A"' 1842. ALKMAARSCIIE COURANT. 11 I T E IV- GEWONE Donderdag 28 J ul ij. PUBLICATIE. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND. Ontvangen hebbende een schrijven van den Heer Directeur van 'sKonings kabinet, houdende kennisgeving, dat door Z. M. voor de eerste maal na deszelfs Troonbestijging a an het gedeelte dezer provincie benoorden het IJ een bezoek zal worden gegevenen dat liet tijdstip daartoe bepaald is op den 3den Augustus aanstaande en drie volgende dagen. Brengt voormelde heugelijke gebeurtenis langs dezen weg ter Lennisso van de Ingezetenen dezer Provincie. Haarlem, den 27steu Jul ij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Van E W IJ C K. BURGEMEESTER en WETHOUDERS oer Stad ALKMAAR brengen mits deze ten vervolge op de Publicatie van den Heer Staatsraad, Gouverneur van Noord - Hollandvan den 27sten Julij 1842 en van hunne vorige mededeeling van den 20sten dezer, ter keunisse van de Ingezetenen derzelve Stad en Jurisdictie Dat, de dag waarop de Burgerij dezer Stad het voorregt zal ge nieten Z. M. den KONING in derzerlver midden te zien, als nu be paald is op Woensdag den 3den Augustus eerstkomendeen dat Z. M. ongeveer ten tien ure des morgens Hoogstdeszelfs plegtige intrede bin nen deze Stad zal doen, en op het Raadhuis alhier Hoogstdeszelfs tijdelijk verblijf vestigen. Dat dien ten gevolge Hun Ed. Achtb. alle binnen deze Stad be staande authoriteiten en collegiën hierbij nitnoodigen, om hunne op wachting bij ZM. te komen makentevens met kennisgevingzoowel aan deze, als aan alle bijzondere personen, welke Z. M. van hunnen eerbied zouden wenschen te verzekerenof zich in hunne particuliere belangen tot Hoogstdenzelven te wenden; dat de gelegenheid om zich daartoe te doen inschrijven zal zijn ter Stedelijke Secretarie van he, 'den tot aanstaande Dingsdag den 2clcn Augustus eerstkomendedes voormiddags van 10 tot 2 uren, na welken tijd de daartoe aan t« leggen lijsten zullen worden gesloten. Dat dan ook als nu, te beginnen met aanstaande Zondag des na middags ten 4 ure, voor [de Ingezetenen die zulks moglen behoe ven en verlangen, en bijzonder voor de bewoners, van die straten en grachten, langs welken het te verwachten is, dat Z. M. bij Hoogstdeszelfs intrede of wandeling door de Stad zal gaaneiken en ander loof bij den Stads-Architect en Opzigter der Stedelijke 1 lant- soeneu zal zijn te verkrijgen; ten einde alzoo een ieder in de gele- genheid te stellendeszelfs gevoelens van eerbied en blijdschap door üiterlijke blijken aan den dag te kunnen leggen. Burgemeester en Wethouders, hoezeer zich verzekerd houdende, dat ieder Ingezetene zich zal beijveren om bij die plegtige en heugelijke gelegenheid de goede orde te bewaren, en daardoor mede te werken tot het voorkomen van ongelukkenwelke te dikwerf het gevolg van groote vereenigingen van menschen zijn; vermeenen nogthans alle ouders in het bijzonder opmerkzaam te moeten maken, om met geene kleine kinderen op den arm zich in het gedrang der menigte te begeven, of dezelven aan de hand leidende, zich zoo ver mogelijk van de Rijtuigen verwijderd te hondenterwijl Hun Ed. Achtb. uitdrukkelijk bepalendat op dien dag van des morgens 9. ure tot na het vertrek van Z. M.geene Rijtuigen, anders dan die tot het gevolg van Z. M. of aan de Stedelijke Regering behoorendoor de Langestraat zullen mogen rijden, of op eenigen weg, welken Z. M. zoude kunnen passerenmogen stilstaanmaar dat een ieder dezelve ontmoetende, verpligt zal zijn zoodanige straat of gracht langs den eerst openslaauden zijweg te ontruimen. Alkmaarden 28sten Julij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van deselven, De DIEU FONTEIN ,VERSCH'J1R. Te Alkmaar, bij de Erven van A; S T E R C K, in de Achlerdam, wijk C, n°. 589,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1