus Reekers en Johanna van Oorschotbeide te Alk maar woonachtig. Jan Goedhart en Johanna Catharina Schoehuizcnbeide te Alkmaar woonaeh tig. Aangiften van GEBOORTEN te Alkmaar, van den 18 tot den 23 Julij 1842. ClasinaMaria en Alida, dochtertjes van Stephanus Aghina en Aaltje Romeinders. Johanna Corneliadochtertje van Cornelis de Jongh en Fredrica Klums. Anno, Maria, dochtertje van Hen drik Oortmeijer en Geertruida Stratemans. Frederik Hendrik, zoontje van Hendrik Geurt Berghuijs en Maria Wilhelmina van der Meulen.Geertruida Maria Jlendricadochtertje van Pieter Hofman en Maria Kos.Ilarmen, zoontje ran Gerrit Arends en Maria Bek. Aangiften van OVERLEDENEN te Alkmaarvan den 18 tot den 23 Julij 1842. Gerrit Boebes, oud 68 jaren.Petrus Johannes Impinkoud 19 jaren.Margarethadochtertje van Cornelis Veldboer en Dieuwer- tje Riuik, oud lj jaar. Pietertje, dochtertje Hendrik van Eerden en Trijntje van lieerden, oud 5 weken.Nicolaas Josephus, zoon tje van Aaruoud Louw en Catharina Johanna Gooij oud 20 dagen. f Men Presenteert te Koop: Een TARWENMEEL- BUIJLlang 12 Voetbreed ruim 3 Voet; te bevragen bij de Erven A. STERCK, Stads-Courantiersters in de Achterdam. f Men is voornemens op Woensdag en Donderdag den 27st<*n en 23sten Julij 1842, beide des voormiddags te 10 ure, ten huize van den Heer C. L. BROUWER, op de Bierkade te Sehageu, in het openbaar te doen verkoopen, eene zeer Nette en Zindelijke INBOEDEL, be staande in Een Maghoniehouten Kabinet, een dito Commode, een dito Secre taire, een dito groote ronde Tafel, eenige dito Stoelen en Fauteuils met. zwarte Zittingenalles zoo goed als nieuw. Voorts Spiegels en Schilderijeneeu vergulde Pendule en twee Bloemvazen, eenig modern Verlakt goed, Engelsch- en Delftsch- Aardewerkdrie goede gevulde Bedden en Toebehooren, Wollen en Katoene-Dekeus, Linnen- en Servet-goed, Vloerkleeden en Kar petten, een Circulair-Kagcheltwee Dito andere, Koper en Tui, en eindelijk een Juweele - Voornaald een paar dito Spelden een Goud Oor-ijzer en verdere Gouden en Zilveren Sieraden. Alle welke goederen daags vóór den verkoopdag, van des voor middags 10 tot des namiddags 2 ure, door een ieder kunnen wor den bezigtigd. Onder de handteekening van den Heer B. S. RIES, voorheen M. M. POLAK Zn., wonende te Amsterdam, op het Rok'-In, het 4"le huis van de Gapersteeg N°. 132, is bij de ondergeteekende al weder getrokken in de Eerste klasse der 187e Kon. Ned. Loterij op Er zijn voor de 2ie Klasse, welke zal beginnen te trekken op Maan dag 1 Augustus aanstaande, HEELE en GEDEELTENS van Loten volgens Prijs-Courantte hekomen bij B. J. FORTUIN, Hekelstraat, wijk C. N®. 184. V BEKENDMAKING. De Burgemeester van Bergen brengt bij deze ter kennisse van dé belanghebbenden, dat de Nieuwe Schulpweg van Bergen naar en van Alkmaar, is opengesteld en met Rijtuigen kan gepasserd worden. Bergen den 209ten Julij 1842. De Burgemeester voornoemd n. VA!» V L A D E R A C K E Nj f Degenen, welke iets te vorderen hebben, ten laste van de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen Vrouwe MARGARETHA MARIA 1' EPÏEeerder weduwe den Heer Mr. Emanuël Johannes Paeijlaatst weduwe den Heer Mr, Willem Adriaan Boon, onlangs te Alkmaar overleden getieven daar van vóór den 30ster' Augustus 1842, opgave te doen aan den Heer G. C. R. van VLOTEN, te Alkmaar. -J in de Achterdam, wijk C, n°. 589, Te Alkmaar, Inj de Erven ran A. S T E R C K, Ned. sch. kof. Dito kof. Eng. brik. Dito dito. Dito dito. Dito schoner. Pioords. brik. Dito bark. Dito dito. Dito dito. Dito brik. Dito dito. De Jonge Arie, De Hoop, Sara Ann Elisabeth Jane, Zcllak Stedfast Concordia C. Twaalf Bradren, Eenigheden Emanuel, Thetis Minerva L. Post II. J. Ketelaar» W Drown J. lliiiderson» J. Mills i) 0. Smith Christophersen» J. Ball B. Nielsen P. A. Olsen P. Schlijter L. Toijer Fernambuck» dito. St. Ubes Alkni. Sunderland Amst. dito dito. dito dito. London dito.» Arendahl a dito. Drammen Purm. dito dito. dito dito. dito n dito. dito dito. [Pervolg hierna Dè ondergeteekende betuigt door deze, haren welmeenenden dank, voor de menigvuldige blijken van deelneming, haar betoond, bij liet afsterven harer Zuster Mejufvrouw Johanna van Stegeren. Alkmaar, Wed. der KINDEREN, 23 Julij 1842. geb. van STEGEREN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 2