m k": 1842. s ALKMAARSCBE 1V«7 31. C 0 I II A 1\ T. AI a a a <I a g I Augustus. INSPECTIE fU Deze Courant wordt eens in de week en wel eiken Maandag, voor de Prijs van 6 Centen uitgegeven. kii ffliPimm De Prijs dor Advertenticn van 1 tot 5 rt> I els is één Gulden, en voor eiken regel meer 20 Centen, behalve 35 centen zegeliegt voor elke plaatsn.g. 'E STA ATSE AT), GOUVERNEUR her Provincie NOORD-HOLLAND. Geeft door deze, aan het daarbij belanghebbend Publiek, te ken nen dat met of in de maand Augustus aanstaande, wanneer de lan tarens op1 verschillende punten van liet Haarlemmer-meer, evenals tiaar gewoonte, weder worden' ontstoken aan de uiteinde der nieuw gemaakte dijken tot afsluiting van het Nieuwe .Veer, daar waar voor- loopig eene opening blijft tot doorvaart der schepen, twee lantarens zullen worden opgerigtwelke verlicht zullen worden op de wijze ais die, aan het Nieuwe Meer, welke aan de stad Amsterdam toe behoort. Gedachte lantarens zullen staanter wederzijde van de doorvaarts opening voormeld, welke 100 ellen wijd is, en geplaatst zijn 32 El len uit de koppen der hoofdenter hoogte van 6.50 El boven Ams- lerdainsch peil. Haarlemden 28sten Julij 1842. De Staatsraad, Gouverneur voornoemd, Vak E W IJ C K. De STAATSRAAD, GOUVERNEUR der Provincie NOORD-HOLLAND, Brengt door deze, als een vervolg op de aankondiging in deze Courant voorkomende onder dagteekening van den 25ste» April 1842, ter kenuisse van het publiekdat de daarbij bedoelde stremming in de doorvaart door de Schutsluis hij de Weespcrpoort te Muiden, ten gevolge van oponthoud in de werkzaamheden van herstelling aan ge zegde Schutsluis nog tot den Ï4den Augustus eerstkomende zal moe ten blijven voortduren. Haarlem, den 22»ten Jnlj 1842. De Staatsraad Gouverneur voornoemd bij afwezen liet Lid van Gedeputeerde Staten, Van STRALEN, KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR hr engen bij deze ter kenuisse van de Ingezetenen dezer Stad dat bet Kohier der l'crsoneele belasting, dienstjaar 1842-43, wijk C en I), met de buitenwijken op den 18<1™ Julij 1842, door den lieer Staais- raad Gouverneur van de Provincie Noord-Holland is executoir ver klaard, eii op heden door li. E. A. aan den Heer 'bilvanger der Di recte belastingen binnen deze Stad Ier invordering Isjfovergegeven. Ieder Ingezetene, \velke daarbij belang heeft,' wordt alzoo ver maand op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregtelijke vervolgingen, welke uit nalatigheid zou den voortvloeienlë ontgaan. Alkmaar, den 20sten Julij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, DeDIEU FONTEIN VERSCHU1R. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Stad ALKMAAR, in ervaring gekomen zijnde, dat, hoezeer ook in strijd met de des wege bestaande bepalingen, nogthans van tijd tot tijd, en tot groot nadeel van den handel HOBBEKAAS op de gronte Kaasmarkt dezer Stad ter vérkoop wordt aangeboden; noodigën bij deze, in het besef van de mogelijkheid dat zulks de opmerkzaamheid van den Markt meester zoude kunnen ontgaan, alle Kooplieden en andere in dadelij ke betrekking tot de markt staande personen uit, om, bij liet ontdek ken van zoodanige Kaas, daarvan dadelijk aan den Marktmeester aanwijzing te doen, ten einde deze alsdan naar bevind van zaken, en ingevolge de bestaande verordeningen, zoude kunnen handelen. Alkmaar, den 29sten Jalij 1842. Burgemeester en Wethouders voornoemd F. C. W. DRUIJ VESTE IJ N. Ter Ordonnantie van dezelven, De 1)1 EU FONTEIN VERSCIIUIR. Voor de zich binnen de Stad AtlCMAAR bevindende VERLOF GANGERS der NATIONALE MILITIE, p Zaturdag den 13J™ Augustus 1842, [des morgens ten half Ure, Voor het Raadhuis dezër Stad, gekleed in groote Uniform, en voor zien van alle verdere Kleeding- en Equipementstukken. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Groningen, den 2asten July. In den avond van den 22sten is liet aan den Heer H. 'B Don- ioeseen' man van meer dan zestig jarenwonende voor het kleine poortje alhier, met levensgevaar gelukt, een klein knaapje, het zoontje een er weduwe, dat al spelende in het Winselioler diep ge vallen en reeds gezonken was, van den grond op tc brengen en tc redden. Uit Midwolda, in het Oldambt, wordt ons medegedeeld, dat in den avond van den 20sten II. te Oostweld een ongeluk heeft plaats gehad. De molenmaker G. Koopmans was, met een zoontje vaitxLiii nijileunarzijn knecht, en een paar timmermans-knechten bezig met liet herstellen van de zwichtstellftig aan den aldaar staan de molen. Plotseling valt met een groot gekraak een gedeelte der zWichtstelling, met de Vermelde personen, naar beneden. Door den lioogen val zijn twee van hen, de molenmaker en de molenaars knecht, zwaar gekwetst geworden, zoodat men voor hun leveu vreest; de anderen hebben meer of min ook eenig letsel gekregen. Ter waarschuwing en voorkoming van meer dergelijke ongelukken en ter inachtneming van het gevaarlijke van het herstellen van zwiehtstellingen of wieken van molens,' heeft men gemeend hiervan mededeeling te moeten doen. Een dergelijk ongeluk heeft voor eenige jaren te Midwolda plaats gehad, dat toen aan twee menschen het leveu gekost heeft. Gokinchem den 'Kisten Julij. Gisteren in den vroegen morgen heeft de geleider van een oliefant vanjde Utrechtsche kermis herwaarts gekomenbeproefd om den kolossus aan boord te doen gaan van de stoomboot de Stad Gorinchem, ten einde de Middeburgsche kermis te bezoeken; doch het dier heeft volstrekt geweigerd aan boord te stappen en is naar zijnen stal teruggeleid moeien wolden. Aanvankelijk scheen de onderne ming te zullen gelukken, want de oliefant, wien mende oogen be dekt had, was reeds vrijwillig op de brug getreden, die van den wal op den stoomboot gelegd was, met zijn slurp naauwkeurig voor af den weg onderzoekende, dien hij betreden moest. Zoodra hij echter in dat onderzoek tol aan het scheepsboord genaderd was, en ontwaar werd dat aldaar de effenheid van het pad ophield, door dien het scheepsdek veel lager ligt, trad hij terug. Alle verdere pogingen van de geleiders, vleijende of ernstige, zijn vruchteloos gebleven. Telkens als hij aan de brug was genaderd maakte hij regtsoinkeerten stond onbeweeglijk gelijk eene rotstot dat zijn cornak zich van de stoomboot verwijderde. De inscheping ware mo gelijk gelukt zonder het blinddoeken; want dan had het dier kun nen zien, dat de diepte van het dek onder het scheepsboord hem niet behoefde af te schrikken. Het is te verwachten dat eeze nieuwe proeve tot inschepingdie aanstaanden Donderdagnaar men wil genomen zal worden, even vruchteloos zal zijn, nu het dier een te genzin in hot reizen per stoomboot heeft opgevat en Zeelands hoofd stad verstoken zal blijven van zijne tegenwoordigheid. Om een denk beeld van zijne grootte te geven, diene, dat hij in de stad een boeren huifwagen voorbijgaande, gelijke hoogte daarmede bereikte, en zijne verbazende kracht kon men opmakenzoo die nog niet be kend ware, toen wij een twintigtal personen, die aan een touw trokken, hetwelk aan een zijner pooten gebonden was, welken zij, op die wijze in beweging wilden brengen, enkel door'het verzetten van dien poot hun evenwigt deed verliezen. Haarlem, deh 27sten Julij. De reis route van Zijne Majesteitbij gelegenheid van ïïoogsdes- zelfs bezoek van het gedeelte van Noord-Holland henoorden het IJ, is als volgt vastgesteld Woensdag den 3den Augustus Vertrek van 'sGravenhage ten 5 ure des voormiddags. Aankomst te Alkmaar, ten 10 ure des voormiddags. Vertrek van Alkmaar 2£ namiddags. Aankomst aan den Helder 5| Nachtverblijf in 's Konings Jagt de Batavia: Donderdag den 4de» Augustus. Aankomst op Texel ten 6 ure des voormiddags. Terugkomst te Helder 12 middags. Aankomst te Medemblik 6 u >i namiddags. (De route zal gaan over SchagenWinkel, Nieuwe Niedorp, HoogwoudAbbekerk en Twisk.) Nachtverblijf in 's Konings Jagt de Batavia. Vrijdag den Sden Augustus. Vertrek van Medemblik ten 8 ure des voormiddags. Aankomst te Etikhuizen 10 (Route over Wervershoof, Hoogcarspel, Lutjebroek en Bovenknrspcl.) Vertrek van Enkhuizen ten 11 ure des voormiddags. Aankomst te Hoorn 1 (Route over den straatweg.) Nachtverblijf te Hoorn. Zaturdag deh 6den Augustus. Vertrek van Hoornten 6 ure, des vooriniddags. Aankomst te Edam, >i 8 (Route over Oosthuizen.) Vertrek van Edain, ten ten 9 ure, des voormiddags. Aankomst fc Monnickendamten 9§ ure, des voormiddags. Vcrlrek van Monnickendam 10J Aankomst te Purmcrend11 (Route door den Purmer.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1842 | | pagina 1